Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 191

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powłoki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
W artykule, będącym wprowadzeniem do dalszych badań, przedstawiono otrzymywanie papierów opakowaniowych metodą nanoszenia warstwy barierowej techniką fleksograficzną. Omówiono właściwości wybranych papierów oraz wymagania, jakim powinny odpowiadać papiery barierowe. Stwierdzono, że opakowania wytworzone z tych papierów można poddać recyklingowi, co zostanie ostatecznie potwierdzone w kolejnych etapach badań.
EN
This article is an introduction to further research on obtaining barrier paper using flexographic printing technique. Properties of selected base papers and the requirements for coated papers are discussed. It war found that packaging produced from these papers can be recycled what will be confirmed in next publications.
PL
W artykule omówiono najważniejsze zmiany w wytycznych amerykańskich i pokrewnych do projektowania powłok stosowanych w bezwykopowej odnowie przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych. Przeanalizowano w nim również wpływ wprowadzonych zmian na ich grubość. Szczególną uwagę zwrócono przy tym możliwe do uzyskania wartości parametrów wytrzymałościowych powłok i ich zmienność w funkcji czasu. Podano też ogólne zalecenia odnośnie do doboru ww. powłok.
EN
The article discusses the most important changes introduced in the American standards and others related to them as regards design of linings used for trenchless renewal of gravity and pressure pipelines. The article also examines the impact of these changes on their thickness. Peculiar attention was paid to the possible and achieved values of their strength parameters as well as their changes over time. General recommendations on the selection of these linings were given too.
EN
The work presents the use of laser texturing of DLC coatings to improve tribological properties. The coatings were applied by the PVD method to the rings made of 4H13 steel. The surface texturing was = 343 nm.performed with the TruMICRO 5325c picosecond laser with the radiation wavelength The surface microstructure analysis, surface microgeometry and microhardness measurements and tribological tests were carried out. The problem presented in the paper can be used to extend the knowledge of the areas of application of DLC coatings, especially in sliding friction pairs.
PL
W artykule przedstawiono 2 przypadki wad powstałych na systemach żywicznych zastosowanych na powierzchni betonowej: obniżenie przyczepności powłok wynikające z nieprawidłowego stosunku żywicy i kruszywa oraz miejscowa zmiana koloru wynikająca z niewłaściwego utrzymania obiektu.
EN
In this article, two cases of defects occurring in resin systems applied on a concrete surface are presented: reduction of adhesion of coatings resulting from an incorrect ratio of resin and aggregate and local color change resulting from incorrect maintenance of the object.
EN
The automotive sector is under constant pressure to minimize fuel consumption and reduce pollution emissions while maintaining a declining tendency for weight and cost reduction. This makes the material selection process a major of engineering design considerations. In the paper, the main automotive requirements were formulated to analyze the potential of selected deposition (low pressure cold spray and ultrasonic atomizing) and material fabrication (sol-gel method) techniques for application in the automotive industry.
PL
Sektor motoryzacyjny znajduje się pod ciągłą presją, aby minimalizować zużycie paliwa i redukować emisję zanieczyszczeń przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego tempa redukcji masy i kosztów. To sprawia, że dobór materiału jest szczególnie ważny podczas procesu projektowania wybranego elementu. W artykule sformułowano główne wymagania branży automotive do analizy potencjału wybranych technik osadzania (niskociśnieniowego natryskiwania na zimno i atomizacji ultradźwiękowej) oraz wytwarzania materiału (metoda zol-żel) do zastosowań jako powłoki ochronne w przemyśle samochodowym.
EN
The shape of the surface of shell structures, measured by laser scanning, can be modelled using approximating spline functions. Since the 1990s, several modelling techniques have been developed: based on points, meshes, areas outlined on meshes, regions grouping areas with a similar structure. The most effective of them have been used in modern software, but their implementations differ significantly. The most important differences concern the accuracy of modelling, especially places with rapid shape changes, including edges. The differences also affect the mathematical complexity of the created model (the number of unknowns) and the time of its development. These factors contribute to the effectiveness of modelling. Some methods work fully automatically, others allow manual selection of certain parameters, there are also methods that require full manual control. Their selection and application is greatly affected by the user’s intuition and knowledge in the field of creating such surfaces. This study tested the influence of the above factors on the modelling efficiency. A total of six methods of creating spline surfaces were analysed in three software packages of different classes: Geomagic Design X, Solidworks and RhinoResurf. The analyses were carried out on a shell structure of complex shape, consisting of seven patches separated by edges. The created models were assessed in terms of their accuracy of fitting into the point cloud. Additionally, the complexity of the model expressed in the number of control points and the time of its development were determined. The results confirmed the validity of the four methods in terms of model fitting accuracy. The best results were achieved using the semi-automatic method in the most advanced software package and the manual method in the simplest package. This has confirmed the great importance of user experience in terms of theoretical properties of spline functions. However, complexity and development time did not show a direct relationship with the accuracy of the models created.
PL
Modelowanie kształtu powierzchni obiektów powłokowych, pomierzonych za pomocą skaningu laserowego, można przeprowadzić za pomocą aproksymacyjnych funkcji sklejanych. Funkcje te dobrze przybliżają kształty o ciągłej krzywiźnie, jakimi są powłoki, jednocześnie wykazując spadki dokładności w miejscach zerwania tej ciągłości. Od lat 90. XX wieku rozwinęło się mesh, regiony grupujące obszary o podobnej strukturze. Najbardziej skuteczne z nich zostały zastosowane we współczesnym oprogramowaniu, ale ich implementacje znacząco się pomiędzy sobą różnią. Najważniejsze różnice dotyczą dokładności modelowania, szczególnie miejsc o szybkich zmianach kształtu, włączając w nie krawędzie. Różnice dotyczą też złożoności matematycznej utworzonego modelu (liczby niewiadomych) oraz czasu jego opracowania. Czynniki te składają się na efektywność modelowania. Część metod działa w pełni automatycznie, inne pozwalają na ręczny dobór pewnych parametrów, są też metody wymagające pełnego sterowania ręcznego. W ich wyborze i stosowaniu duże znaczenie ma intuicja i wiedza użytkownika w zakresie tworzenia tego typu powierzchni. W opracowaniu przetestowano wpływ powyższych czynników na efektywność modelowania. Badaniom poddano łącznie sześć metod tworzenia powierzchni sklejanych w trzech pakietach oprogramowania różnej klasy: Geomagic Design X, Solidworks i RhinoResurf. Analizy przeprowadzono na obiekcie powłokowym o złożonym kształcie, składającym się z siedmiu płatów rozdzielonych krawędziami. Został on pomierzony metodą skaningu laserowego, a scalona chmura punktów stanowiła podstawę do modelowania za pomocą funkcji sklejanych. Utworzone modele oceniono pod względem dokładności wpasowania w chmurę punktów za pomocą wykresów odchyłek punktów od powierzchni, odchyłek średnich oraz maksymalnych. Dodatkowo określono złożoność modelu wyrażoną liczbą punktów kontrolnych oraz czas jego opracowania. Wyniki pozwoliły na potwierdzenie skuteczności czterech metod w zakresie dokładności wpasowania modeli. Najlepsze efekty osiągnięto stosując metodę półautomatyczną w najbardziej zaawansowanym pakiecie oprogramowania oraz metodę ręczną w najprostszym z pakietów. Potwierdza to duże znaczenie doświadczenia użytkownika w zakresie teoretycznych własności funkcji sklejanych. Złożoność i czas opracowania nie wykazywały natomiast bezpośredniego związku z dokładnością tworzonych modeli.
PL
W ramach prowadzonych badań opracowano metodę probabilistyczną opartą na analizie „hit/miss", aby ocenie możliwość wykrywania wad metodą prądów wirowych (ECT) przy niskim stosunku sygnału do szumu (S/N), biorąc pod uwagę wiele cech sygnału i wiele parametrów wad. Przygotowano realistyczne wżery korozyjne w stali nierdzewnej i przeprowadzono badania prądami wirowymi w celu zebrania sygnału wad i szumów. Zaproponowaną metodę zastosowano do danych eksperymentalnych. Analizę „hit/miss", sygnałów przeprowadzono z wykorzystaniem progowania wykonanego w przypadku wielu cech sygnału. Wyniki „hit/miss” dopasowano do wybranej funkcji prawdopodobieństwa detekcji (POD) na podstawie rozszerzonych kryteriów informacyjnych. Górne (95%) granice ufności POD zostały wygenerowane metodą bootstrap. Wyniki eksperymentalne, wygenerowane krzywe POD i 95% górne granice ufności wskazują, że proponowana metoda pozwala na ocenę zdolności wykrywania.
EN
The study developed a probabilistic method based on hit/miss analysis to evaluate the detection capability of eddy current testing (ECT) under low signal-to-noise (S/N) ratio. taking into consideration multiple signal features and multiple (law parameters. Realistic corrosion pits on Stainless steel clads were prepared and eddy current inspection was conducted to gather flaw signal and noise. The proposed method was applied to the experimental data. Hit/miss of flaw signals were judged by the threshold using multiple signal features. The hit/miss results were fitted to the selected function of probability of detection (POD) based on extended Information criteria. The PODs 95% upper confidence bounds were generated by boot strap method. experimental results, generated POD contours. and 95% upper confidence bounds indicate that the proposed method allows for reasonable evaluation of the detection capability.
EN
The mechanical properties of the Al-7075 material, which is used in important areas such as automotive, aviation and defense industry, are still being studied by researchers. In this study, the effects of different proportions of Nb additives on the microstructure and mechanical properties of the rapidly solidified Al-7075 alloy was investigated. Rapid solidification processes were carried out with a single roller melt spinner at a disk surface speed of 25 m / s. Microstructure characterization was performed by using a scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction. According to the results, the Nb additive significantly increased the micro hardness of the Al-7075 alloy. The microhardness of the sample added with 0.5% by weight of Nb is 0.9 GPa. This value is 3 times higher than the sample without Nb added. The Nb contribution has led to modification of the dimensions and shapes of both α-Al and intermetallic phases. Nb addition reduced the average grain size from 9.1 μm to 2.46 μm.
EN
This study aims to investigate the influence of adding a coating layer of austenitic stainless steel type 316L on Ti6Al4V alloy on corrosion behaviour. Samples of 316L, Ti6Al4V, and 316L on Ti6Al4V were prepared by hot-press sintering of their powders. The potentiodynamic polarization technique was used to characterize the corrosion behaviour of the samples in 0.9 and 3.5 wt. % NaCl concentrations. The corrosion potential (Ecorr.), current density (icorr) and corrosion rate (CR) of the sintered samples were compared in this study. The results showed that 316L samples had the best corrosion resistance, although micropits were observed on the surface, while Ti6Al4V samples had the lowest. This corrosion behaviour of sintered 316L samples can be interrelated to the existence of a passive layer on stainless steel alloys that can be attacked by chloride ions and causing localized corrosion. In general, the CR values of Ti6Al4V samples coated by 316L were between the 316L and Ti6Al4V samples. The CR values of the samples, in 0.9 wt. % NaCl, did not show significant changes with increasing time, as the CR for 316L values were around 0.003 mm/year, while for Ti6Al4V the CR values changed noticeably from 0.018 mm/year of 0 hr, to 0.015 mm/year for 24 hours. However, the changes were less than that of Ti6Al4V. For 3.5 wt. % NaCl solution, although the same order of CR remained, i.e., the CR values of coated Ti6Al4V samples were between 316L (lowest) and Ti6Al4V (highest), the overall CR values for the samples were higher than 0.9 wt. % NaCl.
EN
The paper discusses nucleate boiling heat transfer on meshed surfaces during pool boiling of distilled water and ethyl alcohol of very high purity. It presents a correlation for heat flux developed for heaters covered with microstructural coatings made of meshes. The experimental results have been compared with the calculation results performed using the correlation and have been followed by discussion. Conclusions regarding the heat flux determination method have been drawn with the particular focus on the usefulness of the considered model for heat flux calculationson samples with sintered mesh layers.
11
Content available Impact of starch-based films on the quality of plums
EN
Plums (Prunus domestica cv. Jojo) were divided onto 5 groups. After 28 days of conducted tests, firmness was greatest with starch and starch-whey protein films, and with coated materials was not significantly less than with the control group. This means that customers can consume plums for even 1/3 longer than their shelf-life.
PL
Śliwki (Prunus domestica cv. Jojo) zostały podzielone na 5 grup. Po 28 dniach testów twardość owijanych filmami owoców była największa, zaś owoców powlekanych roztworami nieznacząco różniła się od grupy kontrolnej. Oznacza to, że czas sprzedaży śliwek może być o 1/3 dłuższy.
EN
The investigation into wear resistance is an up-to-date problem from the point of view of both scientific and engineering practice. In this study, HVOF coatings such as MCrAlY (CoNiCrAlY and NiCoCrAlY) and NiCrMo were deposited on AISI 310 (X15CrNi25-20) stainless steel substrates. The microstructural properties and surface morphology of the as-sprayed coatings were examined. Cavitation erosion tests were conducted using the vibratory method in accordance with the ASTM G32 standard. Sliding wear was examined with the use of a ball-on-disc tribometer, and friction coefficients were measured. The sliding and cavitation wear mechanisms were identified with the SEM-EDS method. In comparison to the NiCrMo coating, the MCrAlY coatings have lower wear resistance. The cavitation erosion resistance of the as-sprayed M(Co,Ni)CrAlY coatings is almost two times lower than that of the as-sprayed NiCrMoFeCo deposit. Moreover, the sliding wear resistance increases with increasing the nickel content as follows: CoNiCrAlY < NiCoCrAlY < NiCrMoFeCo. The mean friction coefficient of CoNiCrAlY coating equals of 0.873, which almost 50% exceed those reported for coating NiCrMoFeCo of 0.573. The as-sprayed NiCrMoFeCo coating presents superior sliding wear and cavitation erosion resistance to the as-sprayed MCrAlY (CoNiCrAlY and NiCoCrAlY) coatings.
EN
Quality of the lighting columns plays a major role in the comfort and safety of life of road users. The surface quality of the materials used in the columns is especially critical during extreme weather conditions. Road infrastructure, including street lighting, uses modern lightweight materials from the group of non-ferrous materials or composites. The materials used in the manufacturing process ensure important advantages, such as durability, electrical safety, aesthetic qualities, low maintenance costs, light weight, and easy transport and assemble. This paper presents an analysis of the quality of coatings used for street lighting columns.
14
Content available remote Zwiększanie produktywności obróbki skrawaniem
PL
Przedstawiono wybrane zagadnienia związane ze zwiększaniem produktywności obróbki skrawaniem. Podano przykłady wydłużania trwałości narzędzi poprzez osadzanie na ostrzach nanostrukturalnych powłok PVD. Omówiono podnoszenie produktywności poprzez dobór parametrów skrawania na podstawie badań obrabialności materiałów i możliwości Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w tym zakresie. Zaprezentowano niektóre aspekty oceny skrawalności materiałów i skrawności ostrzy narzędzi oraz wpływu cieczy obróbkowych na te właściwości.
EN
Selected issues related to increasing the productivity of machining were presented. Examples of increasing the tool life by depositing nanostructured PVD coatings on blades are presented. The increase of productivity through selection of machining parameters based on material machinability tests was discussed. The possibilities of The Institute of Advanced Manufacturing Technology in this regards are presented. Some aspects of materials machinability evaluation and cutting abilities of tool edges, as well as effects of metal cutting fluids on these properties are discussed.produktywność, narzędzia, trwałość narzędzia, powłoki, skrawalność materiałów, skrawność ostrzy narzędzi
PL
Przedstawiono zagadnienie nanoszenia powłok przeciwzużyciowych na ostrza narzędzi skrawających z węglików spiekanych i ze stali szybkotnących, ze szczególnym uwzględnieniem nowych możliwości w tym zakresie. Na podstawie wybranych wyników prowadzonych w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania badań nad opracowaniem powłok wielowarstwowych nanostrukturalnych i nadstrukturalnych, nanoszonych metodą łukową PVD, pokazano, że wytworzone powłoki mogą się przyczyniać do wzrostu trwałości narzędzi.
EN
The state of the art of deposition of wear resistant coatings on cemented carbide and high speed steel cutting tools is presented with special regard to new possibilities in this field. On the ground of some results of research carried out at the Institute of Advanced Manufacturing Technology on the PVD arc multilayer nanostructured and superlattice coatings development was shown that the obtained coatings can contribute to the tool lives increase.
16
Content available remote Sliding wear examination of new protecting coatings on railway buffer heads
EN
The paper presents the results of tests of sliding wear of bronze coatings made on the surface of specimen made of S355J2 steel by laser cladding method. On the basis of the conducted tests it was found that the wear of the specimens with CuAl9Fe3 bronze coating is characterized by average values which are close to lubricated specimens. In addition, the registration of friction coefficients of particular couples showed very similar characteristics of these two friction couples and friction coefficient values at a very similar level. This allows to assume that the currently used method of protecting railway buffer heads, consisting of periodically covering their surface with lubricant, can be replaced with another, more durable, based on bronze protection coatings.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zużycia ściernego powłok z brązów wytworzonych na powierzchni próbek wykonanych ze stali S355J2 metodą napawania laserowego. Na podstawie badań stwierdzono, że zużycie próbek z napoinami z brązu CuAl9Fe3 cechuje się wartościami średnimi zbliżonymi do próbek smarowanych. Ponadto, rejestracja współczynników tarcia poszczególnych skojarzeń wykazała bardzo zbliżone charakterystyki tych dwóch par ciernych oraz wartości współczynników tarcia na bardzo podobnym poziomie. Pozwala to na założenie, że obecnie stosowana metoda zabezpieczania zderzaków kolejowych, polegająca na okresowym pokrywaniu ich powierzchni smarem, może zostać zastąpiona inną, trwalszą, bazującą na wykonywaniu powłok zabezpieczających z brązów.
17
Content available remote Czarne wykończenie cynk-niklu w produkcji elementów złącznych
PL
Aplikacje czarnej pasywacji Cr+3 na powłoki stopowe cynk-niklu w elementach złącznych są coraz częściej określane w specyfikacjach producentów z branż: motoryzacyjnej, maszynowej i rolniczej. Wymagania takiego wykończenia dotyczą zarówno estetyki (koloru – jednolitej, głębokiej barwy czarnej), jak i szeregu odporności, w tym przede wszystkim korozyjnej, chemicznej, termicznej, a także stopnia nawodorowania oraz współczynnika tarcia.
18
Content available remote Microsilica filler for polyurea systems
EN
Microsilica is widely used as a reinforcing filler due to its high commercial availability and low price, which plays a significant role in reducing production costs. It fills the empty volumes of the material and decreases the porosity, which in turn improves the mechanical properties of composites. Polyurea coatings modified with microsilica and aerosil were prepared using a spray-coating machine. The materials were characterised in terms of thermal stability (thermogravimetric analysis - TGA, differential scanning calorimetry - DSC), mechanical properties (tensile strength, Shore D scale hardness), and hydrophilic-hydrophobic properties. To confirm the structure of the obtained materials, FT-IR spectroscopy was used. SEM analysis was performed to assess the dispersion of the modifiers in the polyurea coatings. The physicochemical properties of the obtained compositions were measured after ageing the samples under different conditions, including storing at room temperature, curing for 5 and 14 days at 80°C and weathering for 500 h with UV irradiation in a weathering station. The collected results show that the addition of microsilica improves not only the mechanical properties, but also the thermal stability of the obtained composites.
PL
Mikrokrzemionka stosowana jest powszechnie jako napełniacz wzmacniający ze względu na dobrą komercyjną dostępność materiału oraz niską cenę, co w znacznym stopniu przyczynia się do obniżenia kosztów produkcji. Wypełnia wolne przestrzenie w materiale oraz zmniejsza porowatość, dzięki czemu wpływa na poprawę właściwości mechanicznych kompozytów. Powłoki polimocznikowe modyfikowane microsilicą oraz aerosilem otrzymano przy użyciu urządzenia do powlekania natryskowego. Materiały scharakteryzowano pod kątem stabilności termicznej (analiza termograwimetryczna TGA, różnicowa kalorymetria skaningowa DSC), właściwości mechanicznych (wytrzymałość na rozciąganie, pomiar twardości w skali Shore’a D), właściwości hydrofilowo-hydrofobowych. Do potwierdzenia struktury otrzymanych materiałów wykorzystano analizę spektroskopową FT-IR. Wykonano analizę SEM w celu określenia dyspersji modyfikatorów w powłokach polimocznikowych. Badania właściwości fizykochemicznych oraz mechanicznych przeprowadzono po kondycjonowaniu próbek w różnych warunkach, tj. temperatura pokojowa, wygrzewanie w temperaturze 80˚C przez 5 dni oraz 14 dni, proces starzenia przez 500 godzin w komorze UV. Z przeprowadzonych badań wynika, że dodatek mikrokrzemionki do osnowy polimerowej poprawia nie tylko właściwości mechaniczne, ale i stabilność termiczną uzyskanych kompozytów.
EN
This paper evaluates the wear characteristics of hardfacing coatings. Regenerative hardfacing coatings were applied with the TIG (Tungsten Inert Gas) method. The solid welding wires were used to obtain the coatings marked as: EL-500 HB, EL-650 HB, and EL-3348. The tribological analysis of samples was conducted at room temperature. The wear rate was evaluated with a THT 1000 Anton Parr ball-on-disc tribotester, in accordance with the ASTM G-133 standard. The counterbody (static partner) consisted of balls with the diameter of 6 mm made of Al2O3. The test was performed with the sliding speed of the friction pair 0.4 m/s, track radius 10 mm, normal load 20 N, acquisition rate 10 Hz and sliding distance 2000 m. During the test, the friction coefficient and wear rate were recorded. The multi-criteria assessment of the construction materials discussed, while taking into account five criteria, showed that EL-3348 HB is the best material. Computer applications were used for multi-criteria assessment and statistical processing of data.
EN
This paper investigates properties of single- and double-layer pad coatings deposited on cultivator points. The coatings were deposited by manual metal arc welding (MMA) with ESAB OK. 84.58 coated electrodes using an inverter welder, DEDRA DESi201. Tribological properties were determined with a THT 1000 tribometer. A ball-on-disc friction pair was used. Experiments were performed in room temperature, with the sliding speed set equal to 0.3 m/s and two loads: 5 and 20 N. In addition, hardness was measured on the surface and in the cross section of samples by a Rockwell hardness test method (scale C). Surface roughness was measured before and after friction, and post-friction surface topography was examined under microscope. Impact strength tests of the coatings with single- and double layers of pads were performed. The tools and IT algorithms were used to collect and process the results of experimental research.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.