Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 302

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  niepewność pomiaru
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
PL
Jednym z tych obszarów działalności laboratoryjnej, któremu w ostatnim czasie poświęca się najwięcej uwagi, jest aspekt spełnienia przez laboratoria realizujące pobieranie próbek jako "stand-alone activity" wymagań normy ISO/IEC 17025:2017 dotyczących oceny i raportowania niepewności pomiaru.
PL
W pracy dokonano analizy kryterium akceptacji pojedynczych wyników oznaczania wytrzymałości na ściskanie w ocenie identyczności, dla zbioru 10 hipotetycznych wyników. Przedstawiono 3 podejścia, z których 2 wynikają z interpretacji zapisów normy oraz alternatywny, przedstawiony przez autora, jako przykład racjonalnego powodu, uzasadniającego odrzucenie pojedynczego wyniku badania.
EN
The paper analyses the criterion for acceptance of single compressive strength results in the evaluation of identity, for a set of 10 hypothetical results. Three approaches are presented, 2 of which are derived from the interpretation of the standard’s provisions and an alternative one, presented by the author, as an example of an acceptable reason to justify disregarding an individual test value.
3
Content available remote Metodyka kontroli gwintowych sprawdzianów pierścieniowych
PL
W wielu branżach, takich jak obronna, kosmiczna, lotnicza, motoryzacyjna itp., połączenia gwintowe stosowane są jako standardowe elementy konstrukcyjne.
PL
Artykuł przybliża zagadnienie badania gradientu temperatury w termostatach i w komorach klimatycznych oraz jego wpływ na niepewność pomiaru. Na podstawie badań przeprowadzonych w termostacie Julabo F12, wykonanych w Laboratorium Długości i Termometrii OUM w Bydgoszczy, opracowano analizę uzyskania optymalnych warunków pomiaru, pozwalających na utrzymanie wymaganego poziomu CMC w laboratorium.
EN
The article presents the problem of studying temperature gradient in thermostats and climatic chambers and their impact on measurement uncertainty. Based on the tests of gradients in the Julabo F12 thermostat, carried out at the Length and Thermometry Laboratory of the Regional Office of Measures in Bydgoszcz, an analysis of obtaining optimal measurement conditions allowing to maintain the required level of CMC in the laboratory was developed.
PL
W artykule omówiono podstawowe zasady tworzenia modeli pomiaru przedstawione w nowym dokumencie opublikowanym przez Wspólny Komitet ds. Przewodników w Metrologii. Celem jest przybliżenie głównych treści w nim zawartych. Dokument jest ważnym materiałem, który może być wykorzystywany w laboratoriach badawczych, wzorcujących i naukowych.
EN
The article discusses the basic principles for creating the measurement models presented in a new document published by the Joint Committee for Guides in Metrology. The aim of the article is description of the main ideas expressing in this Guide. The document is an important material that can be used in testing, calibration and scientific laboratories.
PL
Jednym z tych obszarów działalności laboratoryjnej, któremu w ostatnim czasie poświęca się najwięcej uwagi, jest aspekt spełnienia przez laboratoria realizujące pobieranie próbek jako "stand-alone activity" wymagań normy ISO/IEC 17025:2017 dotyczących oceny i raportowania niepewności pomiaru.
7
Content available remote Ewolucja norm badań odbiorczych kotłów wodnorurowych
PL
W artykule dokonano przeglądu norm badań odbiorczych kotłów wodnorurowych. Omówiono normę krajową PN-72/M-34128, normę DIN 1942 Pomiary odbiorcze kotłów parowych, Normę Europejską PN-EN 12952-15 Kotły wodnorurowe. Cześć 15 Badania odbiorcze, normę ASME PTC-4. Pokazano zmiany ewolucyjne wprowadzone w poszczególnych normach, związane z rozwojem konstrukcji kotłów i urządzeń pomocniczych. Podano klasyczną definicje sprawności kotła (metoda bezpośrednia i pośrednia). Zwrócono uwagę na istotę poprawnej definicji sprawności kotła, gdyż sprawność jest istotnym parametrem eksploatacyjnym i służy do oceny osiągów kotła oraz oceny zgodności parametrów i parametrów gwarantowanych w badaniach odbiorczych.
EN
The article reviews the acceptance standards for water-tube boilers. National standard PN-72/M-34128, standard DIN 1942 Acceptance Test Code for Steam Generators, European Standard PN-EN 12952-15 Water-tube boilers and auxiliary installations – Part 15: Acceptance tests, as well as ASME PTC-4 Fired Steam Generators. Performance Tests Codes have been discussed. Evolutionary changes introduced in individual standards, related to the development of boiler structures and auxiliary installations are shown. A classic definition of boiler efficiency is provided (direct and indirect method). Attention is paid to the essence of the correct definition of boiler efficiency, as efficiency is an important operating parameter and is used to assess boiler performance and assess compliance of parameters and guaranteed parameters in acceptance tests. The attention was turned onto possible errors, which might occur when estimating the mean year boiler efficiency.
EN
Several use cases from the areas of manufacturing and process industry, require highly accurate sensor data. As sensors always have some degree of uncertainty, methods are needed to increase their reliability. The common approach is to regularly calibrate the devices to enable traceability according to national standards and Syst\`eme international (SI) units - which follows costly processes. However, sensor networks can also be represented as Cyber Physical Systems (CPS) and a single sensor can have a digital representation (Digital Twin) to use its data further on. To propagate uncertainty in a reliable way in the network, we present a system architecture to communicate measurement uncertainties in sensor networks utilizing the concept of Asset Administration Shells alongside methods from the domain of Organic Computing. The presented approach contains methods for uncertainty propagation as well as concepts from the Machine Learning domain that combine the need for an accurate uncertainty estimation. The mathematical description of the metrological uncertainty of fused or propagated values can be seen as a first step towards the development of a harmonized approach for uncertainty in distributed CPS in the context of Industrie 4.0. In this paper, we present basic use cases, conceptual ideas and an agenda of how to proceed further on.
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczenia niepewności współrzędnościowej maszyny pomiarowej z użyciem niewykalibrowanego obiektu pomiarowego. W wyniku serii przeprowadzonych pomiarów uzyskano określone odchyłki geometryczne, na podstawie których wykonano obliczenia statystyczne. Po zakończeniu badań obliczono poszczególne składowe oraz niepewność rozszerzoną w autorskim arkuszu kalkulacyjnym.
10
Content available remote Szacowanie niepewności pomiarów współrzędnościowych na odległość
PL
W artykule przedstawiono propozycję ułatwiającą upowszechnienie szacowania niepewności pomiarów współrzędnościowych, a także ofertę świadczenia odpowiedniej usługi na odległość.
EN
The paper presents a proposal to facilitate the dissemination of estimating the uncertainty of coordinate measurements as well as an offer of a relevant distance service.
11
Content available remote Niepewność pomiaru w dokładnych pomiarach płaskości
PL
W artykule przedstawiono wynik badania niepewności pomiaru odchyłki płaskości za pomocą interferometru TOPOS. Do badań użyto płaskiego szkła interferencyjnego i płytki wzorcowej.
EN
The results of the measurement of the measurement uncertainty of flatness using the TOPOS interferometer are presented. Optical flat and gauge block were used for the tests.
PL
Procedury okresowej kontroli fotometrów pozostają niezmienione od wielu lat. Współczesna technika oświetleniowa stosuje źródła światła, których charakterystyki widmowe znacznie odbiegają od rozkładów temperaturowych stosowanych podczas wzorcowania mierników. Liczbowe oszacowanie parametrów kolorymetrycznych promiennika w żaden sposób nie określa wpływu na błąd odpowiedzi głowicy fotometru wynikający z rozkładu spektralnego różnego od referencyjnego iluminantu A. Źródła o identycznych temperaturach barwowych najbliższych lecz odmiennych rozkładach widmowych dają różne odpowiedzi fotometru, których odchylenie rośnie z niedoskonałością dopasowania widmowego detektora do krzywej V. Wpływ metameryzmu zauważa norma ISO/CIE 19476 narzucając okresowe sprawdzanie charakterystyki widmowej fotometru przy użyciu wąskopasmowych pobudzeń. W artykule przedstawiono założenia konstrukcyjne źródła, które spełniłoby wymagania powołanej normy, jak również dawałoby zbieżne wyniki badań wykonanych w różnych laboratoriach.
EN
Periodic control procedures of photometers have remained unchanged for many years. Modern lighting technology uses light sources whose spectral characteristics significantly differ from distribution used for calibration of meters. A numerical estimation of radiator colorimetric parameters doesn’t determine in any way the photometer head error resulting from relative optic power per wavelength varied from the referential A illuminate. Sources with identical closest colour temperature but different spectral distribution give various photometer answers. The deviation increases along with the imperfection of the spectral detector response matching in relation to the V curve. The influence of matemarism is included in ISO/CIE 19476 standard, which imposes periodic spectral characteristics control using narrowband stimulations. This article discusses the structural basis of the source which will meet the requirements of the above-mentioned standard and provide coherent results for the research conducted in diverse laboratories.
PL
W artykule przedstawiono tematykę dotyczącą szacowania niepewności pomiaru mocy chwilowej w układzie do bezinwazyjnej diagnostyki łożysk tocznych, składającego się z przetworników: napięcia oraz prąd-napięcie. Zaprezentowano sposób oceny niepewności pomiarowej oraz przedstawiono przykładowe wyniki wykonanych analiz. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące dokładności pomiaru w układzie przeznaczonym do bezinwazyjnej diagnostyki łożysk tocznych w silnikach indukcyjnych.
EN
The article presents the problem concerning the estimation of uncertainty of measurement of the instantaneous power in a non-invasive rolling bearings diagnostic system, consisting of voltage and current-voltage transducers. The method of assessing measurement uncertainty as well as exemplary results of performed analyses are presented. On this basis, conclusions were drawn regarding the accuracy of the measurement system designed for non-invasive diagnosis of rolling bearings in induction motors.
14
Content available remote Outsourcing in estimating the uncertainty of coordinate measurements
EN
The current situation in the estimation of uncertainty of coordinate measurements and the proposal to perform the uncertainty estimation service by an external institution are presented. This possibility arose thanks to the development of a method that uses the current calibration results as input information about the accuracy of the measuring machine, and as the information about the dimensions of the object – the coordinates of a small number of so-called characteristic points.
PL
Przedstawiono aktualną sytuację w zakresie szacowania niepewności pomiarów współrzędnościowych oraz propozycję wykonania usługi szacowania niepewności przez instytucję zewnętrzną. Ta możliwość pojawiła się dzięki opracowaniu metody, która jako informacji wejściowej o dokładności maszyny pomiarowej używa aktualnych wyników wzorcowania, a jako informacji o wymiarach przedmiotu – współrzędnych niewielkiej liczby tzw. punktów charakterystycznych.
PL
W artykule podjęto próbę analizy rodzajów i skutków wad (FMEA – Failure Mode and Effects Analysis) podczas badań fizycznych cementu powszechnego użytku wykonywanych zgodnie z wytycznymi serii norm PN-EN 196. Umożliwiła ona wytypowanie obszarów o wysokim stopniu ryzyka, na etapie których wystąpienie błędu dało podstawy do podważenia wyniku oznaczenia. Ponadto pozwoliła zaszeregować błędy w zależności od ich znaczenia, co może ułatwić zaplanowanie odpowiednich działań zapobiegawczych i określić ich przewidywaną skuteczność. Kompleksowo przeprowadzona analiza może stanowić metodę sterowania jakością i zarządzania ryzykiem, a także podstawę systematycznej identyfikacji wielu zagrożeń przy uwzględnieniu poziomu ryzyka. Może przyczynić się to do poprawy jakości wykonywanych badań, zmniejszenia liczby reklamacji, a także pozwolić na lepsze dostosowanie się do wymagań klienta. Na jej podstawie możliwe będzie także wprowadzenie pewnych standardów pracy zespołu laborantów, które pozwolą zapewnić możliwie najwyższą ochronę przed przypadkowymi pomyłkami.
EN
The article attempts to analyse the types and effects of failures (FMEA – Failure Mode and Effects Analysis) during physical tests of common cement performed in accordance with the PN-EN 196 series of standards. FMEA enabled the identification of areas of high degree of risk, at the stage where the occurrence of an error gave the base to the undermining the test result. In addition, it allowed to classify errors depending on their importance, which may be helpful to plan appropriate preventive actions and determine their expected effectiveness. Comprehensive analysis can be a method of quality control and management of risk, as well as a basis for systematic identification of many threats taking into account the level of risk. This will help to improve the quality of the performed tests, to reduce the number of complaints, and also allows for better adaptation to the customer's expectations. On the basis of FMEA, it might also be possible to introduce some better standards for the work of a laboratory team that will ensure the highest possible protection against accidental mistakes.
PL
Właściwie wdrożone doskonalenie pozwala osiągnąć założone cele, zwiększyć skuteczność systemu zarządzania oraz potwierdzić spójne działania laboratorium.
PL
Celem pracy była ocena wpływu niejednorodności (homogeniczności) matrycy paszowej i przygotowania próbki do badań z próbki laboratoryjnej na miarodajność wyników badań i niepewności pomiarów składników analitycznych pasz i dodatków paszowych. Zakres badań obejmował wybrane składniki odżywcze (białko, popiół), makroelementy (Ca, P, Na, Cl), mikroelementowe dodatki paszowe (Fe, Mn, Zn, Cu, Se, J, Mo) i dodatki paszowe dietetyczne (lizyna, metionina, witamina A). Podano sposób obliczenia zmienności technicznej badanego składnika w próbce do badań, wydzielonej z próbki laboratoryjnej, jako miary niehomogeniczności i niepewności przygotowania próbki do badań. Potwierdzono, że właściwe wydzielenie próbki do badań z próbki laboratoryjnej i jej rozdrobnienie poprawiło precyzję badań i obniżyło niepewność pomiaru a średnie wyniki badań składników w poprawnie przygotowanych próbkach były w większym stopniu zgodne z deklaracjami na etykietach produktów.
EN
Hydrostatic parameters of a ship are very important in ship design. The importance of the parameters compared to one another need to be revealed in realm of uncertainty, so as to avoid design error. In view of this, a fuzzy-analytical hierarchical process (Fuzzy-AHP) method is utilized in addressing the subject under investigation. The fuzzy logic is used to address uncertainty in pairwise comparison exercise, so as to facilitate the estimation of order of importance of hydrostatic parameters. In this research, the engineering judgements of three designers in analysis of importance of hydrostatic parameters are aggregated and processed using the Fuzzy-AHP methodology. The result produced in the study showed that hydrostatic parameters are importance in order of moments of inertia of vessels (MIV), mass displacement (MD), tons per centimeter immersion (TPCI), coefficients of form (CF), centers of buoyancy (CB), metacentric heights of vessels (MHV), ship waterplane area (SWA), longitudinal center of floatation (LCF), volume displacement (VD) and wetted surface area (WSA) with weight values of 0.218, 0.095, 0.078, 0.083, 0.074, 0.1, 0.46, 0.108, 0.209 and 0.028 respectively.
EN
The methodology for controlling the concentration of carbon dioxide in flue gases from boilers is an optical absorption method with improved metrological characteristics. Studies done in the article, provided the new, scientifically-based theoretical and practical results that are essential for improving the accuracy at the required speed process, control the carbon dioxide concentration in dual gas boilers based on the optical absorption method with compensation effect on the factors optical converter.
PL
Metodologia kontroli stężenia dwutlenku węgla w spalinach kotłów wykorzystuje zjawisko absorpcji optycznej przy ulepszonych charakterystykach metrologicznych. Zaprezentowane w artykule badania dostarczyły nowych wyników, opartych na podstawach naukowych i praktycznych, które są niezbędne do poprawy dokładności przy wymaganej szybkości przebiegu procesu kontroli stężenia dwutlenku węgla w podwójnych kotłach gazowych odbywającej się na podstawie metody absorpcji optycznej z kompensacją czynników w przetworniku optycznym.
EN
A comparative analysis of the measurement uncertainty estimation result is carried out. The results are obtained by GUM method described in the Guide to the expression of uncertainty in measurement, as well as by Monte-Carlo method recommended in Supplement 1 to the Guide. Examples of calculations of uncertainty of relative error for electromagnetic flow meters calibration by two methods are given. The features of application, advantages and disadvantages of these methods are described.
PL
W pracy omówiono analizę porównawczą wyniku oszacowania niepewności pomiaru. Wyniki uzyskano metodą GUM, opisaną w przewodniku do wyrażania niepewności pomiaru, a także metodą Monte-Carlo zalecaną w Suplemencie 1 do tego przewodnika. Podano przykłady obliczeń niepewności błędu względnego dla kalibracji przepływomierzy elektromagnetycznych za pomocą dwóch metod. W artykule opisano cechy zastosowaia, w tym: zalety oraz wady tych metod.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.