Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szacowanie ryzyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Liquid chromatography-mass spectrometry was used to detect and analyze phenolic compounds in the surface waters of four urban lakes in Xi’an – Hancheng Lake, Xingqing Lake, Nanhu Lake, and Taohuatan Lake. A total of 5 phenolic compounds were detected from the water samples, with a concentration range of ND-100.32 ng/L, of which bisphenol A (BPA) and nonyl phenol (NP) were the main types of phenolic compounds pollution in the four lakes. Pearson correlation analysis was used to analyze the concentration of phenolic compounds in the lake waters of Xi’an City and the water quality indicators COD, TP, NH3 -N, DO, and pH during the same period. It was found that there was a significant positive relationship between the concentration of BPA and COD, the concentration of estradiol (17-beta-E2), estrone (E1) and TP and TN, the concentration of octylphenol (4-t-OP) and pH. The ecological risk assessment (ERA) shows that the concentration of BPA, 4-t-OP and NP in the lakes is at a medium risk level( is between 0.1–1), and that of E1 is at a high risk level (is greater than 1). Female cells (breast cancer cells) and male germ cells (testis cells) of mice were used as research objects to explore BPA and NP Toxic effect on mouse germ cells. BPA and NP at a concentration of 10-8 mol/L were found to have the most value-inducing effect on MCF-7 breast cancer cells positive for estrogen receptor. Obviously, both BPA and NP can induce the proliferation of testicular Sertoli cells.
EN
The paper presents issues related to the analysis of the position of a forklift operator.Hazards at the workplace were presented and risk estimation was carried out using the matrix method on the position of a forklift operator. The risk assessment using the matrix method was performed in accordance with the PN-N-18002: 2011 standard. The hazards at the forklift operator's workplace were identified and the occupational risk was assessed. In addition, the employee's personal protective equipment and security factors are also presented, which have been defined to increase the safety of work with forklifts.
EN
Aim: The aim of the article is to demonstrate that despite wide variety of areas involving security issues, there exists their common measure and benchmark. The author raised and confirmed a hypothesis that there is a tool allowing for qualitative or quantitative description of security. A risk analysis is such an instrument. Methodology: The article reviews the basic literature summarising current achievements in security sciences. The author proposes a tool that enables both risk analysis and risk management, which is a way of developing resilience to threats. Results: The author indicates two main directions of research works. The first one pertains to engineering approach to solving safety problems, which falls within technical field of science. The second one employs social and political methods of research and comes under social science. Links between them are the subject of author's analysis. Assuming that risk is a measure of safety, the author made a generalisation which allows to integrate the methods of the above mentioned science fields into unified methodology of risk assessment. Related to this, for the purposes of this article the notion of a generalised risk was defined. It incorporates both expert methods of solving problems and a socio-political factor, namely social agitation. The method of aggregating different hazard consequences categories was presented by means of the transformation matrix. Protection systems effectiveness was defined through introduction of the supplementary and system barriers concept to the risk assessment. As a result, a method for evaluating resilience of protected systems, particularly in public administration units as well as in civil protection system. The article also indicates research fields which need deeper exploration, especially in the context of measures and indicators of risk and social resilience. Conclusions: The theoretical foundations of security studies presented in the article offer a holistic view on questions of safety. Based on the analysis and synthesis of existing knowledge new solutions were proposed in regard to local community resilience.
PL
Cel: Celem artykułu jest wykazanie, że istnieje wspólna miara dla poszczególnych zagadnień bezpieczeństwa, pomimo że charakteryzują się one dużą różnorodnością. Postawiono oraz pozytywnie zweryfikowano hipotezę stanowiącą, iż istnieje narzędzie, które – bez względu na obszar badań – pozwoliłoby określić w sposób ilościowy lub jakościowy wartość bezpieczeństwa. Narzędziem tym jest analiza ryzyka. Metodologia: W pracy dokonano syntetycznego przeglądu podstawowej literatury podsumowującej dotychczasowe osiągnięcia nauk o bezpieczeństwie. Zaproponowano narzędzie pozwalające nie tylko na analizę ryzyka, ale również zarządzanie nim, czego wyrazem jest sposób budowy odporności na zagrożenia. Wyniki: Wskazano na dwa główne podejścia do nauk o bezpieczeństwie. Pierwszym są inżynierskie metody rozwiązywania problemów bezpieczeństwa, mieszczące się w dziedzinie nauk technicznych, drugim natomiast – społeczno-polityczne metody badawcze, wpisujące się dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Przeanalizowano powiązania między nimi. Przyjmując ryzyko jako miernik bezpieczeństwa, uogólniono je tak, aby pozwoliło na zintegrowanie metodyk wyżej wymienionych dziedzin nauk w jednolitą metodykę szacowania ryzyka. W związku z tym wprowadzono pojęcie ryzyka uogólnionego uwzględniające nie tylko eksperckie metody rozwiązywania problemów technicznych, ale również społeczne wzburzenie, jako czynnik społeczno-polityczny w analizie ryzyka. Zaprezentowano metodę agregacji różnych kategorii skutków wystąpienia zagrożenia poprzez wprowadzenie matrycy transformacji. Zdefiniowano wydolność systemów ochronnych poprzez wprowadzenie do szacowania ryzyka koncepcji barier systemowych i suplementowych. Pozwoliło to na opracowanie metody pozwalającej na pomiar odporności systemów chronionych, w szczególności w jednostkach administracji publicznej, czy też w systemie ochrony ludności. Ponadto w artykule wskazano obszary badawcze, które wymagają dalszej eksploracji, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji mierników oraz wskaźników ryzyka i odporności. Wnioski: Przedstawione teoretyczne podstawy badań nad bezpieczeństwem pozwalają na jego holistyczny ogląd. Na podstawie analizy oraz syntezy dotychczasowej wiedzy zaproponowano nowe rozwiązania dotyczące odporności społeczności lokalnej.
EN
We present a real-time hierarchical approach to an on-line risk assessment at the national level taking into account both local risk analyses performed by key service operators and relevant interdependencies between those services. For this purpose we define mutually agreed predicted service disruption profiles and then propose a coordination mechanism to align those profiles. A simple, four-entity example is provided to illustrate the coordination.
EN
The article presents a method of estimating the risk of an undesirable change in the information quality criterion of secrecy, meaning estimating the risk of a certain class of information security incidents. The qualitative risk estimation method is adopted and the impact of a descriptive grade composition method on the results is discussed. The paper also shows considerations on the possibilities of interpreting the variables used in risk estimation and establishing the range of their actual values. It also describes how the identified range of actual variable values translates into grades used in risk estimation.
PL
W artykule przedstawiono sposób szacowania ryzyka niepożądanej zmiany kryterium jakości informacji jakim jest tajność, czyli szacowania ryzyka wystąpienia pewnej klasy incydentów z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego. Przyjęto jakościową metodę szacowania ryzyka i przedyskutowano wpływ wyboru metody składania ocen opisowych na uzyskane wyniki. Przedstawiono także rozważania na temat możliwości interpretacji zmiennych użytych w szacowaniu ryzyka oraz ustalenia zakresu ich rzeczywistych wartości. Opisano także, jak zidentyfikowany zakres rzeczywistych wartości tych zmiennych przełożyć na oceny użyte w szacowaniu ryzyka.
PL
Jednym z podstawowych warunków użytkowalności w przypadku płyt fundamentowych jest zapewnienie ich wodoszczelności ze względu na możliwe okresowe lub stałe parcie wody gruntowej. W artykule przedstawiono, skomentowano oraz podano przykład zastosowania metody oceny ryzyka zarysowania zdefiniowanej w wytycznych Weiße Wannen. Metoda ta polega na doborze stabelaryzowanych wartości liczbowych odpowiadających poszczególnym założeniom projektowym, co w kolejnym kroku poprzez ważony wskaźnik pozwala ocenić stopień ryzyka wystąpienia nieszczelności w płytach fundamentowych.
EN
One of the basic service conditions in the case of foundation slabs is to ensure their water-tightness due to the possible periodic or constant pressure of groundwater. Therefore, the article presents, comments on and gives an example of the application of a method of crack risk assessment as defined in the Weiße Wannen guidelines. This method is based on the selection of tabulated numerical values corresponding to individual design assumptions, which in the next step, through the weighted indicator, allows to assess the degree of risk of leakage for foundation slabs.
PL
Przedstawiono i skomentowano metodę szacowania ryzyka zarysowania podpiwniczonych ścian budynków użyteczności publicznej opartą na aktualnych wytycznych niemieckich. Metoda umożliwia ocenę konieczności wyboru odpowiednich założeń projektowych w celu spełnienia warunków użytkowalności w przypadku ścian podpiwniczenia obiektów budowlanych.
EN
The actual method of estimating the risk of cracking of the basement walls of public buildings based on the German guidelines has been presented and commented on. The method allows justifying the need to choose the appropriate design assumptions in order to meet the serviceability condition of the basement walls of public buildings.
PL
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek szczegółowych prac projektowych nad LPS (ang. Lightning Protection System) projektant ochrony odgromowej powinien zebrać podstawowe informacje dotyczące: funkcji, ogólnego planu, konstrukcji oraz lokalizacji obiektu. Tam, gdzie urządzenie piorunochronne nie zostało jeszcze sprecyzowane przez upoważnioną instytucję, ubezpieczyciela lub nabywcę, sam projektant ochrony odgromowej powinien, na podstawie podanej w PN-EN 62305-2 [2] procedury szacowania ryzyka, zdecydować, czy obiekt chronić za pomocą LPS, czy nie, i jakiej klasy ma być urządzenie piorunochronne.
PL
Niniejsza praca ma na celu przybliżyć pojęcia z zakresu metod probabilistycznych w zadaniu planowania trasy przejazdu w systemach telematycznych. W zadaniu klasyfikacji zastosowano model bazujący na probabilistycznym klasyfikatorze Bayesa i funkcji gęstości prawdopodobieństwa. W części pierwszej pracy zostały opisane problemy planowania tras przejazdów we współczesnych systemach telematycznych. Część druga zawiera teoretyczne podstawy klasyfikatorów bazujących na twardych metodach matematycznych. Aby taki model miał jakikolwiek sens, należy uwzględnić pomniejsze rodzaje ryzyka związane z procesem transportu. Artykuł prezentuje metodę doboru najbardziej optymalnych parametrów do zadania planowania transportu. Tutaj niewątpliwie autor artykułu zwraca uwagę na metodę redukcji zmiennych niezbędnych do planowania z zastosowaniem metody analizy czynnikowej składowych głównych z metoda rotacji czynników Varimax znormalizowaną metodą Kaisera dla cech ilościowych. Rozdział trzeci poświęcony jest procesowi planowania tras przejazdu, ryzyku jakie jest z tym planowaniem związane.
EN
This paper aims to familiarize readers with notions related to probabilistic methods used for planning routes in telematics systems. The classification task made use of the model based on probabilistic Bayes’ classifier and the probability density function. The first part of the paper describes problems with planning routing in contemporary telematics systems. The second part covers a theoretical basis of classifiers based on hard mathematical methods. If such a model is to make sense, it should account for smaller kinds of risk related to a transport process. This paper presents a method of selecting the most optimal parameters in transport planning. Its author draws attention to the variable reduction method necessary for planning supported by a factor analysis of principal components together with Varimax rotation normalized with Kaiser’s method for quantitative features. The third part is devoted to the process of planning routes and the related risk.
10
Content available Dobre praktyki przy ocenie ryzyka zawodowego
PL
Ocena ryzyka zawodowego, o czym stanowią akty prawne jest jednym z obowiązków pracodawcy. Istotnymi zagadnieniami w przebiegu oceny ryzyka są: charakterystyka stanowiska pracy, identyfikacja zagrożeń, dalej szacowanie ryzyka odnoszącego się do każdego zidentyfikowanego zagrożenia, następnie wartościowanie ryzyka i określenie działań ograniczających lub eliminujących ryzyko. W konsekwencji powyższych treści obecnie poszukuje się dobrych praktyk w zakresie oceny ryzyka zawodowego, w szczególności w opracowywaniu elementów składających się na tzw. algorytm oceny ryzyka. W artykule przedstawiono dobre praktyki na podstawie przeprowadzonych analiz i obserwacji odnoszących się do systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W szczególności zwrócono uwagę na aspekt planowania samej oceny ryzyka, jakości zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego i jego umiejętności oraz na poszczególne elementy wchodzące w przebieg oceny ryzyka.
EN
According to the legal acts, making a risk assessment should be the responsibility of the employer. The important issues in the course of the risk assessment are as follows: the characteristics of the job, the identification of hazards, further risk assessment relating to each identified hazard, the valuation of the risks and defining the measures to reduce or eliminate the risk. As a result of the above mentioned, currently, there is a need to find good practices in the field of risk assessment, in particular in the development of elements of the so-called risk assessment algorithm. The article presents good practices on the basis of the analyzes and observations relating to the Safety Management System and Occupational Health. In particular, the attention was paid to the risk management process, the quality and the skills of the team assessing the risk as well as to the individual elements included in the risk assessment process.
PL
W artykule przedstawiono sposób szacowania ryzyka zagrożenia Legionellą w nawodnionych instalacjach przeciwpożarowych oraz metody zapobiegania i minimalizowania tego zagrożenia według brytyjskich wytycznych. Podano również najbardziej prawdopodobne źródła zakażenia oraz sprecyzowano wystąpienie dodatkowych czynników ryzyka, związanych ze zdrowiem ludzi mających kontakt z bakteriami Legionelli.
EN
The article presents the method of assessment the risk of Legionella in wet firefighting systems, and the methods of preventing and minimizing this risk according to the British guidelines. The most likely sources of infection, and additional risk factors related to the health of people in contact with Legionella bacteria were identified.
PL
Aby zarządzać ryzykiem w danym przedsiębiorstwie należy precyzyjnie określić jego źródła powstawania, które możemy znaleźć w jego otoczeniu jak i samej organizacji. Wnikliwe i dokładne określenie źródła powstawania zagrożeń pomoże ustrzec przedsiębiorstwo od destabilizacji i nadmiernych strat. Artykuł podejmuje temat utraty bezpieczeństwa informacji zgodnego z normą PN-I_13335-1:1999, która określa wytyczne dotyczące zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. Celem artykułu jest zidentyfikowanie zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie, znaleźć miejsca ich występowania oraz przeprowadzeniu analizy ryzyka za pomocą narzędzia jakim jest macierz ryzyka.
EN
In order to manage the risk in a given enterprise, it is necessary to precisely define its origins, which we can find in its environment as well as the organization itself. Thorough and accurate identification of the source of the hazards will help prevent the company from destabilizing and over-losses. This article deals with information security loophole in accordance with PN-I_13335-1:1999, which defines guidelines for the management of information systems security. The purpose of this article is to identify the threats that occur in an enterprise, find out where they are, and perform risk analysis with a risk matrix tool.
PL
Zarządzanie ryzykiem rozumiane jest jako proces wspierający podejmowanie decyzji poprzez systemową ocenę możliwych sposobów działania, identyfikację zagrożeń i korzyści oraz wskazywanie najlepszego sposobu wykonywania zadań lotniczych. W artykule przedstawiono metodologię jakościowego i ilościowego oszacowania ryzyka w oparciu o analizę zdarzeń lotniczych w lotnictwie wojskowym. Procedura proponowanego podejścia zawiera się w algorytmie szacowania stopnia prawdopodobieństwa i ważności oraz w kolejnych czynnościach: identyfikacji czynnika niebezpieczeństwa (CZN) danej kategorii, analizie ryzyka związanego z danym CZN, wyznaczeniu ryzyka, określeniu czynności korygujących, prognozowaniu ryzyka i jego weryfikacji w następnym okresie oceny. Na uproszczonym schemacie blokowym przedstawiono propozycję realizacji procedury jakościowego i ilościowego szacowania ryzyka z wykorzystaniem funkcjonującego w lotnictwie wojskowym systemu informatycznego TURAWA.
EN
In the performance a variety of technological operations a human may come into contact with a variety of factors causing deterioration of safety at work. As an example of which is described in article, adhesive bonding operations are requiring use of specific chemicals, which are adhesives. They are produced on the basis of a variety of compounds, often hazardous to human health. Furthermore, adhesive bonding requires a series of preparatory operations such as degreasing or surface preparation with a specific structure and roughness and auxiliary operations such as measurement of the wettability of surface. In this paper are described examples of risks occurring during adhesive bonding, it is a simple way to estimate the risks associated with the performance of operations. The examples of the determination by the producers of chemicals are described which are used in adhesive bonding and fragment of international chemical safety card (ICSC), as a source of information important to the workplace organization and ensuring safety during adhesive bonding.
PL
Podczas wykonywania różnorodnych operacji technologicznych człowiek może mieć styczność z różnymi czynnikami, których obecność powoduje pogorszenie stanu bezpieczeństwa pracy. Przykładem opisanym w pracy są operacje klejenia, wymagające użycia specyficznych substancji chemicznych, jakimi są kleje. Produkowane są one na bazie różnorodnych związków, niejednokrotnie niebezpiecznych dla zdrowia człowieka. Ponadto klejenie wymaga szereg operacji przygotowawczych, jak odtłuszczanie czy otrzymywanie powierzchni o określonej strukturze i chropowatości, oraz operacji pomocniczych, jak np. pomiar zwilżalności powierzchni. W pracy opisano przykłady zagrożeń występujące podczas klejenia, przedstawiono prosty sposób szacowania ryzyka związanego z wykonywanymi czynnościami. Przedstawiono przykłady oznaczania przez producentów substancji chemicznych stosowanych w klejeniu oraz fragment międzynarodowej karty substancji chemicznej (ICSC), jako źródła informacji ważnych podczas organizacji stanowisk pracy i zapewniania bezpieczeństwa pracy podczas klejenia.
PL
W artykule omówiony został problem oszacowania ryzyka występującego podczas egzaminu VLOS (Visual Line of Sight) operatora bezzałogowego statku powietrznego. Wraz ze wzrastającym zainteresowaniem lotami bezzałogowych statków powietrznych, rośnie również liczba osób pragnących uprawiać tego typu działalność. Jest to aktualnie najpopularniejsza dyscyplina sportów lotniczych. Jednym z elementów decydujących o powodzeniu w szkoleniu jest odpowiednia kondycja psychiczna i fizyczna operatora. Szkolenia przebiegają dość sprawnie i kończą się egzaminem państwowym. Podczas takiego lotu egzaminator sprawdza wiedzę, jak i umiejętności manualne operatora bezzałogowego statku powietrznego. Niejednokrotnie podczas tego typu lotów występują sytuacje niekontrolowane i awaryjne. W artykule podjęto próbę oszacowania ryzyka mogącego wystąpić podczas lotu egzaminacyjnego. Oceny dokonano przy zastosowaniu metody TRANS – RISK oraz metody szacowania ryzyka MICE – SCORE. W powyższym modelu przyjęto trzy kryteria i obliczono poziom ryzyka dla każdego z siedmiu otrzymanych zagrożeń. Ryzyko przedstawiono w postaci klasyfikacji na: akceptowane, tolerowane i nieakceptowane.
EN
With increasing interest in flights of unmanned aircraft, increasing the number of people interested in this type of activities. Now, this is the most popular discipline on air sports. One of the shapes contributing to the success of the training is adequate physical and psychological condition of the operator. Training run quickly and end with a state exam. During this flight examiner tests knowledge and skills operator's manual unmanned aircraft. Many times during this type of flights are uncontrolled and emergency situations. This article attempts to assess the risk that may arise during the flight. The assessment was made using the method TRANS - RISK and risk assessment methodology MICE - SCORE. In this model assume three criteria and calculated risk level for each of the seven received threats. The risk is presented in the form classification: accepted, tolerated and unacceptable.
17
Content available remote Niezawodności operatora w szacowaniu ryzyka eksloatacji systemów przemysłowych
PL
Zasadniczym elementem systemu technicznego jest operator, którego zadaniem jest kontrola i zapewnienie poprawnej jego pracy. Dla zrealizowania tak postawionych celów operator powinien podejmować prawidłowe decyzje oraz działać z jak największą wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem. Przedstawiono zagadnienie niezawodności operatora jako jednego z czynników generujących ryzyko w eksploatacji systemów przemysłowych. W oparciu o dokonany przegląd literatury przedstawiono najbardziej powszechne techniki analizy niezawodności człowieka HRA aplikowane do ilościowej oceny niezawodności pracy operatora.
EN
A review, with 32 refs. of methods for human reliability anal. In particular, the human error assessment and redn. technique and the empirical technique to est. operator errors were presented in detail.
18
PL
We wstępie przedstawione zostały główne akty prawne oraz dokumenty normatywne, które określają zasady i tryb przeprowadzania kontroli oraz audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych. Krótko scharakteryzowano etymologię pojęcia „kontrola” oraz pojęcia „audyt” i „audytor”. Przedstawiono wykaz oficjalnych instytucji kontrolnych, jakie funkcjonowały w Polsce. Zaprezentowano podstawowe różnice oraz relacje, jakie występują pomiędzy kontrolą i audytem wewnętrznym. Następnie omówiono proces kontroli w jednostce organizacyjnej zwracając uwagę na podstawowe powiązane ze sobą elementy procesu kontroli. Elementy tej kontroli zostały zilustrowane na wykresie. Scharakteryzowano proces audytu wewnętrznego, opisując główne kierunki badania podczas audytu, czyli legalność, gospodarność, celowość, rzetelność, przejrzystość oraz jawność. Na końcu artykułu przedstawiono wnioski dotyczące omawianych dwóch form sprawdzenia jednostki organizacyjnej, czyli kontroli i audytu wewnętrznego.
EN
In the introduction of the article the author presents the main legal and normative documents which define principles and mode of carrying out controls and internal audit in the organizational units. On the beginning, the etymology of notion “control” and notion “audit” and “auditor” were briefly characterized. The list of official control institutions in Poland was introduced. The basic differences and relations between control and internal audit were presented. The control process in organizational unit was described in the next point, paying attention to the basic and related with each other elements of control process. The elements of this control were illustrated on the graph. There was also characterized the internal audit process, describing the main directions of test during audit like legality, economical efficiency, advisability, integrity, clarity and transparency. Conclusions relating to presented in the article two forms of checking the organizational unit that is control and internal audit were introduced at the end of the article.
PL
Zasoby informacyjne jako jedne z podstawowych aktywów biznesowych przedsiębiorstwa warunkują sukces rynkowy organizacji oraz utrzymanie jej konkurencyjności. Wobec powyższego istnieje potrzeba zbudowania w organizacji odpowiedniego systemu gwarantującego ochronę informacji przed zagrożeniami. Podstawowym elementem w systemie bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie jest zarządzanie ryzykiem. W artykule zaprezentowano wyniki analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji w wybranym m przedsiębiorstwie przemysłowym.
EN
Information resources, as one of the basic assets of enterprises determine a market success of organization and keeping its competitiveness. Therefore, it’s necessary to construct appropriate system in organization, which guarantee information security before threats. The fundamental element of the information security sys stem in the enterprise is the risk in management. In the article the results of risk analysis of information security in the chosen industrial enterprise was presented.
PL
Maszyna, we wszystkich fazach swojego cyklu życia, stwarza szereg zagrożeń. Redukcja ryzyka związanego z danym zagrożeniem może być osiągnięta poprzez zastosowanie układu sterowania, który realizując funkcję bezpieczeństwa nie dopuszcza do osiągnięcia niedozwolonego stanu pracy maszyny. W artykule zaprezentowano, na przykładzie górniczego przenośnika taśmowego, zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonalnego układu sterowania maszyny górniczej.
EN
Machine causes many hazards in all its life stages. Risk related to a given hazard can be reduced by using the control system with the safety function which does not allow reaching not acceptable state of the machine operation. Functional safety of the control system of mining machine is presented on the example of mine belt conveyor.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.