Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
In this paper, the results of investigations into, and of the analyses of, the hot deformation behaviour of the Ni50Cr45N0.6 alloy were presented. Compression tests were conducted on a Gleeble 3800 thermo-mechanical simulator within the following temperatures range 850-1200°C and within that of the strain rate 1-40 s-1 to the constant true strain of 0.9, for the purpose of fulfilling the objective of obtaining experimental stress date. Those data were taken advantage of for the purpose of calculating the workability parameters, and that means the efficiency of power dissipation η, the flow instability ξ and the strain rate sensitivity m. The processing maps based upon Murty’s criterion were drawn up for the following true strain range: 0.2-0.9, and, subsequently, both processing windows and the flow instability areas were determined. For the alloy being analysed, the most advantageous conditions of metal forming were ascertained within the following range of temperatures: 950-1000°C, and for that of the strain rate amounting to 10-40 s-1, and that because of (occurring at the temperature of 950°C) the peak of the efficiency of power dissipation parameter η, amounting to 22% (in accordance with Murty’s criterion). The flow instability areas identified on the processing maps ought to be avoided in metal forming processes. Experimental rolling tests were also conducted.
EN
The essential aspect of the MEFASS rolling process is introducing the cyclic axial counter movement of the rolls transverse to the direction of rolling in the course of a band pass through a rolling gap. The effect of a change in the way of deformation obtained in this manner makes it possible to set in one roll pass a deformation several times larger than it is possible in a conventional process. In this paper, upon the basis of the computer model of the MES process, supported by experimental research, the analysis of the influence exerted by the shape of the surface of roll barrels upon the distribution of the intensity of stresses σi and deformations εi in the section of the band being rolled, and also upon the kinematic and force parameters of the process.
EN
The increasing use of composite structures in aircraft constructions has made it necessary to develop repair methods that will restore the component’s original design strength without compromising its structural integrity. In this paper, the complex repair technology of the composite wing of a light plane, which was damaged during an aircraft crash, is described. The applied repair scheme should meet all the original design requirements for the plane structure.
4
Content available remote Analiza procesu formowania dennicy hybrydowego urządzenia grzewczego
PL
Przedstawiono nietypową metodę formowania dennic o różnym przeznaczeniu, m.in. do podgrzewaczy wody lub urządzeń ciśnieniowych. Metoda ta pozwoliła na wykonanie dennicy ze stali nierdzewnej w kształcie zgodnym z normą DIN, która określa najbardziej korzystny przekrój poprzeczny dennic pod względem obciążenia ciśnieniem roboczym. Autorzy sprawdzili słuszność przedstawionej metody w sposób numeryczny i eksperymentalny, wytwarzając narzędzie do produkcji dennic o zadanej geometrii. Podczas projektowania i produkcji części wystąpiło wiele problemów, zwłaszcza nadmierne fałdowanie blachy w dużym obszarze części. Jak wykazał eksperyment, brak analizy numerycznej oraz dużego doświadczenia w projektowaniu tego typu elementów skutkowałby wykonaniem części o znacznym pofałdowaniu, które nie nadawałyby się do zamontowania w zespole z częścią walcową. Wiele narzędziowni stosuje sposób ciągnienia elementów o powierzchni kulistej poprzez dodatkowe operacje wyoblania lub stopniowania tłoczenia, co znacznie podnosi koszt produkcji części. Autorzy przedstawili i porównali dwie metody formowania przedmiotów o zarysie kulistym i parabolicznym, potwierdzając eksperymentalnie słuszność wyboru metody przewijania blachy z odpowiednią siłą docisku. Zastosowana metoda umożliwia wytwarzanie części w jednej operacji ciągnienia oraz poprzedzającej operacji wykonania okrągłego wsadu metodą cięcia laserem lub wodą. Ogranicza to koszty wytworzenia oprzyrządowania do jednego narzędzia, które może być umieszczone na dowolnej prasie o sile nacisku powyżej 2000 kN.
EN
In this paper authors present an unusual method of bottom forming for various purposes including water heaters or pressure equipment. This method allowed to make the bottom of stainless steel for a shape according to the DIN standard which determines the most advantageous bottom cross section in terms of working pressure loading. The authors checked validity of the method in a numerical and experimental way generating a tool designed to produce bottoms of specified geometry. Many problems were encountered during design and production of parts, especially concerning excessive sheet wrinkling in a large area of the part. The experiment showed that lack of experience and numerical analysis in design of such elements would cause obtaining high wrinkled parts. As a result, it would make it impossible to assemble them with the cylindrical part. A lot of tool shops use a method of drawing of elements with a spherical surface by additional spinning and stamping grading operations, which highly increases costs of parts production. The authors presented and compared two forming methods for spherical and parabolic objects, experimentally confirming the validity of selection of the sheet reversing method with adequate pressure force. The applied method produces parts in one drawing operation and in following operation that is based on laser or water cutting to obtain round blank. This reduces the costs of tooling manufacturing for only one tool that can be placed on any hydraulic press with a force of more than 2000 kN.
EN
Process of metal forming in automotive parts construction becomes more and more demanding due to tightened up tolerance and trials to realize very complex and in many cases unworkable design in mass production. Moreover it is required to cut and limit costs of die production and simultaneously keep high quality. Furthermore, construction elements are more often produced from materials which belong to High Strength Steel or Ultra High Strength Steel. Application of this kind of materials considerably reduces construction mass due to high durability. Nevertheless, it results in appearance of springback effect. Springback value depends mainly on used material as well as part geometry and in extreme cases deviation value from target part might reach in some areas high level. Reduction of implementation time, development of metal components and greater restrictions about designing and producing stamping tools generate extra costs. Designing of dies requires using of appropriate Finite Element Method software to make them more economic and less time-consuming. Therefore analysis of forming process alone is not enough to be taken into account. During the design process it is needed to include the die compensation to reach optimized blank sheet. Prediction of springback effect by tryout method and then correction of deviation is difficult arduous and painstaking. Virtual compensation methods make it possible to receive precise result in a short time. This way gives a huge economic advantage eliminating useless milling and allows to produce of die just in time. Optimization process can relate to individual operation as well as take into consideration intermediate stages in the final result, at the same time increasing the accuracy. Die compensation with software application was experimentally verified by prototype die. Quality requirements regarding products of sheet stamping process are very high due to the technologies of automatic assembly of formed components. Springback, as the main source of drawpieces inaccuracy, is the function of material data, shape of tools and process parameters. Therefore, springback deformation becomes critical problem especially for AHSS steel when the geometry is complex. Hence, it is necessary not only to find springback effect value but also include it during early stage of designing by tooling designers.
PL
Proces przeróbki metalu w produkcji elementów konstrukcji samochodów staje się coraz bardziej wymagający ze względu na zaostrzenie tolerancji oraz próby urzeczywistnienia bardzo złożonego kształtu w produkcji masowej. Do tego należy dodać ograniczenia i cięcia kosztów narzędzi formujących. Coraz częściej elementy konstrukcyjne wytwarzane są z materiałów należących do grupy Ultra High Strength Steel. Zastosowanie tego typu materiałów znacznie obniża masę konstrukcji ze względu na dużą wytrzymałość, jednak kosztem dużego wpływu na sprężynowanie. Wartość sprężynowania przede wszystkim zależy od zastosowanego materiału oraz geometrii części, a w skrajnych przypadkach odchyłka od nominału może wynosić lokalnie nawet kilkanaście milimetrów. Redukcja czasu realizacji i rozwój metalowych komponentów oraz coraz większe restrykcje dotyczące projektowania i produkowania narzędzi tłoczących generują dodatkowe koszty. Przewidywanie efektu sprężynowania metodą prób i błędów, a następnie korekcja dewiacji jest bardzo trudna oraz pracochłonna. Metody kompensacji numerycznej pozwalają otrzymać dokładny rezultat w stosunkowo krótkim czasie. Daje to dużą przewagę ekonomiczną, eliminując dodatkową obróbkę oraz pozwala na terminowe wykonanie narzędzia. Proces optymalizacji jest funkcją, która może odnosić się zarówno do poszczególnych operacji, jak i również uwzględniać etapy pośrednie w końcowym rezultacie, tym samym zwiększając dokładność. Wymogi jakościowe odnośnie produktów procesu tłoczenia blach są bardzo wysokie ze względu na technologie automatycznego montażu tłoczonych komponentów. Sprężynowanie, jako główne źródło niedokładności wytłoczek, jest funkcją danych materiałowych, kształtu narzędzi i parametrów procesu. Dlatego też, deformacja sprężynowania staje się krytycznym problemem, przede wszystkim dla stali UHSS przy złożonej geometrii części. Stąd też konieczne jest nie tylko znalezienie wielkości efektu sprężynowania, ale i jego uwzględnienie podczas wczesnego etapu projektowania przez projektantów narzędziowych.
PL
Przedstawiono coraz częściej stosowaną metodę łączenia śrub i nakrętek poprzez formowanie. Zaprezentowano jej podstawowe zalety oraz problemy, z jakimi się spotkano podczas prowadzenia badań. Prace dotyczyły zarówno samego łączenia, jak i testów wytrzymałościowych połączenia blachy z nakrętką oraz śrubą. Proces wtłaczania nakrętki porównano z tradycyjną metodą zgrzewania pierścieniowego lub garbkowego po wytłoczeniu żądanego kształtu, w celu analizy jakości połączenia.
EN
Compared are effects of the recently used methods of bonding screws or nuts with metal sheet in order to present the advantages and the problems which occurred in the research work. The research work covered both the bonding process and the strength tests of the bond. The nut press-in test results were compared with those related to conventional spot or ring projection welding tests with the metal sheet formed as required before.
7
Content available remote Analiza kompensacji sprężynowania skrętnego w MES
PL
Tłoczenie na zimno, szczególnie stali o podwyższonych właściwościach mechanicznych, wiąże się z problemami ze sprężynowaniem. Problem ten pojawia się nie tylko podczas kontroli jakości części, ale przede wszystkim podczas łączenia formowanych części w podzespoły. Z tego względu większość narzędzi tłoczących wymaga kompensacji tego efektu, co nie zawsze można wykonać w konwencjonalny sposób. W przypadku np. sprężynowania skrętnego kompensacja narzędzia wymaga efektywnych metod, gdyż nawet najbardziej doświadczeni konstruktorzy nie są w stanie przewidzieć charakteru oraz wielkości sprężynowania. W pracy badano sprężynowanie, które może być redukowane poprzez zmianę koncepcji formowania oraz kształtu wsadu. Istotne znaczenie ma zastosowanie takich koncepcji, jak: standardowe tłoczenie, crash forming czy rozdzielenie formowania na dwie operacje. Niektóre problemy ze sprężynowaniem skrętnym mogą ujawnić się dopiero podczas testów narzędzia, co generuje dodatkowe koszty.
EN
Cold pressing, particularly steel with improved mechanical properties associated with problems with seat suspension. This problem occurs not only in the quality control of the parts, but most of all when connecting components molded parts. For this reason, most of the pressing tools require compensation of this effect, which can not always be performed in a conventional manner. For eg. Torsional spring cutter compensation requires effective methods, as even the most experienced designers are not able to predict the nature and size of the spring. In this study, springback, which can be reduced by changing the concept of the formation and the shape of the charge. It is important to apply concepts such as standard stamping, forming crash or separation forming two operations. Some problems with the seat suspension torsion can appear only during testing tool, which generates additional costs.
EN
The article presents an analysis of forming half reinforcement ring housing the gas turbine. The ring is made of INCONEL alloy 617 material, which is based on nickel-chromium-cobalt-molybdenum alloy characterized by high strength and resistance to oxidation at high temperatures as 1100-1200°C. Square bar of dimensions 50x50 roll bending at half ring with a diameter of 1500 mm, an intermediate product is prepared for machining. The forming process is divided into two operation. The first operation is to pre-bending the rod. The second operation is to roll bending to the radius determined by the deflection. The article presents the map of reduced stress of HMH for two operations, obtained from the numerical simulation based on the finite element method. It also presents the load on the tools during the entire process. Physical tests were carried out on the device for roll bending steel profiles DURMA PBH 125. The article sets out the minimum allowances technology needed to complete half of the ring. A comparison of deviations, outside diameter of the ring, was resulting from the spring back in the study of physical and numerical simulations. We also compared the flatness deviation of the ring resulting in the research. The results of theoretical research have confirmed good agreement with physical examinations. The research provided an opportunity to develop technologies forming of half ring on the above machine of bending steel profiles
EN
The article presents the process of reducing the pipe and the influence of the shape of the tool on the geometric parameters of the cylinder. Charge material tube is precision welded cold drawn with an outer diameter ø 57 mm, made of stainless E355. Reduced pipe is used for cylinder hydraulic shock absorber. Formed cylinder is part of the structure MacPherson strut front suspension vehicle. Tube reduction process is carried out with cold working by using a hydraulic press. Analysed the influence of the diameter of the tool ø and profile angle 􀄮 transition into basic the geometric parameters of the deformed cylinder: inner diameter, wall thickness, pipe cylindrical deviation effect. The result of numerical simulation is a map of HMH stress. As well as the effect of the transition profile, angle the value of the tool diameter of the inner pipe, wall thickness and the value of cylindrical deviation effect. In this paper a comparative analysis of the outer diameter, inside diameter and cylindrical deviation effect for physical and numerical studies. Simulation of reduce tubes was carried out with DEFORM 3D software based on the finite element method. Numerical analysis allowed for a detailed knowledge of the specifics of the process and a comprehensive analysis of phenomena that are not possible to explore traditional methods.
PL
Formowanie na zimno, szczególnie dla stali o wysokich właściwościach mechanicznych, napotyka na problemy ze sprężynowaniem. Z tego względu, większość narzędzi tłoczonych wymaga kompensacji tego efektu, jednak nie zawsze jest to możliwe w konwencjonalny sposób. W szczególnych przypadkach takich, jak sprężynowanie skrętne, kompensacja narzędzia wymaga efektywnych metod rozwiązania problemu. Praca ta ma na celu zbadanie zachowania odchyłki sprężynowania, która może być redukowana przy użyciu zmiany koncepcji formowania jak: standardowe tłoczenie, crash forming. Niektóre problemy ze sprężynowaniem skrętnym mogą być napotkane dopiero podczas prób rzeczywistych, co mogłoby wpłynąć na niepotrzebne zmiany, a przez co generować dodatkowe koszty.
EN
Cold forming, especially for steels whith high mechanical properties, faces springback problems. Therefore, most of stamping tools require compensation of this efect. However, it is not always possible in a conventional way. In particular cases, for example torsional springback, tool compensation requires some effective methods of solving the problem. This paper aims to research springback deviation that may be reduced thanks to changing forming cencept, such as: standard stamping, crash forming. Some torsional springback problems can be encountered only during real tests, what could cause some unnecessary changes and as a result, it might generate extra costs.
PL
W pracy przedstawiono nowatorską metodę kompensacji wielooperacyjnej narzędzia formującego oraz tnącego z wykorzystaniem innowacyjnego oprogramowania. Wcześniejsze metody uwzględniały jedynie wpływ cięcia na sprężynowanie, ale bez generowania odprężonych powierzchni dla narzędzia tnącego. Metoda ta, przy spełnieniu wielu kryteriów optymalizacji, pozwala na uzyskanie części z minimalnym wpływem sprężynowania. Zwrócono szczególną uwagę na dane materiałowe, które są użyte podczas modelowania procesu formowania materiału. Zastosowanie się do podanych wskazówek pozwala znacznie zwiększyć dokładność kompensacji, przybliżając model analizy numerycznej do rzeczywistych rezultatów.
EN
Steel structures are nowadays more and more often fabricated from steels covered in the High Strength or Ultra High Strength steel grades. Application of this kind of materials considerably reduces weight of a structure due to its increased load bearing capacity, however at a cost of considerable rise in significance of springback. The springback size effects mainly from the material grade and the part shape geometry, which in extreme cases would differ from the reference part by as much as even a dozen millimeters. Reduction of implementation time, development of metal components and greater restrictions about designing and producing stamping tools will generate extra costs. Prediction of springback effect by hit and miss method with duly following corrections is difficult and arduous. But numerical compensation methods make it possible to receive precise results within limited time. This provides for huge economic advantage eliminating extra machining tests and enable production of dies in reasonable time. Presented in this paper is an innovative method of compensation of multiple operations of both forming and blanking dies. Taken into account in the former methods was only the effect of blanking operation on springback but without generating relieved surfaces for blanking die. Satisfying many optimization criterions this method provides for production of parts under minimum springback effect condition. Particular attention is paid to the material specification data before they are used for numerical modeling of the material forming process. These recommendations, if followed, might improve compensation accuracy bringing the model of numerical analysis closer to actual effect.
EN
Chromium- and nickel based alloys offer good mechanical properties, while keeping them also in highly corrosive environment. In addition, the introduction of the nitrogen at the level of 0.3 to 0.5% to the alloy structure, increases the plastic deformation ability of the cast alloy. This observation is fully confirmed by the results of the plastic deformation tests (performed on Gleeble), which are presented in this paper. The laboratory samples made of NiCrN wrought alloy and processed by die forging, demonstrated the significant increase of the yield stress and plastic deformation ability for the applied deformation degrees. The experiments showed about twofold increase of the resistance to cyclic loading for the forged products, when comparing it to the initial alloy state after casting. The developed technology (validated by numerical simulations) has been used to manufacture the workpiece for the propeller shaft. The results of the deformation performance for the element subjected to plastic processing have been compared with the material in its cast state.
PL
Stosując oprogramowanie typu MES, jakim jest Ansys 11, przedstawiono analizę stanu naprężeń i odkształceń w wykonanym z węglika spiekanego walcu roboczym sześciowalcowej walcarki do walcowania ultratwardych blach cienkich na zimno. Stwierdzono iż zasadniczym problemem w utrzymaniu założonego przedziału tolerancji grubości pasma po odkształceniu – równego ±0,5% nominalnego wymiaru grubości h1 są odkształcenia kontaktowe na powierzchni styku walców roboczych i oporowych. Odkształcenia te pozostają też znaczące w strefie styku walca roboczego z materiałem.
EN
Work contains analysis of condition of strain and stress in working roller made of sintered carbides in six roller mill for cold rolling ultrahard metal, based on FEM Ansys 11software pack. It has been certified that basic problem in keeping the right range of tolerance of strip thickness after deformation equal ± 0.5% of nominal dimension h1 are contact deformation on contact surface of working and resistant roller. Anyhow these deformations are significant between the working roller surface and material.
EN
The study explores the model of high-frequency vibrations during the continuous rolling processes, the underlying assumption being that vibrations are self-excited. The effects of rolling stand and rolling process parameters on the nature and intensity of vibrations are investigated. The appearance of darkened streaks occurring on the metal sheet is explained. The results are compared with the data quoted in literature on the subject.
PL
W pracy przedstawiono model opisujący drgania o wysokiej częstości, występujące w trakcie ciągłego walcowania blach. Model ten jest oparty na założeniu samowzbudności procesu. Zbadano wpływ parametrów klatki oraz procesu walcowania na charakter i intensywność drgań. Wyjaśniono również zjawisko powstawania na powierzchni blachy zaciemnionych pasków. Otrzymane wyniki porównano z wynikami badań.
EN
Process of metal forming in automotive parts construction becomes more and more demanding due to tightened up tolerance and trials to realize very complex and in many cases unworkable design in mass production. Moreover, it is required to cut and limit costs of die production and simultaneously keep high quality. Furthermore, construction elements are more often produced from materials which belong to High Strength Steel or Ultra High Strength Steel. Application of this kind of materials considerably reduces construction mass due to high durability. Nevertheless, it results in appearance of springback effect. Springback value depends mainly on used material as well as part geometry and in extreme cases deviation value from target part might reach in some areas high level. Designing of dies requires using of appropriate Finite Element Method software to make them more economic and less timeconsuming. Therefore, analysis of forming process alone is not enough to be taken into account. During the design process, it is needed to include the die compensation to reach optimized blank sheet. Prediction of springback effect by tryout method and then correction of deviation is difficult arduous and painstaking. Virtual compensation methods make it possible to receive precise result in a short time. This way gives a huge economic advantage eliminating useless milling and allows producing of die just in time. Optimization process can relate to individual operation as well as take into consideration intermediate stages in the final result, at the same time increasing the accuracy. Die compensation with software application was experimentally verified by prototype die.
EN
Superalloys containing nickel and chromium display high deformation resistance and low plasticity during high-rate plastic forming processes, thus limiting the potentials to improve their mechanical parameters. At the aim to overcome this problem an NiCrN superalloy has been found. In this paper the analysis of forging of this NiCrN superalloy has been presented. Mathematical FEM model of the process are verified by experimental tests run on a double-acting power hammer. Tests reveal, that plastic working of the NiCrN alloy combined with thermal treatment improves its strength by nearly 25%, at the same time its plastic deformability remains the same. Research work has revealed very high resistance to corrosion of the alloy when subjected to stress and marine environment.
PL
Superstopy opracowane na bazie niklu i chromu charakteryzują sie dużym oporem odkształcenia i niska zdolnością do odkształceń plastycznych. Ogranicza to w poważnym stopniu możliwość podniesienia ich własności mechanicznych na drodze przeróbki plastycznej, a tym samym i zakres ich zastosowania jako materiału konstrukcyjnego. W celu rozwiązania tego problemu został opracowany nowy, unikalny skład chemiczny stopu NiCrN. Przeprowadzono modelowanie numeryczne procesu kucia matrycowego opracowanego stopu oraz weryfikacje eksperymentalna na młocie parowo-powietrznym podwójnego działania. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, ze w wyniku odkształcenia plastycznego stopu NiCrN połączonego z obróbka cieplna można uzyskać blisko 25% wzrost jego własności wytrzymałościowych. Ponadto wykazano bardzo wysoka odporność na korozję stopu.
EN
The subject of analysis is the process of hex cap screws forming designed to fix suspension arm bushing in a motor car. Due to specified requirements set on elements of that type have to meet, both in the scope of size and shape accuracy as well as mechanic properties of material, cold forging closed-die process is applied. Analysis of such process including the application of Finite Element Method in the form of software package DEFORM-3D was conducted. Results of the analysis may help to choose the number and sequence of technological operations, their parameters and the proper shape of tools. The paper presents: suspension arm assembly, computer model presenting screw cold forging technology, work-hardening curve for AISI-1010 (ISO-C10) steel, boundary conditions of simulation, FEM model parameters in the subsequent phases of the process, analysis of accuracy of geometrical measures of screw obtained in simulations of particular phases of the process, discrete and actual model of obtained screw, the form of stained net of the hex cap screw with visible ZY central plane in its section, deformation distribution in screw head after second upsetting process, change in strain rate of the screw in time, filling of pass die, stress fields in screw determined in accordance with Huber's hypothesis, force of screw head upsetting in the function of the travel of the upper die.
PL
Pierścieniom walcowanym na gorąco ze względu na ich przeznaczenie do produkcji bieżni łożysk, a także elementów silników lotniczych i innych wysoko obciążonych konstrukcji stawiane są ostre wymagania w zakresie zawężenia tolerancji wymiarowo-kształtowej. Stąd też w przeważającej liczbie przypadków muszą być one po zakończeniu walcowania poddawane operacji usunięcia odchyłek od ich regularnego kształtu geometrycznego-owalizacji i wichrowatości. Jakość tej operacji, a w konsekwencji i jakość wyrobu uzależniona jest w znaczącym stopniu od parametrów konstrukcji prasy -jej sztywności i wytrzymałości. W pracy na podstawie matematycznego modelu układu przedstawiono zależność stanu wytężenia konstrukcji prasy hydraulicznej od parametrów prostowanego pierścienia.
EN
Applying hot rolled rings in the construction of rolling bearings as well as aircraft engines and the other heavy loaded constructions leading to strong narrow of its dimensional and geometrical tolerance. Hence most of them needs to be after rolling operation put into removal of its geometrical distorsion - ovality and warp. The quality of this operation, and further the quality of the product strongly depends on the press construction - its rigidity and strength. In this paper based on the mathematical model of the system an analysis of influence of the geometrical parameters of the rectified ring on the stress distribution in the hydraulic press construction has been presented.
EN
Information transfer today have greater and greater weigh for corporations activities, particularly when its global range has to be taken into consideration. Putting information transfer ("Server Enrollment" for example) - as a specific kind of manufacturing process, Six Sigma methodology has been used for its quality valuation. The obtaining results of investigations fully confirm, that - irrespective of specific difficulties referred to the measuring phase of DMAIC process - also in such case the above mentioned methodology make it possible to significant improve quality.
PL
System przekazu informacji ma coraz to bardziej rosnące zna­czenie dla funkcjonowania korporacji zwłaszcza w przypadku ich działalności w skali globalnej. Traktując przekaz informacji (na przykładzie procesu „Server Enrollment") - jako swoisty proces produkcyjny, do oceny jakości tego procesu zastosowano metodykę Six Sigma. Uzyskane wyniki badań potwierdziły, iż - niezależnie od trudności odnoszących się zwłaszcza do pomiarowej fazy DMAIC -także i w odniesieniu do tego rodzaju procesów metodyka ta pozwa­la na istotną poprawę ich jakości.
PL
Ważnym zadaniem logistyki produkcji jest zagwarantowanie ciągłości i odpowiedniej intensywności produkcji w zakresie przepływów materiałowych, wynikających z procesów technologicznych. Jedną z metod umożliwiających doskonalenie przepływów jest mapowanie VSM (Value Stream Mapping). W opracowaniu przedstawiono problem na przykładzie montażu standardowych krzeseł ISO.
EN
An important task of production logistics is to ensure continuity and appropriate intensity of production in the field of material flow, resulting from technological processes. One method to refine the mapping of flows is VSM (Value Stream Mapping). The paper presents the problem as an example mounting ISO standard chairs.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.