Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Możliwości funkcjonowania połączonych systemów elektroenergetycznych wspomagają lokalne bilanse energii elektrycznej. Sytuację taką można rozpatrywać w szerszym zakresie, w tym odnosząc się do rynków regionalnych, a w szerszym kontekście do rynku europejskiego. Współpraca operatorów i wspólne dążenia do wzmacniania połączeń sprzyjają wymianie energii i przepływom wynikającym z uwarunkowań rynkowych. Równowaga rynkowa wyznaczona przez równoważenie popytu i podaży pozwala w takich warunkach na optymalne wykorzystanie bieżących zasobów energii. W połączonych systemach można zatem oszacować i przybliżyć efekty rynkowe, które mają obustronne znaczenie dla uczestników wymiany. Efekty te tworzą szeroko pojęte rozumienie dobrobytu społecznego, a w tym składowe nadwyżek przypisywanych odbiorcom i wytwórcom. W artykule przedstawiono rynkowy model równowagi Cournota i efekty wyznaczane dla uczestników rynku energii w przypadku rozwoju i wzmacniania połączeń międzysystemowych. Dla opisanego modelu dołączono przykładowe obliczenia przeprowadzone dla połączonych systemów elektroenergetycznych, w tym wyznaczone wskaźniki wykorzystywane do oceny efektywności prowadzonych inwestycji. Na tej podstawie przedstawione zostały wnioski odnoszące się do uzasadnienia rozwoju i wzmacniania połączeń międzysystemowych.
EN
Local energy balances are supported by the possibilities of functioning of connected power systems. Such a situation can be considered in a wider scope, including referring to regional markets and, in a broader context, to the European market. The cooperation of operators and joint efforts to strengthen connections favour energy exchange and flows resulting from market conditions. Market equilibrium determined by balancing demand and supply allows in such conditions for optimal use of current energy resources. Thus, in combined systems, it is possible to estimate and approximate the market effects that have mutual significance for the participants of the energy exchange. These effects form a broadly understood concept of social welfare, including components of surpluses attributed to consumers and producers. The article presents the market model of Cournot equilibrium and effects determined for energy market participants in the case of development and strengthening interconnections. For the described model, exemplary calculations for combined power systems are presented, including estimated indicators used to assess the effectiveness of ongoing investments. On this basis, conclusions were made regarding the justification for the development and strengthening of interconnections.
2
PL
Poprawna i bezpieczna praca systemu elektroenergetycznego wymaga dotrzymania szeregu ograniczeń wynikających ze względów fizycznych a także ekonomicznych. W artykule przedstawiono podejście do modelowania i analizy ograniczeń przesyłowych za pomocą optymalnego rozpływu mocy. Opisano podstawowe modelowane ograniczenia i zaprezentowano wyniki dla kilku wariantów analizy rozwojowej w obszarze sieci przesyłowej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
EN
Efficient and safe operation of the power system requires keeping a number of constraints arising from physical as well as economic reasons. The paper presents an approach for modeling and analysis of transmission constraints using the optimal power flow. It describes basic modelling of limits and presents the results for several variants of the analysis of transmission grid development of the National Power System.
EN
The paper presents the results of geotechnical properties of cohesive soil recently deposited in Rożnowskie Lake and on the floodplain of the Dunajec River. The results show that cohesive soils of Rożnowskie Lake are represented mainly by silt, clay and silty clay. Sandy silt and silt are deposited predominantly on the floodplain of the Dunajec River. The soils contain a few percent of organic matter, however, there is more organic matter in the sediments of Rożnowskie Lake. The variability of deposited soils is due to different periods of sedimentation on an annual basis. The time of sedimentation on the Dunajec River floodplain is short and associated with flooding during the summer culmination, thus the sediments (sandy silt and silt) are coarsest. In the area of Rożnowskie Lake, sludge sedimentation occurs throughout the year, especially during the spring and summer flood flow. This sludge has finer grain size (silt and clay). The soils show a variation in their vertical profile, and are characterized by a layered structure.
EN
This paper presents a detailed overview of selected physical and mechanical properties of cohesive soils deposited the Rożnowskie Lake and the possibility of using these sediments in the construction of earth structures. The scope of the article includes a brief description of processes related to the sedimentation of argillaceous sludge in Rożnowskie Lake.
PL
Artykuł przedstawia szczegółowy przegląd wybranych właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów spoistych zdeponowanych w Jeziorze Rożnowskim oraz możliwość wykorzystania tych osadów w konstrukcji budowli ziemnych. Zakres artykułu obejmuje również krótki opis procesów związanych z sedymentacji osadów ilastych w Jeziorze Rożnowskim.
EN
This paper presents the results of an analysis of sedimentary rocks in Tauron Group quarry. The main purpose of this study was to assess the possibilities of using remote sensing techniques for the categorisation of rock types. The application of remote sensing systems for the categorisation of rock types allows the evaluation of the volume and mineral composition of the material extracted from the quarry. Rock samples collected from the Tauron Group quarry were classified according to their mineral composition. Spectrometric analyses were also carried out in the spectral range of 350-2500 nm wavelength. Spectral properties and mineral composition characteristics of the samples allow for the evaluation of the potential of using remotely-sensed data for rock classification. Optimal spectral bands for highest separability between individual rock types in the quarry were identified based on the study.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono badania skał w kamieniołomie należącym do grupy Tauron S.A. Badania miały na celu określenie potencjału technik teledetekcyjnych do zdalnej klasyfikacji rodzaju skał, co pozwoliłoby na geodezyjne określenie nie tylko ilości, ale też składu wydobytego materiału W kamieniołomie pobrano próbki skał, które sklasyfikowano pod względem składu mineralnego oraz poddano badaniom spektrometrycznym w zakresie 500-2500 nm. Zarejestrowane dla próbek krzywe spektralne wraz z charakterystyką składu mineralnego pozwalają na określenie możliwości zdalnej klasyfikacji utworów skalnych. Wytypowano optymalne pasma spektralne, w których występuje najlepsza rozróżnialność poszczególnych skał w kamieniołomie.
PL
W artykule przedstawiono nową metodykę wyznaczania dostępnych mocy przyłączeniowych opartą na rozwiązaniu zadania optymalnego rozpływu mocy (OPF). Jako dodatkowy wskaźnik do optymalizacji poziomu mocy i lokalizacji nowych źródeł wytwórczych wykorzystano krańcowe ceny węzłowe, których rozkład zaprezentowano w postaci map termicznych. Na podstawie przytoczonej metodyki wskazano wyniki analizy w zakresie oceny zdolności przyłączeniowych Krajowego Systemu Przesyłowego w perspektywie długoterminowej.
EN
New methodology of determining grid access capacity based on solving optimal power flow problem is presented in the paper. Nodal marginal prices are used as additional indicators to optimize the power level and location of new generation sources. Based on the methodology indicated above the results of analysis of assessing the grid access capacity in Polish National Power System in long-term horizon are also presented.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań laboratoryjnych osadów zbiornika Rożnów oraz symulacji numerycznych ich zastosowania do uszczelniania wałów przeciwpowodziowych.
EN
The paper describes the results of the determining geotechnical properties of sediment deposited in Rożnowskie Lake and the possibility of using this soil in the construction of the hydraulic embankment. Numerical simulations of anti flood embankment with core made of tested materials were also performed.
8
Content available remote Optymalne planowanie energetyczne w wymiarze lokalnym
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie planowania energetycznego na poziomie lokalnym (gminnym). W zagadnieniu tym zaakcentowano możliwość rozważenia tzw. węzłów energetycznych. Wzajemne powiązania węzłów energetycznych realizowane są za pomocą systemów sieciowych, w tym sieci elektroenergetycznych, gazowniczych i cieplnych. Łączne rozpatrywanie połączonych systemów sieciowych prowadzi do możliwości optymalizacji na szczeblu lokalnym przy uwzględnieniu uwarunkowań miejscowych. Działania te mogą być istotne dla samorządów gminnych.
EN
The issue of the energy planning on the local (communal) level was presented in the paper. The possibility of considering so-called energy hubs was stressed in this paper. The mutual connection of energy hubs are realized using network systems, including power system, gas and thermal grids. The total investigation of connected network systems guides to the possibility of the optimization on the local level considering local conditions. These workings can be essential for communal councils.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych gruntów spoistych współcześnie deponowanych w Jeziorze Rożnowskim. W szczególności zwrócono uwagę na właściwości izolacyjne, określane przede wszystkim przez współczynnik filtracji, które mają istotne znaczenie przy formowaniu hydrotechnicznych budowli ziemnych. Próbki do oznaczenia wybranych właściwości gruntu przygotowano wg metody hydraulicznej (rozmycie gruntu w wodzie, a następnie poddanie procesowi sedymentacji i powolnego osuszenia). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że współczynnik filtracji dla gruntów uformowanych metodą hydrauliczną wynosi ok. 1,5 10-8 m/s. Metodę hydrauliczną można uznać za alternatywną podczas wznoszenia hydrotechnicznych budowli ziemnych z gruntów spoistych deponowanych w Jeziorze Rożnowskim.
EN
The article depicts results of the laboratory research of cohesive soils accumulated in Rożnowskie Lake. The attention was particularly drawn towards its isolation characteristics shown by coefficient of permeability which have a paramount factor in the hydrotechnical formation of the embankment. The samples chosen to reveal the characteristics of the soil were prepared according to hydraulic method. As a result of undertaken research it was concluded that the coefficient of permeability for the soils formatted through hydraulic method is approximately 1.5 10-8 m/s. Therefore, we can consider the hydraulic method as an alternative for the hydrotechnical ground constructions from cohesive soils accumulated in Rożnowskie Lake.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań właściwości geotechnicznych osadów zdeponowanych w zbiorniku rożnowskim i możliwości ich wykorzystania do budowy zagęszczonych przesłon mineralnych w składowiskach odpadów. Wyniki uzyskane na podstawie badań laboratoryjnych wykazały obecność osadów spoistych o zawartości części organicznych poniżej 3% wykształconych jako pyły, gliny i gliny pylaste. Badane grunty są odpowiednie do budowy warstw izolacyjnych w składowiskach odpadów. Ponieważ w składzie mineralnym frakcji iłowej dominują illit i kaolinit, badane osady można zastosować do formowania dolnej części przesłony mineralnej, tzw. nieaktywnej, której zadaniem jest utrzymanie długoletniej trwałości warstw uszczelnienia mineralnego. Autor proponuje, by do formowania przesłon mineralnych używać gruntów o zawartości frakcji iłowej f[i] od 15 do 30%, zawartości części organicznych I[om] poniżej 3% i wskaźniku zagęszczenia I[s] powyżej 0,95.
EN
The article describes the results of geotechnical properties tests of sediment deposited in Rożnowskie Lake and the possibility of using them in the construction of compacted soil liners of waste disposial sites. The results of the laboratory tests show that the types of soil which exist in the lake are silt, clay, silty clay and the sediment containing organic matter under 3%. The mineral structure of clay fraction is high in illit and kaolinit and it is advisable to use the soilin the bottom layer of waste disposial sites. This non-active bottom layer should keep the site sealed for a very long period of time. The authors advise to use the soil which contains clay fraction from 15 to 30%, organic matter under 3% and degree of compaction more then 0,95 in the construction of compacted soil liners.
11
Content available remote Wpływ generacji rozproszonej na planowanie rozwoju sieci
PL
W artykule przedstawiono rozważania związane z wpływem generacji rozproszonej na rozwój sieci elektroenergetycznej. Rozważania te przeprowadzono na tle wartości źródeł rozproszonych lokowanych w sieci alternatywnie względem inwestycji sieciowych. Ponadto artykuł zawiera przykład obliczeniowy ukazujący wpływ źródeł rozproszonych na pracę sieci uwzględnianą w analizach planistycznych.
EN
Issues connected with influence of Distributed Generation (DG) on planning of grid development is presented in the paper. It was considered the alternative between dispersed energy sources located in grid and grid investments. Moreover the paper includes calculations presenting influence distributed generation on grid performance, which is taken into consideration in planning analysis.
PL
W referacie rozważono współksztattowanie się cen energii elektrycznej na rynku giełdowym i bilansującym. Wykorzystując sztuczne sieci neuronowe sporządzono krótkoterminową wygasłą prognozę zmienności cen energii elektrycznej na rynku giełdowym przy uwzględnieniu informacji o cenach energii z Rynku Bilansującego. Założono, że uwzględnienie w procesie uczenia dodatkowej informacji o cenach na Rynku Bilansującym poprawi jakość prognozy cen na Towarowej Giełdzie Energii. Ponadto w referacie przedstawiono problematykę zagadnienia kształtowania cen energii elektrycznej na obu rynkach, opis zastosowanego do badań modelu, a także wyniki eksperymentu.
EN
The paper presents an attempt to connect electricity prices from balancing market with exchange market prices. With the usage of an artificial neural network a short-term prognosis of exchange market electricity prices variation in respect of balancing market electricity prices was prepared. An assumption of exchange market electricity prices improvement resulting from taking into consideration the balancing market electricity prices was made. Moreover the matter of electricity prices creation on both markets, implemented model and experiment results were presented in the paper.
13
Content available remote Zagadnienie określania współczynnika wodoprzepuzczalności gruntów spoistych
PL
W niniejszym artykule przedstawiono analizę wybranych metod wyznaczania i interpretacji wyników podczas określania współczynnika wodoprzepuszczalności gruntów spoistych. Wnioski oparto na wynikach badań laboratoryjnych przeprowadzonych z zastosowaniem aparatu trójosiowego ściskania i edometru.
EN
In the article present describe the analysis of the marking methods and the interpretations’ results for the coefficient of permeability in cohesion soils. The conclusion was based on the results of the laboratory testting in a triaxial pressure apparatus and an edometer.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań współczynnika wodoprzepuszczalności spoistych gruntów aluwialnych z doliny Raby i Dunajca. Powyższe badania zostały przeprowadzone w celu określenia przydatności tych gruntów jako materiału do wbudowania w warstwę izolacyjną składowiska odpadów. Badania współczynnika wodoprzepuszczalności realizowano przy różnych wartościach wskaźnika zagęszczenia, a uzyskane wartości w zakresie 8,54x10-8-2,16x10-10m/s wskazują na przydatność tych gruntów przy budowie składowisk odpadów.
EN
This paper presents the results of hydraulic conductivity investigations of alluvial soil in the Raba and Dunajec valley. The investigations were aimed at describing the soil.s reaction to the construction of waste dump seals. The hydraulic conductivity was tested with regard to the level of density which varied from 8,54x10-8-2,16x10-10m/s and thus confirmed the usefulness of the soil for the above purpose.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.