Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dewatering system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W 1989 r. w Zakładach Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały” zakończono eksploatację złóż rud Zn-Pb w niecce bytomskiej. W tamtym czasie pod zrobami rudnymi eksploatację węgla prowadziło kilkanaście kopalń i dla ich ochrony podjęto decyzję o dalszym odwadnianiu zrobów rudnych z wykorzystaniem pompowni stacjonarnej przy szybie „Bolko” w Bytomiu. W ostatnich 30-tu latach w niecce bytomskiej zaszły duże zmiany w strukturze górniczej i sytuacji hydrogeologicznej, polegające na zlikwidowaniu kilku kopalń i kilku zakładów górniczych węgla kamiennego oraz zdecydowanym zmniejszeniem natężenia dopływu wody z triasowego poziomu wodonośnego do pompowni przy szybie „Bolko”. Zaistniały zatem powody, dla których podjęto dyskusję w sprawie ewentualnej zmiany systemu pompowania ze stacjonarnego na głębinowy, ze względu na zalety tego sposobu odwadniania, potwierdzone dotychczasowymi wieloletnimi doświadczeniami Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi w odwadnianiu zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego. W artykule przeanalizowano obecny i planowany sposób odwadniania kopalń węgla kamiennego i oceniono ewentualne zagrożenie dla prowadzenia ruchu w sytuacji tworzenia się zbiornika wodnego w zrobach porudnych w utworach triasowych, zawiązanego ze zmianą systemu odwadniania tych zrobów ze stacjonarnego na głębinowy.
EN
In 1989, mining process of Zn-Pb ore deposits conducted by Orzeł Biały Mining and Metallurgical Works in the Bytom syncline was discontinued. At that time, exploitation of coal deposits located beneath the abandoned ore workings was carried out by a dozen or so coal mines. To protect abandoned ore workings, there was made a decision on their further dewatering by using a stationary pumping station placed by the Bolko Shaft in Bytom. In the last 30 years, major changes in the mining structure and hydrogeological situation have taken place in the Bytom basin. They include liquidation of several hard coal mines and mining plants as well as a significant reduction in the inflow of water from the Triassic aquifer to the pumping station placed by the Bolko Shaft. Therefore, there arose reasons to start a discussion on a possible change of a pumping system, from stationary to a deepwater one, due to the advantages of this dewatering method, approved by the previous long-term experience of the Central Department of the Mine Dewatering Plant in Czeladź, belonging to the Mine Restructuring Company (SRK S.A.) in the dewatering of liquidated hard coal mines. The article analyses current and planned methods of dewatering hard coal mines and possible threats for mines operations in the situation of formation water reservoirs in the abandoned ore workings, resulted from the change of a pumping system, from stationary to a deepwater one
PL
30-letni okres prowadzenia odwodnienia w otoczeniu KWB „Bełchatów” pozwolił na zgromadzenie bogatego, chociaż nie w pełni spójnego materiału dotyczącego charakterystyki procesu osiadania na skutek prowadzonego odwodnienia wgłębnego wyrobisk. W referacie przedstawiona zostanie metodyczna ocena materiału obserwacyjnego oraz charakterystyka przestrzennej i czasowej zmienności wskaźnika ilustrującego zmiany dynamiki osiadania na porównawczym tle jednostkowej depresji zwierciadła wód podziemnych. Uzyskane zależności pozwalają ocenić przydatność i zasady interpretowania empirycznych wskaźników procesu na różnych etapach prowadzenia odwodnienia: od uruchomienia procesu i kształtowania się leja depresyjnego, poprzez stan ustabilizowanej depresji, po recesję zasięgu leja przy przesuwaniu się frontów eksploatacyjnych. Uzyskane dane dostarczają zarówno praktycznych wskaźników pomocnych przy prognozowaniu osiadań, jak i pozwalają na weryfikację niektórych teoretycznych założeń dotyczących odkształcalności i przebiegu konsolidacji gruntów
EN
30 years of the ground waters drainage carried out in surroundings of the “Bełchatów” lignite mine allowed to collect a rich however not coherent data concerning a characteristic of settlement process caused by dewatering. The report present methodical appraisal of the observational study as well as time and spatial characteristic of the dynamic of settlements in the comparison with depression of the underground water table. Obtained relationships allow to assess the usefulness and the principles of interpretation of the empirical indicators of the process on the different stages of conducted drainage: since the beginning of the process and shaping of the depression cone, through the stabilized stage of depression, till the recession of the range of the depression cone while movement of the exploitation front. Gained data provides practical indicators helpful-while forecasting settlements and it allows to verify some theoretical assumptions concerning deformation and to reconstruct the course of soil consolidation.
PL
Jednym z aspektów działalności kopalni odkrywkowej jest konieczność prowadzenia drenażu w rejonie złoża, co powoduje ponoszenie znacznych kosztów przez zakład. Długotrwała eksploatacja powoduje znaczne zmiany w układzie hydrologicznym złoża, co wiąże się ze zmianą wielkości dopływów do kopalni. Prześledzenie zmian zasięgu wpływów drenażu górniczego na każdym etapie rozwoju kopalni oraz w przypadku jej likwidacji pozwala na optymalne zarządzanie kopalnią. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki modelowania hydrogeologicznego rejonu Kopalni Wapienia Strzelce Opolskie wykonanego na potrzeby opracowania strategii rozwoju kopalni. Modelowanie miało na celu prognozę zmian warunków hydrogeologicznych w rejonie złoża na skutek planowanego rozwoju kopalni dalszymi poziomami eksploatacyjnymi, późniejszą likwidacją i zatopieniem wyrobiska oraz zaprzestania eksploatacji na aktualnym etapie robót.
EN
One from aspects of activity of strip mine is necessity of leadership of drainage in region of deposit what causes bearing of considerable costs through institution. Long-lasting exploitation causes considerable change in hydrological arrangement of deposit what joins with change of size of tributaries to mine. Tracing of changes of range of takings of mining drainage on every stage of development of mine as well as in case of her of liquidation permits mine onto optimum management. In present work results of hydrogeological modelling region of Strzelce Opolskie Limestone Mine were introduced executed mineral for needs of study of strategy of development. Modelling had prognosis of changes of hydrogeological conditions in region of deposit in consequence of planned development of mine further exploational levels on aim, later liquidation and submergence of excavations as well as cessations of exploitation on current stage of works.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.