Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  soil humidity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano rezultaty opracowanego i testowanego programu informatycznego o nazwie "Pomiar wilgotności gleby". Program jest przeznaczony do obsługi sondy z czujnikiem optoelektronicznym w obrotowym kanale glebowym. Wchodzi w skład stanowiska laboratoryjnego, na którym dokonywano pomiarów wilgotności gleby w ruchu. Pomiar taki nazwano pomiarem dynamicznym. Do mierzenia zastosowano czujnik optoelektroniczny, który pracuje metodą odbiciową w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR). Zadaniem testowanego programu jest bieżąca rejestracja pomiarów z miernika wartości prądowych oraz przeliczanie ich na wartości wilgotności gleby. Program umożliwia wybór formuły matematycznej (aproksymacji), pozwalającej kalibrację czujnika względem badanego gatunku gleby. Rejestruje i oznacza względem czasu poszczególne serie pomiarowe oraz oblicza wartość średnią. Oprócz obsługi pomiarów dynamicznych program umożliwia rejestracje i pozostałe czynności przy pomiarach statycznych, wykonywanych ręcznie podczas opracowywania formuł kalibracyjnych czujnika względem wybranego gatunku gleby. Program przeszedł pozytywnie funkcjonalny etap testowania oraz etap współpracy z różnym sprzętem informatycznym. W efekcie został wdrożony do praktycznego użytkowania w Instytucie Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
EN
The paper presents results of the developed and tested computer program named "Soil humidity measurement". The program is intended to work with a meter with an optoelectronic sensor in a rotary soil canal. It is a part of the laboratory test station, which is used to measure the soil humidity in motion. Such measurement was named the dynamical measurement. An optoelectronic sensor was used for measuring. It works with a reflection method, in near infrared range (NIR). The main task of the tested program is on-line recording of measurements from an electrical current meter and conversion of the raw values into soil humidity values. The program allows to choose the mathematical formula (of approximation), allowing to calibrate the sensor, adjusting it to the examined soil type. It records subsequent measurement series, marks them with regard to time and calculates the mean value. Apart from operating the dynamical measurement, the program allows recording and performing other activities during the static measurements, carried out manually during elaboration of calibration formulas for the sensor with regard to the selected type of soil. The program has positively undergone a stage of functional testing and a stage of cooperation with various computer devices. As an effect, it was implemented for a practical use in the Institute of Agricultural Engineering, at Poznan University of Life Sciences.
PL
Upowszechnienie systemów rolnictwa precyzyjnego ograniczane jest przez brak lub małą dostępność wydajnych dynamicznych metod monitorowania środowiska glebowego. Rolę odegrać może tutaj zastosowanie metody odbiciowej pomiaru wilgotności gleb. W ramach prowadzonych działań opracowano metodykę dynamicznego pomiaru wilgotności gleby metodą odbiciową oraz sformułowano założenia i skonstruowano miernik z komercyjnym czujnikiem odbiciowym. Przeprowadzono badania spektrofotometryczne w zakresie NIR co pozwoliło na określenie długości fal najsilniej skorelowanych z wilgotnością gleb oraz ich porównanie z operacyjną długością fali czujnika optoelektronicznego miernika.
EN
Popularisation of precise agriculture systems is limited by complete lack or low availability of efficient, dynamic methods for soil environment monitoring. Using a reflection method for soil humidity measurement may play a role here. In the scope of carried out works, the researchers developed a methodology for dynamic soil humidity measurement using the reflection method, formulated guidelines and designed a meter with commercial reflection sensor. Spectrophotometric tests in NIR range were carried out, allowing to determine wavelengths most strongly correlated with humidity of soils, and to compare them to an operating wavelength of sensor in an optoelectronic meter.
3
Content available remote Land snails as indicators of soil humidity in Danubian woodland (SW Slovakia)
EN
Moisture along with available calcium content are the major environmental factors controlling species richness and composition of the terrestrial molluscan fauna. In the present study, we focused on snails in a floodplain forest and their response on humidity. We described the model of response and calculate the humidity optima of particular species if possible. Generalised linear model (GLM) combined with Poisson distribution was used to ch aracterise the change of species abundance along a humidity gradient. From 31 species tested, 21 have shown significant response to humidity. The majority of specie s tested had unimodal response, four species showed monotonic regression type. Based on their humidity optima, species distributed along a moisture gradient belonged to three main ecological groups: (i) mesohygrophilous woodland species living mostly in non-inundated areas with humidity optima below 4, (ii) hygrophilous, forest hygrophilous and euryhygric species with optima between 4 and 6 and (iii) strongly hygrophilous (polyhygrophilous) species with mois ture optima above 6. Estimated moisture preferences for Danubian floodplain woodland land snail fauna would be a useful tool in a longterm biological monitoring of changing moisture regime.
PL
Już od dłuższego czasu w Zakładzie Rolnym w Slatinach prowadzone są badania odmian buraka cukrowego. W badaniach wykorzystuje się średnio 35 odmian. Co roku w badanych odmianach mierzony jest plon korzenia i liści buraka cukrowego, liczba korzeni na hektar, zawartość cukru, plon przy zbiorze kombajnem HOLMER Terra Dos, plon cukru, straty przy zbiorze związane z gubieniem i niewyorywaniem korzeni oraz straty całkowite, a także dochód z jednego hektara. W artykule tym przedstawiono wyniki badań prowadzonych w latach 2005-2007.
EN
For quite a long time now Agricultural Plant in Slatiny has been carrying out a research on sugar beet varieties. On average, 35 sugar beet varieties are used in the research. The following parameters are measured every year in analysed varieties: crop of sugar beet root and leaves, number of roots per hectare, sugar content, crop for harvest using HOLMER Terra Dos combine harvester, sugar crop, losses during harvest involved in loosing and failing to pick roots from ground, and total losses, and income per one hectare. The article presents results of research carried out in years 2005-2007.
PL
Od wielu lat w gospodarstwie Agro Slatiny prowadzone są doświadczenia polowe mające na celu określenie strat plonu korzeni podczas zbioru różnych odmian buraka cukrowego. W 2005 roku zbadano trzydzieści odmian. Analizowano plon biologiczny, obsadę roślin, zawartość cukru, rzeczywisty plon uzyskany po zbiorze kombajnem HOLMER Terra Dos, plon cukru, straty związane z niewykopanymi i zgubionymi na polu korzeniami oraz straty całkowite. Korzystna pogoda w roku badań przyczyniła się do mniejszej, w porównaniu z poprzednimi latami, zwięzłości gleby, co miało wpływ na niższe straty podczas zbioru badanych odmian.
EN
For many years in the farm Agro Slatiny field experiments, aiming at determining root yield losses during harvest of various sugar beet cultivars, have been carried out. In 2005 thirty cultivars were tested. The analysis concerned biological yield, plant density, sugar content, real yield after harvest using the HOLMER Terra Dos combine, sugar yield, losses connected with roots that were not dug up or that were lost in the field, and total losses. Favourable weather conditions in the year of testing contributed to decreased - compared with previous years - soil compactness, which resulted in reduced losses during harvest of the tested cultivars.
PL
W artykule przedstawiono opis nowej konstrukcji urządzenia do pomiaru wilgotności gleby oraz wyniki jego kalibracji. W zaprojektowanym przez autorów wilgotnościomierzu wykorzystano zjawisko zmian charakterystyk dielektrycznych gleby w wyniku zmian zawartości wody w glebie. Podstawowym elementem urządzenia są trzy elektrody. Zastosowane elektrody tworzą kondensator włączony w obwód oscylatora. Badane próbki gleby o różnej wilgotności wpływają na pojemność elektryczną, a tym samym i częstotliwość oscylatora. Wykorzystany w wilgotnościomierzu procesor zapisuje w pamięci i oblicza różnice pojemności elektrycznej oraz częstotliwości oscylatora i po porównaniu z wzorcem wyświetla uzyskane wartości procentowej wilgotności badanej próbki. Wzorcowa tabela wilgotności gleby stworzona była metodą klasyczną.
EN
The article contains description of a new design of an instrument measuring soil humidity and presents its calibration results. Hygrometer designed by the authors uses the effect of changes in dielectric characteristics of soil resulting from changes of water content in soil. Three electrodes constitute basic element of the instrument. Employed electrodes form a condenser included in the oscillator circuit. Examined soil samples characterised by different humidity affect oscillator capacitance and thus its frequency. The processor installed in the hygrometer stores in its memory and computes differences in capacitance and frequency of the oscillator. Then, after having compared them to standard values, it displays obtained results of examined sample percent humidity. Model soil humidity chart has been created using the conventional method.
PL
Badania przeprowadzono w obiekcie doświadczalnym zlokalizowanym na Wydziale Agroinżynierii Akademii Rolniczej w Krakowie. Przeprowadzono analizę funkcjonalności systemu magazynującego ciepło w okresie wiosennym oraz letnim w zależności od wilgotności gruntu. W wybranych okresach sporządzono bilans energetyczny oraz określono sprawność systemu akumulacji ciepła.
EN
The research was carried out at an experimental facility located at the Faculty of Agricultural Engineering, Agricultural University in Krakow. The researchers carried out a functionality analysis for the system accumulating heat in spring and summer, in relation to soil humidity. An energy balance was prepared and heat accumulation system efficiency was determined over the selected periods.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.