Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents results of experimental tests and a theoretical analysis of the phenomenon of relaxation of chipboard beams. Three linearly viscoelastic rheological models were used for mathematical modeling of the rheology of the studied material. The constants of models were determined using experimental tests and the method of least squares. Through analyses of the obtained results it was found that the rheological behavior of the beam in the specified time is best described by a five-parameter model, consisting of standard and Kelvin-Voigt models connected in series. The final verification of the model can only be ensured by conducting long-term experimental studies using a multistage load program.
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oraz analizę teoretyczną zjawiska relaksacji belek z płyt wiórowych. Do matematycznego modelowania reologii badanego materiału wykorzystano trzy liniowo lepkosprężyste modele reologiczne. Stałe modeli wyznaczono wykorzystując przeprowadzone badania doświadczalne oraz metodę najmniejszych kwadratów. Analizując uzyskane wyniki stwierdzono, iż reologiczne zachowanie belki w rozpatrywanym czasie najlepiej opisuje model pięcioparametrowy, złożony z szeregowo połączonych modeli standardowego i Kelvina-Voigta. Ostateczną weryfikację modelu zapewnić może jedynie przeprowadzenie długotrwałych badań eksperymentalnych z wykorzystaniem wielostopniowego programu obciążeń.
EN
The article presents results of laboratory tests of selected mechanical and physical properties of fine-grained fiber concrete. Tests were conducted on samples with a different degree of reinforcement made on the basis of steel and polypropylene fibers. For the designed concrete mixtures and prepared samples, slump class, shrinkage, compressive and bending strength and water tightness were determined.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych wybranych właściwości mechanicznych i fizycznych fibrobetonów drobnoziarnistych. Badania przeprowadzono na próbkach o różnym stopniu zbrojenia wykonanych na bazie włókien stalowych oraz polipropylenowych. Dla zaprojektowanych mieszanek betonowych oraz wykonanych próbek wyznaczono klasę konsystencji, skurcz, wytrzymałość na ściskanie i zginanie oraz wodoszczelność.
EN
The article presents the results of laboratory tests of selected mechanical and physical properties of fine-grained concrete. The tests were carried out on samples with varying degrees of microsilica addition. The consistency class, shrinkage, compressive and bending strength, water resistance and frost resistance were determined for the designed concrete mixtures and made samples.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych wybranych właściwości mechanicznych i fizycznych betonów drobnoziarnistych. Badania przeprowadzono na próbkach o różnym stopniu dodatku mikrokrzemionki. Dla zaprojektowanych mieszanek betonowych oraz wykonanych próbek wyznaczono klasę konsystencji, skurcz, wytrzymałość na ściskanie i zginanie, wodoszczelność i mrozoodporność.
4
Content available remote Two-scale modelling of reactive powder concrete. Part II numerical simulations
EN
This article is the second part of a series about two-scale modelling of reactive powder concrete (RPC). In the first part [2] a method of modelling RPC microstructure was presented, the boundary value problem of mechanics for a representative cell at the micro scale was formulated and solved. In this part we will consider a method for determining material parameters at the macro level, and describe a technique of enforcement of boundary conditions upon an RVE as well as illustrate the theoretical considerations with results of numerical simulations. In the third part of the series we will present the validation of the proposed numerical model, based on the computational simulations of full size beams made of two RPC mixtures and own laboratory testing of the beams.
EN
This article is the third and final part of a series about two-scale modelling of reactive powder concrete in the linear range. In the first part [1] a method of modelling RPC microstructure was presented, the boundary value problem of mechanics for a representative cell at the micro scale was formulated and solved. In the second part [2] a method for determining material parameters at the macro level was shown, a technique for enforcing boundary conditions upon an RVE was described, and the results of numerical simulations were presented. In this part we will present the results of laboratory tests of full-size beams made from two RPC mixtures, the results of numerical simulations of these beams and the validation of the proposed numerical model.
PL
Pierwsza część pracy o charakterze przeglądowym ma na celu prezentację wciąż mało znanego w naszym kraju materiału, jakim jest beton z proszków reaktywnych (BPR). Omówiono cechy charakterystyczne oraz podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne BPR. Wskazano dotychczasowe i planowane (będące w sferze badań) zastosowania tego materiału w szeroko pojętych konstrukcjach zespolonych. W pracy przedstawiono również wyniki własnych badań doświadczalnych BPR, które miały na celu sprawdzenie możliwości wykonania betonu z proszków reaktywnych w „warunkach placu budowy”, tzn. bez stosowania mieszarek intensywnych lub próżniowych oraz bez wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych (obróbka cieplno – wilgotnościowa, ciśnieniowa).
EN
The first part of the paper presents reactive powder concrete (RPC), rather unpopular in Poland. The basic physical and mechanical characteristics of RPC are discussed. The current and planned uses of the reactive powder concrete in the composite constructions are indicated. The second part of the work shows the results of the own RPC experimental research. The tests are to check possibility to produce reactive powder concrete with such parameters that it can be included in the group of high-quality materials with the use of an ordinary freefall concrete mixer without special treatment procedures such as heat-moisture treatment and pressure treatment.
EN
The article is the first part of a series concerned with the modelling of reactive powder concrete by using a numerical homogenization technique. This technique is a multi-scale modelling approach. Specifically, in this paper a two scale modelling concept was applied. A model of reactive powder concrete (RPC) is considered whose behaviour on the macro scale is described on the basis of the phenomena occurring in the microstructure of the material. This approach provides the ability to take into account some complex phenomena occurring in the microstructure and their influence on the macroscopic physical and mechanical properties of the material. The method does not require knowledge of the constitutive equation parameters at the macro level. These are determined implicitly for each load increment on the basis of numerical model of a representative volume element,(RVE), which reflects the geometrical layout of particular material phases, their constitutive relations and mutual interactions. In this paper the linearly elastic behaviour of each constituent material is assumed within the small strain range. In solving the boundary value problems formulated on the RVE for RPC, the finite element method was utilized. A number of numerical test examples were solved which illustrate the influence of inhomogeneities on the overall response.
PL
Artykuł jest pierwszą częścią pracy dotyczącej modelowaniu betonów z proszków reaktywnych przy zastosowaniu numerycznej homogenizacji. Technika ta jest podejściem wielkoskalowego modelowania. W tym konkretnym przypadku modelowania dwuskalowego. Zachowanie modelu betonu typu RPC w skali makro (skala punktu materialnego, poziom opisu fenomenologicznego) opisywane jest na podstawie zjawisk zachodzących w mikrostrukturze materiału (mikroskala). Takie podejście daje możliwość uwzględnienia szeregu zjawisk zachodzących w mikrostrukturze na właściwości fizyczne i mechaniczne materiału. Na przykład wpływ mikropęknięć na wytrzymałość betonu. Nie bez znaczenia jest fakt, że metoda nie wymaga znajomości równań konstytutywnych w skali makro, związki te są wyznaczane w sposób niejawny dla każdego przyrostu obciążenia na podstawie numerycznego modelu reprezentatywnego elementu objętościowego RVE. Do wyznaczenia niejawnych związków fizycznych w makroskali niezbędna jest znajomość geometrii mikrostruktury, równań konstytutywnych na poziomie skali mikro oraz ich parametrów. W tej pierwszej części pracy ograniczono się do sformułowania i rozwiązania zagadnienia brzegowego na poziomie mikroskali dla zadanych makronaprężeń na brzegu RVE. Opracowano własny program komputerowy, który generuje w sposób losowy mikrostrukturę RPC i rozwiązuje problem brzegowy zdyskretyzowany metodą elementów skończonych. Praca zawiera wyniki obliczeń zadań testowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.