Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 339

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lighting
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
Biofotonika jest dziedziną na pograniczu biologii i fotoniki. Jest obszarem badawczym i aplikacyjnym obejmującym zjawiska i procesy, substancje, obiekty w skali rozmiarowej od nanometrów do makro, jak wirusy, molekuły, organella, komórki, bakterie, membrany, tkanki, małe i większe organizmy, w aspekcie ich właściwości fotonicznych. Biofotonika obejmuje oprzyrządowanie laboratoryjne badawcze i standaryzowane kliniczne i ogólnego zastosowania. Aktywnym kierunkiem rozwoju biofotoniki jest jej gałąź kwantowa, gdzie badane są procesy zachodzące na ogół w nanoskali. Zainteresowanie tymi nanoprocesami, albo zawierającymi zjawisko fotoniczne, albo badane metodami fotonicznymi, bierze się z faktu że stanowią one często fundament procesów zachodzących i odzwierciedlanych potem w makroskali całego obiektu biologicznego. Cykl artykułów na temat biofotoniki jest skrótem wykładu prowadzonego przez autora na WEiTI Politechniki Warszawskiej dla doktorantów. Kolejna część cyklu dotyczy obrazowania wysoko rozdzielczego, poniżej limitu dyfrakcyjnego Abbego. Poprzednie części dotyczyły obszarów badawczych i korelacji biofotoniki z pokrewnymi dyscyplinami, procesów biofotonicznych, foto-biosubstancji, obiektów, spektroskopii, biofotonicznych technik laboratoryjnych.
EN
Biophotonics is a field on the border of biology and photonics. It is a research and application area covering phenomena and processes, substances, objects in the size scale from nanometers to macro, such as viruses, molecules, organelles, cells, bacteria, membranes, tissues, small and larger organisms, in terms of their photonic properties. Biophotonics includes research and standardized clinical and general-purpose laboratory instrumentation. An active direction in the development of biophotonics is its quantum branch, where processes that usually occur at the nanoscale are studied. The interest in these nanoprocesses, either containing a photonic phenomenon or studied with photonic methods, stems from the fact that they often constitute the foundation of processes that occur and are later reflected in the macroscale of the entire biological object. The series of articles on biophotonics is an abbreviation of a lecture given by the author at the Faculty of Economics and Information Technology of the Warsaw University of Technology for PhD students. The next part of the series deals with the issues of super-resolution imaging, breaking the Abbe diffraction limit. The previous parts concerned research areas and correlations of biophotonics with related disciplines, biophotonic processes, photo-biosubstances, objects, spectroscopy, biophotonic laboratory techniques.
PL
Biofotonika jest dziedziną na pograniczu biologii i fotoniki. Jest obszarem badawczym i aplikacyjnym obejmującym zjawiska i procesy, substancje, obiekty w skali rozmiarowej od nanometrów do makro, jak wirusy, molekuły, organella, komórki, bakterie, membrany, tkanki, małe i większe organizmy, w aspekcie ich właściwości fotonicznych. Biofotonika obejmuje oprzyrządowanie laboratoryjne badawcze i standaryzowane kliniczne i ogólnego zastosowania. Aktywnym kierunkiem rozwoju biofotoniki jest jej gałąź kwantowa, gdzie badane są procesy zachodzące na ogół w nanoskali. Zainteresowanie tymi nanoprocesami, albo zawierającymi zjawisko fotoniczne, albo badane metodami fotonicznymi, bierze się z faktu że stanowią one często fundament procesów zachodzących i odzwierciedlanych potem w makroskali całego obiektu biologicznego. Cykl artykułów na temat biofotoniki jest skrótem wykładu prowadzonego przez autora na WEiTI Politechniki Warszawskiej dla doktorantów. Kolejna część cyklu dotyczy ogólnie bogatej problematyki obrazowania klasycznego i wysoko rozdzielczego. Poprzednie części dotyczyły obszarów badawczych i korelacji biofotoniki z pokrewnymi dyscyplinami, procesów biofotonicznych, foto-biosubstancji, obiektów, spektroskopii, biofotonicznych technik laboratoryjnych.
EN
Biophotonics is a field on the border of biology and photonics. It is a research and application area covering phenomena and processes, substances, objects in the size scale from nanometers to macro, such as viruses, molecules, organelles, cells, bacteria, membranes, tissues, small and larger organisms, in terms of their photonic properties. Biophotonics includes research and standardized clinical and general-purpose laboratory instrumentation. An active direction in the development of biophotonics is its quantum branch, where processes that usually occur at the nanoscale are studied. The interest in these nanoprocesses, either containing a photonic phenomenon or studied with photonic methods, stems from the fact that they often constitute the foundation of processes that occur and are later reflected in the macroscale of the entire biological object. The series of articles on biophotonics is an abbreviation of a lecture given by the author at the Faculty of Economics and Information Technology of the Warsaw University of Technology for PhD students. The next part of the series deals with the general issues of super-resolution imaging. The previous parts concerned research areas and correlations of biophotonics with related disciplines, biophotonic processes, photo-biosubstances, objects, spectroscopy, biophotonic laboratory techniques.
PL
W artykule przedstawiono problematykę racjonalizacji zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe w obiektach użyteczności publicznej. Przedstawiono analizę różnych przedsięwzięć umożliwiających zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na oświetlenie w obiektach użyteczności publicznej. Przedsięwzięcia wiążą się z zastosowaniem: racjonalnych rozwiązań projektowych, energooszczędnych systemów oświetlenia elektrycznego, oświetlenia dziennego lub nowoczesnych systemów sterowania oświetleniem. Dla każdego analizowanego obszaru dokonano oceny potencjalnych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej przeznaczonej na oświetlenie.
EN
In this paper, subject matter of rationalization of electric energy consumption for lighting purposes in buildings of public services is performed. Analysis of different undertakings decreasing electricity consumption for lighting in buildings of public services is performed. Undertakings are connected with use: rational design solutions, energy-saving systems of lighting, daylight or modern systems of lighting control. For each analysed area, assessment of potential savings in electric energy consumption for lighting is conducted.
EN
This paper is devoted to the extremely important issue of lighting pedestrian and pedestrian-driving routes within a housing estate. Both aspects are discussed with regard to the safety of route users and the potential impact on the natural environment through the phenomenon of light pollution. It was found that most of the outdated high-pressure sodium lamps present in the analysed Podwawelskie housing estate in Kraków do not fulfil their basic purpose, which is to sufficiently illuminate the ground below. Nevertheless, the light of these lamps does not make a noticeable contribution to the basic form of light pollution, which is the city's sky glow. It has been suggested that it would be best to replace these types of lamps with LED lighting, which has already been partly done. The LED lamps provide lighting that is sufficient to ensure the safety of residents. However, their improper installation may cause glare for pedestrians or residents of neighbouring houses. Additionally, their light reflected from an excessively bright pavement makes a significant contribution to the artificial sky glow. Solutions are proposed that minimise the negative impact of this lighting on the environment while ensuring comfort for the residents of the estate, which is in line with the principles of sustainable development.
5
EN
The research considers the aspect of the formation of interior lightning in conditions of extensive expenses on heating. In this regard there is important to study features not only of places and model of lightning, but also generation of heat in order to minimize expenses and find alternative technical solutions for building functioning. The relevance is determined by the fact that the problem of low efficiency of thermal energy used to ensure an appropriate microclimate in buildings is typical for many regions. The purpose of this article is to study features not only of places and model of lighting but also generation of heat to minimize expenses and find alternative technical solutions for building functioning. In the work, the methods of calculation methods and mathematical models such as the exergy model of humans were used. The authors have determined that daylight is only one of the complex solutions of the matter of building energy efficiency. Providing the conditions of heating comfort indoors is not less important in the conditions of increasing requirements to energy conservation. The authors consider the compromise between these two requirements without harming human health the main challenge to the energy conservation specialists. The authors have developed the model, which evaluates not only the achievements of technical parameters, but also orientation toward the model of energy consumption of human. The practical application of the developed methodology allows for forecasting not only building heating based on projected technical indicators but also tailored to individual needs.
PL
W artykule przedstawiono aspekty projektowania oświetlenia wewnętrznego w warunkach dużych nakładów na ogrzewanie. O trafności tematu decyduje fakt, że problem niskiej efektywności wykorzystania energii cieplnej w celu zapewnienia odpowiedniego mikroklimatu w budynkach jest typowy dla wielu regionów. Celem artykułu jest zbadanie cech nie tylko lokalizacji i modelu oświetlenia, ale także wydzielania ciepła, aby zminimalizować wydatki i znaleźć alternatywne rozwiązania techniczne dla funkcjonowania budynku. W pracy posłużono się metodami obliczeniowymi oraz modelami matematycznymi, takimi jak model egzergii człowieka. Ustalono, że światło dzienne to tylko jedno z kompleksowych rozwiązań kwestii energooszczędności budynków. Zapewnienie warunków komfortu cieplnego w pomieszczeniach jest równie ważne w obliczu rosnących wymagań dotyczących oszczędzania energii. Autorzy uważają, że kompromis między tymi dwoma wymogami bez szkody dla zdrowia ludzkiego jest głównym wyzwaniem dla specjalistów od oszczędzania energii. Opracowano model, który ocenia nie tylko osiągane parametry techniczne, ale także orientację na model zużycia energii przez człowieka. Praktyczne zastosowanie tej metodyki pozwala prognozować ogrzewanie budynku nie tylko na podstawie przewidywanych wskaźników technicznych, ale także z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.
6
Content available remote Założenia modelowania oświetlenia w programie V-SIM 5.0
PL
W artykule omówiono nową funkcjonalność programu komputerowego V-SIM 5.0, jaką jest generowanie plamy światła latami. Przedstawiono podstawy matematyczne modelowania zagadnienia, opisano sposób działania i korzystania z narzędzia dostępnego w programie oraz sposób i wyniki jego walidacji. Wprowadzona funkcjonalność jest częściową odpowiedzią na zgłaszane przez biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych zapotrzebowanie na program umożliwiający wizualizację sposobu oświetlenia ulicznego w miejscu zaistnienia wypadku drogowego. Analiza sposobu działania oświetlenia ma szczególne znaczenie przy analizie potrąceń (np. pieszych) w warunkach ograniczonej widoczności w tym w warunkach nocnych. Niniejsza publikacja otwiera cykl artykułów, w którym prezentowane będą kolejno wybrane funkcjonalności oprogramowania V-SIM 5.0.
EN
New functionality of the V-SIM 5.0 computer software, which is the generation of a lamp post spotlight is discussed. The mathematical bases of modeling of the aforementioned problem are presented, the method of operation and use of the tool available in the software as well as the method and results of its validation are described. The introduced functionality is a partial response to the demand made by road accident reconstruction experts for a program enabling the visualization of the street lighting method at the site of a road accident. The analysis of the way the lighting system functions is of particular importance in the analysis of road accidents involving pedestrians in the conditions of limited visibility, including those at nighttime. The present paper opens a series of articles in which selected functionalities of the V-SIM 5.0 software will be presented.
7
Content available remote Rozpoznawanie pieszych i przejść - możliwości poprawy zauważania
PL
W związku ze zmianami w ustawie Prawo o ruchu drogowym i rozszerzeniem ochrony pieszych o nadanie im pierwszeństwa już w czasie wchodzenia na przejście, w artykule przedstawiono aktualne problemy związane z koniecznością dostatecznie wczesnego zauważenia osób w strefie przejścia. Problemy te potęgują się po zmroku, dlatego autor podaje konkretne propozycje zwiększenia odległości zauważenia przejść dla pieszych i osób znajdujących się na nich oraz na nie wchodzących, kierując się własnym doświadczeniem z zakresu rozpoznawania przeszkód.
EN
In view of the changes in the Act on Road Traffic and the extension of protection for pedestrians at crossings to include the right of way of pedestrians entering a crossing, the article presents current problems related to the need to perceive people in the crossing zone early enough. As these problems worsen after dark, the author, guided by his own experience in the field of obstacle recognition, offers specific proposals to increase the sight distance of pedestrian crossings and people at them.
PL
Upływ czasu działa pozytywnie na postęp technologiczny w wielu dziedzinach życia. Jedną z nich jest bez wątpienia zapewnienie oświetlenia zarówno w różnego rodzaju budynkach, jak i przy drogach. Wymuszane jest to po części wzrastającymi potrzebami użytkowników. Inną istotną kwestią jest rosnące zapotrzebowanie z uwagi na stale pomnażającą się liczbę domów, biurowców oraz ulic.
PL
Konieczność obniżania energochłonności przemysłu jest bezdyskusyjna. Niestety, nasilające się zjawiska globalizacji i często skrajnego konsumpcjonizmu nie sprzyjają temu w żadnym wypadku. Niezbędne jest podejmowanie przeróżnych działań, które pozwolą przedsiębiorcom na obniżanie zapotrzebowanie na energię.
PL
Artykuł omawia zasady oświetlenia awaryjnego garaży publicznych. Wskazuje wymagania prawne oraz dobrą praktykę inżynierską. Autor odnosi się do niektórych błędów popełnianych przy projektowaniu oświetlenia.
PL
W artykule opisano główne tezy zawarte w Wytycznych Prawidłowego Oświetlenia Przejść dla Pieszych zarekomendowanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury w 2018 r.
EN
The night time, based on many world studies, generates an increased risk of serious accidents (with fatalities and serious injuries). This is especially true for accidents with pedestrians. Pedestrian crossings are very sensitive to the influence of the time of day in terms of pedestrian safety, elements of road infrastructure. This is visible on the example of Poland, where numerous accidents at crosswalks are recorded, characterized by high severity at night. Road infrastructure managers take corrective actions to improve this condition. An example of such work is the Road Safety Audit (RSA), initiated in 2016 by the Municipal Roads Management Board in Warsaw. The analyses carried out by the authors, among others, in the years 2016 - 2019, included pedestrian crossings without traffic lights located on roads managed by ZDM (Municipal Roads Authority) in twelve districts: Bemowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Śródmieście, Targówek, Ursynów, Wawer, Włochy, Żoliborz. The assessment was carried out in terms of the correct lighting of these passages, traffic organization, geometry and environmental impact. The main aim of the article is to present a methodology for evaluating the technical condition of road lighting infrastructure on a large scale (e.g. district, city). The article discusses the general and detailed state of pedestrian safety in Poland against the background of research conducted in Warsaw. The procedure of inspection and assessment of the state of lighting of pedestrian crossings is described and selected results are presented. On the basis of a detailed analysis of the results of individual pedestrian crossings, the general condition of the tested crossings was assessed and recommendations were indicated. An attempt was made to assess the influence of pedestrian crossings lighting on the general state of road safety. A critical evaluation of the obtained effects was made. The utilitarian aim of the article is to apply the described methodology in other cities and to use the results of the conducted analyses to plan and implement road investments in the field of modernization of lighting at pedestrian crossings on a large scale.
EN
The knowledge on office building in the past and present, how the workspace evolved to incorporate contemporary technological breakthroughs, was in this paper combined with goals of sustainable building in a “smart” office building design in Belgrade, Serbia, taking local factors into consideration to create a comfortable space for the employees in a dense urban matrix with a minimal environmental footprint, and considering the workflow of contemporary office spaces, it’s multidirectional input and increasingly horizontal work hierarchy. Issues of proper inputs for building today in the 21st century are thoroughly considered in this paper and respective building’s design features as shown here: how to deal with location, position and orientation of the building, organization of both formal and informal areas, natural ventilation, green glazed surfaces, solar energy, wind turbines, rainwater utilization measures, surrounding vegetation, lighting and appliances, and piezoelectric paving.
EN
The aim of the article is an attempt to determine whether the technical condition of vehicles in Wielkopolska has an impact on road traffic. For this purpose, the lighting of 20 passenger vehicles and tires in public transport and driving school cars in Wielkopolska were analysed. The lighting of the subject vehicles was organoleptically tested and their intensity and dipped beam were checked at the vehicle inspection station. In the case of five of the tested vehicles, the luminous intensity was at an unsatisfactory level. In the next step, the tires of 16 randomly selected buses were tested. Tread wear tests were discussed in the analysed buses and the influence of tread wear on tire exploitation was presented. For the tested buses, it is noteworthy that the tires were changed if the tread height was too low. In the last step of the research, the tires of a driving school truck were analysed. It was found that the wear of the tire is not even due to driving on a manoeuvring area. Based on the above tests, it can be concluded that the technical condition of road vehicles is important and affects their operation and safety.
15
Content available remote Rewolucja w oświetleniu - jaki wybrać materiał na słupy oświetleniowe?
PL
W ostatnim czasie rynek oświetleniowy i energetyczny rozwinął się bardzo dynamicznie. Inwestor, stojąc przed wyborem słupa oświetleniowego, mierzy się z trudną decyzją. Musi wziąć pod uwagę nie tylko jego walory estetyczne, lecz także kwestie ekonomicznie oraz wytrzymałościowe. Najczęściej, z uwagi na niską cenę, stosowane są słupy oświetleniowe wykonywane z giętej blachy stalowej zabezpieczanej cynkowaniem ogniowym. Rzadziej wykorzystywane bywają bardziej estetyczne i przyjazne środowisku słupy aluminiowe. Słupy betonowe są aktualnie w całkowitym odwrocie, natomiast coraz większe zainteresowanie zyskują materiały kompozytowe. Celem poniższego artykułu będzie porównanie najpopularniejszych typów materiałów konstrukcyjnych wykorzystywanych obecnie do produkcji słupów oświetleniowych.
16
Content available remote Warunki środowiskowe w salach wystawowych i magazynach muzeów
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z przechowywaniem dzieł sztuki w salach wystawowych i magazynach muzealnych. Odniesiono się do sposobu określania wymaganych wartości wilgotności względnej i temperatury powietrza, nawiązując do dwóch metod: norm konserwatorskich i analizy klimatu historycznego. Opisano niszczący wpływ powietrza o niewłaściwych wartościach parametrów, przede wszystkim wilgotności względnej powietrza, na przechowywane zbiory. Przytoczono także zalecane wartości parametrów powietrza, zgodne z normami konserwatorskimi.
EN
The article discusses issues related to the storage of works of art in exhibition halls and storage facilities in museums. Reference was made to the method of determining the required relative humidity and air temperature values, referring to two methods: conservation standards and historical climate analysis. The destructive effect of air with incorrect parameter values, mainly relative humidity, on stored collections was described. Recommended values of air parameters in accordance with conservation standards were also quoted.
17
Content available remote Analiza warunków przechowywania zbiorów w archiwach
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z kształtowaniem odpowiednich warunków środowiskowych w archiwach i magazynach zbiorów archiwalnych. Zwrócono uwagę na dwie metody ich określania: normy konserwatorskie i analizę klimatu historycznego. Omówiono fizyko-chemiczne i biologiczne zagrożenia dla zbiorów i występujące rodzaje uszkodzeń. Przedstawiono zalecane normatywne wartości parametrów powietrza (temperatura, wilgotność względna), dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach bibliotek i w archiwach oraz wymagania dotyczące natężenia światła.
EN
The article discusses issues related to the formation of appropriate environmental conditions in archives and storage room of archival collections. Attention was drawn to two methods of determining them: conservation standards and analysis of the historical climate. Physico-chemical and biological threats to the archival collections and the types of damage were discussed. Recommended normative values of air parameters (temperature, relative humidity), allowable concentrations of air pollutants in library rooms and archives, as well as requirements for light intensity, were presented.
PL
W artykule przedstawiono aktualne przepisy dotyczące bezpieczeństwa wyrobów oświetleniowych.
EN
The article presents current regulations regarding the safety of lighting products.
19
Content available remote Wytyczne oświetlenia przejść dla pieszych
PL
Opisano zasady ogólne oświetlenia przejść dla pieszych, procedurę projektowania oświetlenia, w tym ustalanie konieczności oświetlania przejść dla pieszych, określanie klasy oświetlenia i zasady doboru rozwiązania oświetleniowego. Oprócz rozwiązań standardowych przedstawiono rozwiązanie oświetlenia dedykowanego rozumianego jako zastosowanie opraw oświetleniowych o asymetrycznych rozsyłach strumienia świetlnego, umieszczonych w odpowiedniej konfiguracji (przed przejściem dla pieszych z kierunków ruchu pojazdów) oraz wprowadzono i zdefiniowano nową klasę oświetlenia „PC”, przeznaczoną dla dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych. Opisano kiedy i jak należy stosować strefy przejściowe.
EN
General principles of lighting pedestrian crossings, the procedure of lighting design, including determining the necessity of lighting pedestrian crossings, determining the class of lighting and the rules of lighting solution selection are described. In addition to the standard solutions, a dedicated lighting solution understood as the use of luminaires with asymmetric light distribution, placed in the appropriate configuration (before pedestrian crossings from the directions of vehicle traffic) was presented and a new class of PC lighting was introduced and defined, designed for dedicated lighting of pedestrian crossings. It describes when and how the transition zones should be used.
PL
W artykule omówiono metody i środki ograniczania zużycia energii, które umożliwiają zmniejszenie kosztów działalności przedsiębiorstwa. Omówiono środki potrzebnej modernizacji technicznej, możliwości optymalizacji sposobów korzystania z energii, a także finansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej.
EN
The article discusses methods and measures to reduce energy consumption, which allow to reduce the costs of the enterprise. It discusses the measures of necessary technical modernization, the possibilities of optimizing the ways of using energy, as well as the financing of projects aimed at improving energy efficiency.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.