Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 175

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czujnik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
W artykule omówiono testową implementację sieci czujników LoRaWAN w budynku wielkopowierzchniowym. Krótko scharakteryzowano zasadę działania niskomocowej sieci rozległej LoRaWAN, a następnie podano sposób implementacji tego rozwiązania w opisywanym przypadku. Opisano budowę zaprojektowanego węzła sieci w postaci uniwersalnej platformy czujnikowej, a także wyniki pomiarów poboru energii tego węzła pracującego w warunkach rzeczywistych. Zastosowane rozwiązanie pozwala stwierdzić, że sieć czujnikowa LoRaWAN może być stosowana w budynkach wielkopowierzchniowych i pozwala na długoletnią pracę czujników zasilanych bateryjnie.
EN
The article discusses the test implementation of the LoRaWAN sensor network in a large-scale building. The principle of operation of the LoRaWAN low-power wide area network was briefly characterized, and then the method of implementation of this solution in the described case was given. The structure of the designed network node in the form of a universal sensor platform was described, as well as the results of measurements of energy consumption of this node operating under real conditions. The applied solution allows to conclude that the LoRaWAN sensor network can be used in large-area buildings and allows for long-term operation of battery-powered sensors.
EN
For e-health monitoring, concurrent data acquisition and processing of electrocardiogram and respiratory rate biosignals is needed to provide clean input signals for the detection algorithms. Given that cardiac and respiration rhythms are correlated, but they have different characteristic rates, we explored a sensor fusion approach to model the filtered future state of both signals. Therefore, a time-delayed structure with raw and filtered data fusion was used to improve the quality of the model. We apply Lasso and Ridge regression to the time-delayed data structure and study the approach using low and high sample rates for the data processing. At low sample rates, the validation for respiratory rate is high, while for electrocardiogram is comparatively low. With higher sample rates, the results are improved for both cases.
PL
W przypadku monitorowania e-zdrowia, jednoczesne pozyskiwanie i przetwarzanie danych z elektrokardiogramu i biosygnałów oddechowych jest konieczne, aby zapewnić czyste sygnały wejściowe dla algorytmów detekcji. Biorąc pod uwagę, że rytmy serca i oddychania są skorelowane, ale mają różne charakterystyczne prędkości, zbadaliśmy podejście do fuzji czujników, aby modelować przefiltrowany przyszły stan obu sygnałów. Dlatego też, w celu poprawy jakości modelu, zastosowano strukturę czasowo-opóźnioną z fuzją danych surowych i przefiltrowanych. Zastosowaliśmy regresję Lasso i Ridge do struktury danych opóźnionych w czasie i zbadaliśmy podejście wykorzystując niskie i wysokie częstotliwości próbkowania do przetwarzania danych. Przy niskich częstotliwościach próbkowania, walidacja dla częstości oddechów jest wysoka, podczas gdy dla elektrokardiogramu jest porównywalnie niska. Przy wyższych częstotliwościach próbkowania, wyniki są lepsze dla obu przypadków.
3
Content available Gas temperature meter
EN
Purpose: of the article is to develop a digital portable gas temperature meter in the range of -50…+600°C. To measure the temperature of dusty gas flows in the air pollution sources with the least significant digit of the digital device 1°C. Design/methodology/approach: The microprocessor measuring unit, probe and software is proposed. It leads to build a high-precision temperature meter based on a thin film sensor HM220 type "pt100". Findings: The calculation of the electrical schematic diagram parameters for signal conditioning of the sensor relative to the input range of the analog-to-digital converter. The experimental measuring unit and the probe of the gas temperature meter are assembled. The principle of the gas temperature meter calibration with the help of a precision resistance box MSR-60M is considered. The experimental gas temperature meter has a total standard uncertainty determined by type B for a maximum value of the measurement range of 1.94°C. The error of the sensor "pt100" makes the largest contribution to the total standard uncertainty, so the error increases in proportion to the value of the measured temperature. Research limitations/implications: On the basis of the proposed design of gas temperature meter it is possible to construct devices with various lengths of probes. Practical implications: The proposed meter is designed for environmental laboratories that measure the velocity, flow and sampling of dust and gas emissions from sources of air pollution. Originality/value: The device design differs due to the use of thermostable wire made of constantan as extending conductors of the temperature sensor, which is included in the unbalanced Wheatstone bridge. This solution allows the use of unipolar power supply 3.3 V for both analog and digital part of the meter. Temperature meter based on a thin film resistance thermometer is characterized by relative ease of manufacture, low material consumption, cost and high reliability.
PL
W artykule zaprezentowano wdrożenie elektronicznego systemu monitoringu sensorycznego na przykładzie mostu z betonu sprężonego wymagającego pogłębionej, ciągłej diagnostyki z uwagi na zły stan techniczny. Wdrożony system monitorujący mostu nad Odrą w Kędzierzynie-Koźlu jest pierwszym w Polsce systemem do długoterminowej, ciągłej obserwacji fizycznej odpowiedzi (statycznej oraz dynamicznej) eksploatowanej od wielu lat konstrukcji z uszkodzeniami. W systemie tym zastosowano po raz pierwszy w kraju światłowodowe techniki pomiarowe FBG do długoterminowego monitorowania obiektu mostowego.
EN
The article presents the implementation of an electronic monitoring system for a post-tensioned concrete bridge requiring in-depth, continuous diagnostics due to its poor technical condition. The monitoring system for the bridge over the Odra in Kędzierzyn-Koźle is the first system in Poland for long-term, continuous observation of the physical response (static and dynamic) of the structure (being in operation for many years) with significant damage. For the first time in Poland, the FBG fiberoptic measurement techniques were used for continuous long-term monitoring of the bridge structure.
EN
Monitoring and structural health assessment are the primary requirements for performance evaluation of damaged bridges. This paper highlights the case-study of a damaged Reinforced Concrete (RC) bridge structure by considering the outcomes of destructive testing, Non-Destructive Testing (NDT) evaluations, static and 3D non-linear analysis methods. Finite element (FE) modelling of this structure is being done using the material properties extracted by the in-situ testing. Analysis is carried out to evaluate the bridge damage based on the data recorded after the static linear (AXIS VM software) and 3D non-linear analysis (ATENA 3D software). Extensive concrete cracking and high value of crack width are found to be the major problems, leading to lowering the performance of the bridge. As a solution, this paper proposes a proper Structural Health Monitoring (SHM) system, that will extend the life cycle of the bridge with minimal repair costs and reduced risk of failure. This system is based on the installation of three different types of sensors: Liquid Levelling sensors (LLS) for measurement of vertical displacement, Distributed Fiber Optic Sensors (DFOS) for crack monitoring, and Weigh in Motion (WIM) devices for monitoring of moving loads on bridge.
7
Content available remote Tomographic ultrasonic sensors in industrial applications
EN
The work presents the results of research on the use of tomographic ultrasonic sensors to analyse industrial processes using dedicated measuring devices, image reconstruction algorithms and cyber-physical system.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem tomograficznych czujników ultradźwiękowych do analizy procesów przemysłowych z zastosowaniem dedykowanych urządzeń pomiarowych, algorytmów rekonstrukcji obrazu oraz systemu cyber-fizycznego.
PL
W artykule omówiono wybrane zagadnienia związane z pozyskiwaniem energii odpadowej w budynkach, transformowaniem jej w energię elektryczną oraz wykorzystaniem na potrzeby zasilania zdalnych, bezbateryjnych platform czujnikowych, wykorzystujących komunikację radiową. Układy czujnikowe instalowane w budynkach najczęściej pozyskują dane dotyczące temperatury oraz wilgotności powietrza, obecności osób w pomieszczeniu, sygnału otwarcia okien, itp. Często są to dane strategiczne, niezbędne do prawidłowej pracy układów automatyki budynkowej i bezpośrednio wpływające na komfort oraz bezpieczeństwo osób przebywających w budynku a także na redukcję zapotrzebowania budynku na energię.
XX
The article discusses selected issues related to the acquisition of ambient energy in buildings, its transformation into electricity and use for power supply of remote, battery-free sensor platforms using radio communication. Sensor systems installed in buildings most often acquire data concerning temperature and humidity of air, presence of people in a room, window opening signals, etc. These are often strategic data, necessary for the correct operation of building automation systems and directly influencing not only the comfort and safety of people in the building but also a significant reduction in the building's energy demand.
EN
With the advancement of air pollution management, low-cost sensors are increasingly being used in air quality monitoring, but the data quality of these sensors is still a major source of concern. In this paper, data from five air monitoring stations in Sofia were compared to data from fixed low-cost PM sensors. The values of atmospheric pressure from low-cost sensors and the effects of relative humidity were investigated. A two-step model was created to refine the calibration process for low-cost PM sensors. At first, we calibrated the sensors with five separate supervised machine learning models and then the ANNf inal model with anomaly detection completed the results. The ANN-final model improved the R2 values of the PM10 determined by low-cost sensors from 0.62 to 0.95 as compared to standard instruments. In conclusion, the two-step calibration model proved to be a positive solution to addressing low-cost sensor efficiency issues.
10
Content available remote Wearable sensor for biopotential measurements of patients' health monitoring
EN
The article presents the concept and prototype of a sensor network for biopotential measurements for long-term and remote tracking of vital signs of patients or athletes. Portable monitoring solutions consist of two basic elements: sensors and a data collection device. In this work, we propose a new type of dry textile electrodes to detect physiological signals that can be an alternative to gelled electrodes. Preliminary ECG measurement results show that after further improvements they can be good candidates for use in intelligent clothing for real applications.
PL
Artykuł przedstawia koncepcję i prototyp sieci czujników do pomiarów biopotencjałów do długoterminowego i zdalnego śledzenie parametrów życiowych pacjentów lub sportowców. Przenośne rozwiązania monitorujące składają się z dwóch podstawowych elementów: czujników i urządzenia do gromadzenia danych. W tej pracy proponujemy nowy rodzaj suchych elektrod tekstylnych do wykrywania sygnałów fizjologicznych, które mogą stanowić alternatywę dla elektrod żelowanych. Wstępne wyniki pomiarów EKG pokazują, że po dalszych ulepszeniach mogą być dobrymi kandydatami do zastosowania w inteligentnej odzieży do rzeczywistych zastosowań.
11
Content available remote Vehicle automation and car-following models for accident avoidance
EN
Road accidents contribute to the greatest number of deaths in the world. Deaths and injuries due to road accidents result in financial losses as well as physical and mental suffering. Even though a good driver is attentive enough to take sudden decisions, at some point, there is a requirement for an automatic decision-making ability in the car. Cars that can take prompt actions based on the environment without the driver involved is called a smart car. The car-following models are methods used in smart cars for accident avoidance. This paper presents an in-depth survey of various car following models based on IoT sensors, weather & road conditions, V2V networks, machine learning algorithms. A comparative analysis of multiple research articles with its techniques, merits and research gap is presented. Finally, the inference of the literature survey is provided.
PL
W artykule zaprezentowano analizę autonomicznego pojazdu wyposażonego w szereg czujników, połączenie sieciowego I metody uczenia. Przedstawiono przegląd literatury na ten temat.
12
Content available remote Multi-sensor system for monitoring of river water pollution
EN
Rivers play significant roles in communities, including as source of drinking water and for transportation and other daily activities. However, water pollution is a major problem in several communities, with significant negative consequences to health and well-being and socioeconomic development. This research, therefore, aimed to design and develop a system with multiple sensors to monitor river water pollution because most communities use river water in their daily activities. In the design and development of the system, multiple sensor nodes were installed for the detection of water pollution parameters such as temperature, Electrical Conductivity (EC), water pH, and Dissolved Oxygen (DO). The system was designed to monitor river water pollution parameters and send the information to the data centre (backend system). Arduino microcontroller was used to process and filter the data before sending to the backend system. Only valuable information was collected and kept in the database. Results show that the system was able to detect polluted water by showing the parameters of interest in a graph. The polluted water indicators were mostly contributed from residential waste and industries. This work has furnished progress in the development and validation of appropriate technologies for tackling river water pollution. In the future, WSNs sensors will be deployed in some areas and the results across the different areas will be compared. Furthermore, the Internet of Things (IoT) Technology will be used for data sharing and communication.
PL
Rzeki odgrywają znaczącą rolę w społecznościach, w tym jako źródło wody pitnej oraz transportu i innych codziennych czynności. Zanieczyszczenie wody stanowi jednak poważny problem w wielu społecznościach, co ma znaczące negatywne konsekwencje dla zdrowia i dobrostanu oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. Dlatego te badania miały na celu zaprojektowanie i opracowanie systemu z wieloma czujnikami do monitorowania zanieczyszczenia wód rzecznych, ponieważ większość społeczności wykorzystuje wodę rzeczną w codziennych czynnościach. Podczas projektowania i rozwoju systemu zainstalowano wiele węzłów czujnikowych do wykrywania parametrów zanieczyszczenia wody, takich jak temperatura, przewodność elektryczna (EC), pH wody i rozpuszczony tlen (DO). System został zaprojektowany do monitorowania parametrów zanieczyszczenia wód rzecznych i wysyłania informacji do centrum danych (system zaplecza). Mikrokontroler Arduino został użyty do przetwarzania i filtrowania danych przed wysłaniem do systemu zaplecza. Tylko cenne informacje zostały zebrane i przechowywane w bazie danych. Wyniki pokazują, że system był w stanie wykryć zanieczyszczoną wodę, pokazując interesujące parametry na wykresie. Wskaźniki zanieczyszczonej wody pochodziły głównie z odpadów mieszkaniowych i przemysłu. Prace te zapewniły postęp w opracowywaniu i zatwierdzaniu odpowiednich technologii przeciwdziałania zanieczyszczeniu wód rzecznych. W przyszłości czujniki WSN zostaną wdrożone w niektórych obszarach, a wyniki w różnych obszarach zostaną porównane. Ponadto do wymiany danych i komunikacji zostanie wykorzystana technologia Internetu przedmiotów (IoT).
PL
Jednym z niezbędnych etapów, który winien mieć swoje miejsce w procesie wdrażania zaawansowanego systemu zarządzania infrastrukturą, jest weryfikacja zasilających go danych źródłowych. W ujęciu praktycznym nierzadko wykracza ona poza ramy czasowe i formalne bazowego procesu inwestycyjnego. Z kolei przy należytej determinacji zarządcy infrastruktury, etap ten w rzeczywistości nigdy się nie kończy i stale towarzyszy rozwojowi wdrożonego systemu.
14
Content available Software development for smart home process control
EN
Here we make an overview of the main stages of software development for server management system of "smart" building with a central controller via a mobile device. We have developed our own version of the concept.
PL
Rozpatrzono etap podstawowy opracowania oprogramowania dla systemu sterowania inteligentnym budynkiem z centralnym kontrolerem, przez urządzenie mobilne. Zaproponowano własną wersję rozwiązania.
EN
The main results of RETwix developmentare presented in the paper. RETwix is an universal hardware and software means for laboratory research, which can be used for investigation both electronic components and arbitrary electrical, thermal, chemical or biochemical processes. Sensors, actuators and signal transducers of the Analog Front-End are used for this purpose. The RETwix means includes two CV-LAB devices (Capacitance &Voltage LABoratory) and UA-LAB (Universal Analog LABoratory). The peculiarities of constructionand examples of RETwix using are described.
PL
Główne wyniki opracowaniaRETwix zostały przedstawionew artykule. RETwix jest uniwersalnymsprzętemi oprogramowaniem do badań laboratoryjnych, któremożna wykorzystaćdobadania zarówno komponentów elektronicznych, jak i dowolnych procesów elektrycznych, termicznych, chemicznych lub biochemicznych. W tym celu zostały wykorzystaneczujniki, aktuatoryi przetworniki sygnału Analog Front-End. RETwix zawiera dwa urządzenia CV-LAB (Capacitance & Voltage LABoratory) orazUA-LAB (Universal Analog LABoratory). Zostały opisane osobliwości budowyorazprzykłady zastosowania RETwix.
EN
This paper presents various constructions of flexible textile humidity resistive sensor prototypes which can be used in textronic clothing applications and can be easily integrated with fabric. They can be also used as sensors applied to sheets in hospitals and nursing homes, as well as in special medical clothing, especially for protecting elderly people. The author describes a method of manufacturing such sensors by three different techniques, such as embroidery, printing and sputtering (PVD). Also presented are electrical properties of the textile sensors under various environmental conditions. The resistance of the sensors was studied in a wide range of humidity, from 30 to 90%, and at temperatures of 30 °C and 40 °C. The author then chose the right type of textile substrate on which the sensors should be made. A microscopic examination of the upper electroconductive layer of the prototype sensors was also conducted. These novel methods of sensor creation for humidity measurement on flexible textile substrates and their comparison could be used for clothing functionalisation.
PL
W artykule przedstawiono różne konstrukcje elastycznych, rezystancyjnych czujników wilgotności, które można wykorzystać w aplikacjach tekstronicznych. Przedstawione sensory cechuje łatwość integracji z wyrobami odzieżowymi. Badane czujniki mogą być stosowane w aplikacjach szpitalnych, domach opieki, a także jako czujniki w specjalnej odzieży medycznej, przeznaczonej w szczególności do ochrony osób starszych. Autor opisał metodę produkcji takich czujników za pomocą trzech różnych technik, takich jak haftowanie, drukowanie i napylanie (PVD). Przedstawił także charakterystyki czujników tekstylnych, zmian rezystancji w funkcji wilgotności, w różnych warunkach otoczenia. Parametry czujników badano w szerokim zakresie wilgotności: 30-90% oraz w temperaturach: 30-40 °C. Autor wybrał dwa rodzaje podłoża tekstylnego, na którym wykonane są czujniki, które według niego będą odpowiednie do zastosowań w tekstronicznych aplikacji odzieżowych. Przedstawił również zdjęcia mikroskopowe warstw elektroprzewodzących prototypowych czujników, badania zmian wilgotności w warunkach laboratoryjnych na stanowisku testowym oraz warstwie pododzieżowej na ochotnikach podczas kontrolowanej próby wysiłkowej.
PL
Czujniki i przetworniki w systemach automatyki wielu procesów produkcyjnych wykrywają zmiany określonej wartości, która jest mierzona, generując przy tym sygnał wyjściowy o odpowiednich parametrach.
EN
In the article the function and the scale for the entropy evaluation of the current state of extremely high frequency (EHF-) sensors quality in the various technical systems which fits the requirements of universality and maximal independency from the human factor are offered. One may see such EHF-sensors for the analysis of the quick transformations of the biological liquids properties. It’s high lighted that the available methods of the determination of technical systems’ quality have essential flaws which consist in both subjectivism because the dominant role in the evaluation belongs to experts and legitimacy of providing them properties of universality which was proved by nobody. The scheme of EHF-sensor is analyzed for which one may create an analytical model. The problem of the fields’ determination at the working region of such sensor is discussed. The presented scheme is possible to use for the mathematical model and just for that part of the problem which is devoted to the transformation of the properties of the object. The results of calculation of components of electromagnetic field at the working space of EHF-sensor are discussed. One may estimate the sizes of this space. The offered function of the quality evaluation, the parameter of which is the quantity of own information of the explored sensor, provides the declared universality approach according to the principles of the information theory. The conformity to all requirements for the functions of the evaluation of the quality: continuity, monotonic and smoothness over the whole range of definition regardless of the probability distribution function, which is measured by the random value EHF-sensor was proved. The proposed scale of the entropy evaluation of the quality fits to standard settings of the diagnostic of the technical systems and has three sub ranges which determine the state of the EHF-sensors: good state, up state, and down state. Unlike the existing psychophysical scales the offered scale has dynamic range of the evaluation so the limits of the sub ranges will automatically change depending on the regulatory and technical requirements for the state of the explored EHF-sensor. Such approach provides adaptation of the scale to specific requirements which gives a chance to evaluate the qualitative state of the object more reliably. The results of modeling of the qualitative state of the sensor are given. The possible practical application of the offered function and scale is usage in the systems of monitoring and diagnostic for determination of the current qualitative state of the explored technical system, as well.
EN
As increasingly more bicycles are equipped with electrically powered pedal assistance, they can become the solution for the continuous congestion that threatens Europe. Pedal assistance decreases the effort, though cyclists often experience sores that occur at the low back, knees and bottom area. The risk of injuries is predominantly determined by the pedal technique, which is highly dependent of bicycle design, seat type and cycling posture. The optimal cycling technique and the relation to the bicycle characteristics needs to be discovered to create guidelines for bicycle construction and usage. This paper presents the design of a low-cost measurement system to analyse three-dimensional pedal loads in function of the pedal cycle by an instrumented pedal and an absolute encoder fixated on the crank. The pedal proposed is a combination of a unique steel sensor with twelve sensor regions, organized in four full Wheatstone bridges, installed on a standard pedal spindle. The pedals are calibrated with the Global Regression method acquiring a calibration matrix with a standard error percentage of full scale of maximum 0.5%. The instrumented pedal distinguishes itself from state-of-the-art techniques through (i) compatibility: it fits on every conventional bicycle, (ii) compactness: not influencing the cycling kinematics, (iii) broad applicability: it is applicable for in-situ measurements with extreme manoeuvres and (iv) accuracy: it delivers a relative high accuracy in relation to the production precision and production costs.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.