Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kołeczkowy zespół wysiewający
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the research results concerning the impact of rotational speed of a sowing shaft (4-34 rot·min-1), width of a sowing opening (1-5 mm) in a pin sowing unit and width of interrows (7-15 cm) and sowing speed (4-12 km·h-1) on the regularity of dosing Flämingsprof oat seeds at the fixed amount of sowing 156 kg·ha-1, which results from the accepted, recommended stock density of 400 seeds·m-2. Tests were carried out on the laboratory stand in two stages. In the first one, measurements related to determination of the performance characteristic of the tested sowing unit was carried out, in the second one, measurements related to determination of the longitudinal irregularity index of seeds sowing was performed. It was proved that from among the investigated factors, regularity of dosing seeds has significant impact (α=0.05) on the width of interrows, rotational speed of the sowing shaft and the width of the sowing opening. From analysis of regression of many variables with stepwise procedure of elimination of non-significant variables, a second degree equation was obtained, which included independent variables - the width of interrows and the width of the sowing opening. The value of irregularity index of seeds sowing at the change of interrows width from 7 to 15 cm decreased by approx. 35% – from value 0.72 to 0.46.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu prędkości obrotowej wałka wysiewającego (4-34 obr·min-1), szerokości szczeliny wysiewającej (1-5 mm) w kołeczkowym zespole wysiewającym oraz szerokości międzyrzędzi (7-15 cm) i prędkości siewu (4-12 km·h-1) na równomierność dozowania nasion owsa odmiany Flämingsprof przy stałej ilości wysiewu 156 kg·ha-1, wynikającej z przyjętej, zalecanej obsady 400 nasion·m-2. Badania przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym w dwóch etapach. W pierwszym wykonano pomiary związane z wyznaczeniem charakterystyki wydajnościowej badanego zespołu wysiewającego, w drugim przeprowadzono pomiary związane z wyznaczeniem wskaźnika nierównomierności podłużnej wysiewu nasion. Wykazano, że spośród badanych czynników istotny wpływ (α=0,05) na równomierność dozowania nasion, ma szerokość międzyrzędzi, prędkość obrotowa wałka wysiewającego oraz szerokość szczeliny wysiewającej. Z analizy regresji wielu zmiennych z krokową procedurą eliminacji zmiennych nieistotnych otrzymano równanie stopnia drugiego, zawierające dwie zmienne niezależne – szerokość międzyrzędzi i szerokość szczeliny wysiewającej. Wartość wskaźnika nierównomierności wysiewu nasion przy zmianie szerokości międzyrzędzi z 7 na 15 cm zmniejszyła się o ok. 35% – z wartości 0,72 do 0,46.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu szerokości szczeliny roboczej kołeczkowego zespołu wysiewającego oraz szerokości międzyrzędzi i prędkości siewu na kształtowanie jednostkowej przestrzeni życiowej roślin pszenicy. Badania przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym w dwóch etapach. W pierwszym wykonano pomiary związane z wyznaczeniem charakterystyki wydajnościowej badanego zespołu wysiewającego, w drugim przeprowadzono pomiary związane z wyznaczeniem rzeczywistej powierzchni życiowej roślin pszenicy oraz stopnia wykorzystania przynależnej roślinom teoretycznej powierzchni życiowej, wynikającej z przyjętej szerokości międzyrzędzi i średniej odległości między nasionami w rzędzie. Analiza wariancji uzyskanych wyników wykazała, że z przyjętych zmiennych niezależnych, na stopień wykorzystania powierzchni teoretycznej, przy wynikającej z wymagań agrotechnicznych stałej ilości wysiewu nasion – 220 kg·ha-1, istotny wpływ (α=0,05) ma tylko jedna zmienna niezależna: szerokość międzyrzędzi. Suma rzeczywistych jednostkowych powierzchni życiowych roślin pszenicy na odcinkach pomiarowych wynosiła od ok. 90 do ponad 356 cm2, co stanowiło od 31 do 83% wyznaczonej na podstawie wysianej liczby nasion i ustawionej szerokości międzyrzędzi, teoretycznej powierzchni życiowej roślin pszenicy.
EN
The work includes results of the research concerning influence of the width of an opening of a pin sowing unit and the width of interrows as well as the sowing speed on shaping the unit life space of wheat plants. The research was carried out on a laboratory stand in two stages. The first stage covered measurements related to specifying capacity of the examined sowing unit, the second stage included measurements related to determination of the real life area of wheat plants and degree of using the theoretical life area of plants resulting from the accepted width of interrows and the average distance between seeds in a row. Analysis of variance of the obtained results proved that from among the accepted independent variables, only one independent variable: width of interrows significantly influences (α = 0.05) the degree of use of the theoretical area at a constant number of sowing – 220 kg·ha-1 resulting from agrotechnical requirements. The sum of real unit life spaces of wheat plants on the measured distances was ca. 90 to 356 cm2, which constituted from 31 to 83% of the theoretical life area of wheat plants, determined based on the number of sown seeds and the established width of interrows.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu szerokości szczeliny roboczej kołeczkowego zespołu wysiewającego oraz szerokości międzyrzędzi i prędkości siewu na kształtowanie wielkości przestrzeni życiowej roślin bobiku. Badania przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym w dwóch etapach. W pierwszym wykonano pomiary związane z wyznaczeniem charakterystyki wydajnościowej badanego zespołu wysiewającego, w drugim przeprowadzono pomiary związane z wyznaczeniem rzeczywistej powierzchni życiowej roślin bobiku oraz stopnia wykorzystania przynależnej roślinom teoretycznej powierzchni życiowej, wynikającej z przyjętej szerokości międzyrzędzi i odległości między nasionami w rzędzie. Analiza wariancji uzyskanych wyników wykazała, że z przyjętych zmiennych niezależnych, na stopień wykorzystania powierzchni teoretycznej, przy wynikającej z wymagań agrotechnicznych stałej ilości wysiewu nasion - 360 kg*ha-1, istotny wpływ (α = 0,05) mają dwie zmienne niezależne: szerokość międzyrzędzi i szerokość szczeliny wysiewającej. Wpływ trzeciej zmiennej, tj. prędkości siewu, okazał się nieistotny. Suma rzeczywistych wielkości przestrzeni życiowych roślin bobiku na odcinkach pomiarowych wynosiła od 274 do 1290 cm2, co stanowiło od 24 do 95% wyznaczonej na podstawie wysianej liczby nasion i ustawionej szerokości międzyrzędzi, teoretycznej powierzchni życiowej roślin bobiku.
EN
The work includes results of the research concerning influence of the width of an opening of a pin sowing unit and the width of interrows as well as sowing speed on shaping the size of life space of field bean plants. The research was carried out on a laboratory stand in two stages. The first stage covered measurements related to specifying capacity of the examined sowing unit, the second stage included measurements related to determination of real life area of field bean plants and degree of using theoretic life area of plants resulting from the accepted width of interrows and distance between seeds in a row. Analysis of variance of the obtained results proved that from among the accepted independent variables, two independent variables: width of interrows and width of a seeding opening have significant impact (α=0,05) on a degree of use of theoretic area at a constant number of sowing - 360 kg*ha-1 resulting from agrotechnical requirements. Influence of the third variable, that is sowing speed proved to be insignificant. The sum of real size of life spaces of field bean plants on measured lengths was 274 to 1290 cm2, which constituted from 24 to 95% of the theoretic life area of field bean plants, determined based on the number of sown seeds and the established width of interrows.
PL
Badano wpływ: prędkości obrotowej wałka wysiewającego i szerokości szczeliny wysiewającej na wydajność nowego kołeczkowego zespołu wysiewającego przy wysiewie nasion rzepaku, żyta, pszenicy i bobiku. Wykazano, że zespół wysiewający może być stosowany w siewnikach uniwersalnych do dozowania i wysiewu trzech grup wymiarowych nasion: drobnych, średnich i grubych.
EN
The subject of the analysis was the impact of the rotational speed of the sowing roller and the width of the sowing hole on the efficiency of the new pin sowing unit in the case of sowing of rape, rye, wheat and horse bean seeds. It was shown that the sowing unit can be used in universal seeders for the dosing and sowing of three groups of seeds that differ in size: fine, medium and coarse seeds.
PL
Badano wpływ: prędkości siewu i szerokości szczeliny wysiewającej na równomierność dozowania nasion bobiku odmiany "Tim" w ilości 380 kg*ha-1, nowym kołeczkowym zespołem wysiewającym, przeznaczonym do wysiewu trzech, różnych wymiarowo grup nasion: drobnych, średnich i grubych. Wykazano, że zespół wysiewający [Markowski, Rawa 2009a, b; 2010a, b], z punktu równomierności dozowania nasion, może być stosowany w siewnikach uniwersalnych do dozowania i wysiewu nasion grubych.
EN
The subject of the analysis was the impact of the sowing speed and the width of the sowing hole on the uniformity of dosing of horse bean seeds of the "Tim" variety in the quantity of 380 kg*ha-1, a new pin sowing unit intended for sowing of three groups of seeds that differ in size: fine, medium and coarse seeds. It was shown that, as far as the uniformity of dosing of seeds is concerned, the sowing unit [Markowski, Rawa 2009a, b; 2010a, b] can be used in universal seeders for dosing and sowing of coarse seeds.
PL
Badano wpływ: prędkości siewu i szerokości szczeliny wysiewającej oraz dwóch długości czynnych wałka wysiewającego na równomierność dozowania nasion żyta nowym kołeczkowym zespołem wysiewającym, przeznaczonym do wysiewu trzech, różnych wymiarowo grup nasion: drobnych, średnich i grubych. Wykazano, że zespół wysiewający może być stosowany w siewnikach uniwersalnych do dozowania i wysiewu nasion zbóż, w tym odmian mieszańcowych.
EN
The impact of the following was examined: sowing rate and sowing gap width, and two active lengths of sowing shaft on evenness of rye seeds proportioning using a new pin sowing unit, designed for sowing three seed groups differing in size: fine, medium and coarse. It has been proven that the sowing unit may be used in all-purpose seed drills for proportioning and sowing grains of corns, including hybrid varieties.
PL
Badano wpływ: prędkości siewu i szerokości szczeliny wysiewającej oraz dwóch długości kołeczków wygarniających 5,5 mm i 10,5 mm zespołu wysiewającego na równomierność dozowania nasion pszenicy nowym kołeczkowym zespołem wysiewającym, przeznaczonym do wysiewu trzech, różnych wymiarowo grup nasion: drobnych, średnich i grubych. Wykazano, że zespół wysiewający może być stosowany w siewnikach uniwersalnych do dozowania i wysiewu nasion zbóż i zbożopodobnych.
EN
The impact of the following was examined: sowing rate and sowing gap width, and two lengths of sweeping pins (5.5 mm and 10.5 mm) in the sowing unit on evenness of wheat seeds proportioning with a new pin sowing unit, designed for sowing three seed groups differing in size: fine, medium and coarse. It has been proven that the sowing unit may be used in all-purpose seed drills for proportioning and sowing grains of corns and alike plants.
PL
Badano wpływ: szerokości i długości szczeliny wysiewającej zespołu wysiewającego oraz prędkości siewu na wydajność i równomierność dozowania nasion rzepaku nowym kołeczkowym zespołem wysiewającym, przeznaczonym do wysiewu trzech, różnych wymiarowo grup nasion: drobnych, średnich i grubych. Wykazano, że zespół wysiewający nowej konstrukcji może być z powodzeniem stosowany w siewnikach uniwersalnych do dozowania i wysiewu nasion drobnych.
EN
The impact of the following parameters has been examined: width and length of sowing gap in sowing unit and sowing rate on the efficiency and evenness of rape seed dosing with a new pin sowing unit, designed for sowing three seed groups that differ in size: fine, medium and coarse. It has been proven that newly designed sowing unit may be successfully used in all-purpose seed drills for fine seed dosing and sowing.
PL
Opracowano nową konstrukcję kołeczkowego zespołu wysiewającego, przeznaczonego do wysiewu trzech, różnych wymiarowo grup nasion: drobnych, średnich i grubych. Możliwość dozowania wymienionych grup nasion uzyskano przez zastosowanie, obok wielosegmentowej konstrukcji wałka wysiewającego, dwóch zestawów przesłon, służących do zmiany długości czynnej kołeczków wygarniających.
EN
A new design of pin sowing unit has been developed, intended for sowing of three seed groups that differ in size: fine, medium and coarse. Proportioning of the above-mentioned seed groups has been made possible by using two sets of diaphragms used to change active length of sweeping pins, besides multi-segment structure of sowing shaft.
PL
Badano wpływ prędkości siewu i szerokości międzyrzędzi na nierównomierność dozowania i wysiewu nasion kołeczkowym zespołem wysiewającym (sytuacja badawcza I), kołeczkowym zespołem wysiewającym z przewodem nasiennym (sytuacja II) oraz kołeczkowym zespołem wysiewającym z przewodem nasiennym i redlicą (sytuacja III). Z analizy korelacji czynników wynika, że w każdej z przyjętych sytuacji badawczych istotny liniowy wpływ na nierównomierność dozowania nasion ma tylko szerokość międzyrzędzi. W wyniku analizy regresji dwóch zmiennych z krokową procedurą eliminacji zmiennych nieistotnych otrzymano dla I sytuacji badawczej równanie liniowe, a dla II i III sytuacji badawczej otrzymano wielomiany stopnia drugiego, zawierające w kwadracie także drugą zmienną - prędkość siewu.
EN
The scope of the research covered the impact of sowing rate and width between seed rows on the unevenness of seed proportioning and sowing with: a peg-type seeder (test case I), a peg-type seeder with delivery tube (test case II), and a peg-type seeder with delivery tube and coulter (test case III). Factors correlation analysis proves that only the width between seed rows has significant linear impact on seed proportioning unevenness in each of the assumed test cases. As a result of regression analysis for two variables with step procedure for the elimination of insignificant variables, the research allowed to obtain a linear equation for test case I, and for test cases II and III - second-order polynomials, also including the square of a second variable - sowing rate.
PL
Badano wpływ szerokości międzyrzędzi, prędkości siewu oraz szerokości szczeliny wysiewającej na nierównomierność dozowania kołeczkowym zespołem wysiewającym nasion pszenżyta ozimego odmiany "Woltario" w ilości 130 kgźha-1. Analiza korelacji czynników wykazała, że przy założonym poziomie istotności [alfa] = 0,05 istotny wpływ na nierównomierność dozowania nasion ma szerokość międzyrzędzi oraz prędkość siewu. W wyniku analizy regresji wielu zmiennych z krokową procedurą eliminacji zmiennych nieistotnych otrzymano równanie stopnia drugiego, które zawiera dodatkowo trzecią zmienną - szerokość szczeliny wysiewającej.
EN
The effect of interrows width, speed of sowing and width of sowing slit on non-uniformity of Woltario cv. winter triticale seeds dosed with pin sowing unit at 130 kg per ha was tested. Analysis of correlation coefficients performed at [alpha]=0.05 showed that significant effect on non-uniformity of seeds dosage was stated for width of interrows and speed of sowing. After regression analysis with step-wise procedure of non-significant factors elimination square equation with additional third variable - width of sowing slit was received.
PL
Analizą porównawczą objęto kołeczkowe zespoły wysiewające stosowane w siewnikach uniwersalnych. Stwierdzono, że we wszystkich nowych zespołach wysiewających połączono skutecznie funkcję wysiewu dwóch różnych wymiarowo grup nasion: drobnych i średnich bez trzeciej grupy wymiarowej - nasion grubych.
EN
Comparative analysis covered pin sowing units used in all-purpose seeders. It was found that all new sowing units effectively combine sowing of two differently sized seed groups: fine and medium, without third size group - coarse seeds.
PL
Badano wpływ przewodu nasiennego, redlicy oraz prędkości siewu na nierównomierność wysiewu kołeczkowym zespołem wysiewającym nasion pszenicy ozimej odmiany "Korweta" w ilości 250 kgźha-1. Stwierdzono, że przewód nasienny istotnie wpływa na poprawę równomierności wysiewu nasion; wpływ redlicy był nieistotny.
EN
An influence of the delivery tube, the colter and the speed of sowing on the irregularity of sowing in the press drill seeder was examined. The winter variety of "Korweta" wheat seeds in amount of 250 kgźha-1 was used for this sowing. It was stated that the delivery tube significantly improved the regularity of sowing and the influence of the colter was not important.
EN
The influence of sowing speed, intercrop width and width of seeds feeding slot width on irregularity of "Poldek" cultivar spring barley seeding with press drill seeder at 170 kg/ha was determined. As a result of factors correlation analysis at the assumed significance level of α = 0.05 it was shown that the intercrop width and sowing speed were the factors that had a significant influence on seeds dosage. As a result of multiple variables regression analysis with step procedure for elimination of insignificant variables a quadratic equation was obtained.
PL
Określono wpływ prędkości siewu, szerokości międzyrzędzi i szerokości szczeliny wysiewającej na nierównomierność dozowania kołeczkowym zespołem wysiewającym nasion jęczmienia jarego odmiany Poldek, wysiewanych w ilości 170 kg/ha. W wyniku analizy korelacji czynników, przy założonym poziomie istotności α = 0.05, wykazano, że spośród badanych czynników istotny wpływ na nierównomierność dozowania nasion mają szerokość międzyrzędzi i prędkość siewu. Z analizy regresji wielu zmiennych z krokową procedurą eliminacji zmiennych nieistotnych otrzymano równanie drugiego stopnia.
PL
Badano wpływ szerokości międzyrzędzi, prędkości siewu oraz szerokości szczeliny roboczej w kołeczkowym zespole wysiewającym przy zmiennej długości odcinka pomiarowego i stałej dawce wysiewu 360 kg/ha na nierównomierność dozowania nasion bobiku. Z analizy regresji wielu zmiennych z krokową procedurą eliminacji zmiennych nieistotnych otrzymano równanie stopnia drugiego, zawierające następujące czynniki - prędkość siewu, szerokość międzyrzędzi i długość odcinka pomiarowego.
EN
The influence of width of area between rows, speed of sowing as well as width of working crevice of pin sowing unit at variable length of measured section and at seed dosage 360 kg/ha on non-uniformity of horse bean seeds dosage was studied. Regression analysis with steep-wise procedure of insignificant variables reduction let to get equation of second degree, in which speed of sowing, width of area between rows and length of measured section are crucial factors.
PL
Badano przy stałej dawce wysiewu nasion 6 kg/ha wpływ czterech czynników: szerokości szczeliny roboczej zespołu wysiewającego, liczby nasion wysianych na odcinku pomiarowym, prędkości siewu i szerokości międzyrzędzi na kształtowanie się nierównomierności dozowania nasion rzepaku wyliczonej wg dwóch formuł matematycznych. Wykazano, że szerokość międzyrzędzi w istotny sposób wpływa na wartość wskaźnika nierównomierności dozowania nasion obliczonego wg formuły matematycznej zawartej w PN-84/R-55050, a nie ma wpływu na wartość wskaźnika obliczonego wg formuły matematycznej zawartej w literaturze [Kanafojski 1977].
EN
The effect of four parameters: width of working crevice of sowing unit, number of seeds sowed on measuring section, speed of sowing as well as width of interrows on non-uniformity of rape seeds dosage was tested. Non-uniformity of rape seeds dosage was estimated on the basis of two mathematical formulas. It was stated that width of interrows significantly affected the non-uniformity of rape seeds dosage index, calculated according to Polish Standard PN-84/R-55050. It was simultaneously stated this index, calculated based on formula proposed by Kanafojski [1977], was not correlated with the width of interrows.
PL
Badano wpływ prędkości wałeczka wysiewającego i szerokości szczeliny roboczej w kołeczkowym zespole wysiewającym oraz szerokości międzyrzędzi i prędkości siewu na równomierność dozowania nasion pszenicy przy dawce wysiewu 250 kg/ha. Wykazano, że spośród badanych czynników istotny wpływ na równomierność dozowania nasion, ma szerokość międzyrzędzi i prędkość obrotowa wałeczka wysiewającego. Z analizy regresji wielu zmiennych z krokową procedurą eliminacji zmiennych nieistotnych otrzymano równanie stopnia pierwszego, zawierające tylko jeden czynnik - szerokość międzyrzędzi.
EN
The influence of speed of sowing roller, width of working crevice of pin sowing unit, width of area between the rows as well as speed of sowing on uniformity of wheat seeds dosage, at the rate of 250 kg/ha, was investigated. Among studied factors the essential influence on uniformity of seeds dosage had width of area between the rows and rotational speed of sowing roller. The analysis of multivariable regression with step reduction of variables let receive linear equation, including only one factor – width between the rows.
PL
Badaniami objęto sześć rodzajów kołeczkowych zespołów wysiewających stosowanych w siewnikach uniwersalnych. Stwierdzono, że zastosowanie wysiewu górnego pszenicy przy użyciu kołeczkowych wałeczków wysiewających wymaga zwiększenia, w stosunku do wysiewu dolnego ich prędkości obrotowej od 1,3 do 2,1 krotnie. Stwierdzono także, że równomierność dozowania nasion przy dawce 220 kg/ha nie zależy od rodzaju wysiewu (dolnego i górnego) i rodzaju wałeczka wysiewającego, za wyjątkiem wałeczka do wysiewu nasion grubych zastosowanego przy wysiewie dolnym.
EN
Six kinds of pin sowing units used in universal seeders were the object of this study. It was stated that used pin units to upper wheat sowing, in relation to bottom one, the 1.3÷2.1-fold increase in their rotational speed is required. Uniformity of seeds dosage at dose the seeds of 220 kg/ha was not depended on kind of sowing (bottom and upper) and kind of sowing roller, for except of roller to large seeds applied at bottom sowing.
PL
Przedstawiono wyniki badań porównawczych kołeczkowych zespołów wysiewających: klasycznego przeznaczonego do wysiewu zbóż i trzech zmodyfikowanych z dodatkową funkcją wysiewu nasion drobnych. Stwierdzono, że najlepsze parametry dozowania nasion pszenicy ma zespół wysiewający Vario Plus stosowany w siewnikach Hasia, a najgorsze zespoł wysiewający stosowany w siewnikach formy Rabewerk, ale tylko w sytuacji zmniejszonej czynnej długości kołeczków.
EN
The results of comparative tests of pin sowing assemblies: a traditional for sowing cereal grain and three modified ones, with an additional function of small seed sowing, were presented. The best parameters at wheat grain metering were obtained by the Vario Plus sowing assembly used Hasia drills, whereas the poorest were the results of the sowing unit used in Rabewerk drills, but only in case of a derice with pins of reduced active length.
PL
Badano kąt odchylenia osi długiej nasion od kierunku ich przemieszczania w gnieździe kołeczkowego zespołu wysiewającego w warstwie wewnętrznej - bezpośredniego zasięgu kołeczków - i w warstwie zewnętrznej o grubości 5 mm oraz w charakterystycznych częściach strugi nasion, wynikających z budowy wałeczka wysiewającego. Stwierdzono, że w szczelinie roboczej kołeczkowego zespołu wysiewającego 50-60% nasion układa się osią długą wzdłuż kierunku ich przemieszczania. W przestrzeni pomiędzy kołeczkiem udział nasion ułożonych podłużnie do kierunku ich przemieszczania wynosi ok. 22%, w innych częściach strugi przekracza nawet 80%.
EN
The aim of study was to determine the deflection angle of wheat grains' long axis in relation to the direction of grain translocation in the seat of pin sowing assembly. The internal layer being within direct reach of the pins, an external layer 5 mm thick, as well as the characteristic parts of seed stream resulting from the construction of sowing roller, were considered. It was found that 50-60% grains in the working gap of pin sowing assembly were oriented with their long axis along the direction of their motion. In space within the pins, the percentage of grains oriented longitudinally to their motion direction amounted about 22%, while in other parts of the stream it even exceeded 80%.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.