Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 133

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  condensation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Podczas procesu skraplania w minikanałach następuje zmiana mechanizmów przenoszenia ciepła i masy wynikająca ze zmiany stopnia suchości x i stopnia zapełnienia φ, które wpływają na proces formowania się różnych struktur przepływu. Miarą efektywności energetycznej procesu jest współczynnik przejmowania ciepła α, który zależy od charakteru przepływu dwufazowego. W niniejszym artykule zaprezentowano wpływ formujących się struktur przepływu dwufazowego na proces wymiany ciepła podczas procesu skraplania czynników chłodniczych w poziomych minikanałach rurowych. Badania przeprowadzono dla trzech proekologicznych czynników niskociśnieniowych HFE7000, HFE7100, Novec649, o niskich wskaźnikach ODP i GWP. Proces skraplania zachodził w minikanałach rurowych o średnicy wewnętrznej dh = 2,0; 1,2; 0,8; 0,5 mm.
EN
During the condensation process in the mini-channels, the heat and mass transfer mechanisms change, resulting from the change in the vapor quality x and the void fraction φ, which in turn affect the process of formation of various flow structures. The measure of the energy efficiency of the process is the heat transfer coefficient α, which depends on the kind of the two-phase flow. This article presents the influence of the two-phase flow structures formed during the condensation process in horizontal pipe mini-channels on the heat transfer process. The research was carried out on three pro-ecological low-pressure refrigerants with low ODP and GWP coefficients, HFE7000, HFE7100, and Novec649. The condensation process took place in pipe mini-channels with an internal diameter of dh = 2.0; 1.2; 0.8; 0.5 mm
PL
Mapy struktur przepływu pozwalają na szybką identyfikację przepływu dwufazowego. Znajomość zakresu występowania poszczególnych struktur przepływu pozwala na optymalizację parametrów pracy maszyn i urządzeń. Wynika to z faktu, że część struktur powoduje intensyfikuję procesu wymianę ciepłą a inne ją hamują. Jednak te struktury, które sprzyjają wymianie ciepła powodują równocześnie duże opory przepływu, co wpływa na energochłonność pracy urządzenia. W części pierwszej niniejszego opracowania zaprezentowano przegląd literatury dotyczący konstrukcji map struktur przepływu dwufazowego nieadiabatycznego. Przedstawiono najważniejsze mapy zarówno dla procesu skraplania w kanałach konwencjonalnych jak i minikanałach. Stwierdzono, ze że istnieje znacząca luka informacyjna w zakresie badań wizualizacyjnych struktur i map przepływów dwufazowych skraplania w minikanałach. Mając powyższe na uwadze przeprowadzono własne badania eksperymentalne w zakresie struktur przepływu podczas skraplania w minikanałach, których wyniki zaprezentowano w części drugiej. Zaproponowano również konstrukcje map przepływu dla nowych czynników o niskich wskaźnikach ODP i GWP.
EN
Flow structure maps allow to quickly identify a two-phase flow. The knowledge of the range of occurrence of particular flow structures allows for optimization of the operating parameters of machines and devices. This is because some structures intensify the process of heat exchange, while others inhibit it. However, those structures that favour heat transfer at the same time cause high flow resistance, which affects the energy consumption of the device. The first part of this study presents a literature review on the construction of maps of nonadiabatic two-phase flow structures. The most important maps for the condensation process in conventional and mini-channels are presented. It was found that there is a significant information gap in the field of visualization studies of structures and maps of two-phase condensation flows in mini-channels. With the above in mind, own experimental studies were carried out in the field of flow structures during condensation in mini-channels, the results of which are presented in the second part. The construction of flow maps for new factors with low ODP and GWP rates was also proposed.
PL
Kumaryna to jeden z najpopularniejszych związków organicznych w wyrobach perfumeryjnych nadający im delikatny zapach siana ze słodką nutą migdałów. To pierwotne źródło nowoczesnej perfumerii, które pozwoliło perfumiarzom odciąć się od przeszłości i zwrócić oczy w stronę nowoczesnej abstrakcji. Po raz pierwszy została wykorzystana w przełomowym Fougère Royale (Houbigant), który to zapach całkowicie zrewolucjonizował świat perfum i wyznaczył nowe kierunki we współczesnej perfumerii. Kumaryna to niezwykła molekuła o wielu obliczach. Jest podstawowym materiałem w przemyśle perfumeryjnym, znajdziemy ją w wielu produktach do ciała i kosmetykach. Jej liczne naturalne i syntetyczne pochodne posiadają natomiast właściwości antyoksydacyjne, antykoagulacyjne, przeciwzapalne, antybakteryjne, antygrzybiczne, a nawet anty-HIV, czy antynowotworowe. W niniejszym artykule przedstawimy krótką charakterystykę kumaryny, jej zastosowanie w medycynie i przemyśle kosmetycznym.
EN
Coumarin is one of the most popular organic compounds in perfumery, giving them a delicate scent of hay with a sweet hint of almonds. It is the original source of modern perfumery, which has allowed perfumers to cut themselves off from the past and turn their eyes towards modern abstraction. It was first used in the groundbreaking Fougère Royale (Houbigant), a fragrance that completely revolutionized the world of perfumes and set new directions in contemporary perfumery. Coumarin is an unusual molecule with many faces. It is a staple material in the perfume industry and can be found in many body products and cosmetics. Its numerous natural and synthetic derivatives have antioxidant, anticoagulant, antiinflammatory, antibacterial, antifungal, and even anti-HIV or anti-cancer properties. In this article, we will present a brief description of coumarin, its use in medicine and the cosmetics industry.
4
Content available remote Przyczyny zawilgacania budynków
PL
Przedmiotem artykułu są zagadnienia dotyczące hydroizolacji budynków. Omówiono w nim warunki gruntowo-wodne rzutujące na dobór odpowiednich do nich izolacji. Przeanalizowano magazynowanie i transport wody w materiałach porowatych, a także zjawiska sorpcji, kondensacji powierzchniowej i dyfuzji pary wodnej.
EN
This paper concerns the issues related with waterproof insulation of buildings. It also describes the soil and water conditions that affect the selection of proper insulation materials. Storage and transfer of water in porous materials, as well as sorption, surficial condensation and water vapour diffusion have been analysed.
PL
W artykule opisano metody intensyfikacji procesów w wymiennikach ciepła stosowanych w urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła. Szczególną uwagę zwrócono na procesy dwufazowe i wpływ ich struktury na intensywność procesu przejmowanie ciepła przy wrzeniu i skraplaniu czynników chłodniczych, Oceniono wpływ modyfikacji powierzchni przekazywania ciepła na temperaturę wrzenia i skraplania oraz opory przepływu czynników przez wymienniki ciepła.
EN
The article describes methods of process intensification in heat exchangers used in refrigeration equipment and heat pumps. Particular attention has been paid to two-phase processes and the influence of their structure on the intensity of the process of heat transfer at boiling and condensation of refrigerants. The influence of modification of heat transfer surfaces on the boiling and condensation temperature and resistance of the factors flowing through heat exchangers has been evaluated.
PL
W artykule opisano metody intensyfikacji procesów w wymiennikach ciepła stosowanych w urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła. Szczególną uwagę zwrócono na procesy dwufazowe i wpływ ich struktury na intensywność procesu przejmowanie ciepła przy wrzeniu i skraplaniu czynników chłodniczych, Oceniono wpływ modyfikacji powierzchni przekazywania ciepła na temperaturę wrzenia i skraplania oraz opory przepływu czynników przez wymienniki ciepła.
EN
The article describes methods of process intensification in heat exchangers used in refrigeration equipment and heat pumps. Particular attention has been paid to two-phase processes and the influence of their structure on the intensity of the process of heat transfer at boiling and condensation of refrigerants. The influence of modification of heat transfer surfaces on the boiling and condensation temperature and resistance of the factors flowing through heat exchangers has been evaluated.
PL
W artykule opisano metody intensyfikacji procesów w wymiennikach ciepła stosowanych w urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła. Szczególną uwagę zwrócono na procesy dwufazowe i wpływ ich struktury na intensywność procesu przejmowanie ciepła przy wrzeniu i skraplaniu czynników chłodniczych, Oceniono wpływ modyfikacji powierzchni przekazywania ciepła na temperaturę wrzenia i skraplania oraz opory przepływu czynników przez wymienniki ciepła.
EN
The article describes methods of process intensification in heat exchangers used in refrigeration equipment and heat pumps. Particular attention has been paid to two-phase processes and the influence of their structure on the intensity of the process of heat transfer at boiling and condensation of refrigerants. The influence of modification of heat transfer surfaces on the boiling and condensation temperature and resistance of the factors flowing through heat exchangers has been evaluated.
PL
Przejmowanie ciepła w momencie przepływu czynnika chłodniczego przez minikanał jest złożonym procesem, który warunkuje efektywność energetyczną dwufazowej przemiany skraplania. Istotnie, małe średnice kanałów determinują duże wartości współczynników przejmowania ciepła. Niewątpliwie, współczynnik przejmowania ciepła jest również zależny od gęstości strumienia ciepła, czyli parametru określającego intensywność odprowadzenia ciepła do środowiska zewnętrznego [2, 4, 8]. W związku z tym, w artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych transportu ciepła podczas dwufazowego przepływu substanThe heat transfer during the refrigerant flows through the minichannel is a complex proces that conditions the energy efficiency of the two-phase condensation. Indeed, the small diameters of the channels determines the high values of the heat transfer coefficients. Undoubtedly, the heat transfer coefficient is also dependent on the heat flux density, in other words the parameter that determines the intensity of the heat dissipation to the external environment [2, 4, 8]. Therefore, the investigation results of heat transfer during the two-phase flow of HFE 7000 refrigerant in minichannels in the article were presented. The influence of the vapour quality and the mass flux density on the energy efficiency of heat transfer was illustrated. Under averaged condition, the characteristic of the heat transfer coefficient as a function of the single minichannel internal diameter was shown.cji HFE 7000 w minikanałach. Zilustrowano oddziaływanie średniego stopnia suchości pary substancji oraz gęstości strumienia masy na efektywność energetyczną transportu ciepła. W warunkach uśrednionych pokazano również charakterystykę współczynnika przejmowania ciepła w funkcji średnicy wewnętrznej pojedynczego minikanału.
EN
The heat transfer during the refrigerant flows through the minichannel is a complex proces that conditions the energy efficiency of the two-phase condensation. Indeed, the small diameters of the channels determines the high values of the heat transfer coefficients. Undoubtedly, the heat transfer coefficient is also dependent on the heat flux density, in other words the parameter that determines the intensity of the heat dissipation to the external environment [2, 4, 8]. Therefore, the investigation results of heat transfer during the two-phase flow of HFE 7000 refrigerant in minichannels in the article were presented. The influence of the vapour quality and the mass flux density on the energy efficiency of heat transfer was illustrated. Under averaged condition, the characteristic of the heat transfer coefficient as a function of the single minichannel internal diameter was shown.
EN
Combi-steamer condensation hoods are widely used in modern gastronomy. They condense steam produced by the combi-steamer and also filter solid particles, moisture, grease and smells. All these factors negatively affect the staff and dishes, so efficient work of the condensation hoods becomes important. A mathematical and experimental analysis of such a device is described in this paper. First a measurement methodology was designed and measurements of air humidity, temperature and mass flow rates were performed. The measurement procedure concerned dedicated a steam generator and combi-steamer. Next a mathematical model was developed. It was based on mass and energy balances of the condensation hood. The condensate flow rate turned out to be insufficient to fulfill the energy balance while measured directly. Hence, it was calculated from heater’s power of the steam generator and the balance model was validated. The combisteamer had an unknown output, so the condensate flow rate was provided by the balance model after its validation. A preliminary diagnosis of the device was carried out as well.
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny kondensacyjnego wymiennika ciepła typu spaliny-woda, służącego do odzysku niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin bloku energetycznego węglowego. Model ten bazuje na modyfikacji modelu Colburna-Hougena, przedstawionej w pracach [17, 24, 33]. W modelu założono, że część wykroplonej pary wodnej reaguje z częścią strumienia dwutlenku siarki w spalinach, wskutek czego powstaje kwas siarkowy (IV). Przy pomocy powyższego modelu przeprowadzono analizę porównawczą wyników obliczeń dla spalin pochodzących z węgla kamiennego i brunatnego. Przeprowadzono optymalizację wymiennika ciepła pod względem wybranych parametrów.
EN
The aim of the article is to present a mathematical model of flue gases-water condensing heat exchanger used for the recovery of low temperature waste heat of coal-fired power unit. This model is based on the modification of the Colburn-Hougen model, presented in [17, 24, 33]. In addition, it was assumed that some of the condensed water vapor reacts with a portion of the sulfur dioxide stream in exhaust, resulting in formation of sulfuric acid (IV). With this model, a comparative analysis of calculation results for flue gases derived from lignite and bituminous coal was performed. The heat exchanger has been optimized for selected parameters.
EN
In this paper, the steady three-dimensional problem of condensation film on an inclined rotating disk is considered. The governing nonlinear partial differential equations are reduced to the nonlinear ordinary differential equations system by a similarity transform. The equation system is solved by the variation of parameters method (VPM) which is rather used to solve nonhomogeneous linear differential equations but can also be used to solve nonlinear differential equations. This method has not previously been used to solve a nonlinear condensation problem. The dimensionless velocity and temperature profiles are shown, and the influence of Prandtl number and rotation ratio on the flow field and the Nusselt number are discussed in detail. In order to assess the accuracy of the solutions obtained by this method, the problem is also solved numerically using the Matlab bvp4c solver. The validity of our solutions is verified by the numerical results.
EN
Helical coil heat exchangers are widely used in a variety of industry applications such as refrigerationsystems, process plants and heat recovery. In this study, the effect of Reynolds number and theoperating temperature on heat transfer coefficients and pressure drop for laminar flow conditions wasinvestigated. Experiments were carried out in a shell and tube heat exchanger with a copper coiledpipe (4 mm ID, length of 1.7 m and coil pitch of 7.5 mm) in the temperature range from 243 to 273 K.Air – propan-2-ol vapor mixture and coolant (methylsilicone oil) flowed inside and around the coil,respectively. The fluid flow in the shell-side was kept constant, while in the coil it was varied from 6.6to 26.6 m/s (the Reynolds number below the critical value of 7600). Results showed that the helicalpipe provided higher heat transfer performance than a straight pipe with the same dimensions. Theconvective coefficients were determined using the Wilson method. The values for the coiled pipe werein the range of 3–40 W/m2·K. They increased with increasing the gas flow rate and decreasing thecoolant temperature.
EN
The image analysis consists in extracting from the information which is available to the observer of the part that is important from the perspective of the investigated process. This process usually accompanies a considerable reduction in the amount of information from the image. In the field of two-phase flows, computer image analysis can be used to determine flow and geometric parameters of flow patterns. This article presents the possibilities of using this method to determine the void fraction, vapor quality, bubble velocity and the geometric dimensions of flow patterns. The use of computer image analysis methods is illustrated by the example of HFE 7100 refrigerant methoxynonafluorobutane condensation in a glass tubular minichannel. The high speed video camera was used for the study, and the films and individual frames received during the study were analyzed.
14
Content available Wilgoć w budynkach zabytkowych
PL
Wilgoć jest głównym zagrożeniem dla zabytków. Prowadzi bezpośrednio do degradacji substancji zabytkowej oraz uruchamia procesy niszczące niewystępujące bez jej udziału. Poprawne rozpoznanie źródeł zawilgocenia pozwala na podjęcie odpowiednich kroków w stronę skutecznej i trwałej renowacji. Jednak właściwa diagnoza często nie jest łatwa, a z pozoru oczywiste obserwacje mogą owocować sformułowaniem błędnych wniosków i wdrożeniem działań, które przyniosą więcej szkody niż pożytku. Artykuł opisuje najczęstsze przyczyny powstawania zawilgoceń w budynkach zabytkowych oraz zwraca uwagę na podstawowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę, chcąc uniknąć nieskutecznych i kosztownych napraw. Szczególnie podnosi problem tzw. wilgoci wstępującej od gruntu, zdecydowanie zbyt często i łatwo wskazywanej jako główny powód zawilgocenia.
EN
Dampness is considered to be one of the most serious threats to heritage buildings. It leads directly to degradation of historical fabric and triggers damaging processes that would not appear without it. Correct diagnosis of the source of damp is necessary for implementing appropriate measures that will lead to effective and lasting renovation. But making a correct diagnosis is not easy, and what appears obvious from observation can lead to formulating incorrect conclusions and actions, which do more harm than good. The paper describes the most common causes of dampness in heritage buildings and draws attention to the basic factors, which need to be taken into account, in order to avoid ineffective and costly repairs. Special attention is devoted to the so-called damp rising from the ground, which is too often and too easily implicated as the main cause of dampness.
PL
W pracy zaprezentowano rozpływ pary w wymienniku ciepłowniczym. Analizę oparto na wynikach z symulacji numerycznej przeprowadzonej dla wymiennika o mocy cieplnej 167 MW, 134,4 MW i 66 MW. Wykorzystano model dwuwymiarowy oparty na założeniu pojedynczego kontinuum w ustalonych warunkach procesu. Wewnątrz wymiennika przepływa idealna para wodna nasycona. Pęk rur traktowany jest jako złoże porowate. Przeanalizowano wyniki rozpływu pary w wymienniku i zaproponowano rozmieszczenie rur o zwiększonej grubości ścianek.
EN
The work presents the steam distribution in the heat exchanger. The analysis was based on the results of numerical simulation carried out for the heat exchanger with 167 MW, 134.4 MW and 66 MW thermal capacity. A two-dimensional model based on the assumption of a single continuum under fixed process conditions was used. The inside of the heat exchanger is saturated water vapor. The pipe bend is treated as a porous deposit. The results of the steam distribution in the exchanger were analyzed and the distribution of pipes with increased wall thickness was proposed.
EN
A poly(hydroxybutyl citrate) p(HBC) was obtained. The product compound produced in the solution during esterification, was added to rigid polyurethane-polyisocyanurate foams (PUR-PIR). The amount of petrochemical polyol in the foams was decreased in favor of the p(HBC) from 0.1 to 0.5 equivalent. The foams were foamed in two ways: with distilled water (W foams) and with Solkane 365/227 (S foams). The examination results of both foam series were compared. They showed that the foams foamed with water have higher softening temperature than the foams foamed with solkane. The retention values for both foam series are around 91–95%, and water absorption in the range of 0.7–3.2%. The anisotropy coefficient did not exceed 1.08 (the lowest value being 1.01).
17
EN
Proposed is the analysis of steam condensation in the presence of inert gases in a power plant condenser. The presence of inert, noncondensable gases in a condenser is highly undesirable due to its negative effect on the efficiency of the entire cycle. In general, thermodynamics has not provided an explicit criterion for assessing the irreversible heat transfer process. The method presented here enables to evaluate precisely processes occurring in power plant condensers. This real process is of particular interest as it involves a number of thermal layers through which heat transfer is observed. The analysis was performed using a simple, known in the literature and well verified Berman’s model of steam condensation in the presence of non-condensable gases. Adapted to the geometry of the condenser, the model enables, for instance, to recognise places where non-condensable gases are concentrated. By describing with sufficient precision thermodynamic processes taking place in the vicinity of the heat transfer area segment, it is possible to determine the distributions of thermodynamic parameters on the boundaries between successive layers. The obtained results allow for the recognition of processes which contribute in varying degrees to irreversible energy degradation during steam condensation in various parts of the examined device.
19
Content available remote Hexahydroquinoline derivatives : synthesis and anti-hepatoma cancer activity
EN
Arom. aldehydes were condensed in EtOH under boiling, pptd. by cooling to the room temp., sepd. by filtration, dried under vacuum and studied for anticancer activity against 3 human hepatoma tumor cell lines (SMMC-7721, BEL-740 and HCCLM3). Normal fibroblast cells WI 38 were also used. Fluorouracil was used as a ref. anticancer agent. One of the synthesized comps. showed a high inhibitory effect against 3 tumor cell lines (higher than the ref. agent). The compd. was non-cytotoxic to normal cells (IC50 values higher than 100 μg/mL).
PL
Przedstawiono syntezę i charakterystykę 4 pochodnych heksahydrochinoliny. Związki te zsyntetyzowano w reakcji kondensacji różnych aldehydów aromatycznych i oceniono pod kątem właściwości antyrakowych na podstawie badania 3 ludzkich linii komórkowych raka wątrobowokomórkowego (SMMC-7721, BEL-740 i HCCLM3). W badaniu wykorzystano także komórki WI 38 jako normalne fibroblasty. Najlepsze wyniki uzyskano dla związku 4, który wykazał najskuteczniejsze działanie hamujące rozwój 3 linii komórek rakowych. Działanie to okazało się skuteczniejsze niż w przypadku referencyjnego fluorouracylu. Ponadto związek ten nie działał cytotoksycznie na normalne komórki (IC₅₀ > 100 μg/mL).
EN
In the present paper, an attempt was made to model the periodic hydrodynamic instabilities of the condensation process of a refrigerant in pipe minichannels. For this purpose, a homogenous thermodynamic model with an equilibrium condition on both sides was used, which was based on the equations of the balance of the mass, momentum and energy. These equations were used for numerical modeling of flow disturbances with a phase change. This model takes into account the complexity of multiphase flows. The accuracy of the model calculations was verified by means of the experimental results obtained. A satisfactory compliance was found for this comparison, which confirms the usefulness of the computational model proposed for the determination of the influence of periodically generated hydrodynamic disturbances on the condensation process of R134a and R404A refrigerants in pipe minichannels.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.