Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  organizacja produkcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Uchwyty tokarskie
PL
Uchwyty tokarskie wydają się mechanizmami, które zatrzymały się w czasie. W rzeczywistości rozwój ich konstrukcji jest naturalnym procesem w nurcie postępu technologicznego. Potrzeby spełnienia wymogów coraz mniejszych błędów obróbkowych i zapewniania powtarzalności ustalania przedmiotu obrabianego stanowią fundamenty rozwoju uchwytów obróbkowych. Nie bez znaczenia są trendy organizacji produkcji w kontekście optymalizowania procesów produkcyjnych.
EN
The paper presents the theory of constraints (TOC) as a method used to improve results in a complex, multiplants organization. In the article the assumptions of this method has been presented as well as iterative approach concerning how to launch it in practice. Main indicators for organizational effectiveness assessment have also been presented. The maximization of production assets utilization is a key issue for competitive organization in the changing market conditions. An appropriate usage of the theory of constraints enables efficient allocation of financial assets among particular plants within a capital group. An application of a method has been presented based on throughput analyses and its influence to improve financial results of one plant organization and synergy effect in multiplants organization. The theory of constraints can be used in almost every kind of business sectors, among them are metal and foundry industries. It allows to be implemented in production organizations as well as in any other company’s profiles. Everywhere the constraint has been defined there is a chance to achieve an improvement following the presented method. The examples have been taken from the casting plants which use continuous and mold casting technologies. The examples show that TOC approach can be successfully employed as the improvement tool of foundries’ performances.
3
Content available remote Modelling the delivery and laying of concrete mix
EN
The aim of this paper is to indicate solutions which fulfil the conditions for laying concrete mix before it starts setting. Using models M/M/N/-/N, for organization I for the so-called delivery directly after unloading, with automatic transfer of information using the RFID system, and M/M/1/FIFO/N/F, for organisation II with transportation units working in closed cycle. Of example, organisation I, with RFID system is more advisable as it is characterised by a shorter waiting time on construction sites; and longer at the concretemixing plant. At the same time, it increases the efficiency of working units compared with organisation II which has self-regulating transportation units running in closed cycle.
PL
Celem artykułu jest badanie zmienności, gwarantowanych czasów urabiania mieszanki betonowej wraz ze wskazaniem rozwiązań spełniających warunek ukończenia wbudowywania każdej porcji, jeszcze przed chwilą początku wiązania cementu. Zastosowano modele teorii kolejek: M/M/N/-/N – organizacja I, dla przypadku „realizacji dostaw bezpośrednio po rozładunkach” przy automatycznym przesyłaniu informacji z budowy do betonowni systemem RFID oraz M/M/1/FIFO/N/F – organizacja II, z funkcjonowaniem jednostek transportowych w „cyklu zamkniętym” i samoregulacją ich pracy. W przykładzie betonowania przęsła estakady, przy zastosowaniu organizacji I, wskazano mniejsze czasy oczekiwań samochodów z mieszanką na budowie, a większe oczekiwania pojazdów niezaładowanych w betonowni, jak też większą wydajność zespołów wbudowujących mieszankę, w porównaniu z organizacją II.
4
Content available remote Prefabrykacja betonowa. Cz.4 Produkcja elementów prefabrykowanych
PL
Celem pracy było wskazanie jak niektóre elementy organizacji produkcji azotowania jonowego metodą „active screen" mogą wpływać na efektywność ekonomiczną całego procesu i determinować warunki zastosowania danej innowacji.
EN
The aim of this study was to identify how certain elements of the organization of production of ion nitriding method of "active screen" may affect the economic efficiency of the whole process and determine the conditions for the application of the innovation.
7
Content available remote Teoria ograniczeń w utrzymaniu ruchu
PL
Stracona godzina pracy niektórych urządzeń to stracona godzina pracy całego zakładu, a zaoszczędzona godzina pracy innych urządzeń to złudzenie. Wytypowanie zatem zarówno jednych, jak i drugich maszyn produkcji staje się głównym generatorem kosztów związanych z awaryjnymi przestojami w procesach produkcyjnych oraz podstawą organizacji produkcji i dozoru.
EN
All recent experiences confirm the fact that the main tasks of quality management are guaranteed only with the high skilled employees. Employees are responsible for the production plan and development, services and processes. The series of standards called ISO 9000 help to establish quality management in organization. Usage of the quality management with statistical process control is also very important for the company. Companies are spending all human, material and financial resources to improve quality management. The objective of the paper is to outline the statistical process control in production company Finalcast Ltd. Žiar nad Hronom.
PL
Wszystkie ostatnie doświadczenia potwierdzają fakt, że główne zadania zarządzania jakością są gwarantowane tylko z wysoko wykwalifikowanymi pracownikami. Pracownicy są odpowiedzialni za plan produkcji i rozwoju, usług i procesów. Seria norm ISO 9000 jest pomocna w celu ustalenia zarządzania jakością w organizacji. Korzystanie w zarządzaniu jakością ze statystycznej kontroli procesu jest również bardzo ważne dla firmy. Firmy wykorzystują wszystkie zasoby ludzkie, materialne i finansowe w celu poprawy jakości zarządzania. Celem pracy jest określenie statystycznego sterowania procesem w produkcji firmy Finalcast Ltd. Žiar nad Hronom.
EN
The paper presents issues of quality management related to iron casts manufactured on automated foundry lines for automobile industry. The influence of the choice of electric furnace and automated foundry line with vertical or horizontal mould division on the quality of casts made of nodular or grey cast iron was presented. Analysis of different scenarios of the course of action manufacturing processes was performed basing on a simulation experiment, record data related to the quality of the manufactured casts and manufacturing prime costs analysis. The research used universal tools applied in simulation analysis of production systems (Rockwell Automation: Arena Simulation Software) and a spreadsheet used for cast manufacture cost estimation. The proposed variants have been assessed using the Pareto analysis on the basis of results of reports generated for a simulation experiment. The paper also presents suggestions of activities aimed at further improvement of the quality of foundry processes.
EN
The paper presents the level of incurred labour inputs and the equipment in the form of production means in 46 family farms listed according to the intensity of production organization. The obtained results were presented with a table and description method. The analysis which was carried out proved that along with the intensity of production organization the number of physical workers increases in farms with simultaneous decrease of AL area. The investigated farms featured quite variable size of participation of capital calculated into the replacement value of mechanization means per a hectare of agricultural land. A positive average correlation between intensity of production organization and objectified work inputs and a weak correlation between intensity of production organization and human work inputs were determined.
PL
W pracy przedstawiono poziom ponoszonych nakładów pracy i wyposażenia w środki produkcji występujące w 46 gospodarstwach rodzinnych zestawionych wg intensywności organizacji produkcji. Uzyskane wyniki przedstawiono metodą tabelaryczno-opisową. Przeprowadzona analiza wykazała, że wraz ze wzrostem intensywności organizacji produkcji wzrasta liczba pracowników fizycznych w gospodarstwach z jednoczesnym spadkiem powierzchni UR. Badane gospodarstwa charakteryzowała się dość zmienną wielkością zaangażowania kapitału w przeliczeniu na wartość odtworzeniową środków mechanizacji, przypadającą na hektar użytków rolnych. Stwierdzono dodatnią przeciętną korelację między intensywnością organizacji produkcji a nakładami pracy uprzedmiotowionej oraz słabą korelację między intensywnością organizacji produkcji a nakładami pracy ludzkiej.
11
Content available remote Zarządzanie rozwojem pracowników w systemach produkcji klasy światowej
PL
WCM (World Class Manufacturing) jest uważany obecnie za praktyczny wzorzec doskonałości produkcji, dlatego nie dziwi fakt dużego nim zainteresowania. Stanowi on zbór wytycznych do zrealizowania, w ramach których, podnoszony jest stopniowo poziom zorganizowania działalności produkcyjnej, aż do osiągnięcia odpowiedniego stopnia doskonałości. Fundament WCM tworzą filary: techniczny i zarządczy, których tylko kompleksowe wdrożenie gwarantować może doskonałość w organizacji produkcji, czyli tzw. klasę światową. Biorąc pod uwagę liczne już wdrożenia systemów klasy światowej w Polsce, w opracowaniu określono poszczególne działania prowadzące do wzrostu poziomu zorganizowania obszaru zarządzania personelem oraz przedstawiono, możliwe do wykorzystania, wnioski wdrożeniowe.
EN
WCM is a way to organize an enterprise so as to achieve the highest possible level of production organization through implementing modern methods of management. World Class Manufacturing concept consists of technical and managerial pillars with each pillar providing a specific supporting role. One of the main pillar is a People Development. The main purpose of the People Development pillar is to identify and eliminate gaps of knowledge and competences, supporting all the other pillars in developing the organization competencies. Taking into consideration numerous implementations of WCM systems in Poland, particular activities and advices leading to the increase of people organization level were estimated within particular defined stages.
PL
Wielki piec jest urządzeniem, którego pracę łatwo rozregulować. Każda zmiana optymalnych warunków pracy wielkiego pieca powiększa jednostkowe zużycie paliw, zmienia jego wydajność i może pogorszyć jakość surówki. Wielkopiecownicy w większości przypadków skutecznie usprawniają występujące zaburzenia, ale czasem nie mają wpływu na przyczyny zaburzeń z powodu braku przestrzegania zasad procesowego zarządzania. Dlatego w artykule przedstawiono kilka przykładów niepowodzeń w prowadzeniu produkcji surówki wielkopiecowej oraz wskazano postulaty dotyczące optymalizacji tej produkcji.
EN
Blast furnace is the system easy to put out of adjustment. Each change of optimum conditions in blast furnace working increases the specific fuel consumption per unit, changes its productivity and it can make worse quality of pig iron. The blast furnace workers easy remove often arising disturbances but there are situations they can’t prevent their arising because principles of operational management are not abided. That is why the examples of failures in pig iron production were shown in this paper and postulates concern the optimization of iron production were indicated.
PL
W artykule przedstawiono założenia ustalania wielkości czynników kosztotwórczych obiektów kosztowych na podstawie wielkości parametrów cech obrabianego przedmiotu określanych na etapie projektowania danego elementu. Przedstawiono sposób opisu cech związanych z konstrukcją, wytwarzaniem i organizacją produkcji elementu na etapie przygotowania produkcji.
EN
The methodology of determination of manufacturing costs for machine elements on the stage of production process design has been presented in the paper. The presented methodology is based on two approaches to the automation manufacturing process planning (hybrid process planning method). The investigation is focused on the selection of relevant geometrical and technological information in the part, their binary representation and data acquisition from the drawing.
15
Content available remote Aspects of improving the organization directed to the quality
EN
Purpose: A new approach for organization connected with system approach, process approach, quality improvement has been presented. Design/methodology/approach: The possibility of estimation of organization quality is connected with system approach and improvement in organization. Interdependence of quality rules and quality methods in management processes has been taken into account. Findings: At the present time the enterprises should manage and control all its activities in systematic way. Such kind of strategy will enable to achieve success for these companies. Research limitations/implications: Described system approach, quality management principles can be employed in company. The possibility of improvement of organization with certificated Quality Management System has been presented. Practical implications: Analytical Model of the Quality Evaluation of the Business Administration can be used in company for evaluation of the quality indicator of organization directed to the quality. Originality/value: Describing and estimating the level of organization quality with usage of Analytical Model of the Quality Evaluation of the Business Administration has been presented. This method is a propose of new strategy of efficiency and efficiencies activities of all organization.
EN
In the work the practical use of the SMED philosophy for developing the tooling changing process in blister pack production line is presented. The SMED method supposes to cut down the time of a single die changing till few minutes. In the case of machines from blister packs' production line this goal was achieved on the stage of machines designing. That is why in this case it wasn't possible to make the most of the SMED method and reduced significantly time of the tooling elements assembling. But thanks to or-ganizational changes, reducing the full time of tooling changing from 4 h 49 min to 3 h 56 min was possible (the time is 53 min shorter, which is 18%). Time which was needed to clean the machines before the SMED method was used was 2 h 50 min. After using this method the time is 40 min shorter. Total time needed to assemble the tooling elements wasn't changed. The time amounts 39 min in both cases. The rest of the time was dedicated to adjustments and correctness tests of control systems. The time amounted 1 h 7 min. Thanks to transferring one internal activity to external activities, reducing the time of cleaning machines was possible. Also the fact, that blister pack leakproofness tests were carried out earlier, affects shortening the tooling changing time. One should be stated, that in spite of relatively not big shortening of the tooling changing time, effect of changes probably will be noticed fast. The final effect is also easy to calculate. During one minute the blister pack's line can pro-duce even 320 ready packages with one blister pack inside. So, improving production organization, realizing according to the SMED method, should be continued in tooling changing process of another machines too. Even not big shortening of the single machine's tooling changing time, will bring advantages, such as: improving the financial result in the firm, shortening the waiting time for the product, greater flexibility of the production.
PL
W projektowaniu (modernizacji) struktur produkcyjnych zakładów przemysłowych za-chodzi konieczność przeprowadzenia analizy istniejącej struktury produkcyjnej. Analiza taka składa się z dwóch etapów: inwentaryzacji struktury i jej oceny. W artykule przedsta-wiono krótką charakterystykę procesu inwentaryzacji, natomiast szczegółowo omówiono problematykę oceny struktury. Do przeprowadzenia takiej oceny konieczne są obliczenia i analiza szeregu wskaźników techniczno?organizacyjnych (parametrów) jednostek produk-cyjnych. Parametry te mogą również służyć do scharakteryzowania zaprojektowanej struk-tury produkcyjnej jako narzędzie oceny osiągniętych rozwiązań i wreszcie jako kryterium wyboru przy wystąpieniu rozwiązań wariantowych.
PL
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe gospodaruje na powierzchni blisko 7,6 mln, czyli na 78,4 % powierzchni wszystkich lasów w Polsce, co stanowi 25% powierzchni Polski. Obecnie Zakłady Usług Leśnych (ZUL) wykonują od 90% do 96% wszystkich prac w nadleśnictwach. Przedmiotem analizy jest efektywność realizacji zadań w nadleśnictwie samodzielnie wykonującym prace z zakresu pozyskiwania i zrywki drewna. Pozyskiwanie i zrywka realizowane są za pomocą własnych maszyn nadleśnictwa, przy czym inne są sposoby zatrudniania operatorów, stąd stuprocentowa prywatyzacja pozyskania harwesterami i wykazany brak prywatyzacji zrywki. Wykazywane przez nadleśnictwo koszty pozyskania są wyraźnie niższe od przeciętnie spotykanych w Polsce, natomiast koszty zrywki są zbliżone do przeciętnych wartości.
EN
The State Forests National Forest Holding manages total area of almost 7.6 mln ha, that is 78.4% of total forest area in Poland, which constitutes 25% of the area of Poland. Currently, the Forest Service Companies (ZUL) perform between 90% and 96% of all works in forest divisions. The analysis was carried out to determine task implementation efficiency in Forest District Office, independently performing works involving timber acquisition and skidding. Timber acquisition and skidding is carried out using the Forest District Office own machines, whereas there are different ways to employ operators, therefore acquisition with harvesters has been privatised in one hundred percent, and skidding has not been privatised at all. Acquisition costs shown by the Forest District Office are distinctly lower than average in Poland, whereas skidding costs are close to average values.
19
Content available remote SaaS - direction of technology development in ERP/MRP systems
EN
Purpose: The main issue of this paper is present modern SaaS technology (Software as a Service) used in ERP/MRP class systems designated for production companies from different SME lines. Design/methodology/approach: The paper presents assumptions and aims of implementation of SaaS systems on a background of classic computing system licences designated for company management. Findings: A present state of SaaS software development produced for manufacturing and enterprise resource planning as well as expected development directions of this technology in systems prepared for SME sector were introduced in this paper. Research limitations/implications: Further researches should be concentrated on particularizing specificity of requirements of production companies which want to change to outsourcing in systems working with SaaS mode. Practical implications: The paper presents a set of parameters which should be considered during a process of choosing one of ERP/MRP computing rank systems in SaaS technology for manufacturing company service. Originality/value: The paper might be useful for person dealing with modern technologies in ERP/MRP rank systems.
20
Content available remote Integrated recycling technology as a candidate for best available techniques
EN
Purpose: In this article the integrated recycling technology and the integrated recycling technology model as a future candidate for best available techniques (BAT) are presented. Design/methodology/approach: The paper shows one of the procedures for selection a determinant of emission standards - BAT, which are a basis of BAT reference documents (BREFs). Findings: The works relating to the emission standards stating according to best available techniques should have more and more meaning for all Member States and for Poland also. One of these activities is search of the best integrated recycling technology which allows to neutralize the definite part of waste in the most effective and simplest way. Research limitations/implications: To protect the environment it is necessary a continuous adjusting to BAT requirements. It is always possible to find the better, effective or cheaper methods of the environment protection (e.g. the integrated recycling technology model proposed). Practical implications: The implementation of the IPPC Directive requirements makes possible the technological processes realization with full protect of the environment. It refers to the recycling technologies too. Therefore, it is necessary to find the best integrated recycling technology which guarantees total waste reduction. Originality/value: In this paper paid attention to the problem of the integrated recycling technologies. The proposed integrated recycling technology model is not only ecologically and technically practicable but also generates small costs.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.