Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1548

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 78 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budownictwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 78 next fast forward last
PL
Nasza gospodarka i rynek pracy wymagają dobrze wykształconych absolwentów uczelni technicznych. Oczekuje się od nich wiedzy technicznej, umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami oraz współpracy w ramach dużych, interdyscyplinarnych zespołów. Jak najlepiej rozwijać kompetencje młodych ludzi na uczelniach? Piszą o tym absolwenci, którzy w ramach przygotowania prac dyplomowych na Politechnice Krakowskiej zrealizowali międzywydziałowy projekt wielobranżowy.
3
Content available remote Gospodarka materiałowa w dobie transformacji gospodarczej
PL
Niwelowanie negatywnych skutków środowiskowych, powodowanych intensywnym rozwojem cywilizacyjnym oraz eksploatacją zasobów naturalnych w sposób zapewniający ich dostępność przyszłym pokoleniom, stanowią aktualne wyzwania, przed którymi stoi Unia Europejska. Zadania te są realizowane w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, stanowiącego plan działań na rzecz zrównoważonej gospodarki Wspólnoty. Efektem tej inicjatywy ma być przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej, zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń oraz bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Wdrażane rozwiązania legislacyjne i organizacyjne mają doprowadzić do zmiany dotychczas funkcjonującego modelu gospodarczego, na taki, który zapewni efektywny przepływ surowców, energii, pracy i informacji, dzięki czemu stanie się możliwe odbudowanie zaangażowanych zasobów ludzkich i środowiskowych.
EN
Eliminating the negative environmental effects caused by the rapid civilization development and the exploitation of natural resources in a way that ensures their availability for future generations are the current challenges that the European Union is facing. These tasks are carried out under the European Green Deal, which is an action plan to sustainable EU economy. The initiative is expected to counteract the loss of biodiversity, reduce the level of pollution and support the efficient consumption of resources through the transition to Circular Economy (CE). The implemented legislative and organizational solutions are expected to change the existing economic model into one that will ensure the effective flow of raw materials, power, labour and information so that it is possible to „rebuild” environmental and human resources.
4
Content available remote Bariery edukacyjne w budownictwie
PL
Zwrócono uwagą na gigantyczny postęp technologiczny, związany z zaawansowanym rozwojem oprogramowania, sztucznej inteligencji, elektroniki, nanotechnologii itp. Postęp ten widać również w budownictwie. Zmieniają się wymagania stawiane inżynierom budownictwa. Do ich kluczowych umiejętności zalicza się nadal solidne podstawy matematyczne, umiejętność rozwiązywania problemów, krytyczne myślenie oraz znajomość przepisów prawnych. Jednak inżynier powinien mieć też umiejętności dotyczące komunikacji werbalnej i pisemnej oraz negocjacyjne, nadzorcze i przywódcze. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czego można i powinno się oczekiwać od inżyniera w XXI wieku?
EN
There has been enormous technological progress associated with the advanced development of software, artificial intelligence, electronics, nanotechnology, etc. This progress is also evident in the civil engineering field. Requirements for civil engineers are changing. The key skills still include solid mathematical foundations, problem-solving skills, critical thinking, and knowledge of building laws. However, the engineer should also have verbal and written communication skills as well as negotiation, managing, and leadership skills. The important question is: what is expected of an engineer in the 21st-century?
PL
Troska o pracownika jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to zmniejszenie wypadków oraz wzrost zainteresowania zdrowiem publicznym. Oczywiste jest, że spożywanie alkoholu jest uznawane za poważne zagrożenie dla życia, zdrowia, a także bezpieczeństwa pracowników. Celem badań była identyfikacja głównych problemów, jakie wiążą się z nadużywaniem i spożywaniem alkoholu w pracy wśród pracowników branży budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których wykonywane są prace na rusztowaniach budowlanych. Dane do analizy uzyskano z dwóch różnych źródeł. Pierwszą z nich była dokumentacja powypadkowa dotycząca wypadków przy pracy (analiza grupy 219 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy na rusztowaniach budowlanych w latach 2008–2017). Drugą były ankiety zebrane podczas projektu badawczego. Niniejszy projekt opiera się na modelu oceny ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych, wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań (analiza 573 badań ankietowych osób pracujących na budowach obejmujących 120 rusztowań).
EN
The care of workers are essential in terms of occupational health and safety. This implies the reduction of accidents and increased interest for public health. It is obvious that alcohol consumption is considered a serious threat to the lives, health and safety of employees. The aim of the research was to identify the main problems that are associated with alcohol abuse and consumption at work among employees in the construction industry, with particular emphasis on workstations where work is carried out on construction scaffoldings. Data for the analysis was obtained from two different sources. The first one was post-accident documentation on occupational accidents (analysis of a group of 219 people injured in occupational accidents that involved construction scaffolding in 2008-2017). The second one was surveys collected during the research project. This research project is based on a risk assessment model of the occurrence of building catastrophes, accidents and dangerous events at workplaces with the use of scaffolding (analysis of 573 surveys of people working on construction sites involving 120 scaffoldings).
7
PL
Obecnie technologia druku 3D znajduje zastosowanie w wielu obszarach życia codziennego i jest wykorzystywana w wielu gałęziach przemysłu. W publikacji skupiono się na omówieniu wykorzystania technologii druku 3D w przemyśle, zarówno przy projektowaniu samego wyrobu czy elementu, jak i do produkcji konkretnych części m.in. w motoryzacji, w budownictwie czy w przemyśle lotniczym. Technika druku 3D rozszerza swoje wykorzystanie na coraz to nowe obszary, z założenia nieoczywiste, takie jak przemysł spożywczy czy tekstylny. Technologia druku 3D zyskuje na popularności, ze względu na łatwy dostęp do drukarek oraz samych materiałów, a na przestrzeni lat kolejne gałęzie przemysłu zaczynają korzystać z ogromnych możliwości tej technologii.
EN
Currently, 3D printing technology is used in many ways and is practiced in many industries. The publication focuses on the summary of the use of 3D printing technology in many different industries, during the design of the product or element itself, as well in production of parts results in automotive, construction and aviation. The 3D printing technique is expanding its use to newer and non-obvious areas, such as the food or textile industry. The technology of 3D is going more popular due to the easy access to printers and the materials themselves, and over the years, subsequent branches of industry benefit from the huge possibilities of this technology.
8
Content available remote Risk management analysis in construction enterprises in selected regions in Poland
EN
This paper aims to outline the selected issues of risk management in construction enterprises operating in the Silesian and Małopolskie voivodships (Poland). In this context, it seems vitally important to have risk accurately identified, quantified and, consequently, responded to in the right way. Although the paper is mainly empirical in its character, it is based on a theoretical background, particularly when it comes to risk management in the construction industry, which is referred to in the literature on the subject as CRM (Construction Risk Management). The paper contains a review of the literature in this field and uses the method of synthesis. It emphasises the applicability and methodology of the issues discussed here, i.e. those which were verified in the empirical research conducted among construction contractors as participants of investment and construction processes.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych problemów zarządzania ryzykiem w działalności przedsiębiorstw budowlanych w województwie śląskim i małopolskim. W tym kontekście szczególnie istotne jest właściwe zidentyfikowanie ryzyka, co następnie umożliwi jego odpowiednią kwantyfikację oraz reakcję na ryzyko. Chociaż artykuł posiada charakter empiryczny to bazuje na wiedzy teoretycznej, szczególnie w zakresie zarządzania ryzykiem w budownictwie, określanej w piśmiennictwie naukowym mianem CRM (Construction Risk Management). Artykuł zawiera przegląd literatury przedmiotu. Wykorzystano w nim metodę syntezy. W artykule wskazano na walory utylitarne i aspekt metodyczny przedstawianej problematyki, tj. zagadnień zweryfikowanych w drodze przeprowadzonych badań empirycznych wśród wykonawców budowlanych jako uczestników procesów inwestycyjno-budowlanych.
PL
Artykuł jest kontynuacją cyklu prac nad metodą analizy ryzyka prac geodezyjnych w przedsięwzięciach budowy dróg. W pracy przedstawiono zastosowanie logiki rozmytej do określenia charakteru i wartości ryzyka prac geodezyjnych na podstawie bazy reguł oraz funkcji przynależności podanych przez ekspertów. Uzasadnione jest to tym, iż problem występowania geodezyjnych czynników ryzyka w pracach budowy dróg nie jest deterministyczny. W pracach tego typu występuje wiele niepewności w określaniu wartości czasu ich trwania w dłuższym okresie. Metodę przedstawiono w postaci teoretycznej wraz z przykładem jej zastosowania. Zaprezentowano również zestawienie wyników badań w formie porównawczej w odniesieniu do wcześniejszych publikacji wykorzystujących inne narzędzia badawcze.
EN
The article is a continuation of the series of works on the method for risk analysis in surveying works in road construction projects. The paper presents the application of fuzzy logic to determine the nature and value of the risk of surveying works based on a database of rules and affiliation functions provided by experts. The fact that the issue of occurrence of risk factors in road construction works is not deterministic justifies the above. In such works, there are many uncertainties in establishing the value of their duration in the long term. The theoretical framework of the method is presented together with an example of its application. Moreover, research results are compared with previous publications using other research tools.
10
Content available remote Wykorzystanie technologii BIM w projektach infrastruktury transportowej
PL
Artykuł opisuje możliwości wykorzystania technologii BIM (Building Information Modeling) opartej na modelowaniu obiektowym w projektach infrastruktury transportowej. Główny nacisk został położony na inwestycje związane z infrastrukturą liniową, takie jak drogi i linie kolejowe. Przedstawiono cele wdrożenia tej technologii oraz omówiono jej zalety dla uczestników procesu budowlanego. Kolejno nakreślone zostały podstawowe zasady, normy i dokumenty związane z metodyką BIM. Następnie opisano na jakim etapie znajduje się wprowadzanie tej technologii na rynek polski. Na koniec pokazane zostały przykłady projektów "wdrożeniowych" obecnie realizowanych przez głównych Zarządców sieci kolejowej i drogowej w Polsce tj. PKP PLK i GDDKiA.
EN
This paper describes the possibilities of using BIM (Building Information Modeling) technology based on object modeling in transport infrastructure projects. The main focus was on investments such as roads and railways. The objectives of implementing this technology were presented and its benefits for participants of the construction process were discussed. The basic principles, norms and documents related to the BIM methodology have been outlined. Then it was described at what stage the introduction of this technology is on the Polish market. Finally, examples of "implementation" projects currently implemented by the main managers of the rail and road network in Poland, ie PKP PLK and GDDKiA, were shown.
PL
W artykule przedstawione zostało studium przypadku dotyczące oceny możliwości wystąpienia zapadlisk na powierzchni. Rozważania dotyczyły obszaru górniczego jednej z górnośląskich kopalń, gdzie w przeszłości na niedużej głębokości prowadzona była eksploatacja złóż węgla kamiennego. W obszarze wybranym do analiz na głębokości ok. 15-20 m zlokalizowane są niezlikwidowane wyrobiska korytarzowe, mające połączenie z powierzchnią. W celu oceny zagrożenia wystąpieniem na powierzchni deformacji nieciągłych wykonano obliczenia przy zastosowaniu metody M. Chudka – W. Olaszowskiego oraz rozwiązania zaproponowanego przez P. Strzałkowskiego, opartego na teorii sklepienia ciśnień A. Sałustowicza.
EN
The paper presents a case study regarding the assessment of the possibility of occurrence of sinkhole on the land surface. The considerations concerned the area of one of the Upper Silesian mine, where, in the past, mining of hard coal deposits was carried out at a small depth. In the area selected for analyzes at a depth of approx. 15-20 m, undisturbed galleries are located, having a connection with the land surface. In order to assess the risk of occurrence discontinuous deformations on the land surface, calculations were made using the Chudek-Olaszowski method and the solution proposed by P. Strzałkowski based on the vault pressure theory of A. Sałustowicz.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z prowadzeniem zajęć laboratoryjnych z przedmiotów chemia budowlana i materiały budowlane na kierunku Budownictwo. Pandemia z 2020 roku wymusiła natychmiastową zmianę formy nauczania. Mimo przeciwności, chcąc zbliżyć się do zakładanych efektów nauczania, podjęto decyzję o próbie zastąpienia tradycyjnego nauczania, nauczaniem zdalnym, z wykorzystaniem nowoczesnych technik kształcenia na odległość.
EN
In this paper we consider challenges regarding teaching of building chemistry and building materials for Civil Engineering udergraduates. 2020’s pandemic forced an immediate change of the way how the teaching is delivered. Against all obstacles, with unshakable desire to teach new generations, a decision was made to try replacing traditional teaching with a distant one, using the most modern distant teaching techniques.
13
Content available System kompetencji uczestników procesu budowlanego
PL
Artykuł omawia podstawowe założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w oparciu o ustawę o ZSK. Ponadto dotyczy działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie i jej Grup roboczych. Instytut Techniki Budowlanej jest odpowiedzialny za działania Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji.
EN
The article discusses the basic assumptions of the Integrated Qualifications System based on the Act on IQS (ZSK). In addition, it concerns the activities of the Skills Council of Construction Sector in Poland, and its working groups. Instytut Techniki Budowlanej is responsible for the activities of the Working group on standardization and certification.
PL
Praca w budownictwie zaliczana jest do prac uciążliwych. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na budowie. Przybliżamy m.in. inicjatywę „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” i Kampanię SPBT „Dobry Transport”.
15
Content available Cyfrowy potencjał budownictwa
PL
Mimo postępu technologicznego część firm budowlanych nadal polega na arkuszach kalkulacyjnych, ręcznym wprowadzaniu danych i dokumentacji. Tymczasem branża budowlana, chcąc uzyskać poprawę produktywności i efektywności, powinna skupić się na wdrażaniu cyfryzacji, innowacyjnych technologii i nowych technik budowlanych. Bo przecież najnowocześniejsze technologie radykalnie zmieniają sposób działania branży i realizacji przyszłych projektów.
PL
Polska jest czwartym co do wielkości producentem betonu towarowego w Europie. Produkujemy go rocznie ponad 26 mln m3 . Liczby pokazują skalę: 592 producentów betonu w Polsce, 1075 wytwórni i ok. 3150 specjalistycznych pojazdów, tzw. betonomieszarek. Skala z kolei odzwierciedla wpływ branży na otoczenie. W tym roku budownictwo mierzy się z nową rzeczywistością – w produkcji, zatrudnieniu i transporcie.
17
PL
Beton jest najpowszechniej stosowanym materiałem na świecie. Wyprzedza go tylko zużycie wody. Znany ludziom od wieków, nadal nie traci nic ze swojej popularności i jest z powodzeniem wykorzystywany w wielu przedsięwzięciach budowlanych. Szerokie możliwości stosowania zawdzięcza swoim charakterystycznym cechom, jak m.in. wytrzymałość, trwałość i wszechstronność. Te właściwości betonu sprawiają, że jest to solidna i trwała opcja w przypadku każdego rodzaju realizacji – od budownictwa inżynieryjnego, przez mieszkaniowe, po hydrotechniczne.
PL
Ten rok już od początku wydawał się dla branży budowlanej przełomowy – została przyjęta nowelizacja Ustawy Prawo budowlane, która wprowadza wiele nowości, ale też sporo jest w niej niejasnych zapisów. Wydawało się, że będzie to temat przewodni na wiele miesięcy. Jednak sytuacja epidemiczna w sposób nagły wpłynęła gwałtownie na większość sektorów gospodarki, choć wydaje się, że budownictwo na razie skutecznie się broni.
PL
BIM to szansa dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego – zamawiających, projektantów, wykonawców, administratorów. U podstaw tego podejścia leżą uproszczenie procesu oraz równy dostęp wszystkich do niezbędnej dokumentacji.
20
Content available remote Prefabrykacja w czasach pandemii – ratunek dla budownictwa?
PL
Sytuacja na rynku budowlanym w okresie pandemii staje się coraz trudniejsza – wynika to z obostrzeń epidemiologicznych, ograniczeń w dostępności pracowników oraz ogólnej recesji w gospodarce. W takim otoczeniu prefabrykacja budowlana ma szanse dzięki swoim zaletom sprostać nowym realiom rynkowym, a co więcej, utrzymać rolę budownictwa jako koła zamachowego gospodarki.
EN
The situation in the construction market during the pandemic is becoming more and more difficult – this is due to restrictions resulting from epidemiological reasons, restrictions in the availability of workers and a general recession in the economy. In such an environment, construction prefabrication has a chance, thanks to its advantages, to cope with the new market realities, and moreover, to maintain the role of construction industry as a motor of the economy.
first rewind previous Strona / 78 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.