Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  okładzina
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article discusses the effects of surfacing with the introduction of mechanical vibrations into the material using shot blasting. It does not require a rigid attachment of the vibrating system to the base material, and vibrations are introduced as a result of supplying energy of collision of the shot with the parent material. The effect of introducing mechanical vibrations through shot blasting during welding of P235GH steel on the structure and hardness of obtained structures was described. Comparative results of tests revealing the basic differences in the structural structure and hardness of reached welds without shot blasting and with its participation were presented. As a result of the conducted research, differences in the structural structure of the welds were shown and it was shown that shot blasting is an effective and alternative method of introducing mechanical vibrations supporting welding processes.
PL
W niniejszym artykule omówiono efekty napawania z wprowadzaniem drgań mechanicznych do materiału z wykorzystaniem śrutowania. Nie wymaga ona sztywnego zamocowania układu drgającego do materiału podstawowego, a drgania wprowadzane są w wyniku dostarczania energii zderzenia śrutu z podłożem. Opisano wpływ wprowadzania drgań mechanicznych poprzez śrutowanie w czasie napawania stali P235GH na strukturę i twardość uzyskanych struktur. Zaprezentowano porównawcze wyniki badań ujawniających podstawowe różnice w budowie strukturalnej i twardości uzyskanych napoin bez śrutowania oraz z jego udziałem. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano różnice w budowie strukturalnej napoin i pokazano, że śrutowanie stanowi efektywną i alternatywną metodę wprowadzania drgań mechanicznych wspomagających procesy spawalnicze.
2
Content available remote Mocowanie elewacji wentylowanych
PL
W artykule opisano typy elewacji wentylowanych. Pokazano przykłady systemowych elewacji wentylowanych. Podano strefy zastosowania okładzin do elewacji wentylowanych w zależności od odporności na uderzenie.
EN
The article describes types of ventilated facades. Shown are examples of system-based ventilated facades. Described are the individual zones of application of cladding on ventilated facades depending on impact resistance.
PL
Celem pracy dyplomowej była analiza zastosowania betonu architektonicznego ze szczególnym uwzględnieniem produkcji elementów prefabrykowanych oraz ocena wpływu barwników na wybrane właściwości betonu, jak również sprawdzenie wysokości kosztów wytwarzania elementów z betonu barwionego. W ramach pracy wykonano badania laboratoryjne wpływu rodzaju i ilości barwnika oraz współczynnika w/c na konsystencję mieszanki betonowej oraz na wytrzymałość, gęstość objętościową i nasiąkliwość betonu. Analizowano wpływ trzech barwników różniących się kolorem. Ilość barwnika oraz wartość w/c rozpatrywano na trzech poziomach zmienności. Przeprowadzono analizę wyników badań własnych. Ponadto przeprowadzono analizę ekonomiczną zastosowania betonu barwionego. Na zakończenie podsumowano wyniki analiz i sformułowano wnioski.
EN
The aim of this thesis was to analyze the use of architectural concrete with particular emphasis on the production of prefabricated elements and to assess the effect of dyes on selected concrete properties, as well as to check the amount of manufacturing costs for colored concrete. As part of the project, laboratory testing was performed. The tests included the type and amount of dye and the w/c ratio on the consistency of a concrete mix as well as the strength, volume density and concrete water absorption. The influence of three different dyes was also analyzed. The amount of dye as well as the value of w/c were considered at three different levels of variability. The results of the data collection were a starting point for further analysis. In addition, an economic analysis of the use of colored concrete was carried out. The results were summarized and on this basis the conclusions were formulated.
4
Content available remote Uszkodzenia izolacji termicznej w ścianie wentylowanej
PL
W artykule opisano stan zachowania elewacji systemowej, wentylowanej z okładziną z płyt gresowych. Wykonano analizę ocieplenia w odkrywkach, przeprowadzono badania współczynnika przenikania ciepła oraz badania termowizyjne. Ustalono przyczyny powstania uszkodzeń.
EN
The article describes the condition of the ventilated system façade, with gres tiles. An analysis of the thermal insulation in the pits was carried out, heat transfer coefficient and thermovision studies were carried out. The causes of damage were established.
PL
Przedmiotem opracowania jest ocena wpływu składu chemicznego oraz struktury powierzchni płytek ceramicznych na przyczepność badanych klejów do płytek. Badania normowe klejów opierają się na analizach przyczepności przy zastosowaniu płytek o określonej dopuszczalnej nasiąkliwości powierzchniowej, jednakże w rzeczywistości zmienność innych parametrów wyrobu jest bardzo duża, a ich wpływ nieokreślony. W ramach części badawczej zrealizowano pomiary przyczepności zaprawy klejowej do różnych rodzajów płytek dostępnych w obrocie handlowym, płytek normowych oraz specjalnej partii płytek wyprodukowanych dla celów badawczych. Przeprowadzono również badania rentgenograficzne warstwy stykowej pobranej po badaniach przyczepności oraz badania nasiąkliwości i obserwacje mikroskopowe powierzchni płytek przeznaczonej do klejenia. Uzyskane wyniki potwierdzają wpływ jakości materiałów pomocniczych stosowanych w badaniach na spełnienie wymagań normowych przez badane zaprawy klejowe. Wyniki mogą być także pomocne dla producentów płytek ceramicznych w projektowaniu właściwości płytek mających znaczenie dla przyczepności do klejów cementowych.
EN
The subject of the paper is evaluation of the influence of chemical composition and structure of the surface of ceramic tiles on the adhesion of adhesives for tiles. Adhesives standard tests are based on using tiles with the specified acceptable water absorption, however, in fact, the variability of other parameters of the product is very high and their effect on adhesion is indefinite. Investigations of mortar adhesion to different types of commercially available tiles, normative tiles and a specific batch of tiles produced for research purposes were carried out. There were also performed X-ray tests of the contact layer taken after performing of contact layer adhesion tests, absorption tests and microscopic observation of the tile surface designed to be bounded. The obtained results confirm the influence of the quality of materials used in research to meet the normative requirements of tested adhesive mortars. The results can also be helpful for producers of ceramic tiles in creating of tiles properties which effect on adhesion to cement-based adhesives.
8
Content available remote Modelowanie wyboczenia lokalnego okładziny kołowej płyty sandwiczowej
PL
Przedmiotem badań jest kołowa płyta sandwiczowa poddana działaniu obciążenia poprzecznego rozłożonego równomiernie na okręgu. W pracy zaprezentowano model matematyczny wyboczenia lokalnego okładziny. Sformułowano energię odkształcenia sprężystego płyty z uwzględnieniem lokalnego wyboczenia okładziny. Z zasady stacjonarności całkowitej energii potencjalnej wyznaczono funkcję przemierzeń oraz obciążenie krytyczne. Opracowano model numeryczny MES płyty i wyznaczono obciążenie krytyczne oraz postać wyboczenia-zmarszczenia okładziny. Wyniki rozwiązań analitycznego i MES porównano.
EN
The subject of the investigation is a circular sandwich plate under transverse load distributed equally on the circle. The mathematical model of the local buckling of the face has been developed. The energy of elastic deformation has been formulated with local buckling of the face taken into account. On the basis of the theorem of stationary total potential energy the displacements function and thecritical load have been determined. Additionally the FE model of the plate has been elaborated for which the critical load and buckling shape has been obtained. The results of the analytical and numerical analyses have been compared.
9
Content available remote Wpływ koloru okładzin płyt warstwowych na warunki eksploatacyjne - polemika
PL
Artykuł jest polemiką z publikacją Krzysztofa Kuczyńskiego pt. "Wpływ koloru okładzin na obciążenia termiczne płyt warstwowych" ("IZOLACJE" nr 2/2012) i próbą weryfikacji dotychczasowych poglądów na temat ograniczeń związanych ze stosowaniem płyt warstwowych w kolorach ciemnych. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ warunków eksploatacji płyt warstwowych na terenie Polski (warunków nasłonecznienia) na właściwości użytkowe tych materiałów.
EN
The article is a polemic with the paper by Krzysztof Kuczyński, entitled "The impact of facing colour on thermal loads of sandwich panels" ("IZOLACJE", issue no. 2/2012), as well as an attempt to verify current views on the limitations related to the application of dark-coloured sandwich panels. Particular attention has been paid to the impact of operating conditions of sandwich panels in Poland (insolation conditions) on the performance of these materials.
10
Content available remote Kleje do okładzin. Cz. II. Wykonawstwo
PL
Producenci klejów cementowych, mas do spoinowania, hydroizolacji i okładzin ceramicznych dostarczają na rynek wysokiej jakości produkty spełniające wymagania norm europejskich i aprobat technicznych. Materiały te są nowoczesne, co w połączeniu z nowymi technologiami stosowania pozwala na wykonywanie prac glazurniczych łatwo i szybko, a efekty są trwałe i estetyczne.
11
Content available remote Kleje do okładzin. Cz. 1. Rodzaje i właściwości
PL
Jednym z czynników gwarantujących poprawne wykonanie tarasu, balkonu, basenu i innych obiektów wykończonych okładzinami ceramicznymi lub kamiennymi jest dobór właściwej zaprawy klejącej.
PL
Poprawne wykonanie robót związanych z hydroizolacją i okładzinami ceramicznymi niecek basenowych polega nie tylko na zastosowaniu materiałów o odpowiednich parametrach [wymogi stawiane przeznaczonym do tego celu materiałom przedstawiono w artykule opublikowanym w poprzednim numerze miesięcznika IZOLACJE"], lecz także przyjęciu poprawnych technicznie rozwiązali. Basen jest obiektem specyficznym, dlatego rozwiązania konstrukcyjne muszą być przemyślane, natomiast podczas wykonywania robót wymagane jest utrzymywanie wysokiego reżimu technologicznego.
14
Content available remote Nowoczesne płyty warstwowe w okładzinach metalowych
PL
Obiekty zbudowane z płyt warstwowych w okładzinach metalowych łatwo można rozpoznać po charakterystycznych lekkich konstrukcjach elewacyjnych ścian osłonowych i zadaszeniach. Odpowiednio zaprojektowane i wykonane wyróżniają się na tle innych obiektów oryginalnością architektury, a przy tym spełniają wymagania użytkowe często nieosiągalne przy alternatywnych rozwiązaniach projektowych.
PL
Pływalnia powinna być tak zaprojektowana i wykonana, by spełniała, jak pisze E. Neufert, "warunek atrakcyjności" [1] związany z aspektem estetyczno-użytkowym. Istotny jest przy tym projekt oraz jakość wykonania nie tylko konstrukcji samej niecki, lecz także uszczelnień, wyłożeń ceramicznych, pomieszczeń użytkowo-funkcjonalnych i technicznych oraz instalacji.
16
Content available remote Błędy popełnianie przy wykonywaniu suchej zabudowy
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.