Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 138

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  doskonalenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
Purpose: The aim of the article is to present the benefits of using selected Lean Management elements in the production process on the example of a company producing mechanical seals. Design/methodology/approach: The article is theoretical and empirical in nature and is based on the analysis of a selected case. In the empirical part, the analysis concerns selected elements of the production process in the examined enterprise. Findings: The results obtained in the article refer to the benefits of using Lean Management in the production process in the analyzed enterprise. The use of identification and elimination of waste and standardization of activities at workplaces (introduction of job instructions) in selected areas of the production process allowed for the improvement of its parameters, which was presented in the article. Research limitations/implications: The limitations in the empirical area could be the reference only to selected aspects of Lean Management and the analyzed process. Future research will cover the broader scope of Lean Management and other companies. Practical implications: The results of the case study show the direct impact of Lean Management on the parameters of the analyzed production process. Thanks to the use of Lean Management, the process parameters have improved, which is an important factor in the context of the effectiveness of the company's functioning as a system. Originality/value: The added value of the article is the practical presentation of the use of Lean Management to improve the parameters of the production process.
PL
Cel: Celem artykułu jest ocena skuteczności systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności funkcjonujących w wybranym zakładzie z sektora owocowo-warzywnego na podstawie wyników z audytów wewnętrznych. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Badania zostały zrealizowane w jednym z zakładów z sektora owocowo-warzywnego na podstawie udostępnionej dokumentacji. Analizie poddano 16 procesów opisanych w procedurach opracowanych w ramach systemu zarzadzania bezpieczeństwem żywności według normy ISO 22000. Poszczególne działania były poddawane procesowi audytu wewnętrznego raz w roku, tj. zgodnie z planem audytów wewnętrznych. Wyniki/wnioski: W ramach badań dokonano analizy obserwacji i niezgodności najczęściej stwierdzanych podczas audytów wewnętrznych przeprowadzonych w latach 2018-2019. W okresie objętym badaniami wyznaczono tylko jedną niezgodność, która dotyczyła procedury Nadzorowanie procesu produkcji, oraz 20 obserwacji. Należy podkreślić, iż w drugim roku badań stwierdzono mniejszą liczbę uchybień, co wynikało niewątpliwie z zastosowania się przez zakład do zaleceń i wprowadzenia działań poaudytowych. Pozytywnie należy zatem ocenić rolę przeprowadzonych audytów wewnętrznych w procesie doskonalenia systemu, jak również funkcjonowania całej organizacji. Ograniczenia: Ograniczenia mogą dotyczyć dostępu jedynie do raportów z audytów wewnętrznych przekazanych przez badaną organizację. Zastosowanie praktyczne: Podstawą każdego systemu zarządzania, w tym bezpieczeństwem żywności, jest ciągłe doskonalenie. Wyniki audytów wewnętrznych stanowią znaczący element w tym zakresie, dostarczając każdej organizacji cennych informacji i wskazówek na temat funkcjonowania systemu. Oryginalność/wartość poznawcza: Przedstawione w artykule wyniki dotyczą organizacji z sektora owocowo-warzywnego.
EN
Purpose: The aim of the study was to assess the effectiveness of food safety management systems operating at a selected plant in the fruit and vegetable sector on the basis of the results of internal audits. Design/methodology/approach: The study was carried out at a plant in the fruit and vegetable sector on the basis of documentation that was made available. Sixteen procedures developed within the safety management system in accordance with ISO 22000 were analysed. Individual procedures were subjected to internal audit once a year, in accordance with the internal auditing plan. Findings/conclusions: The analysis included identification of the most frequent errors and inconsistencies in the years 2018-2019. Only one inconsistency was identified during this period, concerning the procedure ‘Oversight of the production process’, as well as 20 observations. It should be emphasized that in the second year of the study, a smaller number of inconsistencies was found, which undoubtedly resulted from the company’s compliance with the recommendations and the implementation of post-audit measures. Therefore, the role of internal audits in the process of improving the system and the functioning of the entire organization should be positively assessed. Limitations: Limitations may only apply to access to internal audit reports provided by the audited organization. Practical implications: The basis of an management system, including food safety, is a continuous improvement. The results of internal audits constitute a significant element in this respect, providing each organization with valuable information and guidance on the functioning of the system. Originality/value: The results presented in the article concern organizations from the fruit and vegetable sector.
PL
Cel: Zaakcentowanie miejsca i znaczenia kategorii doskonałości w zarządzaniu instytucjami szkolnictwa wyższego oraz określenie uwarunkowań towarzyszących jej zastosowaniom. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Wykorzystano metodę studium literatury wg koncepcji zaproponowanej przez J. Creswella. Wnioski i rekomendacje płynące z rozważań oparto, przede wszystkim, na podejściu indukcyjnym. Wyniki/wnioski: Przedstawiono czynniki determinujące skuteczność wprowadzania i realizacji zasady doskonalenia przy uwzględnieniu charakterystycznych cech tych instytucji, w tym ograniczeń i zagrożeń towarzyszących ich działalności. Obok korzyści i zalet wskazano negatywne konsekwencje nieprzemyślanego posługiwania się pojęciem doskonałości w kontekście funkcjonowania szkolnictwa wyższego. Ograniczenia: Wybrano jedynie niektóre aspekty dotyczące zagadnienia doskonałości w odniesieniu do szkolnictwa wyższego. Badania mają charakter ograniczony do studium literatury światowej i obserwacji własnych. Zastosowanie praktyczne: Wskazane w artykule czynniki wspierające i bariery oraz typowe problemy związane z realizacją działań doskonalących wynikają z wielu praktycznych doświadczeń i powinny być uwzględnione przez personel uczelni odpowiedzialny za doskonalenie w ramach konkretnych projektów. Oryginalność/wartość poznawcza: Artykuł porządkuje wiedzę dotyczącą kategorii doskonałości i doskonalenia w szkolnictwie wyższym i wskazuje czynniki, które powinny być przedmiotem dociekań w tym zakresie.
EN
Purpose: To emphasize the role and importance of the category of excellence in the management of higher education institutions and specify the conditions accompanying its use. Design/methodology/approach: The literature review method was used according to the concept proposed by J. Creswell. Conclusions and recommendations resulting from the considerations were based, above all, on the inductive approach. Findings/conclusions: Factors determining the effectiveness of the introduction and implementation of the improvement principle were presented, ta king into account the characteristic features of these institutions, including the limitations and threats accompanying their activities. In addition to the benefits and advantages, the negative consequences of ill-considered use of the concept of excellence in the context of the functioning of higher education are indicated. Research limitations: Only some aspects of excellence in higher education have been selected. The research is limited to the study of world literature and own observations. Practical implications: The supporting factors and barriers indicated in the article, as well as typical problems related to the implementation of improvement activities, result from many practical experiences and should be considered by the university staff responsible for improvement within specific projects. Originality/value: The article organizes knowledge about the category of excellence and improvement in higher education institutions and indicates the factors that should be the subject of further research in this area.
EN
The paper presents a case study of the practical use of BOST surveys to identify problems that are the most important in production process. The research object is company from electrical industry. It was made the identification and of areas geneating problems from the second Toyota’s management principle point of view. Analysis of the research results was presented in the form of tables, histograms, radar chart and some statistical tools. Some production workers of the company with the help of BOST questionnaire survey showed, which factors are the most important. The aim of the analysis is to present which factors are the most important by building the significance sequences of obtained results. The results obtained for the type of small and medium-sized enterprises overlap with the results of tests verified in other enterprises.
EN
Determining the parameters of the production system as well as the choice of the type of manufactured elements flow shall appoint the level of effectiveness of the manufacturing process. The article presents an example of implementation the simulation verification process of the production flow, taking into account system constraints. The basic stages of developing a simulation model in this process are discussed, taking into account the necessary information and input data. The results show the impact of the application selected flow scenarios on the level of generated costs and the duration of the manufacturing process. The process of assessing individual variants of the organization production was performed on the basis of the results obtained by computer simulation in the FlexSim simulation software.
EN
High demands on the aesthetics of the final product as well as sophisticated packaging shapes make the labeling process an operation that requires more and more precision and quality of workmanship. The quality of the labeling process is influenced mainly by the technology used, i.e. machinery and equipment, the knowledge, skills, and experience of operators, organization and working methods used, and by aspects related to proper maintenance. This article is a case study on the analysis and evaluation of the technology used in the process of labeling glass packaging and its impact on quality and work safety. The article aims to answer the question: does the labeling machine used by the surveyed company, due to the current portfolio of modernity of its parts and subassemblies, guarantee the realization of the labeling process at a high quality level and work safety. The article discusses in depth the factors influencing the quality of the process of labeling glass packaging in the studied company, paying attention to the issues related to the applied technology. ABC technology method was used to assess technology level and also indirectly safety level and Ishikawa diagram, L shape matrix diagram and affinity diagram to analyze and improve quality level. The article ends with a list of specific improvement actions to be taken to achieve the ultimate goal of managing the technology of glass packaging labeling - high quality of the final product resulting from the labeling process.
EN
The article is a case study of the use of snapshot observation to analyse the factors causing time losses at selected laser burner stations, and to propose changes that will increase the effective utilization of working time. The purpose of this paper is to determine the best and worst utilization of working time at the examined workplaces, analyse the amount of time lost and identify the causes of losses, and propose solutions that will improve the utilization of working time. According to the snapshot observation, procedure 2 main - work and non-work - time fractions and 10 detailed time fractions in the working day were distinguished, and their percentage share for the analysed workstations was calculated. Analyses of the working day time utilization depending on the type of machines, days of observation, single shifts were done and selected results were averaged. The paper indicates that organizational and technical aspects, as well as the employees' faults, were the main reasons for time losses. Research has shown that the generally examined group of workstations was characterized by a high utilization level of working time. An unfavourable phenomenon was the ratio of the main time to the auxiliary time, the high share of the maintenance time fraction of the workstations, and incorrect organization of the interoperation transport, low workers motivation, rush, and routine. It was found that further improvement of work efficiency and reduce time losses requires paying attention to the optimization of employees' working conditions, training, motivation systems, and implementation of lean concept tools and MES/CMMS solutions into production.
PL
Celem artykułu jest wykazanie związków praw harmonii z wybranymi aspektami doskonalenia podejścia procesowego. W realizacji celu wykorzystano metody badawcze: analizy piśmiennictwa, analizy i konstrukcji logicznej. Artykuł przedstawia współczesny kontekst praw harmonii Karola Adamieckiego w podejściu procesowym. Przedstawiono wybrane definicje procesu oraz zarys charakterystyki podejścia procesowego. Wyjaśniono związki podejścia procesowego z zarządzaniem procesami. Wskazano główne determinanty podejścia procesowego. Omówiono pojęcie doskonalenia, jak i jego aspekty w ujęciu organizacji. Stwierdzono, że wszystkie prawa harmonii znajdują uzasadnienie we współczesnym podejściu do doskonalenia procesów w organizacji, tym samym są jedną z teoretycznych podstaw zarządzania procesami w ujęciach: operacyjnym (podejście procesowe), strategicznym (podejście systemowe) oraz doskonalenia.
EN
The aim of the article is to show the relationship between the laws of harmony and selected aspects of improving the process approach. In order to achieve the goal, the following research methods were used: literature analysis, analysis and logical construction. The article presents the contemporary context of Karol Adamiecki’s laws of harmony in a process approach. Selected process definitions and an outline of the process approach characteristics are presented. Relationships between the process approach and process management were explained. The main determinants of the process approach were indicated. The concept of improvement was discussed, as well as its aspects in terms of organization. It was found that all the laws of harmony are justified in the modern approach to process improvement in the organization, thus they are one of the theoretical foundations of process management in terms of: operational (process approach), strategic (system approach) and improvement.
EN
This article summarizes the arguments within the scientific discussion on the issue of performance management of processes in Industry 4.0 as a basic prerequisite for improvement of processes, eliminating waste, introducing innovations, gaining competitive advantages. The main purpose of the research was to examine impact of process diagrams to the possibilities of improvement of the processes in order production aimed at increasing the quality of orders. Methods of research were focused on using flowcharts for individual processes for some order. In research was used indicator of process efficiency, limit values of indicator, compare analysis. The object of research was process of order productionin area of construction. The relevance of the decision of this scientific problem was connected with the the quality of orders. The paper presents the results point to significant improvements in the selected company in individual processes and increasing the level of quality of services provided after using flowcharts for processes. In area of human resorces and budgeting of order was the efficiency coefficient decreased, the other processes increased. Flowcharts in process management are very effective instruments for the improvement of processes. The results can be useful for the evaluation of the performance of processes in order production in various area of industry.
PL
W artykule podsumowano argumenty w dyskusji naukowej na temat zarządzania wydajnością procesów w Przemyśle 4.0 jako podstawowego warunku doskonalenia procesów, eliminacji marnotrawstwa, wprowadzania innowacji, zdobywania przewag konkurencyjnych. Głównym celem badań było zbadanie wpływu diagramów procesów na możliwości doskonalenia procesów w produkcji zamówień w celu podniesienia jakości zamówień. Metody badawcze koncentrowały się na wykorzystaniu schematów blokowych dla poszczególnych procesów dla pewnego zamówienia. W badaniach wykorzystano wskaźnik efektywności procesu, wartości graniczne wskaźnika, analizę porównawczą. Przedmiotem badań był proces realizacji zamówienia w obszarze budownictwa. Trafność rozstrzygnięcia tego problemu naukowego była związana z jakością zamówień. W pracy przedstawiono wyniki wskazujące na znaczące usprawnienia w wybranym przedsiębiorstwie w poszczególnych procesach oraz podniesienie poziomu jakości świadczonych usług po zastosowaniu schematów blokowych dla procesów. W obszarze zasobów ludzkich i budżetowania zamówień obniżył się współczynnik efektywności, a pozostałe procesy wzrosły. Schematy blokowe w zarządzaniu procesami są bardzo skutecznymi instrumentami doskonalenia procesów. Wyniki mogą być przydatne do oceny wydajności procesów w produkcji zleconej w różnych dziedzinach przemysłu.
PL
Kształtowanie środowiska pracy w przestrzeni produkcyjnej to bardzo ważny aspekt z punktu widzenia zarówno bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i efektywności czy ciągłości procesów produkcyjnych. Modelowanie warunków na stanowisku pracy odnosi się przede wszystkim do przestrzegania zapisów prawnych i minimalizowania oddziaływania różnych czynników na pracownika. W świetle nowoczesnych technik zarządzania pełen pakiet rozwiązań do doskonalenia środowiska pracy zawiera koncepcja lean management, wspierana przez narzędzia, metody i koncepcje, takie jak: metoda 5S, kaizen czy ciągłe doskonalenie. W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu określenie poziomu zrozumienia podstawowych zasad lean management przez pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych.
EN
Shaping the working environment in the production space is a very important aspect both from the point of view of occupational health and safety, as well as efficiency and production processes continuity. Modeling conditions at the workplace relates primarily to compliance with legal provisions and minimizing the impact of various factors on the employee. In the light of modern management techniques, the full package of solutions for improving the work environment includes the concept of lean management supported by tools, methods and concepts, such as the 5S method, kaizen, continuous improvement. This paper presents the results of research aimed at determining the level of the lean management basic principles understanding by employees from manufacturing companies.
PL
Celem artykułu jest przeprowadzenie badań i wykazanie różnic w wytrzymałości opakowań z tektury falistej z różnymi przebiegami perforacji oraz wykazanie różnicy w wytrzymałości opakowania produkcyjnego względem wzorów ploterowych i poddaniu ich analizie. Badania przeprowadzone były na prasie BCT w przedsiębiorstwie produkującym opakowania z tektury falistej. Badania poprzedzają teoretyczne wyliczenia wytrzymałości opakowania do których również odniosą się wyniki badań na prasie BCT. W celu rozwiązania problemów związanych z jakością opakowań z perforacją utworzono diagram pokrewieństwa oraz przedstawiono przykładowe działania doskonalące w celu poprawy jakości badanych opakowań.
EN
The aim of the article is to conduct research and demonstrate differences in the strength of corrugated cardboard packaging with different perforation courses and to show the difference in the strength of the production packaging in relation to plotter patterns and subject them to analysis. The research was carried out on the BCT press in a company producing corrugated packaging. The research is preceded by theoretical calculations of the strength of the packaging, which will also be referred to by the results of tests on the BCT press. In order to solve problems related to the quality of perforated packaging, a kinship diagram was created and examples of improvement activities were presented to improve the quality of the tested packaging.
PL
W artykule przedstawiono wyniki w zakresie wykorzystania wybranych metod i narzędzi zarządzania jakością – klasycznych i nowoczesnych – w celu analizy niezgodności spawalniczych w konstrukcjach stalowych na przykładzie wybranego elementu – członu powtarzalnego B = 2250. Artykuł wykazuje potencjał wykorzystania metod i narzędzi zarządzania jakością w służbie analizy i doskonalenia jakości. Przeprowadzono analizy ilościowe, ilościowo-jakościowe oraz jakościowe (opisowe) w celu udoskonalenia jakości konstrukcji stalowych. Wykazano, że dwie główne niezgodności spawalnicze, które najczęściej występują w spoinach w badanej konstrukcji stalowej to pory i pęcherze. Zidentyfikowano potencjalne przyczyny źródłowe problemów z jakością oraz zaproponowano działania doskonalące. Wykazano, że takie czynniki, jak wysoka jakość materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania oraz odpowiedni ich dobór, optymalna temperatura spawanego elementu, napięcie łuku, natężenie prądu spawania, jakość przygotowanych powierzchni przeznaczonych do spawania, wykwalifikowany i kompetentny personel, mają duży wpływ na przeprowadzenie procesu spawania w sposób prawidłowy w przypadku badanej konstrukcji stalowej. Określono, że działania usprawniające pracę spawaczy powinny polegać na zatrudnianiu spawaczy o wysokich kwalifikacjach i uprawnieniach, zwróceniu uwagi na poziom szkolenia przyszłych spawaczy oraz lepszym motywowaniu pracowników.
EN
The article presents the results of the use of selected methods and quality management tools - classic and new - in order to analyze welding nonconformities in steel structures on the example of a selected element - the repeating element B = 2250. The article shows the potential of using quality management methods and tools in the service of quality analysis and improvement. Quantitative, quantitative-qualitative and qualitative (descriptive) analyzes were carried out in order to improve the quality of steel structures. It has been shown that the two main welding nonconformities that most often occur in the welds in the tested steel structure are pores and bubbles. Potential root causes of quality problems were identified and improvement actions were proposed. It has been shown that factors such as high quality of basic and additional materials for welding and their appropriate selection, optimal temperature of the welded element, arc voltage, welding current, quality of the prepared surfaces to be welded, qualified and competent personnel, have a large impact on the process correctly welding in the case of the tested steel structure. It was determined that actions to improve the work of welders should consist of employing welders with high qualifications and qualifications, paying attention to the level of training of future welders and better motivating employees.
13
Content available Analiza i ocena jakości serka homogenizowanego
PL
Artykuł dotyczy wykorzystania wybranych narzędzi jakości w celu analizy i oceny jakości serka homogenizowanego produkowanego przez badaną Okręgową Spółdzielnię Mleczarską. Zastosowano takie narzędzia jakości, jak: histogram, diagram Ishikawy, diagram relacji, oraz diagram systematyki w celu analizy i oceny danych liczbowych oraz problemów jakościowych i poszukiwania rozwiązań. Dokonano oceny stabilności masy netto badanego produktu, w tym celu użyto kart kontrolne, oraz oceny zdolności jakościowej procesu przy wykorzystaniu wskaźników Cp i Cpk. Wykazano, że proces dozowania jest statystycznie ustabilizowany, natomiast tego procesu nie można uznać jako zdolnego jakościowo. Wykazano także, że na jakość produktu mają wpływ różnorodne czynniki, które są związane z wystąpieniem niezgodności oraz posiadają wzajemne powiązania między sobą. Określono, aby udoskonalić proces produkcyjny oraz poprawić jakość produktu spożywczego należy zapewnić szkolenia dla pracowników, poprawę warunków ich pracy oraz odpowiednio ich motywować. Należy zwiększyć także częstotliwość dokonywania przeglądów linii produkcyjnej, a także jak najlepiej dopasować ustawienia maszyn wykorzystywanych przy produkcji.
EN
The article concerns the use of selected quality tools to analyze and evaluate the quality of homogenized cheese produced by the examined District Dairy Cooperative. Quality tools such as a histogram, Ishikawa diagram, interrelationship diagram, and tree diagram were used to analyze and evaluate numerical data and quality problems and search for solutions. The stability of the net mass of the tested product was assessed, for the purpose control cards were used, and the qualitative capability of the process was assessed with the use of Cp and Cpk indices. It has been shown that the dosing process is statistically stabilized, but this process cannot be considered qualitatively capable. It has also been shown that the quality of the product is influenced by various factors that are related to the occurrence of non-conformance and are related to each other. It was determined that in order to improve the production process and improve the quality of the food product, it is necessary to provide training for employees, to improve their working conditions and to motivate them accordingly. The frequency of inspections of the production line should also be increased, as well as the best adjustment of the settings of machines used in production.
EN
Purpose: Contemporary management seeks ways to foster competitiveness and to enhance organizational development. This can often be achieved by carrying out activities that identify and monitor stakeholder expectations and requirements. This article aims to show the importance of stakeholders in the improvement of quality in an organization. Design/methodology/approach: The multi-faced and multi-dimensional nature of the issue (the role of a stakeholder in the quality improvement) and the identification of the covered research areas was accomplished by means of a two surveys conducted in years 2011-2014 in the Central Pomeranian region. The first survey was done in January-April 2011 and the second in November 2013-April 2014. Therein, 600 organizations were interviewed in the first and 1107 in the second survey. Findings: The study shows that stakeholders consciously influence quality in an organization, which directly affects the need to improve quality (e.g. by the implementation of management systems), enhancing trust, the satisfaction of the entities and the competitiveness of the organizations. The use of management systems by organizations (e.g. ISO 9001), allows companies to adapt to the identified market needs. Originality/value: The results confirmed a correlation between the stakeholder and quality, as the relationship between the quality and the internal/external stakeholder determine improvement of an organization (perceived as a process). This results in, inter alia, the need to continuously monitor and improve the processes, as well as to assess the level of parameterization through the implementation of the management system (e.g. ISO 9001). The stakeholders are important determinant of quality.
EN
Purpose: The aim of the study is to show that war games and simulations used in the Armed Forces to improve military personnel bear the hallmarks of edutainment. Design/methodology/approach: The study is of a theoretical and empirical nature. The theoretical methods used, such as: analysis, synthesis, inference, analogy and abstraction based on literature and other available media specialist sources on the discussed topic. The use of empirical methods was in the form of observations and methods of collecting judgments and opinions with the informal interview technique with representatives from the Centre for Simulation and Computer War Games (CSiKGW). Findings: This researches were aimed at explaining the essence of the concept of edutainment, the concepts related to it, explanation of determinants determining the development of new forms of improvement off human resources in organisations and in the Armed Forces of the Republic of Poland. It was shown that edutainment is new, interesting form of educatin in so specific hierarchical organisations, such as Armed Forces. Originality/value: Author has obtained expert's opinions on the perception of war games and simulations as an effective form of improvement combining learning with elements of entertainment, i.e. as edutainment. Additional, in the theoretical research showed that edutainment is a successful form of learning and creating knowledge in innovative way.
EN
Purpose: The aim of the paper is to present a case of effective application of the indicator analysis to assess and improve the process of installing a fiber optic Internet network installation at the customer’s site. The processes carried out outside the company’s headquarters, in particular their limited possibility of supervision and direct contact with the customer, cause these processes to require a special approach to management. Design / methodology / approach: The assessment of the installation process was carried out by means of the indicator analysis. The key indicators and their target values were obtained on the basis of research conducted in one of the telecommunications companies. The assessment of the quality and efficiency of the process and the effectiveness of improvement actions was based on observations and analysis of data from the company’s reports from 2017 and 2019. The theoretical scope of the work concerns methods of improving the quality and efficiency of manufacturing processes. Findings: The research process identified a set of indicators that can be used to assess the process of installation of systems in the examined company or similar ones. The quality and efficiency of the analyzed process was evaluated. The key factors determining these process properties were identified, owing to which it was possible to determine the necessary improvement actions to be implemented in the examined organization. A comparative analysis was conducted to assess the effectiveness of the implemented solutions. Practical implications: The study allowed to broaden the knowledge about the analyzed process in terms of methods of its measurement and factors having a decisive influence on its quality and efficiency. The process under analysis has been effectively improved. Originality / value: Application of the indicator analysis to a process with limited supervisory capabilities, key impact on customer satisfaction and business costs. The paper is addressed to the managerial staff of telecommunications companies involved in the installation of Internet network systems outside the company’s headquarters. The paper contains identified indicators of the assembly process and factors, mainly organizational ones, affecting its characteristics.
EN
Employees’ knowledge, skills and capabilities, as well as the possibility to use them in problem solving, are fundamental for company’s competitiveness. Quality of created solutions depends on human attributes related to creativity and innovation. Solutions based on creative thinking can be an important source of increasing a company’s efficiency. The aim of this article is to present the importance and need of using and developing the creativity and creative attitudes for continuous improvement. Creative thinking can be stimulated through many different dedicated methods. Their essential goal is to create the best environment for generating ideas, solutions and innovations within the specified problem. The article presents a review and suggested application of selected methods of creative thinking for solving various problems in the field of production engineering.
EN
In times of innovation, rapid economic development and high competition, each producer tries to improve the condition of his company. Then the quality of services or products is improved, losses are minimized, production processes are optimized and costs associated with running a business are reduced. The Kaizen philosophy can be used to solve any problem and issue related to work in the organization. Its main value is to strive for the continuous company’s development through small ideas, which incrementally cause continuous improvement of the company. The paper presents how the functioning of the Kaizen philosophy in a company affects the initiatives of employees, which directly affect the optimization of processes. The presented research results show how innovative solutions consisting in limiting the use of masking tapes influence the improvement of product assembly process.
EN
The article presents a case study of the practical use of BOST surveys to identify the most important areas in the production process. It was made the identification of areas from the second Toyota’s management principle point of view. This principle is based on the conviction that appropriate process leads to appropriate results. If the process is designed properly, then good results will come automatically. The research object is company producing the mineral water and carbonated drinks. Some production workers of the company with the help of BOST questionnaire survey showed, which factors are the most important. In frames of the work it was made short characteristics of the research object - producer of mineral water, the presentation of research methodology and content second Toyota’s management principle. Based on the survey results of carried out on the population of production workers, a series of importance areas for improvement was formulated. The aim of the analysis is to present which factors are the most important by building the significance sequences of obtained results. In the article were presented results of analysis with using some statistical tools. The results obtained for the type of small and medium-sized enterprises overlap with the results of tests verified in other enterprises.
PL
Nowa gospodarka to nowy ład gospodarczy, w którym ma miejsce silna koncentracja na zasobach niematerialnych, w tym wiedzy. Jest to także nowy porządek ekonomiczny trzeciej fali rozwoju społecznego, w którym decydującą rolę pełni wiedza, techniki cyfrowe, sieci i działania w czasie rzeczywistym. Kluczem do sukcesu organizacji w nowej rzeczywistości jest jakość i wiedza. Wiedza musi być ukierunkowana na jakość wyrobu, procesów, informacji i życia. Wiedza i umiejętności jej stosowania do tworzenia innowacji to podstawowe determinanty kreowania wartości. Ważne są wyróżniające kompetencje oraz stały rozwój kapitału ludzkiego. Sukces w warunkach nowej gospodarki mierzy się osiągnięciami w zarządzaniu wiedzą oraz efektami uzyskanymi w wyniku pośredniej i bezpośredniej eksploatacji własności intelektualnej. W warunkach nowej gospodarki przedsiębiorstwa powinny stosować projakościowe zarządzanie, które umożliwia efektywne prowadzenie biznesu. Wysoka jakość zarządzania stwarza warunki do wzrostu efektywności i konkurencyjności organizacji. Współczesny nurt zarządzania organizacjami oparty jest na kryterium jakości. Zarządzanie jakością to dynamiczny i innowacyjny proces, który umożliwia promocję świadomości projakościowej oraz tworzy podstawy dla stałego doskonalenia zarządzania. Skuteczność tego doskonalenia zależy od jakości wiedzy. W artykule pokazano istotę nowej gospodarki, jej założenia, elementy, uwarunkowania funkcjonowania. Wskazano na potrzebę projakościowego zarządzania w organizacjach funkcjonujących w warunkach nowej gospodarki. Podkreślono rangę zasobów niematerialnych w procesie zarządzania oraz doskonalenia organizacji. W artykule wykorzystano analizę krytyczną dostępnej literatury oraz wnioskowanie.
EN
The new economy is a new economic order in which there is a strong concentration on intangible resources, including knowledge. It is also a new economic order of the third wave of social development, in which knowledge, digital techniques, networks and real time activities play a decisive role. The key to the success of an organisation in the new reality is quality and knowledge. Knowledge must be embedded in the quality of product, processes, information and life. Knowledge and the ability to apply it to create innovations are basic determinants of value creation. Distinctive competences and continuous development of human capital are crucial. Success in the conditions of the new economy is measured by achievements in knowledge management and effects obtained as a result of direct and indirect exploitation of intellectual property. In the conditions of the new economy, enterprises should apply pro-quality management, which enables effective operation of business. High quality of management creates conditions for increasing the effectiveness and competitiveness of the organisation. Modern organisation management is based on the criterion of quality. Quality management is a dynamic and innovative process, which enables the promotion of pro-quality awareness and creates the basis for continuous improvement of management. The effectiveness of this improvement depends on the quality of knowledge. The article shows the essence of the new economy, its assumptions, elements, conditions of functioning. It indicates the need for proquality management in organizations operating in the new economy. The role of non-material resources in the process of management and improvement of the organization was emphasized. The article uses critical analysis of available literature and logical reasoning.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.