Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  internal friction angle
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono problem doboru parametrów geotechnicznych gruntów niespoistych w stanie bardzo luźnym przy projektowaniu nachylenia skarp. Omówiono możliwość występowania zjawiska kontraktancji w luźnych porowatych gruntach piaszczystych. Rozważania teoretyczne poparto wynikami badań laboratoryjnych. Omówiono także wpływ zmiany kąta tarcia wewnętrznego na bezpieczne nachylenie skarp.
EN
Paper presents problem of proper geotechnical parameters for designing slope stability, especially build from loose sands excavated from the river. Paper shows also the contractive and dilative properties of loose porous sands and its geotechnical parameters influence for slope stability.
PL
Celem pracy była identyfikacja spójności i kąta tarcia wewnętrznego gleby w warstwie 25-60 cm. Badania prowadzono wiosną i jesienią, na próbkach o strukturze nienaruszonej. Rezultaty badań potwierdziły zależność badanych parametrów od wilgotności gleby. Wyniki pomiarów mogą być pomocne w procesie konstruowania maszyn rolniczych oraz rozwoju technik zmierzających do redukowania nadmiernego zagęszczania warstwy podornej gleb.
EN
The purpose of the work was to identify cohesion and internal friction angle of soil in the 25-60 cm layer. The tests were performed in spring and autumn, for samples with intact structure. Test results confirmed dependence of examined parameters on soil humidity. Measurement results may be helpful in farm machinery design process and development of techniques aimed to reduce excessive compaction of sub-arable layer in soils.
EN
In the international literature there is often a confusion between the terms Modulus of Elasticity, EYoung, and Modulus of Deformation, EDef which is sometimes plainly referred to as Modulus E. In this paper the definitions of both the EYoung and the EDef have been clarified. Moreover, a soil classification diagram has been derived based on numerical analysis through a finite element software where soils are classified according to their shear strength parameters (c, φ) and their behavior under loads generated using a rigid circular bearing plate. Finally, a method for the determination of shear strength parameters, as well as the EYoung of soils has been proposed using the insitu Plate Bearing Test and solving a 3x3 mathematical system. The study and documentation of the proposed method is supported through three theoretical examples.
PL
W artykule przedstawiono najczęściej stosowane metody obliczania kąta tarcia wewnętrznego i spójności skał, a także metodę zaproponowaną przez autorów. Podstawą tej metody jest przyjęte założenie, zgodnie z którym obwiednia kół Mohra jest parabolą. Równanie paraboli określa się metodą najmniejszych kwadratów, a wartości kąta tarcia i spójności z równania stycznej do tej paraboli w zadanym punkcie. Opracowano program komputerowy MOHR, według którego oblicza się wartości kątów tarcia i spójności. Przedstawiono również przykłady praktycznego zastosowania opracowanego programu oraz analizę uzyskanych wyników dla kilku przykładowych skał karbońskich GZW. Badania prowadzono w trójosiowym stanie naprężenia, stosując sztywną maszynę, co umożliwiło określenie własności wytrzymałościowych skał zwięzłych (faza przedkrytyczna) i spękanych (faza pokrytyczna). Do analizy wyników wykorzystano omówiony program komputerowy. Z równania obwiedni parabolicznej kół Mohra dla danego rodzaju skały metodą stycznych do obwiedni wyznaczono zmianę wartości kąta tarcia wewnętrznego i zmianę spójności w funkcji naprężenia normalnego.
EN
The article presents the used most frequently method of calculation of the internal friction angle and rock coherence as well as a method proposed by the authors. The basis of this method is the assumption, in conformity with which the envelope of Mohr's circles is a parabola. The parabola equation is determined using the least square method, and the values of the friction angle and coherence from the equation of tangent to this parabola in the assigned point. A MOHR computer program was developed, according to which we calculate the values of friction angles and coherence. Furthermore, examples of practical application of the worked out program and analysis of obtained results for several exemplary Carboniferous rocks from the Upper Silesian Coal Basin have been presented. The investigations were conducted in the triaxial stress state, using a rigid machine, which enabled to determine the strength properties of cohesive rocks (precritical stage) and fissured rocks (postcritical stage). For the analysis of results the discussed computer program was used. From the equation of the parabolic envelope of Mohr's circles for the given type of rock by means of the method of tangent to the envelope, the change of the internal friction angle and change of coherence in the normal stress function were determined.
PL
W pracy dokonano przeglądu hipotez wytrzymałościowych i interpretacji kąta tarcia wewnętrznego gruntów dla krzywoliniowych obwiedni kół Mohra uzyskiwanych w badaniach trójosiowego ściskania. Przedstawiono metodę Maksimovica wyznaczania uśrednionej wartości kata tarcia wewnętrznego. Uwzględniono przy tym mechanizmy występujące w strefie ścięcia i ocenę bazowej wartości kąta tarcia [fi]B (rys.l), a w tym także wpływ nieregularności kształtu cząstek na wartości [fi]B Dla niskich naprężeń niezwykle pomocne są wyniki badań wytrzymałości gruntów na rozrywanie.
EN
This paper reviews the hypotheses of soils' strength and angle of internal friction interpretation for Mohr's curves envelopes. Maximovic's interpretation method was analyzed more precisely. The basic angle of friction [fi]B (fig-1) determined in the tests was used. The influence of interparticle mechanisms in the failure zone, and the role of angularity of particles shape in interlocking phenomena of particles were also explained. For interpretation of tests results at small stress [sigma]3, the role of soil resistance on tension was indicated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.