Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plasma electrolytic oxidation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań powłoki Al2O3 powstałej w procesie PEO (Plasma Electrolytic Oxidation) na podłożu stopu aluminium serii 2000. Badania mikrostrukturalne wykonano przy użyciu mikroskopii świetlnej i elektronowej (SEM i TEM). Powstała powłoka tlenku aluminium charakteryzowała się budową wielowarstwową o zróżnicowanej mikrostrukturze. Wyróżniono trzy główne warstwy. Zewnętrzna warstwa składa się z kruchych krystalitów, a wewnętrzna − z dobrze przylegającej do podłoża funkcjonalnej warstwy tlenkowej. Pomiędzy podłożem duralowym a warstwą wewnętrzną zaobserwowano warstwę przejściową o budowie amorficznej. Ponadto wykonano badania adhezji powłoki do podłoża poprzez test zarysowania; badania te miały głównie charakter technologiczny związany z oceną stopnia przylegania powłoki do podłoża duralowego.
EN
This work presents results of the investigation of Al2O3 coating produced on the AA2000 series aluminium alloy using the Plasma Electrolytic Oxidation (PEO) process. Microstructural studies of the coating were performed using Light Microscopy (LM) as well as Scanning and Transmission Electron Microscopy (SEM, TEM) methods. Investigated alumina scale has a multilayer composition: three sublayers with the different structure were identified. The outer-layer composes mainly of brittle Al2O3 crystals, whereas the inner-layer exhibits excellent adhesion to the Al alloy substrate and high mechanical properties. Between the base alloy and the inner-sublayer, a transition zone with amorphous structure was found. To investigate the coating adhesion to the substrate, the scratch tests were performed, that confirmed high mechanical properties of the Al alloy-coating system.
EN
The amorphous Mg-based alloys may be used as metallic biomaterials for resorbable orthopedic implants. The Mg-Zn-Ca metallic glasses demonstrate variable in time degradation rate in simulated body fluid. In this work the Mg66Zn30Ca4 alloy was chosen as a substrate for coatings. This paper reports on the surface modification of a Mg66Zn30Ca4 metallic glass by plasma electrolytic oxidation (PEO). The structure characterization of uncoated Mg66Zn30Ca4 alloy was performed by using TEMand XRD method. The immersion tests of coated and uncoated Mg66Zn30Ca4 alloy were carried out in Ringer’s solutionat 37°C. The volume of released hydrogen by immersion tests was determined. The coatings structure and chemical composition after immersion tests by SEM/EDS were studied. Based on SEM images of surface structure samples, immersion tests results and hydrogen evolution measurement was proposed the course of corrosion process in Ringer’s solution for Mg-based metallic glasses with PEO coating. Results of immersion tests in Ringer’s solution allowed to determine the amount of evolved hydrogen in a function of time for Mg66Zn30Ca4 metallic glass and sample with PEO coating. In comparison to the non-coated Mg66Zn30Ca4 alloy, the sample with PEO layer showed a significantly decreased hydrogen evolution volume.
PL
Przedstawiono charakterystykę fizycznych i chemicznych właściwości magnezu i jego stopów, proces ich korozji i metody jej przeciwdziałania. Szczegółowo opisano proces plazmowego utleniania elektrolitycznego ze względu na jego szerokie zastosowanie do wytwarzania warstw ochronnych na magnezie i jego stopach. Przedstawiono podstawy teoretyczne tego procesu oraz omówiono wpływ elektrycznych i chemicznych parametrów na właściwości użytkowe wytwarzanych warstw konwersyjnych.
EN
A review, with 188 refs., of physical and chem. properties of the title metals, their susceptibility to corrosion as well as impact of chem. and elec. parameters of the process on the quality of the obtained protective layers.
PL
W przedstawionej pracy badawczej wytworzono nowatorską powłokę na bazie TiO2 zawierającą nanocząsteczkowy hydroksyapatyt (n-HA) i cząstki srebra na dostępnych w handlu podłożach stopowych Ti-6Al-4V (Grade 5) i Ti-czysty (Grade 2) za pomocą techniki plazmowego utleniania elektrolitycznego (PEO). Osadzanie powłoki zrealizowano w wodnym roztworze wodorofosforanu disodowego zawierającego zawieszone nanocząsteczki hydroksyapatytowe i wodorotlenek potasu w trybie impulsowym prądu bipolarnego o kontrolowanym cyklu pracy. Włączenie przeciwdrobnoustrojowych cząsteczek srebra było możliwe z wykorzystaniem oddzielnej operacji technologicznej w wodnym roztworze AgNO3 na zasadzie fotokatalizy na powierzchni TiO2 w warunkach obróbki w ultrafiolecie. Morfologię powierzchni utworzonych powłok zbadano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), natomiast skład pierwiastkowy powłok został określony metodą analizy dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (EDS). Obecność nanocząsteczek HA w utworzonych powłokach została określona za pomocą spektroskopii w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR). Wyniki wskazują, że utworzone powłoki PEO wykazują porowatą strukturę sieciową z osadzonymi cząstkami n-HA i Ag równomiernie rozmieszczonymi na całej powierzchni powłok. Utworzone w technologii PEO warstwy TiO2: n-HA: Ag mogą być stosowane jako bioaktywne powłoki biomimetyczne o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych w celu zwiększenia aktywności biologicznej, osteointegacji i stabilności biochemicznej w implantowanych wyrobach medycznych.
EN
In the present study, a novel TiO2-based coating containing nanosized hydroxyapatite (nHA) and Silver particles has been formed on commercially available Ti-6Al-4V (Grade 5) and Ti-pure (Grade 2) alloy substrates by the Plasma Electrolytic Oxidation (PEO) technique. The coating deposition were provided in an aqueous solution of disodium hydrogen phosphate containing suspended hydroxyapatite nanoparticles and potassium hydroxide under a pulsed bipolar current mode with controlled duty cycle. Inclusion of antimicrobial silver particles were possible from a separate technological operation in AgNO3 aqueous solution by the principle of photocatalysis at TiO2 surface under ultraviolet treatment. The surface morphology of the formed coatings has been examined by Scanning Electron Microscopy (SEM), while the element composition of the coatings has been determined by Energy Dispersive X-ray analysis (EDS). The presence of HA nanoparticles within the formed coatings has been analyzed by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). The results indicate that the formed PEO coatings exhibit a porous network structure with embedded n-HA and Ag particles uniformly distributed over the entire surface of the coatings. The PEO-formed TiO2:n-HA:Ag layers can be used as a bioactive biomimetic coating with antimicrobial properties to enhance surface bioactivity, osseointegration and biochemical stability in implantable medical devices.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wytwarzania powłok tlenkowych na stopie magnezu AZ91D przy zastosowaniu metody elektrolitycznego utleniania plazmowego (PEO) w roztworze krzemianu sodu. Określono morfologię, skład chemiczny, grubość i chropowatość otrzymanych powłok oraz odporność korozyjną modyfikowanego powierzchniowo stopu magnezu. Wykazano pozytywny wpływ obecności fluoru w powłoce na odporność korozyjną próbek pokrytych takimi powłokami.
EN
This paper presents the results of the investigations on the preparation of the oxide coatings on magnesium alloy AZ91D with the application of the plasma electrolytic oxidation (PEO) method, in the sodium silicate solution. Coatings were characterized by investigating their morphology, chemical composition, thickness and roughness, as well as the corrosion resistivity of the surface modified alloy. The positive influence of the presence of fluoride in the oxide layer on the corrosion resistance of the alloy samples was demonstrated.
PL
Dyfuzyjne warstwy azotowane typu TiN + Ti2N + αTi(N) wytworzone na tytanie w procesie azotowania jarzeniowego zwiększają jego odporność na korozję. Utlenianie elektrochemiczne azotku tytanu w elektrolitach zawierających wapń i fosfor pozwala na otrzymanie powierzchniowej warstwy TiO2 wzbogaconej w wapń i fosfor. Warstwa ta jest materiałem biozgodnym i bioaktywnym, pozwalającym na dobre połączenie implantu z kością. W artykule opisano nową technologię hybrydową. Jest to połączenie azotowania jarzeniowego i utleniania elektrochemicznego w kwasie fosforowym (V) z dodatkiem diwodorofosforanu wapnia. Warstwy azotku tytanu typu TiN + Ti2N + αTi(N) wytworzono na powierzchni stopu tytanu Grade 2 w warunkach wyładowania jarzeniowego. Procesy utleniania elektrochemicznego przeprowadzono przy użyciu dwóch wartości napięcia utleniającego: 40 i 100 V w 1% kwasie fosforowym (V) zawierającym jony wapnia Ca2+. Zbadano wpływ napięcia zastosowanego w czasie obróbki na morfologię powierzchni, właściwości korozyjne oraz grubość wytworzonych warstw.
EN
The diffusion nitrided layers of the TiN + Ti2N + αTi(N) type formed on titanium during the glow discharge nitriding process increase its resistance to corrosion. Electrochemical oxidation of titanium nitride in electrolytes containing calcium and phosphorus allows obtaining a TiO2 surface layer enriched in calcium and phosphorus. This layer is a biocompatible and bioactive material which enables a good connection of an implant with a bone. In this paper a new hybrid technology is described. It is a combination of glow discharge nitriding and electrochemical oxidation in phosphoric acid (V) with the addition of calcium dihydrogen-phosphate. The titanium nitride layers of the TiN + Ti2N + αTi(N) type were formed on the surface of titanium alloy Grade 2 under glow discharge conditions. The processes of electrochemical oxidation were carried out with the use of two values of the oxidizing voltage: 40 V and 100 V in 1% phosphoric acid (V) containing calcium ions Ca2+. The influence of the voltage applied during the processing on the surface morphology, corrosion properties and the thickness of the formed layers were examined.
EN
FeCrAl is comprised essentially of Fe, Cr, Al and generally considered as metallic substrates for catalyst support because of its advantage in the high-temperature corrosion resistance, high mechanical strength, and ductility. Oxidation film and its adhesion on FeCrAl surface with aluminum are important for catalyst life. Therefore various appropriate surface treatments such as thermal oxidation, Sol, PVD, CVD has studied. In this research, PEO (plasma electrolytic oxidation) process was applied to form the aluminum oxide on FeCrAl surface, and the formed oxide particle according to process conditions such as electric energy and oxidation time were investigated. Microstructure and aluminum oxide particle on FeCrAl surface after PEO process was observed by FE-SEM and EDS with element mapping analysis. The study presents possibility of aluminum oxide formation by electro-chemical coating process without any pretreatment of FeCrAl.
EN
During the formation of the oxide layer by plasma electrolytic oxidation (PEO), the electrochemical processes are accompanied by the plasma micro-discharges, occurring uniformly over the coated electrode. Application of an alternating current with strictly controlled electrical parameters can affect the character of the discharges, and consequently the properties of the obtained layers. When the cathodic current density exceeds anodic, at some point, a sudden change in the appearance of micro-discharges and a decrease in the intensity of the acoustic emission can be observed - in literature this effect is called “soft sparking”. In the present work, the evolution of the electrical properties of the layers at various stages of their formation has been characterized, using electrochemical impedance spectroscopy. The study showed a significant decrease in charge transfer resistance and increase in capacitance of the oxide layer after reaching the ”soft sparking”. This indicates a significant change in the structure of the oxide layer, in the barrier and main part, which is additionally confirmed by measuring the breakdown voltage.
PL
Podczas formowania warstewki tlenkowej metodą plazmowego utleniania elektrolitycznego (PEO). procesom elektrochemicznym towarzyszą mikro-wyładowania plazmowe, występujące równomiernie na pokrywanej elektrodzie. Zastosowanie prądu zmiennego, o ściśle kontrolowanych parametrach, pozwala wpływać na charakter wyładowań i w konsekwencji na właściwości otrzymywanych warstw. W przypadku, kiedy gęstość prądu katodowego jest wyższa od anodowego, na pewnym jego etapie, można zaobserwować nagłą zmianę postaci wyładowań oraz spadek natężenia emisji akustycznej, co w literaturze nazywane jest tzw. “miękkim iskrzeniem”. W niniejszej pracy została scharakteryzowana ewolucja właściwości elektrycznych warstwy tlenkowej na poszczególnych etapach jej formowania, za pomocą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Przeprowadzone badania pokazały znaczny spadek oporu przeniesienia ładunku oraz wyrost pojemności elektrycznej warstwy po osiągnięciu stanu „miękkiego iskrzenia”. Wskazuje to na duże zmiany zachodzące w strukturze warstwy tlenkowej, w jej części barierowej oraz właściwej, co dodatkowo potwierdzają pomiary napięcia przebicia.
EN
In this work, we describe surface modifications to a Ti6Al7Nb alloy resulting from plasma electrolytic oxidation (PEO) in two different solutions: one containing 0.1 mol/dm3 Ca(H2PO2)2 and 100 g/dm3 TCP (tricalcium phosphate) and another containing 0.1 mol/dm3 Ca(H2PO2)2, 25 g/dm3 TCP and 1 g/dm3 NH4F. As a result of the PEO process, a porous oxide layer containing incorporated calcium and phosphorous compounds was formed on the Ti6Al7Nb alloy surface. The morphology and chemical composition of the Ti6Al7Nb alloy samples were investigated using scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX) and X-ray diffraction (TL-XRD). The contact angle and roughness of the oxide layer were measured. The anodized samples exhibited a higher surface roughness than the non-modified Ti6Al7Nb alloy. Bioactivity investigations using an SBF solution confirmed the formation of apatite on the anodized surfaces. Additionally, the modified surface of the titanium alloy exhibited a higher corrosion resistance than as-ground examples due to the formation of a thin oxide layer on the surface.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wytwarzania powłok konwersyjnych na stopie magnezu AZ91D przy zastosowaniu metody elektrolitycznego utleniania plazmowego (PEO) w roztworze krzemianu sodu. Przedstawiono morfologię i skład chemiczny otrzymanych powłok, określono wgłębność roztworu na podstawie rozkładu grubości wytworzonych powłok, mikrotwardość powłok i odporność korozyjną próbek modyfikowanego powierzchniowo stopu magnezu.
EN
In this work results of conversion coatings on the AZ91D magnesium alloy obtaining by plasma electrolytic oxidation in alkaline sodium silicate solution are presented. Morphology and chemical composition of obtained coatings as well as throwing on the base of thickness measurements of formed layers, thickness, hardness and corrosion resistance were examined.
EN
The behaviour of oxide coatings in corrosive solution was investigated. Aluminium samples were oxidized by the plasma electrolytic oxidation process.Differentcathodic current densities in AC cycle were used.In order to characterize corrosion resistance of oxide layers, oxidized samples were immersed in 3.5% NaCl solution and their potentialsrelate to reference electrode were recorded. Furthermore linear polarization and EIS measurements in the same solution after different corrosion time were performed.Sample oxidized at condition in which cathodic current density exceeded anodic one is distinguished by higher stability and much lower current during anodic polarization.
PL
W pracy badano zachowanie warstw tlenkowych w środowisku korozyjnym. Na próbkach aluminiowych została wytworzona warstwa tlenkowa na drodze plazmowego utleniania elektrolitycznego. Zastosowano różne gęstości prądowe cyklu katodowego w przebiegu prądu zmiennego. W celu zbadania odporności na korozję, próbki z wytworzoną warstwą tlenkową zostały umieszczone w 3,5% roztworzeNaCl, a następnie był rejestrowany ich potencjał względem elektrody odniesienia. Dodatkowo badano próbki poprzez ich polaryzację liniową oraz za pomocą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Próbki, na których warstwa tlenkowa była wytworzona w warunkach, przewyższającego udziału gęstości prądowej cyklu katodowego nad cyklem anodowym wyróżniały się większą stabilnością oraz znacznie niższymi wartościami natężenia prądu podczas polaryzacji w stronę anodową.
EN
Plasma electrolytic oxidation (PEO) is an effective method to obtain hard ceramic coatings on Al, Mg and Ti alloys. Micro-discharges occurring on the electrode surface during process promote the creation of crystalline oxides phases which improve mechanical properties of the coating. By using alternate current (AC) at some current conditions the process can be conducted in ‘soft’ spark regime. This allows producing thicker layers, increasing growth rate and uniformity of layer, decreasing amount of pores and defects. These facts proof the importance of cathodic pulse in the PEO mechanism; however its role is not well defined. In this work, influence of anodic to cathodic current density ratio on kinetics of coating growth, its morphology and composition were investigated. The PEO process of pure was conducted in potassium hydroxide with sodium metasilicate addition. The different anodic to cathodic average currents densities ratios of pulses were applied. The phase composition of coatings was determined by XRD analysis. Morphology of obtained oxide layers was investigated by SEM observations.
PL
Plazmowe utlenianie elektrolityczne (PEO) jest efektywną metodą otrzymywania twardych, ceramicznych powłok głównie na stopach Al, Mg oraz Ti. Mikro-wyładowania występujące na powierzchni elektrody podczas procesu promują tworzenie się krystalicznych faz tlenkowych, które polepszają właściwości mechaniczne powłok. Stosując prąd zmienny, możliwe jest wprowadzenie procesu w tryb tzw. 'miękkiego' iskrzenia przy pewnych parametrach prądowych. Pozwala to otrzymywać grubsze powłoki, zwiększyć szybkość narastania i równomierność warstwy oraz zmniejszyć ilość porów i defektów. Świadczy to o dużym wpływie impulsu katodowego na mechanizm narastania warstwy w procesie PEO, jednak jego rola nie została jeszcze dobrze poznana. W niniejszej pracy badany był wpływ stosunku anodowej gęstości prądowej do katodowej na kinetykę wzrostu warstwy oraz jej morfologię i skład. PEO przeprowadzano w roztworze wodorotlenku potasu z dodatkiem metakrzemianu sodowego. Podkładką było czyste aluminium. Stosowane były przebiegi o różnym stosunku średniej gęstości prądowej anodowej do katodowej. Skład fazowy warstw został określony na drodze analizy dyfrakcji promieni rentgenowskich. Morfologia warstw tlenkowych była badana na drodze obserwacji pod skaningowym mikroskopie elektronowym.
PL
Plazmowe utlenianie elektrolityczne pozwala otrzymywać na stopach aluminium tlenkowe warstwy ochronne o wysokich parametrach mechanicznych, znacznie przewyższających powłoki otrzymywane na drodze tradycyjnego anodowania. Jest to spowodowane ich litą strukturą, zawierającą dużą ilość twardych faz krystalicznych Al2O3. Warstwy charakteryzują się bardzo dużą twardością, odpornością na ścieranie, posiadają znakomitą przyczepność do podłoża i dobrą odporność na korozję. Własności otrzymywanych powłok zależą głównie od warunków prądowych oraz składu i temperatury elektrolitu. Wysokie potencjały międzyelektrodowe w trakcie trwania procesu wywołują mikrowyładowania, powodujące przebijanie warstewki utlenionej i występowanie lokalnie bardzo wysokich temperatur, odpowiadających za specyficzną budowę i własności warstwy tlenkowej.
EN
Plasma electrolytic oxidation is the relatively new method of oxide layers formation on aluminium alloys. Plasma electrolytic oxide coatings have more advantageous mechanical properties than coatings obtained in traditional anodizing. It is due to dense structure with high content of hard, crystalline phases of Al2O3. Coatings offer very high hardness, wear resistance, great interfacial adhesion and good corrosion resistance. Thickness of alumina layers can reach up to 300 [mi]m. The final properties of coatings depend on the process parameters like: current conditions, composition and temperature of electrolyte. During the process high potentials occur, which result in electric breakdowns of oxide layer visible as a short duration micro-arcs on whole surface of electrode. These micro breakdowns locally heat up oxide to very high temperatures, which leads alumina fusing. This phenomenon is responsible for the specific morphology of oxide layer. Plasma electrolytic oxidation is environmentally friendly because of high diluted electrolytes are used. Coatings have many applications in industry, especially in areas with particularly high endurance requirements. Additionally this technique gives great possibilities to producing many different composites coatings.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wytwarzania powłok konwersyjnych na stopie magnezu AZ91D przy zastosowaniu metody elektrochemicznego utleniania plazmowego. Następnie na tak zmodyfikowaną powierzchnię stopu nakładano powłokę SiO2-Al2O3 metodą zol-żel. Przedstawiono morfologię otrzymanych powłok, określono ich chropowatość oraz odporność na korozję. Stwierdzono, że wytworzenie powłok metodą elektrochemicznego utleniania plazmowego, a następnie ich uszczelnienie ceramiczną powłoką tlenkową powoduje wzrost odporności stopu na korozję.
EN
In the present work, we report results of investigations of conversion coatings obtaining on magnesium alloy AZ91D by means plasma electrolytic oxidation (PEO) method. Next, on modified alloy surface SiO2-Al2O3 coating was put on. Morphology of obtained coatings, their roughness and corrosion resistant are presented. It was found that coatings obtained by means PEO method and then tighten with ceramic coating show considerable increase of corrosion resistance.
PL
W pracy przedstawiono proces wytwarzania warstw tlenkowych na aluminium metodą anodowego utleniania elektrochemicznego aktywowanego plazmą. Badano wpływ składu chemicznego roztworu elektrolitu oraz parametrów prądowych i napięciowych na strukturę i właściwości wytworzonych warstw. Warstwy tlenkowe analizowano pod względem składu chemicznego (EDS), fazowego (XRD) oraz morfologii powierzchni (SEM). Uzyskane obrazy mikrostruktur warstw są odpowiednio zestawione i wyniki analizy porównawczej zostały przedstawione. Zrealizowane badania wykazały, że warstwy tlenkowe wytworzone na aluminium metodą plazmowego utleniania elektrochemicznego są wielofazowe i charakteryzują się złożoną strukturą oraz morfologią a o tym decydują skład roztworu elektrolitu oraz parametry procesu wytwarzania.
EN
The aim of research was focused on the process of depositions of oxide layers on aluminium in different conditions by plasma electrolytic oxidation. The process was performed at static potential or current modes in one or two components electrolyte. The surface morphology and chemical composition of produced oxide layers was analyzed by SEM with EDS analyzer. The structure of oxide layers was identified by XRD techniques. The influence of different process parameters on structure, morphology and chemical composition of deposited oxide layers on aluminium has been determined. The results of performed studies are reported in this paper.
17
Content available Hydrogen embrittlement and wear of magnesium alloys
EN
Lightweight combined with good mechanical properties makes magnesium alloys attractive for many applications. However, these alloys have a poor resistance against corrosion. Associated with the corrosion of magnesium alloys is hydrogen embrittlement of the material, since, in the corrosion reaction, atomic hydrogen is generated which partly enters the material and leads to cracking. Another matter of concern for magnesium alloys is their low wear resistance, owing to the inherent low hardness of the material. The influence plasma electrolytic oxidation (PEO) coating on the tribological characteristics of an AM50 magnesium alloy assessed by dry sliding wear tests and the associated wear mechanisms are discussed in this paper.
PL
Niska waga połączona z dobrymi właściwościami mechanicznymi czynią stopy magnezu atrakcyjnymi w wielu zastosowaniach. Jednak stopy te wykazują niską odporność na korozję. Z korozją związana jest kruchość wodorowa stopów magnezu, wynikająca z wydzielaniem w trakcie reakcji korozyjnych wodoru atomowego, który częściowo wnika do materiału i prowadzi do pękania. Kolejnym zagadnieniem jest niska odporność stopów magnezu na zużycie cierne. W pracy przedstawiono wpływ utleniania plazmowo-elektrolitycznego (PEO) na charakterystykę tribologiczną stopu AM58 w warunkach tarcia suchego oraz związane z nią mechanizmy zużycia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.