Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  środowisko zamieszkania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Psycho-social aspects of shaping the residential environment
EN
The paper discusses selected issues related to designing residential environment in the context of the broadly understood spatial perception. The authors presents selected dependences that emerge between the designed spatial systems and their users. Attention was focused on social phenomena and psychology-related issues that occur in the dynamically changing urban structures. How do we perceive the environment in which we function day by day? What affects the comfort of its use? Which factors determine our attachment to the place of residence, its climate and safety? Does the contemporary architecture foster the creation of places that positively affect our mental condition and emotions? Does it create the possibilities of building integrating spaces? Are we, the users, able to affect it in any way?
PL
Tematem artykułu są wybrane zagadnienia dotyczące projektowania środowiska zamieszkania w kontekście szeroko rozumianej percepcji przestrzeni. Autorzy przedstawiają wybrane zależności, jakie tworzą się między projektowanymi obecnie układami przestrzennymi a ich użytkownikami. Przedmiotem zainteresowania są zjawiska społeczne, a także zagadnienia z zakresu psychologii zachodzące w dynamicznie zmieniających się strukturach miejskich. W jaki sposób odbieramy środowisko, w którym na co dzień funkcjonujemy? Co wpływa na komfort jego użytkowania? Jakie czynniki decydują o naszym przywiązaniu do miejsca zamieszkania, o jego klimacie i bezpieczeństwie. Czy współczesna architektura sprzyja kreowaniu miejsc mających pozytywny wpływ na naszą psychikę i emocje? Czy sprzyja tworzeniu przestrzeni integrujących społeczeństwo? Czy jako użytkownicy mamy na to jakiś wpływ?
PL
Tematem artykułu są zagadnienia dotyczące rozwoju architektury mieszkaniowej w kontekście coraz bardziej zauważalnego procesu starzenia się społeczeństw. Dzięki zdobyczom współczesnej medycyny, poprawiającym się warunkom bytowym, zwiększeniu zamożności żyjemy coraz dłużej. Udział procentowy seniorów w globalnej populacji rośnie. Jednym z najważniejszych problemów w tej sytuacji jest potrzeba zapewnienia im odpowiednich warunków egzystencjalnych. Ze względu na różnego rodzaju ograniczenia związane z wiekiem istnieje konieczność dostosowania struktur mieszkalnych do specyficznych wymagań osób w podeszłym wieku. Powstają nowe typologie budynków i mieszkań o innowacyjnych zasadach funkcjonowania oraz zróżnicowanych konfiguracjach przestrzennych. Artykuł sygnalizuje zagadnienia, które w zbiorowej świadomości są coraz bardziej obecne i akcentowane. Autor przedstawia wybrane aspekty kształtowania środowiska przyjaznego ludziom starszym. Prowadzone badania stanowią dobrą okazję do weryfikacji poglądów na temat projektowania założeń mieszkalnych, ich uniwersalności i otwartości w kontekście zmieniających się realiów i potrzeb społecznych.
EN
The subject of the article are issues related to the development of housing architecture in the context of an increasingly noticeable aging process. Thanks to the achievements of modem medicine, improving living conditions, and increasing wealth, we live longer and longer. The percentage of seniors in the global population is increasing. One of the most important aspects in this situation is the need to provide them with adequate existential conditions. Due to various age-related restrictions, there is a need to adapt residential structures to the specific requirements of the elderly. New typologies of buildings and apartments are emerging with innovative functioning principles and diverse spatial configurations. The article signals problems that are increasingly present and emphasized in the collective consciousness. The author presents selected issues related to shaping the environment friendly for the elderly. Observations and studies are an opportunity to verify general views on the design of residential premises, their universality and openness in the context of changing realities and social needs.
3
Content available Odzyskiwanie miejskiej przestrzeni zamieszkiwania
PL
Przestrzeń współczesnego miasta w pewien sposób przestała być przestrzenią zamieszkiwania, rozumianą jako m.in. przestrzeń wymiany i kontaktów międzyludzkich. Współczesność na nowo zdefiniowała przestrzenie segregacji – od enklaw luksusu i biedy w centrum po przedmieścia zamykające swoich użytkowników w wygrodzonych, strzeżonych osiedlach. Spostrzeżenia dotyczące jakości zamieszkiwania w mieście „tu i teraz” stają się dla autorki punktem wyjścia do rozważań nad pożądanymi cechami przestrzeni zamieszkiwania w przyszłości oraz wpływem sposobu użytkowania na jej kształt.
EN
Urban space of a contemporary city in some ways stopped to be the habitable space, defined between other notions as the space of interchange and social contact. The present redefined segregation zones – from luxury and poverty enclaves in the center of the city to suburbs with their inhabitants protected in gated communities. Some observations about the quality of living in the city „here and now” build the starting point for the search of the most desired features of the habitable space of the future and how the usage habits influence the form of such space.
PL
Od początków istnienia ludzkości jedną z podstawowych potrzeb związanych z egzystencją człowieka jest zapewnienie sobie schronienia. W różnych regionach świata zaspokajanie tej potrzeby uzależnione było od odmiennych uwarunkowań kulturowych, społecznych czy klimatycznych. Obserwowane na przestrzeni ostatnich lat zmiany zachodzące w klimacie, przyczyniają się do występujących coraz częściej anomalii pogodowych, takich jak m.in.: powodzie, długotrwałe susze, intensywne opady deszczu z towarzyszącymi im wyładowaniami atmosferycznymi czy wysokie temperatury. Badania i analizy związane z ich występowaniem przyczyniają się do odpowiedniego podejścia w tworzeniu współczesnych założeń urbanistycznych i rozwiązań architektonicznych. Umiejętne wykorzystywanie wiedzy opartej na badaniach klimatu oraz na obserwacji realiów życia danego społeczeństwa, daje możliwość kreowania jak najlepszych przestrzeni i obiektów związanych z egzystencją człowieka. Rozwój jednostek terytorialnych powinien zawsze iść w parze z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz szeroko pojmowanej ochrony środowiska. W realiach dzisiejszego świata, projektowanie i realizowanie inwestycji powinno być warunkowane nie tylko przez strefy klimatyczne, ale też powinno wychodzić naprzeciw potrzebom danych społeczności w odniesieniu do ich tradycji i kultury. Syria, kraj o zupełnie odmiennych warunkach klimatycznych, społecznych, religijnych i kulturowych niż Polska, stanowi dobrą podstawę do zrozumienia zależności pomiędzy decyzjami projektowymi a społecznymi wymaganiami. Istotną rolę odgrywa tu religia - islam, której zasady wyznaczają pewne tendencje w wyborach rozwiązań projektowych. Zarówno w Polsce, jak i w Syrii dużą wagę przykłada się do zabezpieczenia miejsc zamieszkania przed nadmiernym wpływem klimatu. Rozwiązania projektowe stosowane w Syrii chronią mieszkańców przed nadmierną penetracją promieni słonecznych oraz wysoką temperaturą powietrza. W Polsce natomiast dąży się do zabezpieczenia przed nadmiernym wychładzaniem pomieszczeń, otwierając się na dobroczynne oddziaływanie słońca. Optymalne rozwiązania projektowe zapewniają mieszkańcom coraz lepsze warunki bytowe, wychodzące naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności. Kształtowanie przestrzeni miejskich oraz środowiska zamieszkiwania z poszanowaniem wartości kulturowych i społecznych przyczynia się do pozytywnego ich odbioru. Miasta, dzielnice czy osiedla syryjskie kształtowane są z poszanowaniem religii, kultury i tradycji narodowej. Współcześnie mieszkańcy stawiają coraz wyższe wymagania względem realizowanych inwestycji. W Polsce i w Syrii dąży się do podnoszenia standardu budowanych mieszkań, wprowadza się nowoczesne rozwiązania materiałowe, jednocześnie proponując nowatorskie rozwiązania architektoniczne. Dążenie do zachowania harmonijnej relacji pomiędzy zewnętrznym i wewnętrznym środowiskiem zamieszkania jest istotnym wyznacznikiem kształtowania przestrzeni w obu krajach.
EN
Since the beginning of mankind one of the basic needs related to human existence has been to provide shelter. In various world regions, satisfying this need depends on different cultural, social conditions and climate changes. Recently observed climate changes cause even more frequent weather anomalies such as: floods, prolonged droughts, heavy rainfall accompanied by lightning and high temperatures. Studies and analyses related to those factors contribute to contemporary urban planning and architectural solutions. Skillful use of research based knowledge and the observations of climate and realities of a society life gives the opportunity to create the best space and objects related to human existence. The development of territorial units should always go with sustainable development and environmental protection. Design and investment realizations should be conditioned nowadays not only by climate zones, but also should be related to the tradition and culture of citizens and communities. Syria, as a country with completely different climate, social, religious and cultural conditions than Poland, can be a good basis for understanding the relations between design decisions and people requirements. The main role in this country is played by religion - Islam, the principles of which determine some architectural and urban decisions. In Poland and in Syria one pays special attention to protecting living places from excessive influence of climate. The design solutions in Syria protect mainly the inhabitants against high temperatures and penetration of sunrays. In Poland, however, one seeks to protect rooms against undue cooling by using the beneficial impact of the sun. Optimal design solutions ensure the best living conditions for inhabitants and meet the needs of local communities. Urban development and living environment respecting the cultural and social conditions contribute to the positive reception of such solutions in the community. Syrian cities, districts and housing developments are created with respect for religion, culture and tradition of Syrian people. Nowadays citizens have even higher expectations for the realized housing investments. In Poland and in Syria one seeks to raise the standard of a housing construction, introducing modem materials and offering innovative architectural solutions. Striving to maintain a harmonious relationship between the external and internal environment is an important determinant of living space design in both countries.
5
Content available remote Niewielki ośrodek miejski komfortowym środowiskiem zamieszkania
PL
Niewielkie miasta, jak wskazują dane, są obszarem często zamieszkiwanym (40% populacji żyje w niewielkich ośrodkach miejskich). Wydaje się, że obecnie są to ośrodki coraz bardziej doceniane ze względu na warunki mieszkaniowe. W artykule zestawiono wyniki badań, a także podano wnioski z ankiet i analizy urbanistycznej zrealizowanej w – zróżnicowanych ze względu na typologię zabudowy mieszkaniowej – obszarach zlokalizowanych w Błażowej, Dukli i Sieniawie – w trzech niewielkich miastach województwa podkarpackiego. Badania ankietowe konsultowane z socjologiem umożliwiły pozyskanie informacji na temat oceny środowiska zamieszkania przez zainteresowanych mieszkańców. Korzystając z analizy urbanistycznej, dokonano oceny własnej zastanego środowiska zamieszkania przez zainteresowanych mieszkańców wymienionych miast. Tym samym uzyskano odpowiedź na pytanie: Czy małe miasto można określić mianem miasta przyszłości, miasta przyjaznego człowiekowi?
EN
As the data prove, small towns are quite densely populated areas (40% of the population live in such urban centres). These days, they seem to be more and more appreciated considering their housing conditions. This paper presents research results as well as conclusions drawn from surveys and an urban analysis carried out in Błażowa, Dukla and Sieniawa – three small towns with diverse typology of housing located in the Province of Podkarpacie. The surveys, consulted with a sociologist, made it possible to collect information on the interested inhabitants’ evaluation of their housing environment. The author analyzes their assessments of the existing housing environment which help to answer the following question: Can a small urban centre be defined as the town of the future, as a human-friendly place?
PL
Każda działalność człowieka generuje powstawanie odpadów. W ostatnich dekadach ilość odpadów zaczęła się znacząco zwiększać, jednocześnie zagrażając ludziom i środowisku ze względu na zawartość substancji szkodliwych, taki jak plastik, metale ciężkie i groźne dla środowiska substancje chemiczne. Prowadzona obecnie polityka gospodarki odpadami zobowiązuje do eliminacji tych substancji ze składowisk, ogólnego zmniejszenia ilości odpadów deponowanych na składowiskach oraz zwiększenia frakcji odzyskiwanych do wtórnego wykorzystania. Działania tego typu powodują, że już na etapie gospodarstw domowych odpady powinny być segregowane na co najmniej cztery frakcje. W celu określenia wpływu gospodarki odpadami na zagospodarowanie najbliższego otoczenia człowieka, czyli gospodarstwa domowego, niezbędne jest przeanalizowanie systemu gospodarki odpadami na poszczególnych szczeblach powstawania odpadów, ich gromadzenia i segregacji - do momentu przekazania ich do dalszej obróbki, utylizacji lub składowania. W niniejszym artykule starano się przedstawić możliwości nowych rozwiązań, pozwalających na takie gospodarowanie przestrzenią w miejscu zamieszkania, aby ograniczać miejsce zajmowane przez odpady.
EN
Every human activity generates waste. In recent decades, the amount of waste started to significantly increase at the same time threatening people and the environment due to the content of harmful substances such as plastics, heavy metals and dangerous chemicals. The current waste management policy requires elimination of these substances from landfills, reducing the overall amount of waste deposited in landfills and increase in the fraction recovered for recycling. At the level of household waste should be segregated, at least into four fractions. In order to determine the impact of waste management for the development of man's closest environment, ie household, it is necessary to analyze the waste management system at various levels resulting from the waste collection and segregation until their transfer to further treatment, disposal or landfilling. This article seeks to provide propositions for new solutions to such management of space at home to reduce the space occupied by the waste.
7
Content available remote Minimalizacja miast - dzieła sztuki : wybrane problemy
PL
Oszczędność w sztuce i w architekturze kształtuje nowy wizerunek miasta - dzieła sztuki. Jego minimalizm przejawia się w pięknie form zbudowanych, filozofii ekorozwoju i rozwoju zrównoważonego, a także oszczędności w aspekcie ekonomii i gospodarki terenem. Dla oceny współczesnego ośrodka miejskiego istotne znaczenie ma jego wartość. Za jej sprawą „miasto maszyna” przekształca się w miejsce refleksji i uczuć - możemy postrzegać je jako dzieło sztuki, wyraz wrażeń estetycznych i duchowych. Bez względu na sposób pojmowania miasta można przyjąć, że jego najistotniejszym elementem jest człowiek oraz przestrzeń i formy mu towarzyszące. Współczesne organizmy miejskie przybierają wiele postaci - niekiedy są miejscami spokojnymi, ekologicznymi, innym razem zamieniają się w duże metropolie nasycone informatyką i nowymi technologiami. W jakim środowisku chcemy żyć - to podstawowe pytanie, które zwraca uwagę na poszczególne wartości miasta jako pożądanego obszaru zamieszkania, często o minimalistycznym charakterze.
EN
Economy in art and architecture produce a new image of a town - work of art. Its minimalism is reflected in the beauty of built forms, the philosophy of eco-development and sustainable development, as well as savings in economy and land management. What is essential in the evaluation of a contemporary urban centre is its value. Owing to it “the town machine” is transformed into a place of thought and emotion - it can be perceived as a work of art, an expression of aesthetics and spirituality. Regardless of how the town is perceived, it can be assumed that its crucial element is constituted by the human being, space and forms that accompany it. Contemporary urban organisms take many forms - sometimes they are quiet, ecological places, another time they are huge metropolises saturated with computerised systems and new technologies. In what environment do wa want to live - it is a basic question that draws attention to particular values of a town as a desired residential area, often of minimalist character.
8
Content available remote Responsibility of the architect to the local community
EN
A design improves or worsens people's lives and its effects may last for decades [1, p. 5]. Depending on its scale, these effects may be seen in the area of a district, city or province [14] and in the light of the EU structural policy - of the region as well [10 p.15]. A design transforms numerous biotechnical and mental factors in the residential environment. We can measure many of them and assess their influence on man as positive or negative. Since the mid-19th century, various systems of valuation of the transformed environment have been created and developed. On the basis of international programmes such as Agenda 21 [6], Health 21, UCLA Health System [9], URBACT and others, assessment tools of the influence of designed investments on man and nature are elaborated. The knowledge about the influence of architecture on people's health and life is systematically broadened and along with this knowledge, the number of assessment systems is still growing. What we ought to bear in mind is the fact the architect's work exerts an enormous influence - positive or negative - on man's psycho-physical health and the development or deterioration of his social and spatial relations [4] - only then shall we see the greatness of responsibility that is placed on him.
PL
Projekt poprawia lub pogarsza życie ludzi, a jego efekty mogą trwać dziesiątki lat [1, s. 5]. W zależności od skali, efekty te mogą obejmować obszar dzielnicy, miasta, województwa [14], a w świetle polityki strukturalnej UE - także regionu [10 s.15]. Projekt przekształca bardzo dużo czynników biotechnicznych i psychicznych w środowisku zamieszkania. Wiele z nich potrafimy zmierzyć, a ich wpływ ocenić jako pozytywny lub negatywny dla człowieka. Od połowy XIX wieku powstają i rozwijają się systemy wartościowania środowiska przetworzonego. W oparciu o międzynarodowe programy, takie jak Agenda 21 [6], Health 21, UCLA Health System [9], URBACT i inne, opracowywane są narzędzia oceny wpływu projektowanych inwestycji na człowieka i przyrodę. Wiedza na temat wpływu architektury na zdrowie i życie ludzi jest systematycznie poszerzana, a wraz z nią rośnie liczba systemów jej oceny. Wystarczy zrozumieć, jaki wpływ - dodatni czy ujemny - na zdrowie psycho-fizyczne człowieka oraz na rozwój lub degenerację jego relacji społecznych i przestrzennych [4] ma praca architekta, aby dostrzec, jak wielka odpowiedzialność na nim ciąży.
9
Content available remote Akweny - przestrzeń do zamieszkania - poszukiwanie rezerw
PL
Akweny w wielu miastach stały się elementem przestrzeni śródmiejskiej, a co się z tym wiąże atrakcyjną przestrzenią dla mieszkańców. Atrakcyjność przestrzeni wodnych przyczyniła się do zagospodarowania terenów nadbrzeżnych na cele mieszkalne, przyciągając wielu amatorów obcowania z naturalnym środowiskiem, za które to są gotowi zapłacić każdą cenę. W niniejszym artykule autor przedstawia kilka przykładów realizacji zespołów mieszkaniowych, które ilustrują współczesne podejście projektantów-architektów do problematyki zrównoważonego rozwoju, a równocześnie powodują zwiększenie intensywności zabudowy, optymalizację przestrzeni dzięki pozyskiwaniu nowych terenów pod zabudowę, a przez nowatorskie rozwiązania wprowadzają nową jakość do przestrzeni miejskiej.
EN
In most cities, bodies of water have become an element of the central space and, consequently, an attractive space for their inhabitants. The attractiveness of aquatic spaces contributed to the development of waterfront areas for housing purposes - they attract many amateurs of communing with the natural environment at any price. My paper presents several examples of implementing residential complexes which illustrate contemporary designers and architects' approach to the problems of sustainable development, increase the intensiveness of development, optimize a space by gaining new areas for development and introduce a new quality into an urban space owing to some innovative solutions.
PL
Artykuł stanowi podsumowanie badań dotyczących funkcjonowania społecznego budownictwa czynszowego w Polsce. Odnosi się to do oceny elementów środowiska zamieszkania w zespołach zabudowy mieszkaniowej TBS, z określeniem standardów mieszkań i rozwiązań architektoniczno – przestrzennych tej formy mieszkalnictwa. Wyniki badań zawierających ocenę form zabudowy w aspekcie czynników społeczno – ekonomicznych posłużyć powinny poprawie funkcjonowania społecznego budownictwa czynszowego w Polsce.
EN
The researches of role of social housing in creating of habitat in Poland. The article is a summary of research the functioning of social housing in Poland. It refers to assess the elements of habitat/TBS- social building society/ specifying the standards of housing and architectural-spatial solutions of these forms of housing. Test results include an assessement of housing forms in terms of socio-economic factors, where they should be used to improve the functioning of the social building societies in Poland.
11
Content available remote Tworzenie miejskiego środowiska zamieszkania - przypadek marokański
PL
Podejmując poruszane w bloku tematycznym pytania: "Dlaczego chcemy mieszkać w mieście?" Jakie cechy przestrzennego zamieszkania w mieście decydują o jego atrakcyjności?, autor nie stara się wprost na nie odpowiedzieć. Sugeruje, że odpowiedź jednoznaczna nie istnieje, a różnorodność odpowiedzi przekłada się na wielość nacji, kultur i różnorodnych sytuacji życiowych. Swoją wypowiedź na temat miasta jako magicznej i przyciągającej "formy egzystencji", a zarazem konkretnego tworu opiera na osobistych doświadczeniach zawodowych i przemyśleniach, które nabył pracując jako architekt przy projektowaniu nowej dzielnicy HAY RAHMA II - SALE koło Rabatu w Maroku. Na podstawie tych doświadczeń odnosi się między innymi do patologicznych zjawisk występujących w miastach, sugerując chorobliwą analogię pomiędzy slumsami a zamkniętymi (ogrodzonymi) zespołami mieszkalnymi.
EN
The author taking the question from the subject block: "Why do we want to live in a city?" What kind of features of the spatial life decide about its attraction?, does not try to answer them directly. He suggests that the explicit answer, does not exist, and the variety of anwers depends on the nation size, cultures and different life situations of people. His own statement, on the subject of the city as a magic and attractive "existence form", and at the same time a very specific one are based on personal, professional experience and thoughts that he achieved working as an architect with the designing a new HAY RAHMA II - SALE district near Rabat in Morocco. On the basis of these experiences, he treats among others the pathological phenomena existing In cities, suggesting the abnormal analogy between the slums, and closed off and surrounded complex of buildings.
12
Content available remote Iluminacja środowiska zamieszkania
PL
Akcentując znaczenie "architektury światła", autor podkreśla rolę i miejsce architekta XXI wieku, który powinien być znawcą swojej dziedziny - teorii architektury, a także estetą, który konstruując winien ułatwiać ludziom warunki codziennej egzystencji w miejscu ich przebywania. Dzięki temu środowisko mieszkaniowe, miasta, obiekty użyteczności publicznej będą dobrą odpowiedzią na potrzeby ich użytkowników, a co najważniejsze nie będą dla nich utrudnieniem. Esej zawiera postulaty efektywnego zastosowania iluminacji i skutki jej nieumiejętnego wykorzystania. Dzięki budowaniu rozumianemu jako świadomy akt kreacji architekta, a nie tylko stawianie budynków, architektura (środowisko najbliższego otoczenia) to spójna i przemyślana dziedzina. Techniki świetlne tworzą szansę na sprostanie potrzebom ludzi - mieszkańców korzystających z miejskich przestrzeni, a światło jest efektywnym narzędziem zmiany wizerunku polskich miast i ich estetyzacji.
EN
While emphasizing the meaning of "light architecture", the author points at the role and place of an architect in the 21st c. An architect should not only be a specialist in the theory of architecture, but at the same time an aesthete, who while designing enhances an everyday living standard for people in every place they stay. Thanks to such effort, our homes, cities, and public facilities will meet the needs of their users, and, more importantly, such places will not constitute an obstacle for them. The paper contains postulates for the efficient use of illumination and possible consequences of its inappropriate use. A well thought construction process, understood as an act of cautious creation performed by an architect rather than mere erecting buildings, makes architecture (immediate environment) a cohesive and thoughtful activity. Light techniques create opportunity to meet needs of inhabitants who use urban spaces, and light is an effective tool for changing the image of Polish cities and their aesthetic appearance.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.