Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 95

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  promieniowanie podczerwone
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Przeprowadzono badania nad możliwością zwiększenia uzysku oleju poprzez zastosowanie dodatkowej obróbki nasion rzepaku (Brassica napus L.) promieniowaniem podczerwonym (IR). Proces prowadzono przez 30, 60, 90, 120 oraz 150 s, w temp. 180°C. Średnia zawartość wody i tłuszczu w nasionach wynosiła odpowiednio 6,04 i 41,62%. Otrzymany olej oceniano pod względem zaawansowania zmian hydrolitycznych (liczba kwasowa), zawartości pierwotnych produktów utlenienia (liczba nadtlenkowa), stabilności oksydacyjnej w teście Rancimat oraz zawartości barwników karotenoidowych i chlorofilowych. Wykazano, że ogrzewanie za pomocą IR przez 150 s nasion rzepaku wpłynęło na zwiększenie wydajności tłoczenia oleju w stosunku do próby kontrolnej o ok. 14%. Równocześnie zaobserwowano zwiększenie stabilności oksydacyjnej olejów z nasion poddanych obróbce IR. Czas indukcji wzrastał stopniowo wraz z wydłużaniem czasu ogrzewania. Najlepszą stabilnością oksydacyjną (5,73 h) charakteryzował się olej rzepakowy otrzymany z nasion ogrzewanych przez 150 s.
EN
The pre-treatment of rapeseed (Brassica napus L.) was carried out at temp. of 180°C for 30, 60, 90, 120 and 150 s. The oil was assessed in terms of the degree of hydrolytic changes (AV, acid value), content of primary oxidn. products (PV, peroxide value), oxidative stability in the Rancimat test, and the content of carotenoid and chlorophyll pigments. The ir irradiation (for 150 s) of the rapeseed increased the oil pressing capacity by approx. 14% in comparison with the control sample. An increase in the oxidative stability of oils pressed from the ir-treated seeds was obsd. The best oxidative stability (5,73 h) was detd. in rapeseed oil obtained from seeds heated for 150 s.
EN
The result of the works presented is the uncertainty budget of a thermographic temperature measurement taken through an IR window. The type B uncertainty determination method has been employed. Publication of European Accreditation EA-4/02 has been patterned. Conditions prevailing in course of the thermographic temperature measurement of low-voltage electric units contained in the switchgear were recreated as part of the works. The measurement system has been presented. Components of the infrared radiation reaching the camera lens in case when an IR window was used and when an IR window was not used have been discussed. Uncertainties estimated for the measurement done with an IR window and without an IR window have been compared.
PL
Rezultatem zaprezentowanych prac jest budżet niepewności termowizyjnego pomiaru temperatury wykonanego przez okno podczerwieni. Wykorzystana została metoda wyznaczenia niepewności typu B. Wzorowano się na publikacji European Accreditation EA-4/02. W ramach przeprowadzonych prac odtworzono warunki panujące w trakcie termowizyjnych pomiarów urządzeń elektrycznych umieszczonych w rozdzielnicy. Zaprezentowano wykorzystany układ pomiarowy. Omówione zostały składowe promieniowania podczerwonego w trakcie termowizyjnego pomiaru temperatury w przypadku użycia okna inspekcyjnego oraz bez użycia okna inspekcyjnego. Porównano oszacowaną niepewność pomiaru wykonanego z oknem inspekcyjnym oraz pomiaru wykonanego bez okna inspekcyjnego.
PL
W artykule przedstawiono nową koncepcję zastosowania techniki termowizji - steganografię w termowizji. Steganografia jest techniką ukrywania informacji w sposób nieoczywisty i należy do dziedziny nauk związanych z bezpieczeństwem informacyjnym. W artykule przeanalizowano trzy przykłady steganograficznych kanałów - kanałów komunikacji skrytej wykorzystujące urządzenia termowizyjne na trzy różne sposoby. Pierwsza proponowana metoda korzysta z możliwości kształtowania sceny obserwowanej przez kamerę termowizyjną w taki sposób, żeby w termogramie zawarta była dodatkowa informacja. Druga metoda, nazwana ThermoSteg, korzysta z modyfikacji jednego z parametrów kamery termowizyjnej (czasu integracji) jako sposobu kształtowania sygnału zawierającego informację skrytą. Trzecia metoda bazuje na cyfrowych termogramach i sposobach zastępowania w nich martwych pikseli tworząc tzw. zombie piksele przenoszące informacje skryte. Trzy metody zostały zaimplementowane w rzeczywistych warunkach i potwierdzono ich działanie w praktyce.
EN
The article presents a new concept of using thermography - steganography in thermography. Steganography is a technique of hiding information in a non-obvious way and belongs to the field of science related to information security. This article examines three examples of steganographic channels - covert communication channels that use thermal imaging devices in three different ways. The first proposed method uses the possibility of alternating the scene observed by the infrared camera in a way that additional information is included in the thermogram. The second method, called ThermoSteg, uses modification of one of the parameters of the thermal imaging camera (integration time) to embed the signal containing hidden information. The third method is based on digital thermograms and the methods of replacing dead pixels in them by creating the so-called zombie pixels carrying secretive information. Three methods have been implemented under real conditions and proven to work in practice.
PL
Utrzymanie budynków wielorodzinnych zrealizowanych z elementów prefabrykowanych to szczególne wyzwanie dla zarządców ze względu na skalę, jaką stanowią one w Polsce. Tym bardziej istotna wydaje się wiedza, w jakim aktualnie stanie termicznym znajdują się takie zasoby mieszkaniowe w Polsce po wielokrotnym podejmowaniu działań termomodernizacyjnych i ewentualnie pozostawionych lub nowo powstałych potrzebach działań naprawczych ukierunkowanych na oszczędzanie energii cieplnej. W tym celu wykorzystano powszechnie znane możliwości nieniszczącej metody badań w podczerwieni, dzięki której możliwe było podanie algorytmu mającego na celu sprawdzenie skuteczności działań termomodernizacyjnych za pomocą podanego w artykule schematu postępowania. Celem podjętego monitorowania było sprawdzenie skuteczności szczelności wielorodzinnych budynków poddanych już wielokrotnej termomodernizacji lub będących przed tym procesem. Wykorzystano nieniszczącą autorską metodę oceny diagnostycznej termomodernizacji z użyciem termowizji na dwóch poziomach (z powietrza – lotnicza i z lądu – naziemna). Otrzymane wyniki badań, uzyskane z wykorzystaniem obrazu w podczerwieni, będą mogły stanowić podstawę do poszerzenia wiedzy na temat dobrych przykładów we współczesnych tendencjach termomodernizacyjnych. Zaproponowany algorytm wydaje się odpowiedni do zastosowania również w innych obszarach i obiektach budowlanych znajdujących się w Europie.
EN
This paper proposes the use of a non-destructive infrared diagnostic evaluation method for thermo-modernisation, with particular reference to multi-family buildings. The proposed algorithm seems to be suitable for application also in different areas and building structures located in Europe.
5
Content available remote Zastosowania zdalnych pomiarów temperatury w procesach produkcyjnych
PL
W warunkach przemysłowych bardzo często zachodzi konieczność prowadzenia pomiaru temperatury w czasie trwania procesu technologicznego, podczas którego badane obiekty poruszają się i/lub są w trudno dostępnych miejscach, a także często mają ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury. Mowa tutaj np. o procesie spawania czy lutowania, procesach metalurgicznych i hutniczych czy lakierniczych. Do celów pomiarowych mogą być: wykorzystywane specjalne systemy pomiarowe bazujące na czujnikach stykowych i przenośnych zbieraczach danych, ale również bezstykowe układy pomiarowe wykorzystujące promieniowanie podczerwone.
PL
W pracy omówiono zagadnienia związane z badaniem zawartości wody w produktach spożywczych metodą promieniowania podczerwonego oraz promieniowania mikrofalowego. Wskazano zalety oraz wady omawianych metod. W części badawczej sprawdzono dokładność i szybkość analizy zawartości wody z wykorzystaniem wagosuszarki (MA 50.X2.A) bazującej na promieniowaniu podczerwonym oraz za pomocą wagosuszarki (PMV 50) emitującej promieniowanie mikrofalowe. Badano: jogurt naturalny, mleko, serek waniliowy, serek śmietankowy z oliwkami oraz margarynę. Stwierdzono, że dokładność analizy zawartości wody w badanych produktach zawierała się w granicach od 0,01% do 0,52% przy zastosowaniu mikrofal oraz od 0,02% do 0,26%, gdy źródłem ciepła było promieniowanie podczerwone. Czas analizy zawartości wody za pomocą mikrofal wyniósł ok. 3 min, a przy zastosowaniu promieniowania podczerwonego ok. 13 min.
EN
The issues related to the determination of water content in food products by means of infrared radiation and microwave radiation were discussed in presented work. The advantages and disadvantages of the discussed methods are indicated. In the research part, the accuracy and speed of water content analysis was checked when it is carried out using a moisture analyzer (MA 50.X2.A) based on infrared radiation and when the same products are subject to a moisture analyzer (PMV 50) emitting microwave radiation. The following products: natural yoghurt, milk, vanilla cream cheese, cream cheese with olives and margarine were examined. It was found that the accuracy of the water content analysis in the tested products ranged from 0,01% to 0,52% when using microwaves and from 0,02% to 0,26% when the heat source was infrared radiation. The analysis time of the water content was about 3 minutes when using microwavesand about 13 minutes for infrared radiation.
PL
W artykule przedstawiono trzy metody badawcze, które są wykorzystywane do określania ilości wody jaka znajduje się w strukturze produktu spożywczego. Była to metoda suszenia konwekcyjnego, metoda wykorzystująca promieniowanie podczerwone (IR) oraz metoda z zastosowaniem promieniowania mikrofalowego. Poprzez badanie empiryczne określono dokładność, precyzję i czas analizy zastosowanych metod wskazując na możliwość ich aplikacji w przemyśle spożywczym. Celem przeprowadzonych badań było zdefiniowanie optymalnej metody badania zawartości wody z uwzględnieniem metrologicznych aspektów takich jak dokładność i precyzja badania.
EN
The article presents three research methods that are used to determine the amount of water which is found in the structure of a food product. The first one is a method of convective drying, the second, a method using infrared radiation (IR), and the third, a method using microwave radiation. Through empirical research, the accuracy, precision and time of analysis of the applied methods were determined indicating the possibility of their application in the food industry. The aim of the study was to define the optimal method for testing water content, taking into account metrological aspects such as accuracy and precision of the study.
9
Content available Use of thermal imaging in construction
EN
Thermovision is a research method based on non-invasive and non-contact evaluation of temperature distribution on the surface of the examined body. These methods are based on observation and recording of the distribution of infrared radiation, sent by each body whose temperature is higher than absolute zero (-273C) and visualization of the temperature field by thermal imaging equipment. In construction, thermovision is used to assess the quality of materials used in construction, structural solutions and the quality of construction work. With its help we can locate, for example, thermal bridges, which are the result of improperly made or damaged during the operation or installation of thermal insulation. Detection of thermal bridges helps to reduce the amount of fuel used and thus save on the costs of heat energy. Using thermal imaging it is also possible to assess the condition of heating pipelines (damage to insulation, corrosion, location of leaks), control heating devices such as: heat substations, radiators. The subject of the study is to show examples of how thermal imaging is used and useful in construction.
PL
Termowizja to metoda badawcza polegająca na bezinwazyjnej i bezdotykowej ocenie rozkładu temperatury na powierzchni badanego ciała. Metoda ta opiera się na obserwacji i zapisie rozkładu promieniowania podczerwonego, wysyłanego przez każde ciało, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego (-273C). Wizualizacji pola temperaturowego wykonywana jest przez aparaturę termowizyjną. Zaletą pomiarów termowizyjnych jest ich mobilność, fakt że wyniki pomiarów otrzymujemy w tej samej chwili i możemy je rejestrować w formie zdjęć lub filmów w zależności od typu kamery. W budownictwie termowizja wykorzystywana jest do oceny jakości zastosowanych do budowy materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych oraz jakości wykonania prac budowlanych. Przy użyciu termowizji można również dokonać oceny stanu rurociągów grzewczych (uszkodzenia izolacji, korozję, z lokalizować nieszczelności), dokonywać kontroli urządzeń grzewczych, takich jak: węzły cieplne, grzejniki. Przedmiotem opracowania jest pokazanie w jaki sposób termowizja jest wykorzystywana i przydatna w budownictwie. na przykładzie wykonanych badań i przy użyciu profesjonalnego oprogramowania do obróbki termogramów.
PL
Obecnie zazwyczaj podczas wyznaczenia suchej masy osadów ściekowych wykorzystuje się metody znormalizowane. W ogólnym ujęciu polegają one określeniu masy osadu przed i po procesie odwadniania. Ze względu na czasochłonność, ich zastosowanie jest znacznie ograniczone. Substytutem często stosowanym w tych badaniach są wagosuszarki, w których źródłem ciepła jest promieniowanie podczerwone. Pozwalają one na skrócenie czasu prowadzenia analizy do kilkunastu lub kilkudziesięciu minut. Proces badania zawartości masy suchej jest w pełni automatyczny, poprzez co nie jest wymagany ciągły nadzór personelu technicznego. Celem prezentowanej publikacji jest przedstawienie alternatywnej metody badania suchej masy osadów ściekowych z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego. Wagosuszarka mikrofalowa PMV 50 użyta w badaniach, to urządzenie nowoczesne, które realizuje pomiar zawartości masy suchej w pełni automatycznie. W czasie badań uzyskano średni czas analizy 5 minut 42 sekundy, przy odchyleniu standardowym z serii pomiarów 0,26%.
12
Content available remote Measuring of the relative milk mass fraction in water-milk solution
EN
In this article the dependence of the output voltage of photo-receiver based on photodiode-operational amplifier pair from relative mass fraction of milk in water-milk solution, during infrared radiation is passaging through it, is received. The method for determining the optimum wavelength for providing maximum sensitivity of measuring the relative mass fraction of milk is created. The results of theoretical research are confirmed by an experiment.
PL
W artykule przedstawiono zależność napięcia wyjściowego foto-odbiornika opartego na parze wzmacniaczy z fotodiodami przy odbieraniu sygnału podczas promieniowania podczerwonego poprzez próbkę mieszaniny wody z mlekiem. Opracowana została metoda określania optymalnej długości fali dla zapewnienia maksymalnej czułości pomiaru względnej masy frakcji mleka. Wyniki badań teoretycznych zostały potwierdzone przez doświadczenia.
13
Content available Diagnostyka termowizyjna w elektrotechnice
PL
Tematyka artykułu dotyczy badań związanych z pomiarami termowizyjnymi i ich wykorzystaniem w diagnostyce urządzeń elektronicznych. W dobie wzrastającej liczby urządzeń elektronicznych ważną rolę odgrywa wczesne zdiagnozowanie nieprawidłowości ich pracy. Ponieważ uszkodzenia elementów często są poprzedzone wzrostem temperatury, skutecznym sposobem ich diagnozowania jest wykorzystanie kamery termowizyjnej. W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia obejmujące pomiary termowizyjne, zwrócono uwagę na występujące źródła błędów w pomiarach kamerami termowizyjnymi oraz zaprezentowano zastosowaną aparaturę pomiarową. Dla trzech wybranych kamer termowizyjnych przeprowadzono badania porównawcze, prezentujące wpływ czynników zakłócających na poprawność wyniku pomiaru. Zaprezentowano również możliwości diagnostyczne opisanych kamer oraz wyniki pomiarów termowizyjnych dla wybranych elementów elektronicznych.
EN
The subject of this article concerns the studies related to the infrared measurements and their usage in the diagnosis of electronic devices. In the era of the increasing number of electronic devices, the early diagnosis of abnormalities of their work plays an important role. Because of the damage of the elements are often preceded by the increase of the temperature, the effective way of diagnosing them is the use of the infrared camera. In this article the basis issues including infrared measurements were presented, the common errors in the infrared measurements was highlighted and the used measurement equipment was presented. The comparative studies that show the impact of interfering factors on the correctness of the measurement result were carried out for the three selected infrared cameras. The diagnostic capabilities of the described camera and the results of the infrared measurement for the selected electronic elements were also presented.
PL
Realizacja programu badawczego ukierunkowanego na określenie wpływu buforowania wilgoci w wyprawach tynkarskich na mikroklimat pomieszczeń wymaga monitorowania zawartości wilgoci w warunkach przemieszczającego się frontu zawilgacania, a także cofania się strefy odsychania wilgoci w głąb materiału. Na przykładzie podciągania kapilarnego w okładzinach ściennych wykonanych z płyt g-k, silikatowych, wapienno-perlitowych itp. przetestowano wiele metod pomiarowych. Zadowalające wyniki, potwierdzone pomiarami grawimetrycznymi, uzyskano w przypadku zastosowania bezstykowej metody działającej na zasadzie rejestracji zmian pochłaniania i odbijania promieniowania emitowanego w paśmie bliskiej podczerwieni. Na przykładzie analizy rozkładu wilgoci podciąganej kapilarnie przez materiał bezpośrednio kontaktujący się z wodą, a także w warunkach higroskopijnego poboru wilgoci z powietrza oceniono dokładność metody w różnych zakresach wilgotności, tj. od nasycenia materiału wodą do wilgotności równowagowej w stanie powietrzno-suchym. Inne testowane metody pomiarowe, działające na zasadzie pomiaru rezystancji, stałej dielektrycznej czy absorpcji promieniowania mikrofalowego nie dawały możliwości monitorowania zmieniającej się w czasie zawartości wilgoci w strefie przypowierzchniowej. Opisany w artykule eksperyment wykazał pełną przydatność metody radiometrycznej.
EN
Implementation of a research program aimed to determine the impact of moisture buffering of mortar plaster on the microclimate of premises requires monitoring of the moisture content of moving conditions of front moistening, as well as reversion of the zone of moisture drying into the material. On the example of the capillarity in wall coverings made of plasterboard, silicate and lime-perlite, etc. tested a number of measurement methods. A fully satisfactory results, confirmed by gravimetric measurements were obtained using the contactless method of operating on the basis of registration of changesin the absorption of radiation emitted near infrared band. On the example of the analysis of the distribution of moisture by capillarity using a material directly in contact with the water, and in terms of a hygroscopic intake of moisture from the air the accuracy achieved in various ranges of humidity was rated, ie. from a material saturated with water to equilibrium moisture in the air-dry state. Other tested measurement methods operating on the principle of resistance measurement, the dielectric constant or absorption of microwave radiation did not give possibility of monitoring the time-varying moisture content. Described in the article, the experiment showed full usability of radiometric methods.
EN
In this paper, infrared radiation exiting plain surfaces with different geometries is numerically simulated. Surfaces under consideration are assumed to have steady uniform heat generation inside. Moreover, the boundaries of the surfaces are considered to be at the surroundings temperature. Infrared radiation is calculated based on the temperature profile determined for the surface. The temperature profile of the surface is determined assuming the two dimensional heat conduction equations to govern the problem. The physical domain is transformed into the appropriate computational domain and the governing equation is mapped into the suitable forms in the new coordinate system of variables. After that the temperature profile of the surface is computed, the infrared radiation distribution of the surface is evaluated based on the equations given in the manuscript. The temperature profile as well as the IR images are given in the results section. It is concluded that the maximum value of infrared radiation of the surface occurs at the center. Moreover, it is concluded that among surfaces with equal areas, the one having the largest perimeter has the least value of IR at its center.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono metody indukowania zmian przepuszczania promieniowania widzialnego, które mogą znaleźć zastosowanie w konstrukcji optycznych filtrów ochronnych blokujących szkodliwe promieniowanie podczerwone. Opisano metody wykorzystujące efekty fotochromowy i termochromowy, zjawiska polaryzacji światła oraz zmian gęstości optycznej w układzie zawierającym substancje ciekłokrystaliczne. Dla wymienionych metod wskazano mocne i słabe strony w ich zastosowaniu do konstrukcji automatycznych filtrów optycznych chroniących przed podczerwienią. Na podstawie przeprowadzonej analizy wybrano zjawisko polaryzacji światła oraz zmian gęstości optycznej w układzie zawierającym substancje ciekłokrystaliczne, jako efekty mające potencjalne zastosowanie do konstrukcji filtrów ochronnych. Dla tych efektów zbadano, w jaki sposób zmiana transmisji promieniowania widzialnego koreluje ze zmianami przepuszczania promieniowania podczerwonego w kontekście spełnienia wymagań stawianym filtrom optycznym chroniącym przed podczerwienią.
XX
Methods of induction of visible radiation leak changes that may be used in optical protective filters against harmful infrared are presented. Methods that use photochromic and thermochromics effects, the phenomenon of light polarization and changes of optical density in a system that contains liquid crystal substances are described. For the aforementioned methods, advantages and disadvantages of their use for constructing automatic protective filters against infrared were presented. Based on the carried out analysis, the method of the light polarization phenomenon and changes of optical density in a system that contains liquid crystal substances were chosen as the effects that potentially may be used for constructing protective filters. For these effects the way of how changes of light transmittance correlates with changes of infrared transmittance in the context of meeting the requirement of optical protective filters against infrared were analyzed.
EN
The studies on the IR absorption for woven fabrics show that the phenomenon of reflection and transmission of IR is influenced by, among others, the structure of thread channels resulting from the type of weave, sett of warp and weft and the structure of the yarn. Significant factors are also a raw material, surface weight and thickness of a woven fabric as well as its color and finish. Further research enabled to determine the geometric parameters of the channels between threads (height of the channel, channel spacing surface area, angle of channel deviation from the vertical position) and establish the relationship between these parameters. A coefficient of spacings of woven fabric surface was introduced, which is the ratio of the channel spacing surface area to the total surface area of the woven fabric. For a single channel and for the entire image of woven fabric seen an approximate volume of a single channel and channels of visual image was determined. The results of the research refer to the standard woven fabrics and woven fabrics with yarn of barrier effect against IR. The article is a summary of previous research in this field and suggests the possibility of more precise selection of important structural and geometrical factors, as well as those related to raw materials of woven fabrics, that affect the ability of IR absorption and thus the shaping of the properties of flat textile products, through a creation barriers for IR radiation. Many dependencies associated with a variety of material structure, i.e. its structure, construction, porosity, physical and mechanical parameters and complexity of shapes of the channels between threads makes it difficult to describe the phenomena arising as result of IR absorption by woven fabrics. At this stage, an attention was draw to the dependence of the spatial structure of fabric, among others, the size of the channles between threads and raw material composition on the size of the transmission and IR reflection. There is a need to continue research channels between threads and the filamentary yarn and the development of the channel model between threads. There is also a need for more research on the selection of raw materials warehouse and dyes and chemical additives for flat textile products.
EN
The studies on the IR absorption for woven fabrics show that the phenomenon of reflection and transmission of IR is influenced by, among others, the structure of thread channels resulting from the type of weave, sett of warp and weft and the structure of the yarn. Significant factors are also a raw material, surface weight and thickness of a woven fabric as well as its color and finish. Further research enabled to determine the geometric parameters of the channels between threads (height of the channel, channel spacing surface area, angle of channel deviation from the vertical position) and establish the relationship between these parameters. A coefficient of spacings of woven fabric surface was introduced, which is the ratio of the channel spacing surface area to the total surface area of the woven fabric. For a single channel and for the entire image of woven fabric seen an approximate volume of a single channel and channels of visual image was determined. The results of the research refer to the standard woven fabrics and woven fabrics with yarn of barrier effect against IR. The article is a summary of previous research in this field and suggests the possibility of more precise selection of important structural and geometrical factors, as well as those related to raw materials of woven fabrics, that affect the ability of IR absorption and thus the shaping of the properties of flat textile products, through a creation barriers for IR radiation. Many dependencies associated with a variety of material structure, i.e. its structure, construction, porosity, physical and mechanical parameters and complexity of shapes of the channels between threads makes it difficult to describe the phenomena arising as result of IR absorption by woven fabrics. At this stage, an attention was drawn to the dependence of the spatial structure of fabric, among others, the size of the channels between threads and raw material composition on the size of the transmission and IR reflection. There is a need to continue research channels between threads and the filamentary yarn and the development of the channel model between threads. There is also a need for more research on the selection of raw materials warehouse and dyes and chemical additives for flat textile products.
EN
The paper analyses the selected optical parameters of protective optic filters used for protection of the eyes against hazardous radiation within the visible (VIS) and near infrared (NIR) spectrum range. The indexes characterizing transmission and reflection of optic radiation incident on the filter are compared. As it follows from the completed analysis, the newly developed interference filters provide more effective blocking of infrared radiation in comparison with the currently used protective filters.
EN
The article deals with the research results of temperature distribution on infrared heater surface. Mathematical model of the process of heat exchange on infrared heater surface was developed. The experimental measurements have been carried out and the data of the temperature on infrared heater surface have been obtained for verification the reliability of the results of theoretical studies. The results of the studies showed that the temperature gradient of the area of heater changed no more than 4.5°C.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.