Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  identyfikacja zakłóceń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article contains the results of research conducted in order to identify and analyze disruptions occurring during the conduct of the public procurement procedure at the military branch. State budgetary units are subject to the obligation to perform orders in accordance with the public procurement law, which in the case of the army carries the risk of reduction of combat readiness level. During the tests, disruptions were identified in two stages of the procurement procedure: public procurement procedures and physical delivery, then an analysis was made as to disruption frequency and the impact on the overall process.
PL
Artykuł zawiera wyniki badań przeprowadzonych w celu zidentyfikowania i przeanalizowania zakłóceń pojawiających się podczas prowadzenia postępowania zamówienia publicznego w oddziale wojskowym. Państwowe jednostki budżetowe są objęte obowiązkiem przeprowadzania zamówień zgodnie z prawem zamówień publicznych, co w przypadku wojska niesie ze sobą zagrożenie utrzymania gotowości bojowej. Podczas badań zidentyfikowano zakłócenia w dwóch etapach procedury zamówienia: postępowania zamówienia publicznego oraz fizycznej realizacji dostawy, następnie dokonano analizy pod kątem częstotliwości ich występowania, a także siły wpływu na całokształt procesu.
PL
W artykule opisane zostały wybrane zagadnienia związane z identyfikacją zakłóceń zarejestrowanych wraz z sygnałem bioelektrycznym z mięśni człowieka. Zaprezentowany algorytm wykrywania zakłóceń dotyczy identyfikacji składowych w widmie sygnału, które pochodzą od sieci energetycznej i urządzeń elektrycznych pracujących w otoczeniu obiektu badań. Realizacja założonego celu identyfikacji zakłóceń została wykonana poprzez opracowanie algorytmu i napisanie programu do analizy wyników pomiarów. Na przykładzie wybranych plików z wynikami pomiarów przeprowadzone zostały testy działania algorytmu identyfikacji i napisanej w środowisku Matlab aplikacji.
EN
In the paper, the selected problems that are associated with the identification of interferences registered with a bioelectrical signal of human muscles. The presented algorithm detects interferences related to the identification component in the spectrum of the signal. These disturbances are from the power network as well as any electrical equipment. The algorithm has been designed and a software for analysis of measurement results has been made. Using the selected files concerning the results, operation tests on the algorithm and Matlab application were realized.
PL
W artykule opisane zostały wybrane zagadnienia związane z identyfikacją artefaktów EKG zarejestrowanych wraz z sygnałem bioelektrycznym z mięśni człowieka. Napisany został program do przetwarzania wyników pomiarów. Program wykorzystuje dane zapisane w pliku tekstowym. Algorytm aplikacji realizuje identyfikację składowych zespołu QRS. Wykonywane są operacje uśredniania sygnału w odpowiednio dobranych oknach czasowych. Na przykładzie wybranych plików z wynikami pomiarów przeprowadzone zostały testy działania algorytmu identyfikacji artefaktów i napisanej w środowisku Matlab aplikacji.
EN
In the paper, the selected problems that concern the identification of ECG artifacts recorded in a bioelectrical signal of human muscles. A special program has been written to process the measurement results. The program uses the data that have been saved in a text file. The presented algorithm detects interferences related to the identification of the QRS component. Identification of the QRS components was performed by the algorithm. Signal averaging operations are realized in properly selected time windows. Using the selected files concerning the results, operation tests on the algorithm and Matlab application were realized.
4
Content available remote Symulacja chaosu ferrorezonansowego za pomocą programu MicroTran
PL
W artykule omówiono wyniki badań dotyczących powstawania zjawiska chaosu ferrorezonansowego w układzie elektroenergetycznym, przeprowadzonych za pomocą programu symulacyjnego MicroTran. Celem badań było rozeznanie możliwości modelowania układu dla celów chaosu ferrorezonansowego oraz rozpatrzenie warunków wystąpienia tego zjawiska w systemie elektroenergetycznym. Wnioski uzyskane z rezultatów takich badań stanowić jednak mogą podstawę do stworzenia procedur postępowania podczas planowania rozwoju systemu elektroenergetycznego, również w zakresie przyłączania nowych odbiorów do istniejących struktur zmieniających w istotny sposób warunki pracy badanego układu.
EN
This paper presents the results of investigations of the nonlinear dynamic ferroresonance phenomena in a power system, when taking into consideration the chaotic behavior. The basic tool for numerical investigations was the MicroTran program. The aim of the study was to explore the possibility of modeling system for the chaos ferroresonance and consideration of the occurrence of this phenomenon in the power system. Conclusions received from the results of investigation, can create the basis for the procedures for the planning of development the power system, even for the connection of new customers to existing structures.
PL
W artykule przedstawiono strukturę rozproszonego podsystemu odpowiedzialnego za analizę i lokalizację zagrożeń oraz zakłóceń występujących w obrębię złożonych funkcjonalnie i konfiguracyjnie obiektów wytwórczych. Podsystem ten stanowi integralną część systemu automatyki zabezpieczeniowej dedykowanego złożonym układom wytwórczym. Podsystem analizy zakłóceń posiada strukturę rozproszoną, którego poszczególne moduły funkcjonalne zrealizowane są w oparciu o sztuczne sieci neuronowe. Przedstawione zostały również wyniki badań symulacyjnych poprawności generacji decyzji w zakresie analizy i lokalizacji zakłóceń w przyjętej i zoptymalizowanej strukturze podsystemu dla przykładowej elektrowni o tzw."strukturze kombinowanej", zawierającej m.in. generatory o rozruchu częstotliwościowym.
EN
In the paper the structure of dispersed subsystem responsible for analyze and localization of emergency states and disturbances in the complex (both structural and functional) generating nodes will be presented. This subsystem is an integral part of the protection automation system dedicated to the power generating plants. Dispersed modules of the subsystem were worked out on the basis of artificial neural networks. For the chosen combined power plant equipped with gas turbine-driven generators started by frequency start up system the results of simulations of proper decision generation will be presented.
EN
Iterative learning and repetitive control aim to eliminate the effect of unwanted disturbances over repeated trials or cycles. The disturbance-free system model, if known, can be used in a model-based iterative learning or repetitive control system to eliminate the unwanted disturbances. In the case of periodic disturbances, although the unknown disturbance frequencies may be the same from trial to trial, the disturbance amplitudes, phases, and biases do not necessarily repeat. Furthermore, the system may not return to the same initial state at the end of each trial before starting the next trial. In spite of these constraints, this paper shows how to identify the system disturbance-free dynamics from disturbance-corrupted input-output data collected over multiple trials without having to measure the disturbances directly. The system disturbance-free model can then be used to identify the disturbances as well, for use in learning or repetitive control. This paper represents the first extension of the interaction matrix approach to the multiple-trial environment of iterative learning control.
PL
W niniejszej pracy zaproponowano uzupełnienie znanych algorytmów pomiarowych, predykcyjnymi metodami estymacji wielkości kryterialnych i wykorzystanie otrzymanej prognozy jako kolejnego kryterium działania zabezpieczenia. W prezentowanym rozwiązaniu postuluje się zastosowanie nowych cyfrowych filtrów predykcyjnych, przy czym filtracja sygnału (próbek prądu lub napięcia) nie zakłada funkcji okresowo zmiennych. Opracowane przez autora filtry predykcyjne automatycznie realizują aproksymację przebiegów prądu i napięcia (w odpowiednio zawężonych przedziałach czasowych) odcinkami funkcji nieokresowych (wielomiany niskiego stopnia). Aproksymacja dokonywana jest na bazie metody najmniejszych kwadrastów. Najbardziej przydatna do tego celu jest ortogonalna postać rozwiązania układu równań normalnych, w której wykorzystano algebraiczne odwrócenie macierzy współczynników wielomianu aproksymującego. Jest to oczywiście niezbędne dla maksymalnego skrócenia czasu obliczeń. W szczególności wskazuje się na realne wykorzystanie optymalnych kombinacji filtrów cyfrowych realizujących aproksymację wielomianami niskich stopni. Ponieważ kompleksowe rozwiązanie problemu identyfikacji zakłócenia często wymaga znajomości pochodnej oraz całki sygnału, w niniejszej pracy wprowadzono odrębne filtry realizujące prognozę wartości całki i pochodnej w określonych odstępach czasu. Zdaniem autora wprowadzenie idei predykcji dla celów realizacji cyfrowych algorytmów pomiaru wielkości kryterialnych przyczyni się do poprawy warunków oraz skrócenia czasu trwania identyfikacji zwarć w systemach elektroenergetycznych.
EN
The monograph presents the concept of supplementing the approved measuring algorithms with predictive methods of estimation of criterion values and applying the prognosis obtained as an extra criterion of system protection functioning. The principle of using multiple criteria to execute single protection appears definitely justified in view of modern computation means available and beneficial in protection features improvement. The solution presented recommends application of new type digital prediction filters where the signal filtration (of current samples or voltage samples) does not presume functions to be periodically variable ones. The predictive filters, developed by the Author, perform automatic approximation of current and voltage courses (in appropriately narrow time intervals) with non-periodic function (low degree polynomials) intervals. The approximation is based on the least squares method. The orthogonal form of solution of normal equation system has appeared the most suitable for that purpose, the one where algebraic inversion of polynomial coefficients matrix has been applied. The above is necessary to achieve maximum reduction of computation time. Particularly, the monograph indicates the feasible applications of optimum digital filter combinations to effect low degree polynomial approximation. Since any interference identification complex solution often requires signal derivative and signal integral to be known, the separate filters to perform derivative and integral value prognosis within the given time intervals have been introduce in this monograph. The admittance of prediction concept in executing digital algorithms of criterion value measurements shall contribute in improving conditions and shortening the short-circuits identification times in power systems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.