Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 261

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spawanie laserowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
EN
Since welding technology is currently used to assemble the frame of driver’s seats, it is important to develop laser welding technology for steel and aluminium. For this reason, the purpose of the present work was to examine the structure and selected properties of aluminium-steel joints using the example of an EN AW-6060 aluminium alloy and DC04 low-alloy steel welded in laser technology. Overlapping joints were made, weld type -following the hole laser welding method -laser beam (LB) using a high power disk laser (TRUMPF TruDisk3302), in which the active medium is a yttrium-aluminium crystal (YAG). Metallographic microstructure investigations were carried out using a light microscope from Carl Zeiss - Observer Z1m, and the weld microstructures were investigated using an SEM Supra 35 microscope, also from Carl Zeiss. The chemical composition analysis in micro-areas was carried out using an X-ray energy dispersion spectrometer from EDAX, which was a part of the SEM Supra 35. The hardness of the substrate material and the welded area was measured following the Vickers method using an FM-ARS 9000 micro hardness tester from Tokyo, Japan. It was found that there is a potential for commercial use of laser welding to make a low-carbon steel-aluminium alloy joint. During the formation of the weld in its microstructure, intermetallic compounds of the FexAly type were created, which significantly reduced the mechanical and plastic properties of the joint. The hardness of the weld created wasabout seven times higher than that of DC04 carbon steel. The choice of laser welding parameters (primarily, laser power and beam speed) significantly impacted the weld structure and properties.
EN
Contemporary grades of structural steels are produced using a very advanced thermo-mechanical treatment processes, so their properties strongly depend on the obtained structure. Corrosion-resistant austenitic steels have a high hot cracking tendency. Therefore, it is advantageous to use welding technologies, such as laser welding, that limit the size of the joint and its heat-affected zones and thus the deformations caused by the welding process. Laser welding is also characterized by small amount of heat transferred into the material during the process which limits the hot cracking tendency. During the tests, 8 samples made of S960QL steel and S304 steel, were prepared using a Trumpf TruDisk 3302 laser welding device. The produced samples were subjected to macro- and microscopy metallographic tests. Static tensile test and bend test were also performed as well as a hardness Vickers test under a load of 100 N. Good quality joints were obtained, characterized by a small number of welding imperfections. All passed the tensile test, the rupture occurred in the base material of S304 steel. All joints passed the bend test. The hardness of the welded joints ranged from 430-480 HV.
PL
Współczesne gatunki stali konstrukcyjnych poddawane są bardzo zaawansowanym procesom obróbki cieplno-mechanicznej, przez co ich własności silnie zależą od uzyskanej mikrostruktury. Stale austenityczne odporne na korozję cechuje natomiast skłonność do pękania gorącego. Korzystne zatem jest zastosowanie technologii spawania, takich jak spawanie laserowe, ograniczających wielkość złącza oraz jego strefy wpływu ciepła, a co za tym idzie odkształcenia wywołane procesem spawania. Spawanie laserowe cechuje się również niskimi energiami liniowymi procesu ograniczającymi zjawisko pękania gorącego. Podczas badań przygotowano 8 złączy spawanych ze stali S960QL oraz stali S304wykonanych przy pomocy urządzenia do spawania laserowego firmy Trumpf, model TruDisk 3302. Wykonane złącza zostały poddane badaniom metalograficznym makro- oraz mikroskopowym, statycznej próbie rozciągania oraz zginania, a także dokonano pomiaru twardości metodą Vickersa pod obciążeniem 100 N. Uzyskano trwałe złącza o niewielkiej liczbie niezgodności. Wszystkie złącza pomyślnie przeszły próbę rozciągania, zerwania nastąpiły w materiale rodzimym stali S304. Wszystkie złącza pomyślnie przeszły próby zginania. Twardość spoin wahała się w zakresie 430-480HV.
EN
This article presents a numerical analysis of laser-welded flange pipe joints. The presented results concern the welding of low carbon S235JR and stainless 316L steels using a CO2 laser in lap and fillet joint configurations. The estimation of welding parameters was achieved using Simufact Welding software and numerical simulation, where output power, feed rate, efficiency and intensity distribution (Gaussian parameter) were analysed. In accordance with the established model, a thermo-mechanical simulation was performed. The calculated joint geometries show good agreement with experiments; therefore, the obtained results were used to study selected joint properties of both joint types. Stress-strain distribution was estimated on the basis of thermomechanical analysis. Weld bead geometry obtained from numerical simulation was compared with the results from trial joints. The numerical model established for both joint configurations shows good agreement with experimental results and were assumed to be accurate. The results of the performed analysis shown some advantages of the use of this configuration of lap joints in flange pipe joints.
PL
Każda wykonywana praca wiąże się z występowaniem różnych zagrożeń. Jednym z takich obszarów jest obróbka metali. Pracodawca cały czas musi monitorować ryzyko, a do tego niezbędna jest rzetelna ocena ryzyka.
PL
W artykule pokazano możliwość zastosowania termografii aktywnej do badań nieniszczących stalowych paneli typu sandwich wytwarzanych w technologii spawania laserowego. Badania termograficzne wykonano w układzie pomiarowym jednostronnym, w którym źródło ciepła i kamera termowizyjna usytuowane są po tej samej stronie względem badanej próbki. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci obrazów termograficznych chwilowego rozkładu temperatury, obrazujących kształt analizowanych złączy oraz sztucznie wytworzoną wadę.
XX
The paper presents the possibility of applying active thermography for the non-destructive testing (NDT) of laser-welded steel sandwich panels. Active thermography measurements were carried out using a single-sided experimental arrangement, in which both an infra-red (IR) camera and a thermal wave source are located at the same side of a tested specimen. The obtained results are presented in the form of the thermal images of momentary temperature distribution, showing the shape of the analyzed laser-welded joints as well as an artificially created fault.
PL
Artykuł opisuje podstawy technologii spawania laserowego oraz przyczyny tworzenia się wad złączy spawanych laserowo. Przeprowadzono analizę właściwości czujników stosowanych w nowoczesnych systemach monitorowania w czasie rzeczywistym jakości procesów spawania laserowego oraz podano przykłady zastosowania sterowania adaptacyjnego w tych systemach monitorowania.
XX
The basics of laser welding technology and causes of the typical defects of laser welded joints are described. An analysis of the properties of sensors used in the modern systems of on-line monitoring of laser welding processes quality is carried out. Examples of the applications of adaptive control in these systems are provided.
PL
Spawanie laserowe to jedna z nowoczesnych metod spawania, gdzie skoncentrowana wiązka promieniowania świetlnego stapia krawędzie łączonych materiałów, co w wyniku powoduje utworzenie złącza spawanego. Spawanie laserowe jest jedną z wydajniejszych metod spawania. Charakteryzuje się skróceniem czasów spawania, uzyskaniem spoin bez materiału dodatkowego z wąską strefą wpływu ciepła (SWC). W przypadku spawania laserowego wymagane jest staranne przygotowanie złącza przed spawaniem, co podnosi koszty samego procesu.
PL
Spawanie laserowe z czasem staje się coraz bardziej konkurencyjną metodą trwałego łącznia elementów metalowych, liczba laserowych stanowisk do automatycznego spawania na świecie prężnie rośnie. Wiele czynników sprawia, że laserowe technologie spawalnicze są dynamicznie rozwijane.
EN
The article evaluates the strength and ductility of laser butt joints made of 2 mm Docol 1200 M martensitic steel sheets based on the hardness, quasi-static and dynamic tensile tests. Technological research of laser welding process was carried out on welding cell using IPG fiber – based welding source with 6 kW maximum power. The tests were carried out for parallel and perpendicular orientation of specimens by rolling direction. In addition, the obtained results were compared with the analogous results obtained during the Strenx S700 MC steel tests. Dynamic tests were performed using the tensile split Hopkinson pressure bar technique with strain rates of 103 s-1. The obtained results showed that the strength of Docol 1200 M under dynamic tensile test conditions are similar to the material strength under static tensile test conditions. However, due to the breaking of the specimens in the heat affected zone, the strength of the welded joint is much lower than in base material, which was not observed during the Strenx S700 MC steel tests.
PL
W artykule dokonano oceny wytrzymałości i ciągliwości doczołowych złączy spawanych laserowo wykonanych z 2 mm blach z martenzytycznej stali Docol 1200 M na podstawie rozkładu twardości oraz wynikach quasi-statycznej i dynamicznej próby rozciągania. Badania technologiczne procesu spawania laserowego zostały przeprowadzone na stanowisku produkcyjnym wykorzystującym włóknowe źródło spawalnicze IPG o maksymalnej mocy 6 kW. Badania przeprowadzono dla próbek materiałowych zorientowanych równolegle i prostopadle względem kierunku walcowania stali. Ponadto, dokonano porównania otrzymanych wyników z analogicznymi rezultatami uzyskanymi podczas badań stali Strenx S700 MC. Badania dynamiczne wykonano za pomocą techniki dzielonego pręta Hopkinsona na rozciąganie z szybkościami odkształcenia rzędu 103 s-1. Uzyskane wyniki wykazały, że wytrzymałość stali Docol 1200 M w warunkach dynamicznego rozciągania jest zbliżona do wytrzymałości materiału w warunkach statycznej próby rozciągania. Jednakże ze względu na zrywanie próbek w strefie wpływu ciepła wytrzymałość połączenia spawanego jest zdecydowanie niższa w stosunku do materiału rodzimego, czego nie zaobserwowano podczas badań stali Strenx S700 MC.
10
Content available Laser welding of stainless steel
EN
Purpose: of this paper was to analyze the influence of the basic parameters of laser welding (i.e. laser beam power and welding speed, as well as energy input) of butt joints of the 2.0 mm thick stainless steel AISI 304 sheets on the weld shape and joint quality. Design/methodology/approach: The preliminary trials of simulated laser welding by melting the austenitic stainless steel sheets (the so called bead-on-plate welding), as well as the welding of the test butt joints, were carried out using the high-power diode laser (HPDL) ROFIN DL 020, without the additional material (the technique of autogenous welding). A crucial parameter that determines both the mechanical properties and the corrosive resistance of a joint (the region of a weld and HAZ - heat affected zone) in the case of stainless steels with austenitic structure is energy input, which should be kept at a minimum, and at the same time full penetration and a proper shape of the fusion zone should be ensured. The investigations included the macrostructure and microstructure observations by light microscopy, researches of mechanical properties in a static tensile test and also microhardness measurements made by Vickers method. Findings: The results have shown that it is possible to provide a proper shape of the weld of fine-grained structure and narrow heat affected zone, but it requires careful selection of the welding parameters, especially a low energy input. The microhardness measurements showed that the in case of welding the butt joints using the high-power diode laser in HAZ area a slight increase in microhardness to approx. 185HV0.2 compared to base material (160-169HV0.2) and a decrease in microhardness in the fusion zone (FZ) to approx. 140- 150HV0.2 have been observed. All welded sample broke from the joint during the testing at tensile stress between 585 MPa and 605 MPa with corresponding percentage elongation in the range of 45-57%. It can be found that the joints strength is not less than the strength of the base metal of 2.0 mm thick AISI 304 austenitic stainless steel sheet. Research limitations/implications: Studies of the weldability of stainless steels indicate that the basic influence on the quality of welded joints and reduction of thermal distortions has the heat input of welding, moreover the highest quality of welded joints of austenitic stainless steel sheets are ensured only by laser welding. Practical implications: The laser welding technology can be directly applied for welding of austenitic steel AISI 304 sheets 2.0 mm thick. Originality/value: Application of high power diode laser for welding of austenitic stainless steel AISI 304.
EN
The paper presents the evaluation of weldability of unalloyed high strength heat-treated steels using of a laser beam welding robotic station. The key factors and properties affecting the usability of the aforesaid welding technology when welding the above-named steels were identified on the basis of the assessment of the microstructure and the measurements of hardness distribution in the related butt welded joints.
EN
The study presents the geometry as well as results of the peeling, shearing and metallographic tests of copper and aluminium welded joints used in the absorber panels of flat solar collectors. The article discusses desired characteristics and mechanical properties of ultrasonic welded joints and compares the latter with laser welded joints. In addition, the study indicates prospective implementation areas of ultrasonic welding technologies.
PL
Praca obejmuje zestawienie oryginalnych rezultatów odrywania, ścinania, badań metalograficznych i geometrii miedzianych i aluminiowych złączy zgrzewanych stosowanych w absorberach paneli płaskich kolektorów słonecznych. Podano cechy jakimi muszą charakteryzować się złącza tego typu oraz właściwości mechaniczne połączeń uzyskiwane w wyniku zgrzewania na tle innych otrzymywanych np. spawaniem laserowym. Podano perspektywiczne obszary implementacji zgrzewania ultradźwiękowego.
EN
The article presents attempts related to the laser welding of combustion engine manifold and turbine. The study discussed in the article made it possible to identify the potential and limitations connected with the application of laser welding technologies, workmanship accuracy and the positioning of elements to be welded. The study-related tests enabled the assessment of the effect of primary welding parameters on the shape of the weld both in terms of keyhole and melt-in welding processes. The first part of the research-related article discusses results concerning the laser welding of the turbine with the compensating capsule.
PL
W artykule opisano próby spawania laserowego elementów manifold i turbiny silników spalinowych. Określono możliwości i ograniczenia zastosowania technologii spawania laserowego związaną z dokładnością wykonania i pozycjonowanie elementów przeznaczonych do spawania. Zbadano wpływ podstawowych parametrów spawania na uzyskany kształt spoiny zarówno w przypadku spawania laserowego techniką z oczkiem jak i techniką z jeziorkiem. W części 1 omówiono wyniki prób spawania laserowego turbiny z mieszkiem kompensacyjnym.
EN
The article presents attempts related to the laser welding of combustion engine manifold and turbine. The study discussed in the article made it possible to identify the potential and limitations connected with the application of laser welding technologies, workmanship accuracy and the positioning of elements to be welded. The study-related tests enabled the assessment of the effect of primary welding parameters on the shape of the weld both in terms of keyhole and melt-in welding processes. The first part of the research-related article discusses results concerning the laser welding of the compensating capsule with the collector.
PL
W artykule opisano próby spawania laserowego elementów manifold i turbiny silników spalinowych. Określono możliwości i ograniczenia zastosowania technologii spawania laserowego związaną z dokładnością wykonania i pozycjonowanie elementów przeznaczonych do spawania. Zbadano wpływ podstawowych parametrów spawania na uzyskany kształt spoiny zarówno w przypadku spawania laserowego techniką z oczkiem jak i techniką z jeziorkiem. W części 2. omówiono wyniki prób spawania laserowego mieszka kompensacyjnego z kolektorem.
EN
Plates of AZ91 cast magnesium alloy with a thickness of 3.5 mm were butt-welded using a laser power of 2000 W and helium as the shielding gas. The effect of the welding speed on the weld cross-sectional geometry and porosity was determined by microscopic analysis. It was found that to avoid the formation of macropores, welding should be carried out at a speed of 3.4 m/min or higher. Non-equilibrium solidification of the laser-melted metal causes fragmentation of the weld microstructure. Joints that were welded at optimal laser processing parameters were subjected to structural observations using optical and scanning microscopy and to mechanical tests. The mechanical properties were determined through Vickers hardness measurements in the joint cross-section and through tensile testing. The results indicate that the hardness in the fusion zone was about 20 HV (30%) higher than that of the base material. The weld proved to be a mechanically stable part of the joint; all the tensile-tested specimens fractured outside the fusion zone.
EN
Results of study on the laser welding process of pillow plates heat exchangers are presented in the article. The influence of basic parameters of CO2 laser welding on the quality of overlap joints of AISI 304 stainless steel plates 2.0 and 4.0 mm thick was determined. The range of optimal parameters of welding, providing the highest quality and high mechanical performance of the test joints was determined. The technological conditions elaborated during the study were applied for manufacturing of the real pillow plates heat exchangers with dimensions of 1.5x1.5 m.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu spawania laserowego złączy panelowych wymienników ciepła. Określono wpływ podstawowych parametrów spawania laserem gazowym CO2 na jakość złączy zakładkowych blach ze stali austenitycznej AISI 304 o grubości 2,0 i 4,0 mm. Określono zakres optymalnych parametrów spawania zapewniających najwyższą jakość i wysoką wytrzymałość złączy. Opracowane warunki technologiczne spawania laserowego zastosowano do wytwarzania partii panelowych wymienników ciepła o wymiarach 1,5x1,5 m.
EN
The laser welding process of test pipe stubs which were made from Super 304 stainless steel is usually used to produce components of a power infrastructure. It was numerically simulated and the obtained results are presented in this paper. For the laser welding method, the weldability of this steel is presented, as well as the results of strength and microstructure tests of a joint welded at the parameter settings selected from a numerical simulation. The chemical composition, including the increased content of alloying elements such as chromium and nickel, improves the strength characteristics of the welded steel, allowing for the production of components of superheaters and partition walls of boilers operating in supercritical parameters.
PL
Artykuł przedstawia wyniki symulacji numerycznej procesu spawania laserowego króćców próbnych z nierdzewnej stali kotłowej Super 304 przeznaczonej do wykonywanie komponentów instalacji energetycznych. Przedstawiono spawalność stali z zastosowaniem metody spawanie laserowego, a także wyniki badań wytrzymałościowych oraz mikrostruktury złącza spawanego wykonanego na podstawie parametrów dobranych w symulacji numerycznej. Skład chemiczny, a w tym zwiększona zawartość pierwiastków stopowych, takich jak chrom i nikiel poprawia charakterystyki wytrzymałościowe spawanej stali, umożliwiając wykonywanie z niej komponentów przegrzewaczy oraz ścian działowych kotłów pracujących w parametrach nadkrytycznych.
PL
Procesy spawania laserowego cechuje, jeszcze nie w pełni wykorzystany, ogromny potencjał przemysłowy w porównaniu do konwencjonalnych procesów spawania łukowego, a w szczególności: wysoka jakość i wydajność spawania, łatwość automatyzacji, a zwłaszcza robotyzacji, elastyczność produkcji – możliwość jednoczesnego prowadzenia procesów spawania, napawania, stopowania, przetapiania, obróbki cieplnej lub cięcia konstrukcji, wiązkami laserowymi zasilanymi z jednego generatora promieniowania laserowego, duże głębokości przetopienia złączy doczołowych oraz wąska SWC, niskie odkształcenia i naprężenia spawalnicze [1-11].
EN
The basics of laser welding technology and causes of the typical defects of laser welded joints are described. An analysis of the properties of sensors used in the modern systems of on-line monitoring of laser welding processes quality is carried out. Examples of the applications of adaptive control in these systems are provided.
PL
Artykuł opisuje podstawy technologii spawania laserowego oraz przyczyny tworzenia się wad złączy spawanych laserowo. Przeprowadzono analizę właściwości czujników stosowanych w nowoczesnych systemach monitorowania w czasie rzeczywistym jakości procesów spawania laserowego oraz podano przykłady zastosowania sterowania adaptacyjnego w tych systemach monitorowania.
EN
The basics of laser welding technology and causes of the typical defects of laser welded joints are described. An analysis of the properties of sensors used in the modern systems of on-line monitoring of laser welding processes quality is carried out. Examples of the applications of adaptive control in these systems are provided.
PL
Całkowite zrobotyzowanie i zabudowanie stanowiska pracy spawacza może wyeliminować wiele zagrożeń powstających w procesie spawania. Przekonujemy, że warto inwestować w nową technologię, w połączeniu z nowoczesnymi metodami bezpieczeństwa.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.