Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Ciśnieniowa aglomeracja stałego paliwa kompozytowego
PL
Przedstawiono wybrane wyniki badań granulacji ciśnieniowej mieszanek węgla kamiennego i drzewnego oraz dodatków. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ składu mieszanki i jej wilgotności na właściwości mechaniczne, ciepło spalania i spiekalność uzyskanych granulatów. Parametry charakteryzujące ich właściwości użytkowe osiągnęły wartości: wytrzymałość na ściskanie 100–1600 N/g, ciepło spalania powyżej 24 MJ/kg, zawartość popiołu poniżej 10% oraz spiekalność RI poniżej 1.
EN
Blends of bituminous coal and charcoal with additives (wheat starch, scrap paper, polysaccharides, waste cakes) were briquetted in lab. and exptl. granulators and in a screw extruder. The briquettes showed compressive strength 100–1600 N/g, combustion heat above 24 MJ/kg, ash content below 10% and sinterability (Roga index) below 1. The briquettes made of bituminous coal (90%) and scrap paper (10%) showed the highest compression strength.
2
Content available remote Brykietowanie paliw stałych w prasie walcowej
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu brykietowania wybranych paliw stałych w laboratoryjnej prasie walcowej z symetrycznym oraz niesymetrycznym układem zagęszczania. Zwrócono uwagę na ciągłe scalanie węgla brunatnego i sypkiego paliwa kompozytowego. Zaprezentowano również wyniki prac eksperymentalnych prowadzonych w celu wytypowania ekologicznych lepiszczy do wiązania miału węgla kamiennego. Wyniki badań mogą być wdrożone do praktyki przemysłowej.
EN
Fines of lignite and bituminous coal were briquetted after addn. of molasses, magnofloc, wheat starch, carboxymethyl cellulose and slaked lime. The addn. of molasses resulted in the highest drop strength of the briquettes (above 90%).
PL
W artykule zostały przedstawione doświadczenia związane z wprowadzeniem, wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu zarządzania energią (SZE) zgodnie z ISO 50001 w dużym przedsiębiorstwie. Opisano sposób przeprowadzenia przeglądu energetycznego, określenia energii bazowej oraz opracowania reprezentatywnych wskaźników pozwalających na monitorowanie wyników działań i przedsięwzięć inwestycyjnych służących poprawie efektywności energetycznej i ekonomicznej prowadzonych w ramach systemu. Przegląd energetyczny jest podstawą SZE i prawidłowe jego przeprowadzenie ma kluczowe znaczenie dla skuteczności tego systemu. Kolejnym ważnym elementem przeglądu są wskaźniki, które powinny być proste i zrozumiałe oraz uwzględniać specyfikę przedsiębiorstwa i sezonowość występowania zjawisk mających wpływ na wynik energetyczny. Opisane doświadczenia dowodzą przydatności i skuteczności wdrożenia takiego systemu i pomimo biurokracji niezbędnej przy funkcjonowaniu systemu, to efekty warte są tego nakładu pracy. W czasie 3 lat funkcjonowania SZE (lata 2012-2015) uzyskano ponad 15% poprawę efektywności energetycznej oraz prawie 30% obniżenie kosztów ponoszonych na zakup energii. Cel główny przyjęty na lata 2012-2017 został zrealizowany na koniec 2015 roku co świadczy o poprawności wytypowanych do realizacji zadań i skuteczności podjętych działań. Analiza wskaźników wyniku energetycznego wykazuje słuszność ich stosowania, a wskaźniki cząstkowe monitorowane z interwałem miesięcznym obrazują konsumpcję energii w obiekcie i pozwalają na wychwytywanie nieprawidłowości pojawiających się podczas eksploatacji i wynikających z usterek oraz awarii urządzeń technicznych i technologicznych.
EN
The article presents experiences with implementation and operations of energy control system (ECS) according to ISO 50001 in big company. Described is a way of conducting of energy check, defining basic energy and designing representative indicators allowing for the control over results of investing enterprises serving increase of energy and economic efficiency conducted within the system. Energy check is essential for ECS and carrying it on correctly has a key meaning for efficiency of the system. Another key elements of the check are indicators, which should be simple and understandable and include the specificity of enterprise and seasonality of certain occurrences that influence energy results. Described experiences prove helpfulness and efficiency of implementation of such a system and despite bureaucracy necessary with operation of the system, the effects are worth the effort. In 3 years time of ECS operation (years 2012-2015) obtained were 15% of energy efficiency growth and almost 30% decrease of energy purchase costs. The main goal for years 2012-2017 was obtained by the end of 2015 which proves the correctness of selected tasks and efficiency of measures taken. The analysis of indicators of energy result shows validity of their usage and partial indicators monitored with a monthly interval picture energy consumption in the object and allow to catch irregularities showing up during operation and resulting from accidents and flaws of technical and technological devices.
EN
The results of geophysical studies conducted with selected electrical and electromagnetic methods in the Kondratowa Valley in the Tatra Mountains (the Carpathian Mountains, Poland) are presented in the article. The surveys were performed with the following methods: electrical resistivity tomography (ERT), georadar (GPR) and conductivity meter (CM). The objective of the noninvasive geophysical measurements was to determine the thickness of the Quaternary postglacial sediments that fill the bottom of the valley and to designate the accumulation of boulders deposited on Quaternary sediments. The results of ERT surveys conducted along the axis of the valley allowed to determine the changeability of the thickness of the postglacial sediments and allowed to designate a few areas of occurrence of boulders. The ERT, GPR and CM surveys conducted across the valley allowed to designate with high accuracy the thickness of the accumulation of boulders sliding down the valley bottom from the couloirs surrounding the valley.
PL
Referat zawiera przegląd ogniw paliwowych z opisem ich działania i własności. Przedstawione zostały układy przekształtnikowe współpracujące z ogniwami paliwowymi umożliwiające zastosowanie ich w aplikacjach transportowych. Przeanalizowane zostały różne rozwiązania topologiczne układów przetwarzających energię elektryczną wytworzoną w ogniwach paliwowych od tych najprostszych bez izolacji galwanicznej po te złożone bazujące na zjawisku rezonansu. W opisie tych rozwiązań zwrócono uwagę na część elektroenergetyczną, część sterowania oraz nadzoru.
EN
The paper comprises a review of fuel cells with a description of their operations and features. Converter systems have been presented which cooperate with fuel cells enabling their implementation in transport applications. Various topological solutions have been analysed of systems converting electrical energy created in fuel cells starting from the simple ones without galvanic isolation, to the complex ones based on resonance phenomenon. In the description of these solutions, attention has been paid to electrical power part, control and supervision part.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia poprawy efektywności energetycznej i ekonomicznej w dużych przedsiębiorstwach logistycznych. Przedstawiono możliwości poprawy efektu energetycznego oraz oszczędności ekonomicznych na przykładzie wybranego dużego przedsiębiorstwa. Przedstawiono przykłady działań organizacyjnych, informacyjno-promocyjnych oraz technicznych, które w perspektywie kilku lat przynoszą widoczne efekty ekonomiczne i skutkujące poprawą efektywności energetycznej w danym przedsiębiorstwie. W artykule zostały przedstawione efekty działań proefektywnościowych, które godne są powielania i wdrażania w innych przedsiębiorstwach oraz pokazują potencjał poprawy wyniku energetycznego.
EN
The article presents the energy efficiency and economical issues in large logistics companies. The possibilities of improving energy performance and cost savings, shows on the example of selected large company. Moreover, there have been presented the examples of organizational, promotional, and technical activities. These activities in the next few years provide a significant economic impact. That action will also contribute to improving energy efficiency in the enterprise. The article presents the effects of actions to improve efficiency. This type of operation should be followed and implemented in other companies. The authors also drew attention to show the potential of improvement of the energetic result.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję symulatora pojazdu elektrycznego opracowaną w Zakładzie Systemów Informatycznych i Trakcyjnych w Transporcie Wydziały Transportu Politechniki Warszawskiej. Symulator pozwala na weryfikację teoretycznych przejazdów symulowanych na bazie modelu matematycznego realizowanego przy użyciu pakietu MATLAB. Po pełnym uruchomieniu symulatora możliwe będą analizy dowolnie zaprogramowanych przejazdów ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji zużycia energii elektrycznej. Dzięki zastosowaniu wysokosprawnych układów przekształtnikowych i wyspecjalizowanych układów pomiarowych pozwala analizować rozpływy energii elektrycznej w układzie i w pełni je kontrolować. W niniejszej publikacji zostanie przedstawiona budowa układu z opisem wybranych podzespołów i uzasadnieniem tego wyboru.
EN
The paper presents a concept of electric vehicle simulator developed at the Division of Information Systems and Traction, Faculty of Transport, Warsaw University of Technology. The simulator allows for the verification of theoretical trips simulated on the basis of a mathematical model implemented using MATLAB. Once fully operational, the simulator can be freely programmed with rides analysis with particular emphasis on optimizing the energy consumption. Thanks to the high efficiency converter systems and accurate measurement unit, allows to analyze energy flow in a vehicle powertrain system and fully control it. This publication shows a description of the construction of the hardware and the reasons of components selection.
PL
Proces suszenia jest niezbędnym elementem podczas wytwarzania paliw kompozytowych z biomasy i węgla. Omawiana suszarka multicyklonowa jest oryginalnym rozwiązaniem konstrukcyjnym opracowanym i opatentowanym przez AGH, które może być wykorzystane w trakcie przygotowania surowca do procesu scalania. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów suszenia rozdrobnionej słomy i węgla brunatnego w doświadczalnej suszarce multicyklonowej oraz rezultaty obliczeń symulacyjnych jej pracy. Do utworzenia modelu numerycznego CFD (Computational Fluids Dynamics) procesu suszenia w suszarce multicyklonowej wykorzystano oprogramowanie ANSYS Fluent. Dzięki modelowaniu numerycznemu CFD uzyskano informacje na temat pracy i funkcjonowania wymienionej suszarki. Zaprezentowano szereg uzyskanych w trakcie obliczeń rezultatów, tj.: temperatury i zawartości wilgoci dla surowca i gazu suszącego, zmianę zawartości wilgoci surowca na poszczególnych stopniach suszarki, wpływ uziarnienia paliwa na stopień jego odparowania, rozkłady najważniejszych parametrów pracy suszarki dla gazu do suszenia i suszonych ziaren oraz czas przebywania surowca w poszczególnych stopniach suszarki. Ponadto wyznaczono współczynnik wymiany ciepła w suszarce multicyklonowej, który wynosi do 250 W/(m2K). Przeprowadzone próby na stanowisku doświadczalnym suszenia biomasy i węgla brunatnego oraz obliczenia symulacyjne potwierdziły słuszność przyjętej koncepcji suszenia z wykorzystaniem cyklonów w układzie szeregowym. Suszarka wykazała zdolność do obniżenia o 15% wilgoci w słomie przy zastosowaniu niskiej temperatury suszenia, tj. 170°C dla zastępczego rozmiaru ziarna 1,5 mm. W przypadku suszenia rozdrobnionego węgla brunatnego dla rozmiaru zastępczego ziarna 0,5 mm, ilość wilgoci zmniejszyła się o 21%. Badana suszarka multicyklonowa wykazała dużą dynamikę procesu suszenia, która wynosi 3%/s w przypadku suszenia rozdrobnionej słomy i 4%/s dla rozdrobnionego węgla brunatnego.
EN
The drying process is an essential part of the production of composite fuels from biomass and coal. The presented multi-cyclone dryer is an original design solution developed and patented by AGH, which can be used during the preparation of raw material for the unification process. This article presents the results of measurements of the particulate straw and lignite drying in a multi-cyclone dryer, and the results of simulation calculations of the dryer’s performance. The ANSYS Fluent software was used to create a CFD (Computational Fluids Dynamics) numerical model of the drying process in a multi-cyclone dryer. The CFD numerical modelling provided information about the performance and operation of the dryer. Key results obtained during the calculations include the following: the temperature and moisture content of the raw material and drying gas, the change in the moisture content of the raw material for each stage of the dryer, the influence of fuel particle size on the degree of evaporation, the distribution of the most important parameters of the dryer’s performance for drying gas and dried particles, and the residence time of the raw material for each stage of the dryer. Moreover, the heat transfer coefficient in the multi-cyclone dryer was determined, which is up to 250 W/(m2K). The conducted experimental tests of biomass and lignite drying in the dryer, as well as the simulation calculations, confirmed the validity of the approach for drying with the use of cyclones arranged in series. The dryer demonstrated the ability to release 15% of the moisture from the straw with the use of a low drying temperature, i.e. 170°C for the sample particle size of 1.5 mm. In the case of particulate lignite drying for the substitute particle size of 0.5 mm, the amount of evaporated moisture was 21%. The examined multi-cyclone dryer demonstrated high dynamics in the drying process, at 3% per s in the case of particulate straw drying and 4% per s for particulate lignite.
PL
W artykule zwrócono uwagę na nową koncepcję określania kąta chwytu w układzie roboczym rolka - płaska matryca. Poddano ją weryfikacji eksperymentalnej na przykładzie paliw kompozytowych. W tym celu opracowano metodykę i wyznaczono współczynniki tarcia zewnętrznego oraz wewnętrznego kilku mieszanek paliw. Ich znajomość umożliwia określenie kąta chwytu mającego istotny wpływ na wydajność granulatora. Następnie przeprowadzono próby granulacji ciśnieniowej wybranych mieszanek. Wyniki badań oraz obliczeń przedstawiono w artykule. Porównanie doświadczalnego kąta chwytu oraz wyznaczonego z równania teoretycznego świadczy o zbieżności teorii z rzeczywistą sytuacją fizyczną. Wyznaczone współczynniki tarcia determinują również dobór odpowiedniej średnicy i szerokości rolki, a także kształtu jej powierzchni roboczej. Ma to istotne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji prasy z płaską matrycą.
EN
The article addresses the new concept of determining the grip angle in a roll – a flat matrix working arrangement. It was verified experimentally with the exemplary use of composite fuels. For this purpose, a methodology has been developed and the external and internal friction coefficients for several fuel blends have been determined. Knowing them enables one to determine the grip angle which has a significant influence on the efficiency of the granulator. Then, pressure granulation tests with selected blends were carried out. The test results and the calculations are presented in the article. The comparison of the experimental grip angle and the one determined on the basis of a theoretical equation testifies to the correspondence between the theory and the actual physical situation. The determined friction coefficients also determine the selection of an adequate diameter and width of the roller as well as the shape of its working surface. It is of essential importance for ensuring the correct operation of a press with a flat matrix.
10
PL
W pracy przedstawiono stanowisko badawcze nowej konstrukcji pozwalające na wyznaczenie charakterystyk zagęszczania i pomiaru nacisku bocznego w dwóch kierunkach płaszczyzny prostopadłej do nacisku normalnego. Wykonano pomiary nacisku bocznego dla wybranych materiałów ziarnistych o różnych właściwościach takich jak: koncentrat miedzi, bentonity, iły, węgiel koksujący, popiół, pucolana trociny drzewne słoma zbóż. Wyniki przedstawiono w postaci graficznej jako zależność współczynnika nacisku bocznego i nacisku normalnego. Podano interpretacje wyników oraz przykłady ich zastosowań.
EN
A new construction of experimental setup that enables the determination of characteristic curves of compacting and side thrust measurements in two directions of the plane orthogonal to axial thrust are presented in the paper. The measurements of side thrust for chosen granular materials of different properties such as copper concentrate, bentonites, clays, coking coal, fly ashes, pozzolana, pine sawdust and com straw were carried out. The results are shown as a plot of the dependence between the side thrust factor and axial thrust. Interpretation of results and examples of their application are given.
11
Content available remote Badania ciśnieniowej aglomeracji paliw kompozytowych
PL
Nowatorskie podejście do zagospodarowania węgli niskiej jakości oraz odpadów z produkcji rolnej i przemysłu papierowego, a także upraw roślin energetycznych. Przedstawiono sposób wytworzenia stałych paliw kompozytowych w oparciu o wytypowane składniki, który zweryfikowano w skali laboratoryjnej. Dokonano porównania właściwości mechanicznych oraz użytkowych tych paliw. Przedstawiono także wyniki testów spalania wybranego paliwa kompozytowego w kotle małej mocy oraz współspalania z węglem brunatnym w kotle fluidalnym.
EN
A new approach to the management of low-quality coals and wastes fron agricultural production, paper industry and energetic plant cultivation is pre sented in the paper. A method of the production of solid composite fuels ba sed on chosen components and verified in the laboratory scale is proposed Mechanical and useful properties of these fuels are compared. The results 0: selected composite fuel combustion tests performed in a low-power boilei and co-burning tests with brown coal in a fluidized bed are shown.
PL
Wytwarzanie paliw kompozytowych z węgla i biomasy stanowi innowacyjne podejście do procesów konwersji paliw stałych. Operacja scalania węgla i biomasy stwarza bowiem nie tylko możliwość zwiększenia tzw. gęstości energetycznej biomasy, ale równie? okazję do wprowadzenia do składu paliwa dodatków, które dzięki swoim specyficznym właściwościom fizykochemicznym pozwalają podnieść wartość użytkową uzyskanego kompozytu. Celem projektu "CoalGas" - Work Package 5, w którym uczestniczy Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, jest opracowanie technologii przygotowania węgla i biomasy dla celów zgazowania. Jednym z głównych zadań, od którego rozpoczęto realizacj? projektu "CoalGas" w zakresie Work Package 5 by?o opracowanie koncepcji procesowych przygotowania węgla i biomasy do wytworzenia paliwa kompozytowego dedykowanego instalacjom prowadzącym procesy spalania oraz zgazowania. Opracowana metodyka doboru składników paliwa kompozytowego dla celów zgazowania pozwala na: wytypowanie typu reaktora, dla którego może być dedykowane paliwo kompozytowe wytworzone z węgla i biomasy, określenie parametrów technologicznych jakimi powinno charakteryzować się paliwo kompozytowe oraz dobór składników i opracowanie receptury paliw kompozytowych przeznaczonych do zgazowania w wytypowanych urządzeniach. Zaproponowana metodyka zawiera trzy fazy postępowania, składające się z kilku etapów, co umożliwia modyfikację składu chemicznego paliwa kompozytowego przeznaczonego do procesu zgazowania oraz pozwala na kształtowanie jego właściwości mechanicznych. Metoda łączy w sobie elementy: modelowania (w zakresie procesu zgazowania), elementy badawcze (w zakresie analizy technicznej i elementarnej składników), elementy doświadczalne (w zakresie procesu aglomeracji ciśnieniowej), elementy konstrukcyjne (w zakresie doboru cech ukłaadu zagęszczania) oraz elementy utylitarne poprzez zastosowanie technologii wytwarzania i zgazowywania tych paliw.
EN
The production of composite fuels of coal and biomass is an innovative approach to the processes of converting solid fuels. Not only does the operation of coal and biomass consolidation create an opportunity for increasing the energy density of biomass, but also a chance to incorporate additives to fuels which – thanks to their specific physical and chemical properties – allow for increasing the usable value of the obtained composite. The “CoalGas” – Work Package 5 programme in which the AGH University of Science and Technology participates is aimed at developing the technology for producing coal and biomass for the purpose of gasification. One of the main tasks with which the “CoalGas” project was initiated in the range of Work Package 5 was to develop the process concepts for preparing coal and biomass for the generation of composite fuels dedicated to installations used in the burning and gasification processes. The elaborated methods of selecting composite fuel components for the purpose of gasification allows for selecting the type of reactor for which the composite fuel produced from coal and biomass is dedicated, specifying technological parameters of composite fuels, as well as selecting ingredients and working out the recipe for composite fuels intended for gasification in the selected devices. The proposed methods include three phases of the process consisting of several stages which enables the modification of the chemical contents of a composite fuel intended for the gasification process, and enables the development of its mechanical properties. The method combines the following elements: modelling (in the range of the gasification process), research elements (in the range of the technical and elemental analysis of components), experimental elements (in the range of the pressure agglomeration process), construction elements (in the range of the selection of the compaction system) and utilitarian elements by using the technology of producing and gasifying these fuels.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę granulatora z płaską matrycą i zwrócono uwagę na szerokie możliwości jego stosowania. Następnie pokazano własne koncepcje określania na drodze teoretycznej kąta chwytu materiału w układzie roboczym granulatora oraz promienia rolki zagęszczającej. Omówiono także dotychczasowe doświadczenia w zakresie doboru materiałowych i geometrycznych cech konstrukcyjnych elementów roboczych maszyny. Zawarte w artykule rozważania wykorzystano w praktyce projektowej.
EN
The article describes the flat die pelleting presses, and drew attention to the wide possibilities of application. Then presented their ideas on the way the theoretical determination of the angle of grip material in the granulator operating system and the radius of the roller compaction. Also discussed the experience in the selection of materials and geometric design features of the working elements of the machine. Included in the discussion paper were used in design practice.
PL
Próbki dekarbonatów surowców dolomitowych ze złóż Brudzowice, Ząbkowice, Żelatowa i Ołdrzychowice zostały zaformowane pod ciśnieniami 20, 50 i 200 MPa. Stwierdzono, że podwyższenie wartości ciśnieniami formowania przyczynia się do wzrostu odporności na hydratację pastylek po ich uprzednim spieczeniu w 1550, 1600 i 1650°C. Najbardziej korzystne właściwości, m.in. najmniejszą podatność na hydratację wykazały próbki otrzymane z dolomitu triasowego z Brudzowic. W przeciwieństwie do tego, w przypadku wybitnie czystego dolomitu z Ołdrzychowic hydratacja przebiegała w sposób gwałtowny pomimo zastosowania najwyższego ciśnienia formowania (200 MPa) i najwyższej temperatury spiekania(1650°C). W przypadku tego surowca niezbędne będzie przeprowadzenie spiekania dekarbonatu w jeszcze wyższych temperaturach.
EN
Decarbonated dolostones of Brudzowice, Ząbkowice, Żelatowa and Ołdrzychowice deposits were moulded under the following pressures: 20, 50 and 200 MPa. Authors found a significant impact of the moulding pressure in the hydration of pellets burnt at three various temperatures:1550, 1600 and1650oC. The highest resistance to hydration showed the samples obtained from Triassic dolostone of Brudzowice. On the contrary hydration of pellets obtained from dolostone of Ołdrzychowice runs quickly despite the formation pressure of 200 MPa and sintering temperature of 1650oC. The decarbonated samples obtained from this raw material require higher sintering temperature.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań granulowania węgli kamiennych niskiej jakości i węgli brunatnych o uziarnieniu poniżej 2 mm. Zbadano wpływ składu ziarnowego węgli na zawartość popiołu, siarki, azotu, ciepło spalania. Wykonano próby aglomeracji w matrycy zamkniętej i na jej podstawie obliczono nakłady pracy właściwej w procesie granulacji. Wykonano próby peletowania w granulatorze z płaską matrycą z udziałem lepiszcza w postaci lignosulfonianu sodu i zbadano ich wytrzymałość na ściskanie
EN
The results of granulation of low quality hard coals and brown coal, with grain size under 2 mm were presented in the article. The influence of coal size analysis on the content of ash, sulfur and nitrogen were tested, as well as heat of combustion. The agglomeration tests were performed in closed die and the results were the basis for calculation of specific work in granulation process. The pelletizing experiments were made in granulator with flat die, with tha addition of sodium lignosulfonate as binder. The compressive strength of pellets was defined.
PL
W artykule przedstawiono wyniki rozważań teoretycznych nad określeniem cech konstrukcyjnych elementów pracujących w układzie roboczym zagęszczania "matryca płaska - rolki zagęszczające". Określono zależności geometryczne, kinematyczne i dynamiczne pozwalające przewidywać ich wzajemny wpływ na wydajność maszyny oraz ich zależność od własności nadawy. Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne układu roboczego umożliwiającego wytwarzanie brykietów o przekroju trapezu oraz peletu o średnicy 6 i 8 mm na tym samym obiekcie technicznym.
EN
Results of theoretical considerations of constructional features of elements in operational system of compacting system "flat matrix - compacting roller" were presented. Geometrical, kinematic and dynamic dependencies enabling to predict their mutual impact on machine efficiency and also their dependence of feed properties were determined. The construction of operating system allowing for trapezium-shaped briquette as well as 6 - 8 mm diameter pellet production was proposed.
PL
W oparciu o badania własne procesu rozdrabniania słomy zbóż opracowano sposób określenia zapotrzebowania energii na proces rozdrabniania w zależności od rozmiaru granicznego uzyskanego produktu, wyznaczono krytyczne wartości prędkości liniowych noży młyna w procesie rozdrabniania swobodnego oraz pół skrępowanego. Przedstawiono analizę wpływu geometrii komory roboczej młyna oraz sposobu zamocowania zestawów nożowych na oczekiwaną wydajność młyna. Przedstawiono koncepcję rozwiązania młyna do rozdrabniania kostek słomy, koncepcję urobku i mielenia słomy składowanej w pryzmach, oraz koncepcję młyna do mielenia słomy luźnej.
EN
Basing on self conducted study of grain straw comminution process, one managed to calculate the energy consumption for comminution process depending on procuct border size. Critical values of linear speed of the mill knives in the process of free and half- constrained comminution were defined. The influence of mill chamber geometry and the way of knife set fastening on estimated mill efficiency were defined. New conceptions were presented: the first - a mill for bales straw comminution, the second - a new conception of initial cutting and grinding of straw stockpiled in prisms and the third - a mill for loose straw grinding.
PL
Na podstawie własnych badań procesu rozdrabniania słomy zbóż opracowano sposób określenia zapotrzebowania energii na proces rozdrabniania w zależności od rozmiaru granicznego uzyskanego produktu, wyznaczono krytyczne wartości prędkości liniowych noży młyna w procesie rozdrabniania swobodnego oraz półskrępowanego. Przedstawiono analizę wpływu geometrii komory roboczej młyna oraz sposobu zamocowania zestawów nożowych na oczekiwaną wydajność młyna. Przedstawiono koncepcję młyna do rozdrabniania kostek słomy, koncepcję urobku i mielenia słomy składowanej w pryzmach oraz koncepcję młyna do mielenia słomy luźnej.
EN
Basing on self conducted study of grain straw comminution process, one managed to calculate the energy consumption for comminution process depending on product border size. Critical values of linear speed of the mill knives in the process of free and half-constrained comminution were defined. The influence of mill chamber geometry and the way of knife set fastening on estimated mill efficiency were determined. New conceptions were presented: the first a mill for bales straw comminution, the second a new conception of initial cutting and grinding of straw stockpiled in prisms and the third a mill for loose straw grinding.
PL
W artykule przedstawiono wybrane układy falowników zapewniające podwyższoną pewność zasilania odbiorów. Układy falowników tego rodzaju stosuje się do zasilania odbiorów, które dla poprawnej pracy wymagają zasilania bezprzerwowego. Dzięki odpowiedniej konstrukcji oraz wykorzystaniu najnowszych osiągnięć światowych z dziedziny sterowania układy firmy APS Energia spełniają wymagania nawet najbardziej wymagających klientów na świecie.
EN
The article presents selected inverter systems that enable advanced reliability of loads supply. These kinds of inverter systems are used in loads supply, which in order to work correctly demand uninterruptible power supply. Due to appropriate construction and application of the latest world-class technology in the field of control, APS Energia systems fulfill the requirements of the most demanding clients in the world.
PL
Przedstawiony niżej tekst prezentuje zastosowanie ogniw paliwowych w systemach zasilania potrzeb własnych elektroenergetyki. Układy energoelektroniczne i elektroniczne są niezbędne w systemach zasilania z ogniwami paliwowymi. Zapewniają one poprawną pracę takiego systemu. Dzięki tym układom proponowany system może zasilać odbiorniki stabilizowanym napięciem stałym, stabilizowanym napięciem przemiennym oraz przekazywać wytworzoną energię elektryczną do sieci elektroenergetycznej.
EN
The fuel cell features are presented in the paper. During description of systems of supplying auxiliaries with fuel cells, special attention is paid to problems of electronics and power electronics. The article has presented range of schemes, with fuel link matches cooperating. Cooperation of fuel link from different kinds of electronics and power electronics will enable realization of the following electronic purposes: operation with stabilized constant DC output voltage, operation with stabilized constant AC output voltage, operation fuel cell a sources connected with inverter in distributed AC system.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.