Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Based on the exploitation research, the authors evaluated the possibilities of using the heat conducted through the side surface of the waste gases exhaust pipe of SB 1.5 drum drier for drying wood chips. According to the estimated calculations within one hour approximately 173 thousand of kJ of heat may be obtained from the external surface of the waste gases exhaust pipe with the height of 7 m and temperature of approximately 78oC which constitutes an equivalent of approximately 4 kilo of heating oil. In case the above mentioned heat source for drying wood chips in SPA 20 silo with a volume of 6800 kilo within 50% to 20% humidity is used, one may expect that the drying time will be approximately 100 hours.
PL
W oparciu o badania eksploatacyjne autorzy dokonali oceny możliwości wykorzystania ciepła przewodzonego przez pobocznicę rury gazów odlotowych suszarki bębnowej SB 1,5 do suszenia zrębków drewna. Jak wynika z szacunkowych obliczeń w ciągu godziny z zewnętrznej powierzchni rury gazów odlotowych o wysokości 7 m i temperaturze ok. 78°C można uzyskać ok. 173 tys. kJ ciepła, co stanowi ekwiwalent ok. 4 kg oleju opalowego. W przypadku wykorzystania wyżej wymienionego źródła ciepła do suszenia zrębków drewna w silosie SPA 20 o pojemności 6800 kg od wilgotności 50% do 20% można oczekiwać, że czas suszenia wyniesie ok 100 godzin.
PL
W laboratoryjnej suszarce fontannowej przeprowadzono doświadczenie nad suszeniem miąższu dyni zmieszanego z suchymi wytłokami z jabłek. Celem pracy była ocena dynamiki wysychania zgranulowanej mieszaniny odpadowej miazgi z miąższu dyni olbrzymiej i suchych rozdrobnionych wytłoków z jabłek w warunkach złoża fontannowego Suszenie prowadzono przy temperaturze czynnika suszącego 40, 60, 70ºC. Prędkość przepływu czynnika suszącego wynosiła 5,5 m.s-1, a początkowa grubość warstwy 0,07 m. Wzrost temperatury czynnika suszącego z 40ºC do 70ºC spowodował wzrost wartości średniego objętościowego strumienia odparowania wody od 4 do 11 kg H2O.h-1 w przeliczeniu na 1 m3 objętości komory suszenia.
EN
The trials were carried out in laboratory spouted dryer. The aim of this study was to assess the dynamics of dry granular mixture of waste pulp from the flesh of winter squash and dried apple pomace crushed under the fountain bed. Measurements were taken at constant air flow velocity (v=5,5 m.s-1) and theree temperaturas 40, 60, 70ºC. Interesting of the temperaturę of drying medium from 40 to 70ºC caused in the experiment conditions growth of average volumetric moisture flux value of ca 2,5 time.
3
Content available Suszenie owoców jałowca w złożu fontannowym
PL
Celem pracy było zbadanie przebiegu procesu oraz kinetyki ubytków wody w owocach jałowca w laboratoryjnej suszarce fontannowej przy temperaturze czynnika suszącego 40°C i jego prędkości 4,5 m*s-1. Wysokość statyczna złoża wynosiła 10 cm. Surowiec - owoce jałowca o wilgotności 52% suszono wg dwóch wariantów - to znaczy w sposób ciągły i cyklicznie z przerwami. Zastosowanie 3 godzinnych przerw w suszeniu skutkowało skróceniem efektywnego czasu suszenia oraz 20% wzrostem wielkości objętościowego strumienia wilgoci - w porównaniu z suszeniem bez przerwy.
EN
The purpose of the work was to examine the course of the process and kinetics of water loses in juniper fruit in a laboratory fountain drier at the temperature of drying factor at 40°C and its speed at 4.5 m*s-1. Static height of the bed was 10 cm. Raw material - juniper fruit of 52% moisture content were dried according to two options - that is, continuously and in cycles with breaks. Application of three-hour breaks to drying process resulted in shortening the effective time of drying as well as in 20% increase in the size of moisture stream volume - in comparison with drying without breaks.
PL
Celem pracy było zbadanie dynamiki wysychania owoców rokitnika w warunkach konwekcji naturalnej. Do badań użyto świeżych owoców rokitnika pospolitego o wilgotności ok. 79% - przygotowanych na 3 sposoby - to jest gniecionych, nakłuwanych oraz całych. Suszenie prowadzono w suszarce laboratoryjnej w nieruchomej warstwie przy jej wysokości 3cm i temperaturze 50°C. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów oraz równań korelacyjnych.
EN
The purpose of the study was to investigate drying dynamics of the sea-buckthorn fruit in condition of natural convection. Fresh fruit of common sea-buckthorn of 79% moisture content were used for research. They were prepared in three forms- mashed, pricked and whole fruit. Drying process was carried out in a laboratory drier in a motionless layer at 3 cm height and temperature at 50°C. The results were presented in the form of schemes and correlation equations.
PL
Doświadczenie realizowano na laboratoryjnym stanowisku badawczym wyposażonym w przeźroczysty cylinder z podziałką o średnicy 30 mm i wysokości 120 mm - wypełniony rozdrobnionym suchym nośnikiem. Dolny koniec cylindra zamknięty od dołu gęstą siatką fosforobrązową zanurzano płytko w destylowanej wodzie - rejestrując tempo jej podsiąkania. Badanie wykonano wg istniejącej metodologii. Zastosowane nośniki porowate różniły się istotnie dynamiką chłonności wody.
EN
The experiment was carried out in a laboratory test stand equipped with transparent graduated cylinder, diameter 30 mm and height 120 mm - filled with ground dry carrier. Lower cylinder end closed from bottom by a dense phosphor-bronze mesh was immersed shallowly in distilled water, recording its infiltration rate. The test was carried out according to existing methodology. Employed porous carriers differed considerably in water absorptivity dynamics.
6
Content available Charakterystyka suszarnicza owoców bzu czarnego
PL
Badano wpływ temperatury suszenia na dynamikę narastania temperatury wnętrza owoców bzu czarnego, szybkość ich wysychania a także ich skurcz suszarniczy i zdolność do rehydracji. Suszenie prowadzono w warunkach konwekcji naturalnej w temperaturach 50, 60, 70°C przy początkowej wilgotności surowca około 75%. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów oraz równań korelacyjnych.
EN
The research involved examination of drying temperature impact on the dynamics of temperature rise inside elder fruits, drying rate, and their drying shrinkage and ability to rehydration. Drying was carried out in natural convection conditions at temperatures: 50, 60, 70°C at initial material humidity.
7
Content available Suszenie nasion gorczycy w złożu fontannowym
PL
Doświadczenie przeprowadzono w laboratoryjnej suszarce fontannowej przy zmiennej temperaturze czynnika suszącego w zakresie 50-90°C. Prędkość przepływu czynnika suszącego na wlocie wynosiła ok. 4 m.s-1, a początkowa grubość warstwy surowca 0,12 m. Wzrost temperatury czynnika suszącego od 50 do 90°C spowodował w warunkach doświadczenia zwiększenie średniej szybkości suszenia oraz wzrost wartości średniego objętościowego strumienia odparowania o ok. 55%.
EN
The experiment was carried out in a laboratory fountain drier at drying medium temperature variable within range 50-90°C. Drying medium flow velocity at inlet was approximately 4m.s-1, and initial material layer thickness - 0.12m. In experimental conditions, increase of drying medium temperature from 50 to 90°C caused growth in average drying rate and rise of the value of average volumetric evaporation stream by approximately 55%.
PL
Badano wpływ temperatury powietrza na proces suszenia zrębków drzewnych. Zrębki suszono w laboratoryjnej suszarce fontannowej. Doświadczenie prowadzono przy temperaturze 40, 50, 60, 70°C, przy stałej wysokości złoża ok. 160 mm i stałej prędkości czynnika suszącego 0,3 ms-1. Określono szybkość suszenia oraz wartość strumienia wilgoci z jednostki objętości komory suszenia. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów oraz równań korelacyjnych.
EN
The research focused on the impact of air temperature on wood chips drying process. The chips were subject to drying in a laboratory fountain drier. The experiment was carried out at the temperature of 40, 50, 60, and 70°C, at approximate constant bed height 160 mm and constant drying medium velocity 0.3 m s-1. The experiment allowed to determine drying rate and the value of moisture stream from drying chamber volume unit. The results are shown in form of diagrams and correlation equations.
PL
Przeprowadzono doświadczenie nad suszeniem ziarna jęczmienia browarnego odmiany "Scarlet" w suszarce daszkowej - kompaktowej typu M856/1 S311P firmy "Araj". Wyniki badań przedstawiono na wykresach oraz tabelarycznie.
EN
The scope of the research included an experiment involving drying of the "Scarlet" variety brewery barley grain in a compact roof drier, M856/1 S311P type, manufactured by "Araj". The research results are shown on diagrams and in charts.
PL
Praca przedstawia analizę możliwości wykorzystania programu EXCEL do aproksymowania danych empirycznych wybranymi równaniami w kontekście porównania tych dopasowań z uzyskanymi przez program STATISTICA. Wyniki symulacji wykazały, że metoda Gradient zastosowana w EXCELU nie daje wyników porównywalnych do metody Newtona w EXCELU czy programu STATISTICA. Zastosowanie równań Oswina, Halseya i GAB daje w obu programach dla ustalonych procedur identyczne wyniki stałych, a zastosowanie równania Hendersona powoduje uzyskanie dwóch różnych krzywych otrzymanych poprzez zastosowanie obu programów.
EN
The paper presents an analysis of possibilities to use the EXCEL spreadsheet to approximate empirical data with selected equations in the context of comparing these matches to those obtained using the STATISTICA application. Simulation results have proven that the Gradient method used in EXCEL does not give results comparable to the Newton method in EXCEL, or to STATISTICA application. Using of the Oswin, Halsey and GAB equations gives identical outcomes as regards constants in both applications for fixed procedures, and as a result of using the Henderson equation we obtain two different curves, received when using both applications.
PL
W oparciu o wyprowadzone zależności określania błędów obliczania masy końcowej w zakładach suszarniczych, przy określaniu wilgotności laboratoryjnie bez podsuszania wstępnego i z podsuszaniem wstępnym, przeprowadzono symulacje wpływu poszczególnych parametrów na wartości tych błędów. Stwierdzono, że stosowanie podsuszania wstępnego, zmniejsza błędy obliczania masy końcowej. Dla zakresu wilgotności początkowej 20-80%, przy najdokładniejszych wagach wjazdowej i laboratoryjnej, błędy obliczania masy końcowej są najmniejsze, do +/-0,04%., a przy najmniej dokładnych +/-9%. Dla wag średniej klasy będzie to +/- 0,5%.
EN
The derived relations used to determine errors in final mass computations in drying plants, during laboratory determination of moisture content without partial drying and with partial drying, provided grounds to simulate the effect of individual parameters on values of these errors. It has been found that the use of partial drying reduces errors in final mass computations. For initial moisture content ranging from 20 to 80%, using the most precise vehicle scales and laboratory balance, errors in final mass computations are lowest, up to +/-0.04%., while for the least precise scales they reach +/-9%. For medium class scales this value will be +/- 0.5%.
PL
Przeprowadzono wycinkową ocenę wpływu promieniowania całkowitego oraz temperatury i wilgotności względnej powietrza na prognozowany adiabatyczny proces suszenia ziarna pszenicy - w silosie SPA-20 współpracującym z kolektorem słonecznym. Szacunkowe oszczędności w oleju opałowym wynikające z zastosowania płaskich kolektorów słonecznych do suszenia ok. 60% masy ziarna zbieranego w okolicach Wrocławia mogą sięgnąć 400 ton.
EN
The researchers carried out fragmentary assessment of the impact of total radiation and air temperature and relative humidity on forecasted adiabatic process of wheat grain drying - in the SPA-20 silo working with a solar collector. Estimated fuel oil savings resulting from the use of flat solar collectors for drying of ca. 60% of total grain obtained in the vicinity of Wrocław may reach 400 tons.
PL
Doświadczenie przeprowadzono w laboratoryjnej suszarce fontannowej. Suszenie prowadzono przy zmiennej temperaturze czynnika suszącego w zakresie od 60°C do 80°C. Prędkość przepływu czynnika suszącego wynosiła 0,32m/s, a początkowa grubość warstwy 0,09m. Wzrost temperatury czynnika suszącego od 60 do 80°C, spowodował w warunkach doświadczenia zwiększenie średniej szybkości suszenia o ok. 25% oraz wzrost wartości średniego objętościowego strumienia odparowania o ok. 30%.
EN
The trials were carried out in laboratory spouted dryer. Measurements were taken at constant air flow velocity (v=0,32m/s) and three temperatures (60, 70, 80°C). Increasing of the temperature of drying medium, from 60 to 80°C, caused in the experiment conditions growth of the average drying rate of ca 25%, and growth of average volumetric moisture flux value of ca 30%.
PL
W pracy przedstawiono wpływ kąta rozwarcia stożka u podstawy komory suszenia laboratoryjnej suszarki fontannowej na minimalną prędkość fontannowania oraz maksymalny spadek ciśnienia w złożu ziarna rzepaku. Kąt rozwarcia stożka podstawy suszarki wynosił 30, 50, 60, 70°. Materiał stanowiło ziarno rzepaku ozimego "Kaszub", o średniej średnicy dz = 2,15mm. Wysokości warstwy ziarna w komorze wynosiła Ho = 0,18m. Zależność minimalnej prędkości fontannowania nasion rzepaku oraz spadek ciśnienia w złożu - od kąta rozwarcia stożka przedstawiono w formie wykresów oraz równań regresji.
EN
The paper presents the impact of cone flare angle at the base of drying chamber in laboratory spouted dryer on minimum spouting velocity and maximum pressure drop in rape seed bed. Dryer base cone flare angle was: 30, 50, 60, 70°. The material was seed of "Kaszub" winter rape, with average diameter dz = 2.15mm. Seed layer height in the chamber was Ho = 0.18m. Relation between minimum spouting velocity of rape seeds / pressure drop in the bed and cone flare angle is shown in form of diagrams and regression equations.
PL
Do jednego pieca o mocy 71-85 kW i pojemności 96 litrów, instalowano palnik na olej opałowy lub biopaliwo oraz palnik na gaz propan. Ustalając stałą ilość podawanego powietrza, zmieniano ciśnienie podawanego paliwa w zakresie 8-11 hPa dla gazu i 14-25 MPa dla olejów. Stwierdzono, że ilość tlenków azotu NOx była dla obu olejów podobna (55-77 mg/m3, w zależności od współczynnika nadmiaru powietrza), natomiast dla propanu była o ok. 25 mg/m3 większa. Zawartość tlenku węgla CO dla olejów i mniejszych ciśnień propanu była śladowa, natomiast dla większych ciśnień gazu rosła do 3000 ppm. Strata kominowa zmniejszała się z 7,5 do 7% dla biodiesla, z 8,2 do 5,9% dla oleju opałowego i z 6,8 do 5,5% dla gazu. Temperatury spalin na wylocie z pieca wynosiły dla gazu 133-147 0C, dla biopaliwa 142-169 0C i dla oleju opałowego 146-164 0C.
EN
Oil, biofuel and liquid gas propan were burned in the heat furnace of thermal power 71-85 kW, using 2 burners (oil or gas). Pressure was regulated for gas from 8 to 11 hPa and for oil from 14 to 25 MPa. Amount of carbon monoxide was very small for oil and bio fuel. For gas was the same but only for low pressure. For high er pressure, amount of CO increased up to 3000 ppm. Amount of nitric oxide was the same for oil and biodiesel ( from 55 to 77 mg/m3 ) and for gas was higher about 25 mg/m3. Chimney losses for LPG were the lower, 6%, and for biodiesel 0,5% higher than for fuel oil, 7%. When the pressure increased, himney losses for biodiesel changed only a little (from 7,5 to 7%), but for oil were higher (from 8,2 to 5,9%) and for gas were the smallest (6,8 to 5,5%).Temperatures of exhaust for biodiesel and oil were quite the same (142-169°C and 146-164°C respectively), but for gas propan were the lowest (133-147°C).
PL
W oparciu o wyprowadzone zależności do określania błędów obliczania masy końcowej ziarna w zakładach suszarniczych, przeprowadzono symulacje wpływu poszczególnych parametrów na wartości tych błędów. Stwierdzono, że największy wpływ na błędy względne ma dokładność wilgotnościomierzy (różnice ok. +/-4%), mniejszy wpływ ma wilgotność początkowa ziarna (+/-0,5-2%), a wpływ pozostałych parametrów powoduje różnice rzędu tylko ok. +/-0,1%. Dla zakresu wilgotności początkowej 20-50%, przy najdokładniejszych urządzeniach pomiarowych, błędy obliczania masy końcowej są najmniejsze, równe +/-1,2%., a przy najmniej dokładnych +/-7,8%.
EN
Paper presents equations for calculation of absolute and relative errors of calculation of end dried mass in the drying plants, if the technical moisture meters are used. After words the simulations were held. It was stated, that for relative errors, the highest influence had the accuracy of moisture meters (differences +/-4%), the middle influence had the initial moisture content (differences +/-0,5-1%), and the slowest influence had all other parameters (differences +/-0,1%). Using moisture meters and industrial balance with the highest accuracy, the relative errors of calculation of final drying mass are about +/- 1,2%. In contrary, with the slowest accuracy, are about +/-7,8%.
PL
Brzeczkę słodową o zawartości suchej masy 30% wysuszono w suszarce rozpyłowej Anhydro Lab 1 przy dwóch prędkościach obrotowych pompy perystaltycznej podającej surowiec 10 i 20 obr/min oraz przy różnych ciśnieniach powietrza w rozpylaczu w zakresie od 0,5 do 1,2 bar. Wysuszone próbki pochłaniały parę wodną z powietrza o temperaturze 20ºC i wilgotności względnej 40 oraz 75%. Przyrost wilgotności jak i szybkość adsorpcji opisano przy użyciu funkcji potęgowych. Wzrostowi prędkości obrotowej pompy oraz zmniejszeniu ciśnienia powietrza w rozpylaczu towarzyszyło zmniejszenie higroskopijności wysuszonej brzeczki.
EN
Malt wort of 30% dry matter content was dried in the spray – drier Anhydro Lab 1. Two velocities of peristaltic pomp (10 and 20 r.p.m.) were applied as well as different pressure values of the air supplied to the nozzle at the range from 0.5 do 1.2 bar. Dried samples of 5 grams were subjected to the adsorption of water from the air of a temperature of 20ºC and humidity of 40 and 75%. The study has revealed that it is possible to describe adsorption curves using power functions. It was stated that the increase of pomp velocity and the reduction of air pressure in the nozzle resulted in decreasing the malt wort powder hygroscopicity.
PL
Doświadczenie przeprowadzono w laboratoryjnej suszarce fontannowej. Mierzono zmiany zawartości wody w otoczkach gęstwy drożdżowej suszonej na szklanych kulach. Suszenie przeprowadzono przy temperaturze czynnika suszącego t = 90°C i jego prędkości v = 4,2 m/s. Grubość otoczki na kulach wahała się od 0,08 do 0,25 mm. Początkowa zawartość wody w gęstwie wynosiła 3,5 kg H2O/kg s.m., a końcowa 0,1 kg H2O/kg s.m. Wpływ grubości otoczki na kinetykę suszenia przedstawiono w postaci wykresów.
EN
The trial were carried out in a lab spouted bed drier. Measurements of water content in the envelopes of yeast slurry dried on glass spheres were made. The drying was performed at the temperature of drying medium t = 90°C, at air flow rates v = 4.2 m/s. Thickness of the slurry envelopes on the spheres ranged from 0.08 to 0.25 mm. The initial water content in the slurry was 3.5 kg H2O/kg d.m. and the final one 0.1 kg H2O/kg d.m. The effect of the envelope thickness on the drying kinetics was described by linear equations.
PL
Badania przeprowadzono na jednym piecu, z palnikami na olej i ciekły gaz po ustawieniu zużycia paliwa na stałą moc 75 kW. Zawartość tlenków azotu dla biodiesla SETA Diesel równa 80 mg/m3, była o 20% niższa, aniżeli dla oleju EKOTERM Plus. Temperatura spalin była wyższa o ok.10°C. Straty kominowe dla olejów były niskie, jednak dla biopaliwa nieco wyższe, 7,5%, aniżeli dla oleju opałowego 7%. Ilości tlenku węgla dla wszystkich paliw były jedynie śladowe.
EN
Studies were done on one heating furnace with 2 burners for furnace oil, biofuel and liquid propane gas. The consumption was fixed for a thermal power of 75 kW. The temperature of exhaust from biodiesel was by 10°C higher, than from fuel oil. Amount of nitric oxide was by 20% lower for biodiesel than for fuel oil. Chimney losses for LPG were low (6%) and for biodiesel 0.5% higher than for fuel oil (7%). There were only very small amounts of carbon monoxide found.
20
Content available remote Suszenie krochmalu ziemniaczanego w suszarce pneumatycznej XSE 40
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów wybranych parametrów czynnika suszącego oraz surowca podczas suszenia wstępnie odwodnionego krochmalu ziemniaczanego w przemysłowej suszarce pneumatycznej XSE 40. Określono wydajność suszarki oraz jednostkowe zużycie ciepła na poszczególnych zmianach roboczych. W przypadku większości parametrów stwierdzono zgodność danych nominalnych z doświadczalnymi.
EN
Results of measurements of selected parameters of drying factor and raw material were presented. These measurement were taken during drying initially dehydrated potato starch in an industrial pneumatic drier XSE 40. Productivity of drier and singular usage of heat on certain labor shifts were defined. In case of most parameters concordance of nominal data with experimental one was stated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.