Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 112

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  augmented reality
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
This paper discusses various challenges in remote welding with a surgical robot equipped with a digital camera used to observe the welding zone, in particular the difficulty in detecting the boundaries of the weld pool. The difference in the processing of the real image by the human brain is discussed in comparison with the image in the form of a film from a digital camera. In addition to the need of performing the second derivative of the image in real-time, three models of human recognition of an image were discussed, one of which was already studied by researchers from Cambridge, UK. The concept of melting the base material by bending the weld pool with the pressure of non-ionized arc gases and the American implementation of the measurement of the third dimension of the weld pool and determining the weld penetration by electronics of the welding machine are discussed. Desired movement trajectories of the electrode tip based on the physics of the welding arc and welding technology are presented along with difficulties in teaching the movements to welding trainees. Basics of the neural model of the brain with the vector model of artificial intelligence are also presented.
PL
W artykule omówiono różne wyzwania związane ze spawaniem zdalnym za pomocą robota chirurgicznego wyposażonego w kamerę cyfrową do obserwacji strefy spawania, w szczególności dyskutowano trudność w wykrywaniu granic jeziorka spawalniczego. Omówiono różnicę w przetwarzaniu obrazu rzeczywistego przez ludzki mózg w porównaniu z obrazem w postaci filmu z aparatu cyfrowego. Oprócz potrzeby wykonania drugiej pochodnej obrazu w czasie rzeczywistym, omówiono trzy modele rozpoznawania obrazu przez człowieka, z których jeden był już badany przez naukowców z Cambridge w Wielkiej Brytanii. Omówiono koncepcję topienia materiału podstawowego przez zaginanie jeziorka spawalniczego ciśnieniem niejonizowanych gazów łukowych oraz amerykańską implementację pomiaru trzeciego wymiaru jeziorka spawalniczego i określania wtopienia stymulowanego przez elektronikę spawarki. Przedstawiono pożądane trajektorie ruchu końcówki elektrody w oparciu o fizykę łuku spawalniczego i technologię spawania oraz trudności w uczeniu ruchów praktykantów. Przedstawiono również podstawy neuronowego modelu mózgu wraz z modelem wektorowym sztucznej inteligencji.
EN
The Internet of Things (IoT) and mixed reality are now among the most important areas in research or in practice. The aim of this paper is to propose an appropri‐ ate way of connection of these two areas, where is pos‐ sible to control and monitor mechatronic devices using a mobile device with augmented/mixed reality support. The main task will be to explore these options in the area and implement this solution as prototype. The proposed methodology for control and diagnostics of mechatronic devices is modern as it combines hardware management, Unity engine for mixed reality development, and commu‐ nication within the IoT network.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z mieszaną rzeczywistością. W szczególności skupiono się na wykorzystaniu mieszanej rzeczywistości w kontekście wizualizacji obrazowych danych medycznych. Technologia została szczegółowo omówiona oraz porównana z wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością oraz drukiem 3D. Zaprezentowano szerokie spektrum zastosowań, m.in. wykorzystanie mieszanej rzeczywistości w szkoleniu oraz do wizualizacji danych pacjentów onkologicznych zobrazowanych w tomografii komputerowej oraz w technice PET.
EN
This article covers the topics related to the use of the mixed reality in the field of medical data visualization. It enables the user to see the data as a 3D hologram that is a part of the users’ environment. There is a detailed comparison to the virtual and the augmented reality and the relation to the 3D printing. A wide variety of applications of the mixed reality in education and in visualization of the patients’ computed tomography and positron emission tomography data is presented.
EN
Rapid economic and social development over the last decade has led to many changes in the way space is managed. The dynamically developing cities, complex infrastructure, vertical spatial division, as well as overlapping ownership rights (in 2D terms) resulted in an increase in the demand for the creation of modern space management systems. The aim of the work is an attempt to answer the question concerning the possibility of using a modern real estate cadastre system. The research method used is case study. The method was supported by an analysis of the literature in the field of land and building records and the use of GIS tools in network analyses. The subject of research is the use of data on building interiors. The task was carried out using the available GIS tools. The method of utilising graphic data presented in this article goes beyond the current cadastre functions and can be used, for example, to find a way inside a building.
PL
Szybki rozwój gospodarczy i społeczny w ciągu ostatniego dziesięciolecia doprowadził do wielu zmian w sposobie zarządzania przestrzenią. Prężnie rozwijające się miasta, złożona infrastruktura, wertykalny podział przestrzenny, a także nakładające się prawa własności (w ujęciu 2D) spowodowały wzrost zapotrzebowania na tworzenie nowoczesnych systemów zarządzania przestrzenią. Celem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości wykorzystania nowoczesnego systemu katastru nieruchomości. Stosowaną metodą badawczą jest studium przypadku. Metoda została wsparta analizą literatury z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz zastosowaniem narzędzi GIS w analizach sieciowych. Przedmiotem badań jest wykorzystanie danych dotyczących wnętrza budynku. Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy dostępnych narzędzi GIS. Zaprezentowany w niniejszym artykule sposób wykorzystania danych graficznych wykracza poza pełnione obecnie funkcje katastru i może być wykorzystywany np. do znalezienia drogi wewnątrz budynku.
EN
Immersive technologies, like Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) and Mixed Reality (MR) have undergone technical evolutions over the last few decades. Their rapid development and dynamic changes enable their effective applications in medicine, in fields like imaging, preprocedural planning, treatment, operations planning, medical students training, and active support during therapeutic and rehabilitation procedures. Within this paper, a comprehensive analysis of VR/ AR/MR application in the medical industry and education is presented. We overview and discuss our previous experience with AR/MR and 3D visual environment and MR-based imaging systems in cardiology and interventional cardiology. Our research shows that using immersive technologies users can not only visualize the heart and its structure but also obtain quantitative feedback on their location. The MR-based imaging system proposed offers better visualization to interventionists and potentially helps users understand complex operational cases. The results obtained suggest that technology using VR/AR/MR can be successfully used in the teaching process of future doctors, both in aspects related to anatomy and clinical classes. Moreover, the system proposed provides a unique opportunity to break the boundaries, interact in the learning process, and exchange experiences inside the medical community.
EN
Augmented reality (AR) is a modern technology which integrates 3D virtual objects into the real environment in real time. It can be used for many purposes, which should improve different processes in daily life. The paper will analyze the areas in which this technology is currently used. First, the history of the development of augmented reality will be recalled. Then, this technology will be compared to virtual reality because these terms are often incorrectly used interchangeably. This paper describes the tools and popular platform solutions related to augmented reality. The most common problems related to the use of this technology will be discussed, including popular approaches concerning optical and video combining methods. The existing applications and their potential in solving everyday problems will be analyzed. Finally, the perspectives for the development of augmented reality and its possibilities in the future will be discussed. This paper provides a starting point for using and learning about augmented reality for everyone.
PL
Celem zasadniczym artykułu jest inicjująca prezentacja rzeczywistości rozszerzonej - Augmented Reality (AR) pod kątem jej zastosowania w przedsiębiorstwach dystrybucji energii elektrycznej. AR oznacza połączenie w czasie rzeczywistym prawdziwego świata, najczęściej w formie obrazu rejestrowanego przez obiektyw aparatu, z generowanym cyfrowo obrazem. Nakładanie dodatkowych elementów na obraz z kamery odbywać musi się w czasie rzeczywistym, być interaktywne oraz umożliwiać swobodne ruchy użytkownika. Autorzy korzystając z dotychczasowych zastosowań w wielu dziedzinach proponują tę najnowocześniejszą technologię informatyczną dla przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek dystrybucji energii elektrycznej, zarówno przy obsłudze infrastruktury sieciowej jak i szkolenia z procedur i obsługi urządzeń.
EN
Augmented reality aims at simplifying the user’s life bringing virtual information not only to his immediate surrounding, but also to any indirect view of the real-world environment, such as live-video stream. AR enhances the user’s perception of and interaction with the real world. While virtual reality technology completely immerse users in a synthetic world without seeing the real world, AR technology augments the sense of reality by superimposing virtual objects and cues upon the real world in real time. The authors using the existing applications in many areas, propose this new technology to be implemented in electric distribution sector, in the operations infrastructure network, equipment operations, training procedures.
PL
Przedstawiony niżej tekst opisuje koncepcję interfejsu użytkownika wykorzystującego najnowsze dostępne technologie dla potrzeb sterowania platformami autonomicznymi UGV (ang. Unmanned Ground Vehicle) oraz UAV (ang. Unmanned Aerial Vehicle). Celem opracowania jest przedstawienie osiągalnych na rynku oraz zapowiadanych rozwiązań z dziedziny 3D AR (ang. Augmented Reality) oraz VR (ang. Virtual Reality), które mogą znaleźć zastosowanie w zdalnym sterowaniu platform.
EN
The article describes a concept of human-machine interface based on the newest available technologies, which can be used for remote control of the autonomous vehicles like UGV or UAV. The aim is to show and analyze available technologies and techniques which could provide remote control and status monitoring. The newest solutions including 3D AR and VR are considered as well.
EN
This article discusses the role that new digital technologies play on conservation-restoration of fragmentary artefacts. Above all, the use of these tools is essential in case the artefacts have lost the formal unity and reach us without documentation concerning their original position, as in the case of the Roman frescoes from Sybaris, object of this study. The creation of virtual models proves as fundamental for the material and formal recomposition of the artefacts, especially in the creation of a new support and display choices. This last aspect required an analysis on the effects that virtual reconstructions and augmented reality have on visitors.
PL
Przedstawiono innowacyjne podejście do prezentacji wyników analiz numerycznych MES. Proponowana metoda wizualizacji wykorzystuje techniki wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości. Praktyczne zastosowanie nowego narzędzia omówiono na przykładzie analizy wytrzymałościowej fragmentu obrzeża bocznego naczepy kurtynowej.
EN
An innovative approach for presenting the results of numerical FEM analysis is presented. Proposed visualization method uses virtual and augmented reality techniques for this purpose. The practical application of the new tool is presented on the example of strength analysis of the side beam of the curtainsider semi-trailer.
PL
W logistyce telematyka ma swoje niepodważalne zalety. Niekiedy trudno byłoby sobie wyobrazić funkcjonowanie przedsiębiorstwa bez rozwiązań telematycznych. Rozwiązania telematyczne mogą występować w każdym miejscu procesów logistycznych w różnych formach. Telematyka może utrzymywać funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa, usprawniać pracę w magazynie, pomagać kierowcom wykonującym zlecenia transportowe, a także w codziennym sortowaniu poczty i przesyłek kurierskich. W referacie przedstawiono możliwości zastosowania rozszerzonej rzeczywistości w magazynie. Podjęto także próbę oceny zasadności zastąpienia dotychczasowych metod kompletacji towarów w magazynie poprzez wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości.
EN
In today’s In logistics, telematics has its indisputable advantages. Now and again, it would be difficult to imagine the functioning of an enterprise without telematics solutions. Telematics solutions can occur anywhere in logistics processes in various forms. Telematics can maintain the functioning of the whole enterprise, improve work in the warehouse, help drivers performing transport orders or, simply, support employees in the daily sorting of mail and courier parcels. The paper presents the possibilities of using augmented reality in a warehouse. An attempt was also made to assess the legitimacy of replacing the existing methods of picking goods in the warehouse by usage of the augmented reality.
PL
W artykule, opierając się na przykładzie przemysłu samochodowego, omówiono technologię, będącą jedną z części składowych tzw. inteligentnych fabryk – systemy rzeczywistości rozszerzonej (AR). Omówiono sposoby ich wykorzystania podczas projektowania nowego pojazdu, jego testowania, serwisowania oraz eksploatacji, a także przy obsłudze posprzedażowej i marketingu. Uwzględniono systemy przeznaczone stricte dla projektantów i konstruktorów oraz takie, które stworzono i przystosowano specjalnie na potrzeby użytkowników samochodów. W artykule przedstawiono również obecne trendy w rozwoju technologii.
EN
Nowadays, technologies such as virtual, mixed and augmented reality become a key component of Smart Factories. Based on the source analysis and literature review, the paper identifies the role of augmented reality in automotive industry as well as possible areas of its use. All stages of vehicle’s development and life cycle can benefit from the use of AR: designing, construction, inspection, maintenance and repair as well as after-sales. The paper describes systems that were strictly created for designers, technicians and vehicle’s users. Current trends in the development of automotive AR technology are also presented.
13
Content available Cyfryzacja w budownictwie
PL
Czwarta rewolucja przemysłowa niesie ze sobą kompleksową transformację cyfrową przedsiębiorstw. Jej dziewięć filarów ma wpływ również na branżę budowlaną. W artykule przedstawiono wpływ, jaki transformacja cyfrowa wywiera na projekty innowacyjne realizowane w branży budowlanej, omówiono przykłady innowacji cyfrowych, jakie stosowane są w cyklu życia projektu deweloperskiego – biurowego oraz opisano na przykładach i studium przypadku, jakie stosowane są modele zarządzania projektami innowacyjnymi.
EN
The fourth industrial revolution carries out a comprehensive digital transformation of enterprises. Its nine pillars also affect the construction industry. The article presents the impact of digital transformation on innovative projects implemented in the construction industry, examples of digital innovations that are used in the lifecycle of a property development undertaking, are discussed, and examples and case studies of applied innovation project management models are described.
14
Content available remote Cyfrowe technologie w zarządzaniu mostami
EN
BIM+AR technologies in bridge inspections. The paper points the conditions and difficulties in implementing BrIM technology in infrastructure projects and modelling of bridges. It also shows selected details of a new system concept for inspection of bridges based on BIM and AR.
PL
Artykuł podejmuje problematykę prezentowania projektów architektonicznych w celu umożliwienia poddania osądowi zewnętrznej formy budynków w szerokim kręgu interesariuszy. Narzędziami stosowanymi w dotychczasowej praktyce były trójwymiarowe makiety, a od czasu upowszechnienia się technologii informatycznych również dwuwymiarowe wizualizacje. Autorzy uważają, że istnieje narzędzie mające zalety wcześniej wymienionych i pozbawione ich wad. Jest nim rzeczywistość rozszerzona. W pracy przybliżono jej pojęcie oraz zaprezentowano przegląd dostępnych metod wizualizowania obiektów w środowisku rzeczywistości rozszerzonej. Wskazano typowe przykłady rozbieżności pomiędzy wyglądem zrealizowanego obiektu a jego prezentacją w fazie projektowania, których można by uniknąć, wykorzystując technologię BIM jako narzędzie projektowe, a rzeczywistość rozszerzoną jako medium transmitujące informację wizualną. Zwrócono uwagę na możliwości partycypacji społecznej w kształtowaniu form architektonicznych budynków, która mogłaby przyjmować formę bierną lub czynną.
EN
The article discusses the issue of presenting architectural designs in order to allow the external form of buildings to be judged by a wide range of stakeholders. The three-dimensional mock-ups, and since the dissemination of information technologies, also two-dimensional visualizations, have been the tools used in the hitherto practice. The authors believe that there is a tool that has the advantages of both previously mentioned and does not have their disadvantages. It is augmented reality. The article presents its concept and an overview of available methods of visualizing objects in the augmented reality environment. Typical examples of discrepancies between the appearance of the completed object and its presentation in the design phase, which could be avoided using BIM technology as a design tool, and augmented reality as a medium transmitting visual information, have been indicated. Attention was paid to the possibility of social participation in shaping the architectural forms of buildings, which could take the form of passive or active participation.
16
Content available Simulation systems for Unmanned Aerial Vehicles
EN
In the presented article authors will discuss the most important types of solutions dedicated for simulation and training of unmanned aerial vehicles crews used on the civil and military market. The article will also discuss the directions of systems development and the emerging possibilities of modern simulation, Image Generation and visualization methods that can be successfully used in modern simulation systems dedicated to training crews, maintenance teams and commanders using Unmanned Aerial Vehicles. The techniques presented, such as augmented reality, extending into the civilian mixed reality market or the "classic" virtual reality due to its unique capabilities, can be used in many ways, which the author will try to bring in discuss it potentia I fields of use and profits from the use of individual methods.
PL
W ostatnich latach wirtualna i rozszerzona rzeczywistość znajduje coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach ludzkiej działalności, w tym w edukacji. Celem artykułu jest analiza możliwości wykorzystania innowacyjnych narzędzi, opartych na rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, w procesie kształcenia w szkołach wyższych na kierunkach technicznych. Artykuł przedstawia obecne zastosowania rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej w edukacji inżynierów różnych specjalności w oparciu o studia przypadków. W artykule przedstawiono korzyści i potencjalne zagrożenia związane z korzystaniem z tego rodzaju wsparcia dydaktycznego. Główne zastosowane metody badawcze to krytyczna analiza literatury przedmiotu poparta studiami przypadku, w tym opis studium przypadku zastosowania rzeczywistości rozszerzonej w kształceniu w zakresie budownictwa analizowanego w ramach wizyty studyjnej na uniwersytecie Pontificia Universidad Católica del Perú.
EN
The main motivation for research work is development of new based on virtual and augmented reality. This tools become more and more popular in different area of human activities, including education. Some of them is also applicable for engineering curricula. The aim of the article is to analyse the possibility of using innovative tools such as virtual and augmented reality for support in higher education. It presents different way of application virtual and augmented reality in higher education based on case studies form engineering, exemplary possibilities of education further material engineers, civil engineers, mechanical engineers and other specialists. The article presents benefits and potential threats for using this kind of tools. The research methods used in this article are a critical analysis of literary sources supported by case studies from literature and case study from collaborating university - Department of Engineering, Civil Engineering Division, Pontificia Universidad Católica del Perú. The university developed the system based on augmented reality that is using for visualisation cultural heritage objects. The system is used for education as well as research purposes.
18
EN
New technology in the maritime sector often forces shipowners to assemble many new devices on their ship, which can increase the safety of sea travel. With each additional device on the navigation bridge, there are additional sets of data that need to be observed. The following article describes one of the possibilities of using augmented reality technology to support navigational decisions. The research used “smartglasses” technology and AR glasses from Meta Glasses.
PL
Technologia rozszerzonej rzeczywistości (AR – augmented reality), nazywana również rzeczywistością mieszaną, umożliwia nakładanie wirtualnych obrazów komputerowych na widzianą rzeczywistość. W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania innowacyjnych narzędzi rozszerzonej rzeczywistości w przemyśle. Omówiono przykłady zarządzania procesem produkcyjnym oraz monitorowania linii produkcyjnej przy pomocy okularów AR, które pokazują użytkownikowi wszystkie potrzebne informacje przed oczami a sterowanie, tworzenie notatek czy raportów odbywa się za pomocą gestów i mowy.
EN
Augmented reality (AR) technology, also known as mixed reality, allows to enhance the seen reality with additional, virtual objects, displayed right in front of the user’s eyes. The article presents the concept of using Augmented Reality glasses in the production environment. Examples are given, showing how to monitor and manage the production line with the usage of AR glasses, which show the user all the needed info right in front of user’s eyes. System operation, creation of notes or reports is handled by simple gestures or speech. Additionally, the article touches the topic of Artificial Intelligence (AI) which will allow the system in the future to have not only the pre-defined, hard coded instructions, but also the flexibility to give different hints to the user based on a different situation observed. Keywords: augmented reality, monitoring, inspection and managing of the production line, AR glasses
EN
This article presents the results of a simulation study of an augmented reality system and its influence on the user’s perception and reaction time. An automotive head-up display was chosen to conduct this research. It was assumed that the configuration of the GUI influences the perception and response time of the user of the augmented reality system. The perception of the driver was tested by using an eye-tracking device with accompanying software. The optimal graphical user interface (GUI) was developed as a result of the research.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań percepcji użytkownika systemu rzeczywistości rozszerzonej (AR) uzyskanych na podstawie przeprowadzonych symulacji. Na obiekt badań i symulacji wybrano wyświetlacz przezierny typu head-up stosowany w samochodach. Założono, że konfiguracja interfejsu graficznego systemu rzeczywistości rozszerzonej wpływa na percepcję i czas reakcji użytkownika systemu. Percepcję kierowcy zbadano, wykorzystując metodę śledzenia ruchu gałek ocznych i odpowiednie oprogramowanie. W wyniku badań opracowano optymalny interfejs graficzny systemu AR.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.