Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 403

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza obrazu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
PL
Współczesne metody badań stosowane w nowoczesnych technikach badawczych spowodowały, że zbierane są ogromne ilości danych, które muszą być poddane dalszej analizie. Uczenie maszynowe pomaga interpretować zgromadzone dane, a po ich przetworzeniu może pomóc podjąć dalsze decyzje. Metoda ta ma coraz większe zastosowanie w kontroli jakości wyrobów. W artykule przedstawiono zastosowanie nadzorowanej wersji uczenia maszynowego w badaniach nad optymalizacją rozpoznawania faz chemicznych z obrazów mikroskopowych i obrazów składu chemicznego dla płytek ceramicznych. Stwierdzono, że w przypadku opracowanych danych z elektronowej mikroskopii skaningowej, najlepsze wyniki uzyskano dla algorytmu CART (drzewo decyzyjne). Zastosowana metodyka znacznie usprawnia przeprowadzenie badań i poprawia jakość uzyskanych analiz obrazu w odniesieniu do standardowego oprogramowania mikroskopów.
EN
Contemporary research methods used in modern research techniques often result in the collection of huge amounts of data that must be further analyzed. Machine learning helps to interpret the collected data, and after their processing, it can help you make further decisions. The article presents the use of the supervised machine learning in research on the optimization of the recognition of chemical phases from microscopic images and chemical composition images for ceramic tiles. It was found that in the case of the developed data from scanning electron microscopy, the best results were obtained for the CART algorithm (decision tree structure). The applied methodology significantly improve the conduct of research and ameliorate the quality of the obtained image analyzes.
2
Content available remote Stanowisko do automatycznego badania parametrów aparatów cyfrowych
PL
W artykule przedstawiono skonstruowane stanowisko laboratoryjne do automatycznego badania wybranych parametrów jakościowych urządzeń rejestrujących obrazy cyfrowe. Na stanowisku można przebadać zarówno aparaty cyfrowe (lustrzanki oraz tzw. bezlusterkowce) jak i smartfony, kamery internetowe, kamery monitoringu czy kamerki samochodowe. Uzyskane na stanowisku obrazy testowe są analizowane przez opracowane oprogramowanie, które generuje raport w postaci tabeli z wynikami analizy.
EN
The article presents a constructed laboratory stand for automatic testing of selected quality parameters of devices recording digital images. At the stand, it is possible to test both digital cameras (SLRs and so-called mirrorless cameras) as well as smartphones, webcams, monitoring cameras and car cameras. The test images obtained on the stand are analyzed by the prepared software, which generates a report in the form of a table with the results of the analysis
PL
W artykule przedstawiono pilotażowe badania dotyczące zastosowania systemu analizy obrazu do oceny jakości struktur wykonanych w technologii druku 3D kompozytów cementowych. Zaproponowany algorytm w sposób prawidłowy ocenia jakość powierzchni wydrukowanych elementów. Analiza nieciągłości mieszanki tą metodą może być przydatna nie tylko w ocenie estetyki wykonanych elementów, ale także możliwe jest jej powiązanie z właściwościami mechanicznymi, skurczem oraz trwałością drukowanej struktury.
EN
The paper presents a pilot study on the use of an image analysis system to assess the quality of structures made in the 3D printing technology of cementitious composites. The proposed algorithm correctly evaluated the surface quality of the printed elements. Analysis of the path discontinuity with this method can be useful not only in the assessment of the aesthetics of the manufactured elements, but also it is possible to link it with the mechanical properties, shrinkage and durability of the printed structure.
4
EN
During the technological processing of staple fibers into yarn drafting, waves are formed which increase the irregularity of yarn linear density and consequently affect the yarn quality. Even a correctly performed technological process does not allow one to completely eliminate yarn faults (thin and thick places, neps) and yarn irregularity. All the yarn imperfections distinctly become apparent in flat textiles made of such a yarn. The quality of the yarn produced should be assessed already in spinning mill, using the results obtained to conclude on the quality of woven or knitted fabrics. Modern metrological laboratories in spinning mills possess Uster Tester 5 (UT5) apparatuses that not only assess the yarn quality with respect to the irregularity of linear density, faults (thin and thick places, neps), or hairiness, but also using the test results obtained make it possible to create a digital image of the predicted appearance of a flat fabric made of the yarn tested. This article presents a computer-aided method of the analysis of the woven and knitted fabric images obtained from UT5 that allows one to assess the significance of particular yarn parameters in the predicted appearance of flat fabrics.
PL
Niniejsza praca jest próbą syntetycznego przedstawienia współczesnego rozumienia i zastosowania jednego z kluczowych dla każdej armii na świecie obszarów – wywiadu, obserwacji i rozpoznania (ISR). W artykule dokonano podsumowania najważniejszych aspektów ISR i implementacji tego zagadnienia w siłach zbrojnych Polski i NATO oraz wyzwań z nimi związanych. Z uwagi na znaczący postęp technologiczny zaprezentowano również aspekty techniczne jednego z najszybciej rozwijających się rodzajów rozpoznania i wywiadu – analizy obrazu. Każdy rozdział zawiera odniesienie do polskich sił zbrojnych.
EN
This paper is an attempt to synthetically present the contemporary understanding and application of one of the key areas for any army in the world - intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR). The article summarizes the most important aspects of ISR and its implementation in the Polish and NATO armed forces, as well as the challenges associated with them. Due to significant technological progress, technical aspects of one of the fastest growing types of reconnaissance and intelligence - image analysis - are also presented. Each chapter contains a reference to the Polish Armed Forces.
6
Content available remote Systemy wizyjne automatu do przedsiewnego przygotowania żołędzi
PL
W przypadku żołędzi przeznaczonych do siewu w szkółkach leśnych powszechnie stosuje się skaryfikację mechaniczną, polegającą na odcięciu od strony znamienia ich końców. Ten pracochłonny zabieg przyspiesza kiełkowanie nasion oraz wyrównuje wschody. Wartością dodaną skaryfikacji jest możliwość wzrokowej oceny zmian mumifikacyjnych żołędzi i odrzucenia nasion nekrotycznych. Autorzy podjęli się opracowania urządzenia do automatyzacji ww. procesów, który został wyposażony w dwa niezależne systemy rozpoznawania i analizy obrazów.
EN
In the case of acorns intended for sowing in forest nurseries, mechanical scarification is commonly used, consisting in cutting off their ends. This laborious treatment accelerates seed germination and even out the size of the seedlings. The added value of scarification is the ability to visually assess the mummification changes of acorns and the rejection of necrotic seeds. The authors undertook to develop a device for the automation of the above-mentioned processes, which has been equipped with two independent image recognition and analysis systems
PL
Artykuł skupia się na problematyce prowadzenia badań dotyczących zachowań robotników na placu budowy. Omówione zostały zarówno metody pośrednie czyli głównie badania sondażowe, jak i badania prowadzone bezpośrednio w miejscu wykonywania prac (in situ). Szczególną uwagę poświęcono omówieniu wad i zalet metod bezinwazyjnych pomiarów prowadzonych przy zastosowaniu czujników radiowych i analizy obrazu wideo. Przeanalizowano podstawowe wymagania stawiane technologiom śledzenia ruchu robotników w czasie rzeczywistym.
EN
This article focuses on the issues of conducting research on the behavior of workers on construction sites. Both indirect methods, i.e. mainly survey research, and research conducted directly at the work site (in situ) were discussed. Particular attention was paid to discussing the advantages and disadvantages of non-invasive measurement methods using radio sensors and video image analysis. The basic requirements for real-time worker tracking technologies were analyzed.
EN
The grain and milling industry deals with the grinding of grain into flour and groats. These processes take place in mills. During the technological process of producing flour and groats, contamination may occur, which reduces the quality of end products. Before the product is introduced into the consumption cycle, the flours and groats are subjected to laboratory analysis, including in terms of product purity. This analysis is based on the organoleptic determination of the amount of contamination in flour and grain products using the sense of sight. The article presents innovative techniques for assessing the quality of the pollution level using image analysis and artificial neural networks (ANNs). Wheat flour was used for laboratory tests.
PL
Przemysł zbożowo-młynarski zajmuje się przemiałem zboża na mąkę i kasze. Procesy te odbywają się w młynach. W czasie procesu technologicznego produkcji mąki oraz kasz, może dojść do zanieczyszczeń, co powoduje obniżenie jakości produktów końcowych. Przed wprowadzeniem produktu do obiegu konsumpcyjnego, mąki i kasze poddawane są analizie laboratoryjnej, między innymi pod względem czystości produktu. Analiza ta polega na organoleptycznym określeniu za pomocą zmysłu wzroku ilości zanieczyszczeń w mące i przetworach zbożowych. W artykule przedstawiono innowacyjne techniki oceny jakości poziomu zanieczyszczeń wykorzystujące analizę obrazu oraz sztuczne sieci neuronowe (SSN). Do badań laboratoryjnych wykorzystano mąkę pszenną.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję i realizację sieci czujników zobrazowania w podczerwieni służącą do lokalizacji i śledzenia obiektów. Sieć czujników używa zespołu wielu miniaturowych mikrobolometrycznych kamer termowizyjnych o niskiej rozdzielczości (80 × 80 pikseli) do wykrywania, śledzenia i lokalizacji obiektów w obszarze obserwacji. Zastosowanie systemów termowizyjnych reagujących na promieniowanie podczerwone pochodzące z obiektów sprawia, że system jest odporny na warunki oświetlenia zewnętrznego i warunki środowiskowe. Jednocześnie zastosowanie czujnika podczerwieni wymaga zastosowania specjalnie zaprojektowanych, dedykowanych technik przetwarzania obrazu. W artykule opisano techniki przetwarzania obrazu, sposoby lokalizacji obiektów, pomiary dokładności, porównanie z innymi znanymi rozwiązaniami oraz wnioski końcowe.
EN
This paper presents a concept and implementation of an infrared imaging sensor network for object localization and tracking. The sensor network uses multiple low-resolution (80× 80 pixels) microbolometric thermal cameras to detect, track and locate an object within the area of observation. The network uses information simultaneously acquired from multiple sensors to detect and extract additional information about object’s location. The use of thermal-imaging systems responsive to objects’ natural infrared radiation, makes the system resistant to external illumination and environmental conditions. At the same time, the use of infrared sensor requires application of specially designed, dedicated image processing techniques appropriate for this kind of sensor. The paper describes: image processing techniques, means of object localization, accuracy measurements, comparison to other known solutions and final conclusions.
PL
Tematem artykułu jest ocena skuteczności opracowanego czujnika przeznaczonego do wspomagania nawigacji bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Jego działanie opiera się na przetwarzaniu obrazów pozyskiwanych z kamery termowizyjnej pracującej w paśmie długofalowej podczerwieni (LWIR) umieszczonej pod podwoziem pojazdu. Przemieszczenie przestrzenne pojazdu określane jest poprzez analizę ruchu charakterystycznych punktów promieniowania cieplnego (grunt, las, budynki itp.) na zdjęciach uzyskanych za pomocą kamery termowizyjnej. Zakres i kierunek przemieszczenia uzyskuje się poprzez przetwarzanie strumienia kolejnych obrazów za pomocą algorytmu opartego na przepływie optycznym wyznaczanym w czasie rzeczywistym. Analiza rozkładu promieniowania pozwala na obliczenie wektora translacji kamery w przestrzeni. Zaletami systemów pomiarowych opartych na analizie obrazu termicznego, w porównaniu z tradycyjnymi inercyjnymi czujnikami nawigacyjnymi, jest brak efektu dryftu, odporność na zmiany pola magnetycznego, mała podatność na zakłócenia elektromagnetyczne oraz na zmiany warunków atmosferycznych. W przeciwieństwie do czujników czułych na światło widzialne, czujnik termowizyjny oferuje pracę w całkowitej ciemności (noce o złej pogodzie i w pomieszczeniach).
EN
The topic of this paper is an evaluation of developed sensor intended for navigation aid of unmanned aerial vehicles (UAVs). Its operation is based on processing images acquired with a thermal camera operating in the long-wave infrared band (LWIR) placed underneath a vehicle’s chassis. The vehicle’s spatial displacement is determined by analyzing movement of characteristic thermal radiation points (ground, forest, buildings, etc.) in pictures acquired by the thermal camera. Magnitude and direction of displacement is obtained by processing the stream of consecutive pictures with optical-flow based algorithm in real time. Radiation distribution analysis allows to calculate camera’s self-translation vector. Advantages of measuring translation based on thermal image analysis is lack of drift effect, resistance to magnetic field variations, low susceptibility to electromagnetic interference and change in weather conditions as compared to traditional inertial navigation sensors. As opposed to visible light situational awareness sensors, it offers operation in complete darkness (harsh weather, nights and indoors). The topic of this paper is an evaluation of developed sensor intended for navigation aid of unmanned aerial vehicles (UAVs). Its operation is based on processing images acquired from a thermal camera operating in the long-wave infrared band (LWIR) placed underneath a vehicle’s chassis. The vehicle’s spatial displacement is determined by analyzing movement of characteristic thermal radiation points (ground, forest, buildings, etc.) in pictures acquired by the thermal camera. Magnitude and direction of displacement is obtained by processing the stream of consecutive pictures with optical-flow based algorithm in real time. Radiation distribution analysis allows to calculate camera’s self-translation vector. Advantages of measuring translation based on thermal image analysis is lack of drift effect, resistance to magnetic field variations, low susceptibility to electromagnetic interference and change in weather conditions as compared to traditional inertial navigation sensors. As opposed to visible light situational awareness sensors, it offers operation in complete darkness (harsh weather, nights and indoors).
PL
Celem niniejszej pracy było sprawdzenie możliwości wykorzystania rentgenowskiej tomografii komputerowej (CT) do obserwacji spękań w badanej próbce węgla przed i po teście geomechanicznym, przeprowadzonym w stanie trójosiowych naprężeń (TRX). W pracy przedstawiono zastosowanie dwóch specjalistycznych technik laboratoryjnych: rentgenowskiej tomografii komputerowej i geomechanicznego trójosiowego testu ściskania. Testy geomechaniczne przeprowadzono za pomocą zestawu pomiarowego TRX-070, GCTS (USA), rejestrując pełną charakterystykę naprężeniowo-odkształceniową. Podczas trójosiowych testów ściskania wykonano też innowacyjne równoczesne pomiary prędkości fal P i S. Próbkę analizowano w dwóch etapach, zdefiniowanych ze względu na stan próbki w obrazie CT: pomiar CT wykonany na nienaruszonej próbce węgla (etap 1) oraz otrzymany po teście zniszczeniowym (etap 2). W pierwszym etapie próbka została zeskanowana w celu odzwierciedlenia początkowego stanu struktury porowej wraz z układem mikropęknięć. Drugi etap reprezentuje próbkę po badaniu geomechanicznym. Dla każdego z etapów przeprowadzono szczegółową analizę struktury porowej. W wyniku proponowanego połączenia wymienionych metod w każdym etapie uzyskano obrazy struktury porów. Próbkę analizowano pod kątem liczby i kierunków propagacji pęknięć i zmian w strukturze porów. Interpretacja jakościowa i ilościowa opierała się na rejestracji zmiany liczby pustek, średnic pęknięć, kątów zapadania i porównaniu struktury porowej pomiędzy stanem początkowym próbki oraz po badaniu geomechanicznym. W 1 etapie (przed testem) największy obiekt (zidentyfikowany jako mikroszczelina) przyjmował objętość powyżej 16 mm3 , po wystawieniu próbki na działanie naprężeń (po zniszczeniu próbki) największy zidentyfikowany obiekt charakteryzował się objętością około 15 razy większą (240 mm3 ). Zidentyfikowane w etapie 2 (po teście wytrzymałościowym) pory są wydłużone (wysokie wartości parametru Elongation), a także nie wykazują znaczącego spłaszczenia (Flatness). Według uzyskanych wyników próbka węgla była podatna na pękanie w określonych kierunkach. Kompleksowe badania wykazały zasadność zastosowania proponowanej metodologii do oceny zmian w strukturze próbki podczas testu wytrzymałościowego.
EN
The study aimed to check the possibility of using computed tomography to observe fractures in coal samples before and after a triaxial compression test (TRX). The paper presents an innovative use of two specialized laboratory techniques: computed tomography and geomechanical triaxial compression test. Geomechanical tests were performed on a TRX-070, GCTS (USA) measuring triaxial system. A full stress-strain characteristic was recorded. Also, during the triaxial compression tests, the P and S wave velocities were measured and dynamic elastic moduli were determined. The results were compared. The sample was analyzed in two stages: CT measurement performed on raw coal sample (stage 1) and after the TRX test which destroyed the sample structure (stage 2). First, the sample was scanned reflecting the initial pores and microcracks system. The final stage represents the sample after the geomechanical test. A detailed pore structure analysis was performed for each of the stages. As a result of the proposed above-mentioned method, images of the pore structure were obtained after each step. The sample was analyzed for crack propagation and changes in the pore structure. The qualitative and quantitative interpretation was based on the determination of the number of voids, crack diameters, collapse angles, and comparison of the pore structure between the initial state of the sample and after the triaxial test. In the first stage (before the test), the largest object (identified as a microcrack) had a volume of approximately 16 mm3 , after the sample was stress-tested (after the sample was destroyed), the largest identified object was about 15 times larger (240 mm3 ). It appeared that the coal sample was prone to fracturing in defined directions. Comprehensive research has demonstrated the legitimacy of using the proposed methodology to evaluate changes in the sample structure during the triaxial test.
EN
A new method for measurement of sludge blanket height (SBH) based on image analysis is presented. The proposed method uses a histogram back-projection algorithm to distinguish between the settling sludge and supernatant and can be used with sludge possessing different coloring characteristics both in the sludge color and the color of supernatant produced. Individual pixels in the acquired image are compared with a histogram of a representative sludge region. Therefore, the proposed method relies neither on the assumed shape of light intensity profile nor on the dominant sludge or supernatant color. Batch sedimentation tests are presented for different initial sludge concentrations and different background colors to simulate different sludge characteristics. Parameters of a settling velocity function are estimated based on the obtained results. Additionally, an algorithm is proposed that enables the zone settling velocity (ZSV) to be estimated before the batch sedimentation test is completed.
13
Content available remote Segmentation of anterior segment boundaries in swept source OCT images
EN
Quantification of the eye’s anterior segment morphology from optical coherence tomography (OCT) images is crucial for research and clinical decision-making, including the diagnosis and monitoring of many ocular diseases. Structural parameters, such as tissue thickness and area are the most common metrics used to quantify these medical images, and tissue segmentation is required before these metrics can be extracted. Currently, swept source OCTallows the capture of cross-sectional images that encompass the entire anterior segment with a high level of detail. However, the manual annotation of tissue boundaries is time-consuming. In this work, an algorithm based on graph-search theory combined with boundary-specific image transformation is applied for the segmentation of anterior segment OCT images. We demonstrate that the method can reliably segment 5 different tissue boundaries in healthy eyes with low boundary error (mean error below 1 pixel across all boundaries). The technique can be used to extract clinically relevant parameters such as central corneal and crystalline lens thickness as well as anterior chamber depth and area, with a high level of agreement with manual segmentation (normalized errors below 1.6%). The proposed method provides a tool that can support clinical and research OCT data analysis.
EN
With the advent and great advances of methods based on deep learning in image analysis, it appears that they can be effective in digital pathology to support the work of pathologists. However, a major limitation in the development of computer-aided diagnostic systems for pathology is the cost of data annotation. Evaluation of tissue (histopathological) and cellular (cytological) specimens seems to be a complex challenge. To simplify the laborious process of obtaining a sufficiently large set of data, a number of different systems could be used for image annotation. Some of these systems are reviewed in this paper with a comparison of their capabilities.
15
Content available remote Nowe podejście do danych obrazowych - automatyczne rozumienie
PL
W zagadnieniach utrzymania ruchu bardzo często korzystamy z obrazów. Są one pozyskiwane z kamer stacjonarnych i ruchomych (ostatnio często na dronach) i stanowią podstawę do podejmowania decyzji. Podstawowe metody ich wykorzystania są ogólnie znane i powszechnie stosowane. Artykuł proponuje poszerzenie asortymentu narzędzi informatycznych możliwych do wykorzystania w zagadnieniach utrzymania ruchu różnych obrazów o metody odwołujące się do koncepcji automatycznego rozumienia ich semantycznej zawartości.
PL
Papiery higieniczne należą do grupy wytworów papierowych, które powinny charakteryzować się m.in. miękkością i wysoką absorpcyjnością cieczy. Jedną z metod poprawy tych właściwości jest wytłaczanie określonych wzorów w gotowym produkcie. Proces wytłaczania powoduje zwiększenie objętości wstęgi papierowej i poprawia obydwa wymienione parametry, a także zwiększa estetyczne walory końcowego produktu. Odciśnięty wzór może stanowić unikalny identyfikator producenta danego wyrobu. W ramach prezentowanych badań opracowano technikę identyfikacji wzorów tłoczonych na papierach higienicznych, która może znaleźć zastosowanie w przemyśle papierniczym, a w szczególności w produkcji i wykańczaniu papierów higienicznych do oceny jakości i powtarzalności wzorów tłoczonych na papierach tissue, a także do porównywania wytłaczanych wzorów pod kątem ewentualnego naruszania praw autorskich.
EN
Hygienic papers belong to the group of paper products which should be characterized by, among others, softness and high absorption of liquids. One method to improve these properties is to emboss specific patterns in the finished product. The embossing process increases the volume of the paper web and improves both of the above parameters as well as increases the aesthetic value of the final product. The embossed pattern may be also the unique identifier of the producer of a given product. In the presented research, a technique has been developed to identify embossed patterns on hygienic papers, which can be used in the paper industry, in particular in the production and finishing of hygienic papers to assess the quality and repeatability of patterns embossed on tissue papers, as well as to compare extruded patterns for possible violation of copyright.
17
EN
The article describes project of autonomous workstation capable of feeding fledging birds. During the breeding season animal rescue centers are experiencing huge overload of patients and up to 20% of patients are birds. Despite small size they demand as much care as other animals – in case of fledging birds main need is frequent feeding which is impossible to cover by working staff. Designed workstation is meant to solve this problem and decrease mortality of sick or immature animals.
PL
Artykuł opisuje projekt stanowiska służącego do automatycznego karmienia podlotów. W sezonie lęgowym ośrodki rehabilitacji dzikich zwierząt zmagają się ze zwiększoną liczbą pacjentów, z których nawet do 20% stanowią ptaki. Mimo małych rozmiarów wymagają tyle samo opieki co pozostałe zwierzęta – w przypadku podlotów głównym zadaniem jest regularne i częste karmienie co jest niemożliwe do zrealizowania przez ograniczony zespół. Zaprojektowany robot ma za zadanie rozwiązać ten problem, wspomóc pracowników i zmniejszyć śmiertelność młodych lub chorych ptaków.
EN
The performance of an activated sludge wastewater treatment plant depends on bioflocculation that is monitored by physical measurements such as the sludge volume index (SVI) and mixed liquor suspended solids (MLSS). The estimation of SVI and MLSS has been proposed using image analysis based modeling which is time-efficient and valid for multiple plants operating in different states. The methodology includes the sequence of image acquisition using bright-field microscopy, a robust segmentation of flocs, partitioning of flocs based on different ranges of their equivalent diameters, extraction of morphological features, and modeling of SVI and MLSS using the features. It is proposed that bright-field microscopy at lower magnification to capture the flocs is sufficient to model SVI and MLSS. A robust approach for image segmentation is adopted by integrating state-of-the-art image segmentation algorithms. It is hypothesized that flocs in different ranges of equivalent diameter respond differently to the variation in the operating state. Hence, flocs and their respective image analysis features are categorized based on the range of equivalent diameter. Finally, stepwise regression is used for feature selection and model identification to explore the feasibility of generalization of models to multiple plants in different states regarding SVI and MLSS.
PL
W artykule omówiono metody komputerowej analizy obrazów znane z celowników lotniczych (ukrywanej przez wojskowych naukowców ubiegłego wieku w psychologii i badaniach językowego opisu obrazu), analizy obrazu z kamery robota spawalniczego, komputerowego wspomagania badań mikroskopowych. Do stworzenia algorytmów rozpoznawania struktur mikroskopowych stali wykorzystano znaną z językoznawstwa metodę zamiany metaforycznych wypowiedzi na wektory czyli na zapis matematyczny. W analizie wektorów uwzględniono odziedziczone i wyuczone typy zdolności. Wynik analizy, który jest identyczny dla algorytmów odpowiadających 3 typom zdolności daje pewność jednoznaczności. W innych przypadkach potrzebna jest dodatkowa wiedza dotycząca technologii powstawania badanych struktur mikroskopowych.
20
Content available remote Speckle noise reduction and image segmentation based on a modified mean filter
EN
Image segmentation is an essential process in many fields involving digital images. In gen-eral, segmentation is the process of dividing the image into objects and background image.Image segmentation is an important step in the object detection process. It becomes morecritical if a given image is corrupted by noise. Most digital images are corrupted by noisessuch as salt and pepper noise, Gaussian noise, Poisson noise, speckle noise, etc. Specklenoise is a multiplicative noise that affects pixels in a gray-scale image, and mainly occursin low level luminance images such as Synthetic Aperture Radar (SAR) images and Mag-netic Resonance Image (MRI) images. Image enhancement is an essential task to reducespecklenoise prior to performing further image processing such as object detection, imagesegmentation, edge detection, etc. Here, we propose a neighborhood-based algorithm toreduce speckle noise in gray-scale images. The main aim of the noise reduction technique isto segment the noisy image. So that the proposed algorithm applies some luminance to theoriginal image. The proposed technique performs well at maximum noise variance. Finally,the segmentation process is done by the modified mean filter. The proposed technique hasthree phases. In phase 1, the speckle noise is reduced and the contrast adjustment is made.In phase 2, the segmentation of the enhanced image is processed. Finally, in phase 3, theisolated pixels in the segmented image are eliminated and the final segmented image isgenerated. This technique does not require any threshold value to segment the image; itwill be automatically calculated based on the mean value.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.