Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1168

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 59 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  woda
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 59 next fast forward last
PL
Jednym z najstarszych i najwcześniej wykorzystywanych sposobów korzystania z wody było pobieranie jej z samoczynnych, naturalnych i skoncentrowanych wypływów wody podziemnej na powierzchnię terenu, czyli źródeł. Znajomość rozmieszczenia i charakteru źródeł jest ważna dla poznania całokształtów stosunków wodnych badanego obszaru.
PL
Pandemia koronawirusa zmusiła samorządy do cięcia kosztów i odłożenia na później wielu planowanych przedsięwzięć. Nie powstrzymała jednak spółek wodociągowo-kanalizacyjnych przed modernizowaniem i budową nowych obiektów oraz powiększaniem sieci wod-kan. Czy środki zarezerwowane na 2021 r. pozwolą utrzymać tę dobrą passę?
PL
Woda z zakładów wodociągowych dociera do odbiorców za pośrednictwem systemu rurociągów liczącego niekiedy nawet setki kilometrów. Przewody wodociągowe w trakcie ich eksploatacji mogą zostać zanieczyszczone w wyniku różnych czynników. Czyszczenie i płukanie przewodów wodociągowych są podstawowymi czynnościami przewidzianymi podczas długoletniej eksploatacji.
4
Content available remote Co warto wiedzieć o wodzie i jej działaniu na dachach
PL
W ostatnim czasie na świecie z roku na rok odnotowywany jest rekord średniej temperatury rocznej. W kontynentalnej części Europy, w tym w Polsce, zmany klimatyczne będą skutkować wzrostem skrajnie wysokich temperatur oraz spadkiem częstotliwości opadów letnich. Mając na uwadze globalne zmiany klimatu, coraz częścij mówi się o konieczności podjęcia działań adaptacyjnych, które pozwolą złagodzić ich skutki.
PL
Na podstawie danych zawartych w opracowaniu GUS „Ochrona środowiska 2019” omówiono charakterystykę wód w Polsce. Zarządzanie zasobami wodnymi jest realizowane z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy, regiony wodne i zlewnie. Jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za gospodarowanie wodami w regionie wodnym są Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW). Przedstawiono dane i bilanse zasobów wód powierzchniowych oraz zasoby eksploatacyjne wód podziemnych. Największy udział w poborze wody (69%) przypadał na cele produkcyjne, a na potrzeby eksploatacji sieci wodociągowej wynosił 21,5%. Produkcja wody przez zakłady wodociągowe w 2018 r. oparta była głównie o zasoby wód podziemnych (73%, tj. 1552,2 hm3), które są zdecydowanie lepszej jakości. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności było zróżnicowane w poszczególnych województwach i miastach. Omawiając gospodarowanie wodą w sieci wodociągowej przedstawiono długość sieci wodociągowej rozdzielczej (307 690,4 km), liczbę przyłączy do budynków mieszkalnych (5 682,4 tys.) oraz zużycie wody dostarczanej przez sieć wodociągową w gospodarstwach domowych w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca (33,3 m3/rok). Wartości te zmieniały się na przestrzeni ostatnich lat.
EN
The data derived from the work by the Statistics Poland entitled “Environment 2019” provided a basis for discussing the characteristics of water resources in Poland. Water resources management takes into account the division of the country into river basin districts, water regions and drainage basins. Regional Water Management Boards (Polish: Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW)) are the organizational units responsible for water management in the water region. Data and balance of surface water resources (by RZGW) were presented, as well as exploitable underground water resources. The largest share in water intake (69%) was for production purposes, whereas 21.5% was for the operation of the water supply system. In 2018 water production by municipal waterworks was mainly based on groundwater resources (73%, i.e. 1552.2 hm3), which are of far better quality. Water consumption for the needs of the national economy and population varied in individual voivodships and cities. The discussion on water management in the water supply network included the length of water supply distribution network (307690.4 km), the number of connections to residential buildings (5682.4 thousand units) and the consumption of water supplied by the water supply network in households in Poland per one inhabitant (33.3 m3/year). These values have been changing over the course of recent years.
EN
Aim: The purpose of this article is to evaluate the extinguishing efficiency of water, compressed air foam and gel forming agents in solid materials fires. Project and methods: Comparison of the efficiency of extinguishing water, gel forming agents and compressed air foam was performed by conducting an experimental study to determine the appropriate indicator. An experimental device of the compressed air foam system was used for the study. The model fire of class 1A was selected as the fire. Comparison of extinguishing compounds was evaluated by extinguishing efficiency indicator Ie.e. There were two experiments, with three series in each. Results: Extinguishing efficiency indicator Ie.e took into account the time, and the mass of extinguishing agents needed to extinguish the model fire. Therefore, it was established that the mass of the compressed air foam used for extinguishing is 6.1 kg, which is 47% less than the mass of water used for extinguishing the test fire. With respect to the gel forming agent, the mass required for quenching was equal to 6.53 kg. This is 45% less than the weight of water and 2% less than the mass of compressed air foam. With respect to the quenching time, the greatest amount of time was observed for water. Time required for extinguishing (τ) amounted to 99 seconds. This value is 39% greater than the time it took to quench the flames using gel forming compounds, which was equal to 60 seconds. The minimum time required to extinguish the model fire (τ) was observed for compressed air foam, and was found to be 55 seconds. This is 45% less than that for water and 10% less than the time recorded for gel forming agent. Therefore, it was found that the fire extinguishing efficiency of compressed air foam is more than 80% higher than the water’s, and 15% higher in relation to gel forming agents. Conclusions: The authors analysed fire extinguishing agents that can be used to extinguish solid combustible substances. Experimental studies with standard model A fires let them to determine a quenching efficiency indicator Ie.e. Compressed air foam was found to have the highest fire extinguishing efficiency compared to water and gel forming agents. The advantages of compressed foam are due to the technology of its formation. Such foam has a high cooling and insulating ability, which is well reflected in its fire extinguishing efficiency compared to other extinguishing agents.
PL
Cel: Celem artykułu jest ocena skuteczności gaśniczej wody, piany sprężonej i związków żelotwórczych podczas gaszenia stałych substancji palnych. Projekt i metody: Dokonano porównania skuteczności gaśniczej wody, związków żelotwórczych i piany sprężonej poprzez przeprowadzenie badań eksperymentalnych w celu ustalenia odpowiedniego wskaźnika. Do badań użyto eksperymentalnego urządzenia z pianą spreżoną. Wybrano pożar testowy klasy 1A. Porównanie środków gaśniczych oceniono na podstawie wskaźnika skuteczności gaszenia Ie.e. Przeprowadzono dwa eksperymenty, po trzy serie w każdym z nich. Wyniki: Wskaźnik skuteczności gaszenia uwzględniał czas i masę środka gaśniczego potrzebnego do ugaszenia pożaru modelowego. Ustalono, że masa piany sprężonej użytej do gaszenia wynosi 6,1 kg, co oznacza o 47% mniej niż masa wody użytej do gaszenia pożaru próbnego. W przypadku związków żelotwórczych wymagana masa wynosi 6,53 kg. Jest to o 45% mniej niż masa wody i 2% mniej niż masa piany spreżonej. Z badań wynika, że najwięcej czasu zajmuje gaszenie wodą. Obliczona dla niej wartość: τ = 99 sekund jest o 39% większa niż czas potrzebny do schłodzenia związków żelotwórczych, który wyniósł dla nich 60 sekund. Najkrótszy czas wymagany do gaszenia pożaru modelowego jest obserwowany dla piany sprężonej i wynosi 55 sekund. Jest to o 45% mniej niż w przypadku wody i o 10% mniej w odniesieniu do związków żelotwórczych. Stwierdzono zatem, że skuteczność gaśnicza piany spreżonej jest większa o 80% w stosunku do wody i o 15% większa w odniesieniu do związków żelotwórczych. Wnioski: Przeanalizowano środki gaśnicze, które można zastosować do gaszenia stałych substancji palnych. Badania eksperymentalne pozwoliły ustalić wskaźnik skuteczności gaszenia pożarow klasy A. Wynika z nich, że piana sprężona ma najwyższą zdolność gaśniczą w porównaniu do wody i związków żelotwórczych, co wynika z technologii jej powstawania. Taka piana ma wysoką zdolność chłodzenia i izolowania, co dobrze wpływa na jej skuteczność gaszenia.
PL
Przeprowadzono badania Wielofunkcyjnego pakietu PACHEM-CR-1021 do przemysłowych wodnych instalacji chłodzących, opracowanego w projekcie NCBiR. Badania korozyjne z udziałem pakietu wg NACE 1D182, dla wody zasilającej i obiegowej układ chłodzący w rafinerii wykazały, że szybkość korozji kuponów ze stali węglowej przy dozowaniu 200 ppm mieściła się w zakresie 0,01-0,02 mm/rok, a ochrona przed korozją 94-99%. Badania korozyjne z udziałem pakietu dla wody zasilającej układ chłodzący w kopalni ropy wykazały, że szybkość korozji kuponów ze stali węglowej przy dozowaniu 100 ppm wynosiła 0,002 mm/rok, a ochrona przed korozją pow. 99%. Badania zdolności do zapobiegania wytrącania się siarczanu i węglanu wapnia wg NACE-TM-0374, z udziałem pakietu PACHEM-CR-1021, wykazały, że przy dozowaniu 50 ppm pakietu uzyskano 100 % ochrony przed wytrącaniem się osadów.
EN
Tests were carried out with the multifunctional PACHEM-CR-1021 package for industrial water cooling units, developed in the NCBiR project. Corrosion tests , performed according to NACE 1D182, for the feeding and circulating water of the cooling system in the refinery, showed that the corrosion rate of carbon steel coupons at the dosage of 200 ppm was in the range of 0.01-0.02 mm/year, and the corrosion protection was 94-99%. Corrosion tests for the water supplying the oil-field cooling system showed that the corrosion rate of the carbon steel coupons at the dosage of 100 ppm was 0.002 mm/year, and the corrosion protection above 99%. Calcium sulphate and carbonate precipitation prevention ability tests, according to NACE-TM-0374, showed 100% protection when 50 ppm dosage of PACHEM-CR-1021 package was used.
PL
Nieodzownym elementem sieci wodociągowej jest zbiornik wody, który współpracuje z całym systemem wodociągowym. Zbiorniki wody są przeznaczone do magazynowania jej nadmiaru, a następnie uzupełniania dostaw wody w okresach zwiększonego zapotrzebowania.
PL
Efektywne planowanie przestrzenne i właściwa eksploatacja miejskich wód opadowych oraz systemów odwadniających w środowisku miejskim może przyczynić się do zminimalizowania ryzyka powodziowego. Dodatkowo może mieć wpływ na zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego. W tego typu działaniach ma pomóc projekt NOAH, do którego przystąpiły miasta i uniwersytety zlokalizowane wokół Morza Bałtyckiego.
PL
Sformułowano już wiele wytycznych dotyczących zasad i celów projektowania oraz realizacji inwestycji sprzyjających lokalnemu retencjonowaniu wód opadowych i poprawie mikroklimatu, uwzględniających rolę gleby, siedlisk i przyrody miejskiej. Niestety, wciąż wiele inwestycji jest realizowanych bez poszanowania środowiska, całkowicie sprzecznie z zasadami adaptacji do zmian klimatycznych.
PL
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne mają obowiązek zapewnić dostawę wody w dostatecznej ilości, pod odpowiednim ciśnieniem i o wymaganej jakości. Powinny zapewnić też ciągłość usług, co jest związane z efektywną eksploatacją systemu wodociągowego. W miarę użytkowania sieci wodociągowej może pogarszać się stan samych przewodów prowadzących wodę oraz urządzeń towarzyszących. To z kolei może przyczyniać się do awarii wybranych odcinków sieci wodociągowej.
PL
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2020/741 z 25 maja 2020 r.1, możliwe będzie ponowne wykorzystanie wody pochodzącej ze ścieków uprzednio oczyszczonych w rolnictwie. Takie rozwiązanie będzie mogło być stosowane od 26 czerwca 2023 r.
PL
W Gnieźnie realizowany jest pionierski program, który ma przyczynić się do poprawy jakości wody w jeziorze Jelonek. Na czym one polegają i jaka jest ich efektywność?
first rewind previous Strona / 59 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.