Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przenikalność dielektryczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote The study of electrical properties of components of a winter rape seed mixture
EN
Having conducted the investigation of electrical properties on the example of winter rape (Brassika napus oleifera diennis metzg) and its difficult-to-separate weed – cleavers (Galium aparine), we revealed a significant difference in their dielectric permittivity and the angle of dielectric loss in the wide frequency range. The revealed regularities allowed us to determine the value of the electric charge that can accumulate on the seed material in the separation process, and thus the strength of the electrical interaction between seed and separation surface.
PL
W artykule przedstawiono badania wybranych właściwości elektrycznych, które można wykorzystać do separacji nasion roślin produkcyjnych (Brassika napus oleifera diennis metzg) od nasion roślin niepożądanych (Galium aparine), których parametry geometryczne i masowe są bardzo zbliżone. Odnotowano różnice w przenikalności dielektrycznej oraz oszacowano wartość ładunku elektrycznego, który może gromadzić się w materiale.
EN
This work presents the results of optimization of the compositions area of radiotransparent ceramic. Theoretical calculation of free Gibbs energy proves the possibility of the formation of strontium anorthite phase for every composition of Sheffe plan. As a result of laboratory samples test, graphic dependences “composition – property” was obtained, the choice of the most technologically advanced composition area and sintering temperature for manufacturing the radiotransparent ceramic was substantiated. The optimal composition of the Sr-anorthite ceramics is characterized by the next level of properties: water absorption (W = 0.17 %), dielectric permittivity (ε = 5.15), mechanical strength (σcompression = 176 MPa).
PL
W pracy przedstawiono wyniki optymalizacji powierzchni radiotransparentnych kompozytów ceramicznych. Teoretyczne wyznaczenie wartości entalpii swobodnej stwarza możliwość obliczenia parametrów anorytu strontu dla wszystkich kompozytów Scheffe’a. Badania laboratoryjne próbek pozwoliły na otrzymanie zależności graficznych określających właściwości kompozytu. Określono wartość powierzchni kompozytu oraz temperatury spiekania, która jest optymalna do wytworzenia radiotransparentnego materiału ceramicznego. Wyznaczono również dodatkowe wielkości charakterystyczne, którymi charakteryzuje się optymalny ceramiczny kompozyt anorytowy: absorpcja wody (W = 0.17 %), przenikalność dielektryczna (ε = 5.15) oraz wytrzymałość mechaniczna (σcompression = 176 MPa).
EN
The paper deals with an influence of microwave energy on magnesite heatEng. The understanding of dielectric properties of heated materials predicts the running of microwave heatEng. The values of real and imaginary component of the complex dielectric permittivity of magnesite are described. The temperature distribution in the sample of magnesite during microwave heating was described by COMSOL Multiphysics programme. It followed the influence of microwave pretreatment on magnesite failure. The comminution process intensification of studied samples was evaluated by relative work index.
PL
W artykule przedstawiono wpływ energii mikrofalowej na ogrzewanie magnezytu. Ogrzewanie za pomocą mikrofal pozwala na zrozumienie właściwości dielektrycznych materiałów. Opisano wartości składowej rzeczywistej i urojonej złożonej przenikalności dielektrycznej magnezytu. Rozkład temperatury w próbce magnezytu podczas ogrzewania mikrofalowego opisano wykorzystując program COMSOL Multiphysics. Określono wpływ wstępnej obróbki mikrofalowej próbek na efekt rozdrabnianie magnezytu. Intensyfikację procesu rozdrabniania badanych próbek oceniono obliczając względny wskaźnik pracy.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wstępnych nad możliwością zastosowania różnych gatunków drewna do budowy oprzyrządowania odlewniczego, przewidzianego przy procesie nagrzewania mikrofalowego mas formierskich i rdzeniowych. Badania podjęto w celu oceny tych materiałów z punktu widzenia kryterium transparentności dla promieniowania mikrofalowego. Pomiary przeprowadzono metodą perturbacyjną na stanowisku falowodowej wnęki rezonansowej, która umożliwia precyzyjne wyznaczenie tangensa kąta stratności oraz przenikalności dielektrycznej materiałów konstrukcyjnych. Wykazano, iż wszystkie wybrane gatunki drewna charakteryzują się zbliżonym współczynnikiem stratności, który determinuje możliwości ich zastosowania do budowy oprzyrządowania odlewniczego, przewidywanego do pracy w polu elektromagnetycznym.
EN
The paper presents the results of preliminary studies on the possibility of using different types of wood to construct foundry tooling, designed for microwave heating process of moulding and core sands. The study was undertaken to evaluate these materials from viewpoint of transparency criterion for microwave radiation. The measurements were carried out in a waveguide resonant cavity that permits precise determination permittivity and loss tangent by perturbation technique. It was demonstrated that all of the selected wood species are characterized by a similar loss factor that determines the possibility of their use in the construction of foundry tooling, intended for use in the electromagnetic field.
EN
The article describes measurement methods of the dielectric permittivity which is the most important parameter of the substrate of new kind, textronic, transmission lines. The paper also presents the classification and short description of these methods and discusses their suitability for dielectric permittivity measurement of textile substrates. The substrate permittivity of the textile transmission line is one of electrical parameters which determines their suitability for the transmission of signals with a wide frequency spectrum. The paper discusses the main difficulties related to the dielectric permittivity measurement of flat textiles. The paper also presents examples of permittivity measurements of textile substrate line using selected method.
PL
W artykule opisano metody pomiaru przenikalności dielektrycznej, która jest jednym z najważniejszych parametrów podłoża nowego typu, tekstronicznych linii transmisyjnych. W artykule przedstawiono również podział tych metod oraz omówiono ich przydatność do pomiarów przenikalności dielektrycznej płaskich wyrobów włókienniczych. Przenikalność dielektryczna włókienniczego podłoża tekstronicznej linii transmisyjnej jest jednym z parametrów elektrycznych decydującym o przydatności takiej linii do transmisji sygnałów o szerokim widmie częstotliwości. W artykule omówiono główne problemy związane z pomiarem przenikalności dielektrycznej płaskich wyrobów włókienniczych. Zaprezentowano również przykładowe wyniki pomiarów przenikalności dielektrycznej materiałów włókienniczych wykonanych wybraną metodą.
PL
W pracy wykonano analizę porównawczą zależności właściwości fizykalnych ε'(f) i σ(f) oraz parametrów pochodnych od nich ε''(f) i tgδ(f) zawilgoconego impregnowanego olejem izolacyjnym preszpanu elektrotechnicznego. Opracowano metody przeliczenia wartości przenikalność i konduktywności, uzyskanych przy różnych temperaturach, na temperaturę odniesienia, w celu umożliwienia ich porównania i analizy.
EN
The paper presents results of comparative analysis of physical properties ε´(f) and σ(f) as well as depending on them additional parameters ε″(f) and tgδ(f) of moisturized, insulating oil impregnated electrotechnical pressboard. There were methods elaborated for recalculation of permittivity and conductivity to the reference temperature, basing on data obtained for other temperatures. This allows comparison and analysis of these parameters.
PL
W pracy przedstawiono wyniki trawienia plazmowego ICP warstw HfO₂ wytwarzanych metodą reaktywnego rozpylania katodowego. Na podstawie badań porównawczych procesów trawienia wybrano plazmę BCI₃: F(sub)BCI3 = 30 sccm, P(sub)ICP/P(sub)RIE = 1000 W/100W, p = 10 mTorr, T = 20°C. Określono szybkość trawienia tlenku hafnu wynoszącą v∼80 nm/min, oraz seleklywność trawienia w stosunku do Si i SiC oraz selektywność trawienia HfO₂ do materiału maski tlenkowej (SiO₂) i emulsyjnej.
EN
In this paper we present the results of the ICP etching of the HfO₂ layers deposited by the reactive sputtering After the comparative tests of the process parameters, BCI₃ plasma (f(sub)BCI3 = 30sccm, P(sub)ICP/P(sub)RIE = 1000W/100W, p = 10 mTorr, T = 20 °C) has been chosen. Etching rate of ∼80nm/min has been determined. Etching selectivity HfO₂:Si and HfO₂: SiC as well as selectmty to oxide (SIO₂) and emulsion masks have been measured. No changes in the roughness of HfO₂ layers have been observed.
EN
We propose the method of analysis of the dielectric permittivity measured in very strong electric fields. The method is based on the numeric calculations of derivative from P - E hysteresis loop. Such investigations have been performed for PMN-PT ceramics at various temperatures and frequencies. As a result we analyze the low frequency dispersion of the strong field dielectric permittivity.
PL
Artykuł przedstawia propozycje metody analizy przenikalności elektrycznej mierzonej w bardzo wysokich polach elektrycznych. Metoda opiera się na obliczeniach numerycznych pochodnych z pętli histerezy P - E. Przedstawiono badania tą techniką ceramiki PMN-PT dla różnych temperatur i częstotliwości. Praca prezentuje analizę dyspersji przenikalności dielektrycznej w silnych polach elektrycznych o niskiej częstotliwości.
EN
In this paper BST//PVDF composites with 0-3 connectivity were prepared from (Ba0.6Sr0.4)O3 (BST60/40) ceramic powder and polyvinylidene fluoride (PVDF) powder by a hot pressing method, for different concentration of the ceramic phase (cV). Morphology of BST//PVDF composites was observed by transmission electron microscopy and scanning electron microscopy, whereas the crystalline structure was studied by the X-ray diffraction method. The temperature dependence of dielectric permittivity of BST//PVDF composites was measured in the frequency range of f=10kHz-1MHz. The split-post dielectric resonator (SPDR) was used for the measurements of the real and imaginary part of dielectric permittivity of BST//PVDF composites in the microwave frequency range of f=3-10GHz. It was found, that the dielectric properties of the ceramic-polymer composite for cV >20% change significantly for both small (f=10kHz-1MHz) and high (f=3-10GHz) frequencies. The abrupt increase in permittivity may indicate an excess of the percolation threshold, so the ceramic-polymer composite for the concentrations of the active ceramic phase cV >20% cannot be indexed as composites with 0-3 connectivity.
PL
W ramach prezentowanej pracy, kompozyty BST//PVDF, o sposobie łączenia faz 0-3, otrzymywane były z proszku ceramicznego (Ba0:6Sr0:4)O3 (BST60/40) oraz proszku poli(fluorku winylidenu) (PVDF), dla różnego stężenia fazy ceramicznej (cV ), metodą prasowania na gorąco. Morfologie kompozytów BST//PVDF obserwowano z zastosowaniem transmisyjnego oraz skaningowego mikroskopu elektronowego. Strukturę krystaliczną badano metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego. Temperaturowa zależność przenikalności elektrycznej mierzona była w zakresie częstotliwości f =10kHz-1MHz. Do pomiarów w zakresie bardzo wysokich częstotliwości f =3-10GHz zastosowano rezonator dielektryczny SPDR. Można zauważyć, że zarówno dla niskich ( f =10kHz-1MHz), jak i wysokich ( f =3-10GHz) częstotliwości właściwości dielektryczne kompozytów ceramiczno-polimerowych dla stężenia fazy ceramicznej cV >20%, zmieniają się w znacznym stopniu. Gwałtowny wzrost wartości przenikalności może świadczyć o przekroczeniu progu perkolacji, a więc kompozyty ceramiczno-polimerowe o stężeniu aktywnej fazy ceramicznej cV >20% nie mogą być indeksowane jako kompozyty o sposobie łączenia faz 0-3.
PL
Dyspersja przenikalności dielektrycznej (funkcje pseudo-dielektryczne) <ε>(E) = <ε1>(E) + i<ε2>(E) kryształów SrxBa1-xNb2O6 (SBN) została zmierzona w temperaturze pokojowej dla pięciu współczynników zawartości atomów Sr (x = 0,40; 0,55; 0,61; 0,65; 0,75) oraz Ba (1-x) przy pomocy spektroskopii elipsometrycznej z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego w zakresie energii fotonów E = 1,3 – 10 eV. Uzyskane widma <ε2>(E) dla SBN są bardzo zbliżone do analogicznego widma kryształu LiNbO3, w którym oktaedryczne grupy NbO6 są odpowiedzialne za osobliwości zależności <ε>(E). Przeanalizowano zmiany charakterystyk dyspersyjnych SBN wraz ze zmianą współczynnika x. Ustalono, że zależność części urojonej przenikalności <ε2> SBN od współczynnika x jest o charakterze ekstremalnym, nieliniowym.
PL
W pracy omówiono zasadnicze prawidłowości, jakim podlega jedna z podstawowych właściwości elektrycznych ośrodków porowatych, jaką jest przenikalność elektryczna (dielektryczna). Przedstawiono podstawowe rodzaje polaryzacji elektrycznej dielektryków oraz zmiany jej charakteru w zależności od częstotliwości zewnętrznego pola elektromagnetycznego. Zaprezentowano modele petrofizyczne umożliwiające pośrednią ocenę względnej przenikalności elektrycznej, zwanej często stałą dielektryczną skalnych ośrodków porowatych. Zależy ona w szczególności od charakterystyki jakościowo-ilościowej szkieletu mineralnego (fazy stałej) skały oraz płynów porowych ją nasycających, w tym przede wszystkim wody cechującej się anomalnie wysoką stałą dielektryczną.
EN
The basic regularities, followed by one of the basic electrical properties of porous media, i.e. electric (dielectric) permittivity, are discussed in the paper. The basic types of electric polarization of dielectrics and changes of its character, depending on the frequency of external electromagnetic field, are presented. Petrophysical models enabling indirect evaluation of relative electric permittivity, frequently called dielectric constant of porous rock media, are presented. It mainly depends on the qualitative and quantitative characteristic of the mineral skeleton (solid phase) of the rock and saturating porous fluids, in that waters having anomalously high dielectric constant.
12
Content available remote Fabrication and Dielectric Properties of Donor Doped BaTiO3 Ceramics
EN
Barium titanate BaTiO3 is a common ferroelectric material which adopts the perovskite structure type ABO3. It is widely utilized to manufacture a variety of electronic components. In the present study lanthanum-doped BaTiO3 compositions with x=0.1 mol.% and x=0.3 mol.%, in Ba1-xLaxTi1-x/4O3 were prepared by free sintering method in air at temperature T=1350 C. The grain size distribution and morphology of the powders were studied as well as the X-ray diffraction analysis was performed to confirm formation of the desired crystalline structure. Temperature dependence of dielectric permittivity was studied in the temperature range of ferroelectric-paraelectric phase transition.
PL
Tytanian baru BaTiO3 jest przedstawicielem tlenowooktaedrycznych związków o strukturze krystalicznej typu perowskitu ABO3. Materiał ten charakteryzuje się wieloma interesującymi właściwościami, które można modyfikować poprzez zmianę składu chemicznego oraz optymalizacje technologii otrzymywania. Przedmiotem niniejszej pracy było otrzymanie metodą swobodnego spiekania (T=1350 C) na bazie półprzewodnikowego BaTiO3, domieszkowanego donorowo lantanem, roztworu stałego o składzie Ba1-xLaxTi1-x/4O3, dla koncentracji x=0,1 mol.% i x=0,3 mol.%. Celem zoptymalizowania warunków technologicznych przeprowadzono analizę ziarnowa proszków. Wykorzystując metodę dyfrakcji promieni rentgenowskich (metoda XRD) zbadano strukturę krystaliczną, przeprowadzono identyfikację fazową oraz wyznaczono średni wymiar krystalitów otrzymanego roztworu stałego o różnej zawartości lantanu. Zbadano również temperaturowe zależności stałych dielektrycznych w obszarze przemiany fazowej oraz określono parametry ferroelektryczne otrzymanej elektroceramiki. W wyniku przeprowadzonej pracy wytworzono ceramikę odznaczającą się strukturą typu perowskitu o symetrii tetragonalnej. Stwierdzono, że wzrost koncentracji lantanu w BaTiO3 powoduje zmniejszenie średniego wymiaru krystalitów, wzrost wartości przenikalności elektrycznej i przesunięcie temperatury przejścia fazowego z fazy ferroelektrycznej do paraelektrycznej w strone niższych temperatur. Domieszka 0,3 mol.% La powoduje wzrost stopnia rozmycia przemiany fazowej, wzrost stałej Curie i obniżenie temperatury Curie-Weissa.
PL
Rozwijanie i doskonalenie metod pomiaru przenikalności dielektrycznej stanowi jeden z kierunków badań właściwości fizycznych materiałów porowatych. W pracy przedstawione zostały wyniki pomiarów wykonanych przy wykorzystaniu trzy-prętowej sondy TDR podłączonej do oscyloskopu próbkującego z generatorem impulsu skokowego o czasie narastania 20ps oraz otwartej sondy koncentrycznej dołączonej do wektorowego analizatora sieci pracującego w zakresie częstotliwości od 20 kHz do 8 GHz. Sonda koncentryczna kalibrowana była w cieczach a znanych właściwościach dielektrycznych. Jako obiekt badany zostały użyte trzy gleby o różnych rozkładach granulometrycznych oraz wilgotności. Porównanie wyników pozwala sądzić, że stosowane metody wykazują się wysoką korelacją wyników w przypadku pomiarów obu składowych zespolonej przenikalności dielektrycznej.
EN
Development and enhancement of dielectric permittivity measurement methods is one of the directions for research of porous materials physical properties. The study presents the results of measurements using three-rods TDR probe connected to the sampling oscilloscope equipped with the step pulse generator of 20 ps rise-time and the open-ended coax probe connected to the Vector Network Analyzer of 20 kHz-8 AGHz frequency range. The coaxial probc was calibrated on liquids if known dielectric properties. The analyzed objects were soil samples of different texture and moisture. The comparison of the measurement results shows high correlation of the real and imaginary parts of the complex dielectric permittivity of the both applied measurement methods.
14
Content available remote Electrical capacitance tomography electrical aspects of combustion
PL
Obecnie, pojemnościową tomografię komputerową wykorzystuje się głównie do monitorowania przepływów dwufazowych w przemyśle rafineryjnym (gaz-ropa) oraz w transporcie pneumatycznym. Opiera się on na analizie zmian pojemności zbieranych z kilku do kilkunastu elektrod umieszczonych wokół obszaru badawczego. Z przeprowadzonych analiz oraz wstępnych badań wynika, że metoda ta umożliwia również obrazowanie różnego rodzaju procesy spalania. Zagadnienie te znacznie się komplikuje, gdy w polu elektrycznym zostanie umieszczony zbiór cząstek naładowanych dodatnio i ujemnie. W praktyce, takim zbiorem cząstek są różnego rodzaju płomienie, powstające w procesie chemijonizacji. Wtedy zagadnienie zmian pojemności należ rozpatrywać z uwzględnieniem przewodności elektrycznej jak i przenikalności dielektrycznej. Wynika z tego, iż w przypadku wizualizacji procesów spalania zmiany wartości pojemności są wywołane intensywnymi reakcjami chemicznymi, więc obrazowane są obszary zjonizowanego gazu.
EN
Electrical Capacitance Tomography is currently used for two-phase flow monitoring in petrochemial industry (gas-oil) and also in pneumatic transportation. It is based on the analysis of the capacity change collected several electrodes placed around the searching area. The method enables also visualisation of various combustion processes, which is owing to the studies and experiments curried out so far. The problem is more complicated when in the electric field a collection of positive and negative particles are present. As a matter of fact such situations are very common in practice, if one consider various kinds of flames, which are created by chemoionisation processes. The issue of capacity change then is supposed to be considered through electrical conductivity and permeability taken into account. In the case of visualisation of combustion processes, the changes of capacity values are caused by intensive chemical reactions, and only areas of ionised gas are really observable.
15
EN
The present work includes a comparison of permittivity variations in the silicon irradiated with neutrons and additionally implanted with ions, the changes occurring in the course of thermal annealing.
PL
W niniejszej pracy porównano zmiany przenikalności dielektrycznej krzemu naświetlanego neutronami oraz implantowanego jonowo, zachodzące podczas wygrzewania termicznego.
16
Content available remote Changes in permittivity of silicon implanted through an aluminum layer
EN
The paper discusses the unit capacity changes in capacitors with a dielectric in a from of silicon implanted through an aluminum layer. The results of tests indicate that the course of Cu=f(Ta) is determined to a great extent by the processes in the implanted layer while the effect of the capacitor plates is insignificant.
PL
W pracy omówiono zmiany pojemności jednostkowej kondensatorów z dielektrykiem w postaci krzemu implantowanego przez warstwę aluminium. Badania wykazały, że przebieg Cu=f(Ta) w dużym stopniu określają procesy zachodzące w warstwie implantowanej, natomiast wpływ okładzin jest nieznaczny.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.