Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  działanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania funkcji działania w ujęciu praktycznym. W tym celu przeprowadzono eksperyment czynny, w którym przeprowadzono szereg prób zmęczeniowych wału napędowego prostego układu mechanicznego, pracującego w warunkach utraty współosiowości. Zastosowana funkcja działania wartościuje generowane dodatkowe procesy towarzyszące obracaniu się wału. Są to tak zwane procesy resztkowe, które ujawniają się w postaci: drgań mechanicznych, wydzielania ciepła i emisji fal sprężystych generowanych w materiale konstrukcyjnym. Rezultatem badań jest opracowany model diagnostyczny trwałości wału napędowego z wykorzystaniem funkcji działania.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję metody pozwalającej na ocenę działania silnika pracującego na charakterystyce regulatorowej w nagłej zmiany obciążenia i związanej z tym akceleracji/deceleracji. Do analizy przebiegu zmian podstawowych własności użytkowych silnika w tym czasie wykorzystane zostało wartościujące (ilościowe) ujęcie działania interpretowanego jako pewna wielkość fizyczna. Podejście takie umożliwia jednoczesne uwzględnienie wykonywania określonej pracy (podejście energetyczne) oraz czasu, w którym ta praca jest wykonana.
PL
Przedstawiono zmodyfikowaną propozycję wartościowania (ilościowego określenia) działania komór spalania turbinowych silników spalinowych z uwzględnieniem zachodzących w nich oddziaływań energetycznych. Propozycja ta uzupełnia i uściśla rozważania zawarte w publikacji [4]. Przedstawione rozważania bazują na fakcie, że w komorach spalania tego rodzaju silników spalinowych zachodzi przekształcanie energii chemicznej zawartej w dostarczonym do niej paliwie (ściślej – energii chemicznej zawartej w mieszaninie paliwowo-powietrznej powstałej w tej komorze) na energię wewnętrzną spalin i związaną z nią ich energię ciśnienia powstających podczas spalania paliwa. Ta forma przemiany energii została nazwana ciepłem (Q). Ciepło Q odniesione do jednostki czasu t spalania paliwa zostało nazwane strumieniem ciepła (Q). Przyjęto także, że w przestrzeniach między łopatkowych wirnika turbiny zachodzi proces zamiany części energii wewnętrznej spalin, ale tylko tej, którą jest energia kinetyczna ich cząstek będących w ruchu cieplnymi (czyli energia termiczna) i wynikającą z niej energię ciśnienia na energię kinetyczną ruchu obrotowego tegoż wirnika. Zwrócono uwagę, że proces ten może być nieprawidłowy, w przypadku niewłaściwego działania komory spalania. Działanie komory spalania turbinowego silnika spalinowego zostało w tym artykule zinterpretowane, jako przetwarzanie energii chemicznej spalanego paliwa na energię wewnętrzną powstających spalin w ustalonym czasie. Wartościowanie tak rozumianego działania komór spalania tego rodzaju silników spalinowych, zaproponowane w tym artykule, polega na określeniu ilościowym tego działania za pomocą wielkości fizycznej, którą cechuje wartość liczbowa z jednostka miary nazwana dżulosekundą [dżul x sekunda]. Do oceny procesu pogarszania się działania komór spalania dowolnego turbinowego silnika spalinowego zaproponowano podejście statystyczne, w którym zastosowano estymację przedziałową wartości oczekiwanej E(Qt) ciepła w chwili t oraz modele deterministyczny i probabilistyczny oceny działania komory spalania, przy czym do opracowania modelu probabilistycznego zastosowano jednorodny proces Poissona. Wspomniane ciepło jest interpretowane jako forma (sposób) przemiany w komorze spalania silnika energii chemicznej mieszaniny paliwowo-powietrznej na energię wewnętrzną i związanej z nią energię ciśnienia spalin uzyskaną podczas spalania w niej paliwa.
EN
The paper presents the results of research related to one of the problems identified in the previous work, which included the analysis of selected elements of the concept of reliability of action description in the systems of action engineering developed by Józef Konieczny. The aim of this study is to analyse the possibility of using the praxiological classification of results in a partially formalised description of the reliability of action. In the first stage of considerations, observations were made regarding the description of the reliability of actions presented as isolated simple chains of action. In the second stage, the observations related to the description of the reliability of actions under the conditions of direct supporting were made.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac odnoszących się do jednego z problemów wskazanych we wcześniejszej pracy, obejmującej analizę wybranych elementów koncepcji opisu niezawodności działań w inżynierii systemów działania Józefa Koniecznego. Celem niniejszej pracy jest analiza możliwości wykorzystania prakseologicznej klasyfikacji dzieł w częściowo sformalizowanym opisie niezawodności działania. W pierwszym etapie rozważań dokonano spostrzeżeń dotyczących opisu niezawodności działań przedstawianych za pomocą wyizolowanych prostych łańcuchów działania. W etapie drugim poczyniono obserwacje odnoszące się do opisu niezawodności działań w warunkach zabezpieczania bezpośredniego.
EN
Aim: The aim of the article is to present examples of rescue and firefighting activities carried out by PSP / national rescue and firefighting system (KSRG) with the use of innovative techniques and technologies resulting from the research and development projects carried out by teams of contractors, which included CNBOP-PIB as a leader or member of the consortium. In practice, the implementation of the obtained results allows for the actual and formal safety of firefighters-rescuers and other participants in rescue and firefighting operations, which is one of the basic duties of research and development units operating in the field of broadly understood fire protection, civil protection and crisis management. Introduction: Achieving the above goal is possible through the use of innovative techniques and technologies in rescue and firefighting operations, which allow reducing the risk of accidents and failures. Due to rational technical solutions, it is also possible to limit or even completely eliminate overloads of the osteoarticular system. The planned effect, which is to increase the safety level of rescue and firefighting operations, can also be achieved with the use of organizational and technical methods resulting from the selection of optimal methodologies, including those in logistics activities. Methodology: The article presents the possibilities of using products created as a result of the implementation of projects financed by the National Centre for Research and Development (NCBiR) related to the improvement of activity management and the use of innovative design solutions for equipment used in the planned activities. The considerations were based on the results of development activities carried out by consortia in which CNBOP-PIB participated. Summary: In literature, innovation is the implementation of a new or significantly improved product (or service), process, new marketing method or a new method of organization in the field of business practices, workplace organization or relations with the environment. Products (and services), processes and methods (technical, organizational and marketing) can be called innovations if they are new or significantly improved, at least from the point of view of rescue and firefighting activities carried out by PSP/KSRG. Conclusions: Effective use of the results of projects financed by NCBiR is one of the fastest ways to implement organizational and technical innovations in system activities. According to the authors, in order to increase the rational use of funds allocated to the implementation of research and development projects, a more active participation of the operator is recommended (in terms of content). The use of innovative technologies, even on a national scale, allows achieving measurable effects in terms of increasing the functionality, usability of products, modernization of existing systems, improvement of technologies used in rescue and firefighting operations, optimization of working conditions and time, and protection of the natural environment by reducing technogenic situations.
PL
Cel: Celem artykułu jest prezentacja przykładów działań ratowniczo-gaśniczych realizowanych przez PSP/ krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG) przy wykorzystaniu innowacyjnych technik i technologii powstałych w wyniku zrealizowanych projektów naukowo-badawczych i prac rozwojowych przez zespoły wykonawców, w skład których jako lider lub członek konsorcjum wchodziło CNBOP-PIB. W praktyce wdrożenie uzyskanych efektów pozwala na zapewnienie faktycznego oraz formalnego bezpieczeństwa strażakom-ratownikom oraz innym uczestnikom działań ratowniczo-gaśniczych, co jest jednym z podstawowych obowiązków jednostek naukowo-badawczych działających w obszarze szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego. Wprowadzenie: Osiągnięcie powyższego celu możliwe jest poprzez zastosowanie innowacyjnych technik i technologii w działaniach ratowniczo-gaśniczych, które pozwalają na ograniczenie ryzyka wystąpienia wypadku i awarii. Dzięki racjonalnym rozwiązaniom technicznym istnieje także możliwość ograniczenia, a nawet całkowitej eliminacji przeciążeń układu kostno-stawowego. Planowany efekt, jakim jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa działań ratowniczo-gaśniczych, można osiągnąć także z wykorzystaniem metod organizacyjno-technicznych wynikających z wyboru optymalnych metodyk, między innymi w działaniach logistycznych. Metodologia: W artykule przedstawiono możliwości zastosowania produktów powstałych w wyniku realizacji projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju związanych z doskonaleniem zarządzania działaniami oraz wykorzystania innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych sprzętu wykorzystywanego w planowanych działaniach. Rozważania oparto na wynikach prac rozwojowych realizowanych przez konsorcja, których członkiem było CNBOP-PIB. Podsumowanie: W ujęciu literaturowym innowacja jest to wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem. Produkty (wyroby i usługi), procesy i metody (techniczne, organizacyjne i marketingowe) mogą zostać nazwane innowacjami, jeśli są nowe lub istotnie ulepszone przynajmniej z punktu widzenia działań ratowniczo-gaśniczych realizowanych przez PSP/KSRG. Wnioski: Efektywne wykorzystanie rezultatów projektów finansowanych przez NCBiR jest jedną z najszybszych możliwości wdrażania innowacji organizacyjno-technicznych do działań systemowych. Zdaniem autorów w celu zwiększenia racjonalności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych i prac rozwojowych wskazany jest bardziej aktywny udział gestora (w zakresie merytorycznym). Zastosowanie innowacyjnych technologii, wykorzystywanych nawet w skali krajowej, pozwala na osiągnięcie mierzalnych efektów w zakresie zwiększenia funkcjonalności, użyteczności produktów, unowocześnienia istniejących systemów, udoskonalenia technologii stosowanych w działaniach ratowniczo-gaśniczych, optymalizacji warunków i czasu pracy oraz ochrony środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu sytuacji technogennych.
PL
W artykule przedstawiono propozycję modelu procesu eksploatacji dowolnego okrętowego urządzenia energetycznego w formie trójstanowego procesu semi-markowskiego {Y(t): t ≥ 0} o zbiorze stanów Z = {z1, z2, z3} i następującej interpretacji elementów tego zbioru: z1 – stan użytkowania urządzenia o stanie pełnej zdatności, (z2) – stan obsługiwania planowego (profilaktycznego) urządzenia będącego w stanie zdatności częściowej, (z3) – stan obsługiwania nieplanowego (wymuszonego uszkodzeniami) urządzenia, które jest wtedy w stanie niezdatności.. Przedstawiono uzasadnienie praktycznej przydatności takiego modelu z uwzględnieniem warunków eksploatacji okrętowych urządzeń energetycznych. Zasygnalizowano, że na bazie opracowanego modelu procesu eksploatacji o trzech stanach może być rozbudowany do tylu stanów eksploatacji ile musi uwzględnić użytkownik wspomnianych urządzeń, aby zapewnić racjonalną ich eksploatację.
8
Content available remote Wpływ leków na narząd wzroku, cz. 3
9
Content available remote Wpływ leków na narząd wzroku, cz. 2
10
EN
Aim: To present relationships resulting from legal regulations impacting the effectiveness of critical infrastructure protection, which is a part of the national security system. An auxiliary objective was a historical analysis illustrating the process of creating critical infrastructure in a modern form in the world and in Poland. Project and methods: Article is based on the principles of functionalism theory and using literature analysis, expert interviews, participating observation in the organised Critical Infrastructure Forums, inference and deduction. This made it possible to identify the directions for improving the functioning of critical infrastructure protection in terms of institutional cooperation and the impact of infrastructure on the national security system. Results: Removal of critical infrastructure protection vulnerabilities as a contribution to the elimination of a weak link in the national security system in the context of assessing the effectiveness and efficiency of the national security system. Conclusions: There is a need to create clear legislation and to integrate security entities in terms of institutional cooperation in the protection of critical infrastructure. This is related to the fact that in an organisation, which is a particular form of team activities, we often encounter chaos intensified by solutions which are the more inaccurate, the less the formation mechanism of disturbing factors is known. Then we experience only the consequences of their impact, responding according to the circumstances.
PL
Cel: Przedstawienie powiązań wynikających z uregulowań prawnych wpływających na efektywność ochrony infrastruktury krytycznej będącej elementem systemu bezpieczeństwa narodowego. Za cel pomocniczy przyjęto analizę historyczną obrazującą proces tworzenia infrastruktury krytycznej we współczesnej formie na świecie oraz w Polsce. Projekt i metody:Artkuł został opracowany na podstawie zasad teorii funkcjonalizmu i przy wykorzystaniu analizy literatury, przeprowadzonych rozmów eksperckich i obserwacji uczestniczącej w organizowanych Forach Infrastruktury Krytycznej. Zastosowano także wnioskowanie i dedukcję, co pozwoliło na wskazanie kierunków poprawy funkcjonowania ochrony infrastruktury krytycznej w aspekcie współdziałania instytucjonalnego oraz wpływu infrastruktury na system bezpieczeństwa narodowego. Wyniki: Eliminacja słabych stron ochrony infrastruktury krytycznej przyczynkiem do likwidacji słabego ogniwa systemu bezpieczeństwa narodowego w kontekście oceny efektywności i sprawności systemu bezpieczeństwa narodowego. Wnioski: Zachodzi potrzeba tworzenia czytelnego prawa oraz konieczność integracji podmiotów bezpieczeństwa w aspekcie współdziałania instytucjonalnego w ramach ochrony infrastruktury krytycznej. Jest to związane z tym, że w organizacji, będącej szczególną formą działań zespołowych, często spotykamy się z chaosem potęgowanym rozwiązaniami tym bardziej nietrafionymi, im mniej znany jest mechanizm powstawania zakłócających czynników. Doświadczamy wtedy jedynie konsekwencji ich oddziaływania, reagując stosownie do zaistniałych okoliczności. Słowa kluczowe: infrastruktura krytyczna, bezpieczeństwo narodowe, ochrona infrastruktury, informacje niejawne, zarządzanie bezpieczeństwem, sprawność i efektywność działania.
PL
W artykule wskazano środek Hermon jako produkt prac naukowo-badawczych przedsiębiorstwa OKTIMA Sp. z o.o. w Bydgoszczy i efekty jego stosowania. Technologia zabezpieczeń murów przed działaniem czynników wilgotnościowych jest objęta patentem, działającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: Patent nr 192514 na wynalazek pt. Środek do odgrzybiania i hydrofobizacji murów. Środek ten znalazł zastosowanie w szeregu przypadków zabezpieczania murów przed wilgocią, w szczególności podnoszoną kapilarnie wskutek nieskutecznych zabezpieczeń izolacją poziomą (lub jej brakiem). Pokazane zastosowanie tego środka ukazuje jego skuteczność mimo braku fizycznej ingerencji w głąb muru.
EN
The article indicates the Hermon measure as a product of research and development of OKTIMA Sp. z o.o. in Bydgoszcz and the effects of its use. The technology of wall protection against the effects of humidity factors is covered by a patent operating in the Republic of Poland: Patent No. 192514 for the invention entitled A remedy for mucilage and hydrophobization of walls. This measure has been used in a number of cases of wall protection against moisture, in particular capillary rising due to ineffective protection against horizontal (or lack of) insulation. The shown applications of this remedy show its effectiveness despite the lack of physical interference into the wall.
12
Content available remote Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji
PL
Tematem artykułu jest wykonywanie w budynkach wtórnych hydroizolacji poziomych w technologii iniekcji. Autor opisuje działanie iniekcyjnych środków chemicznych, po czym podaje charakterystykę preparatów chemicznych wykorzystywanych do iniekcji poziomych, takich jak krzemiany alkaliczne, metylokrzemiany alkaliczne, kombinacja krzemianów i metylokrzemianów alkalicznych, żywice metasilikonowe, emulsje bitumiczne, żywice epoksydowe, żywice poliuretanowe, polimetakrylan metylu, parafiny, suspensje cementowe, silany, koncentraty emulsji silikonowych i kremy iniekcyjne. Następnie podaje charakterystykę i ograniczenia środków iniekcyjnych, omawia różne rodzaje iniekcji oraz wymienia działania towarzyszące pracom iniekcyjnym.
EN
The topie of the article is the execution in buildings of secondary horizontal insulation using injection technology. The author describes the mode of injection of chemical products, to move on to a characteristic of chemical materials used for horizontal injections, such as alkali silicates, alkaline metylosilicates, combinations of silicates and alkaline metylosilicates, metasilicon resins, bitumen emulsions, epoxy resins, polyurethane resins, poly(methyl methacrylate), paraffins, cement suspensions, silanes, silicone emulsion concentrates and injection creams. Then the author provides a characteristic and relevant limitations inherent to injection materials, discusses diverse kinds of injections and lists the activities that accompany injection work.
PL
Zjawisko chłodzenia radiacyjnego w bardzo dużym stopniu wpływa na stan techniczny dróg w Polsce i tym samym na bezpieczeństwo użytkowników obiektów liniowych. Celem artykułu jest określenie zasadności popularyzacji wiedzy na temat zjawiska chłodzenia radiacyjnego wśród kierowców w kontekście systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Ankieta została przeprowadzona na grupie 50 kierowców.
EN
The phenomenon of radiation cooling has a very large impact on the technical condition of roads in Poland and thus on the safety of users of linear facilities. The aim of the article is to determine the legitimacy of popularizing knowledge on the phenomenon of radiation cooling among drivers in the context of traffic safety management system. The survey was conducted on a group of 50 drivers.
EN
Long term and mid-term reservoir operation involves derivation of rule curves for optimal management of the available resource. The present work deals with reservoir operation in the Aurès arid region. As an example, Babar reservoir is selected to apply the proposed approach which estimates all the water balance terms, especially those which are random as water inflows. For each demand scenario a reservoir operation optimization model using Explicit Stochastic Dynamic Programming (ESDP) is performed, to derive optimal rule curves based on historical operating records (Jan 2002–Dec 2013) and using “Reservoir” R package®. Subsequently, risk analysis is conducted for these different demand scenarios rules by the RRV (reliability, resilience, vulnerability) metrics. Results show the advantage of using the “Reservoir” R package for a rapid and an easy analysis of the performance criteria jointly with the optimization algorithm to Re-operate Reservoir operation.
PL
Długo- i średnioterminowe działanie zbiornika obejmuje ustalenie reguł operacyjnych do optymalnego zarządzania dostępnymi zasobami. Przedstawiona praca dotyczy działania zbiornika w regionie Aurès znajdującym się na obszarze suchego klimatu. Jako przykład wybrano zbiornik Babar celem zastosowania proponowanego podejścia, w którym ustala się wszystkie warunki bilansowania wody, w tym czynniki losowe, np. dopływ wody. Dla każdego scenariusza zapotrzebowania na wodę opracowano dla zbiornika model optymalizacyjny z zastosowaniem stochastycznego programowania dynamicznego (ESDP), bazującego na historycznych zapisach operacyjnych z okresu styczeń 2002–grudzień 2013 i na pakiecie „Reservoir” programu statystycznego R. Następnie przeprowadzono analizę ryzyka dla różnych scenariuszy za pomocą miar RRV (wiarygodność, odporność, podatność). Wyniki wskazują na korzyści płynące z użycia pakietu „Reservoir” do szybkiej i łatwej analizy kryteriów operacyjnych w powiązaniu z algorytmem optymalizacyjnym.
PL
Przedstawiono propozycję wartościowania (ilościowego określenia) działania komór spalania tłokowych i turbinowych silników spalinowych z uwzględnieniem zachodzących w nich takich rodzajów przemiany energii jakimi są ciepło i praca. Przedstawione rozważania bazują na fakcie, że w komorach spalania tego rodzaju silników spalinowych zachodzi przekształcanie energii chemicznej zawartej w dostarczonym do niej paliwie (ściślej – energii chemicznej zawartej w mieszaninie paliwowo-powietrznej powstałej w tej komorze) na energię wewnętrzną spalin powstających podczas spalania paliwa. Ta forma przemiany energii została nazwana ciepłem indykowanym (Qi). Ciepło Qi odniesione do jednostki czasu t spalania paliwa zostało nazwane strumieniem ciepła ( Qi). Zwrócono uwagę, że proces spalania paliwa w komorach spalania obu rodzajów silników może być nieprawidłowy, w przypadku niewłaściwego działania ich wtryskiwaczy, co jest równoznaczne z nieprawidłowym działaniem tych komór. Działanie dowolnej komory tłokowego bądź turbinowego silnika spalinowego zostało w tym artykule zinterpretowane, jako przetwarzanie energii chemicznej zawartej w paliwie na energię wewnętrzną powstających spalin podczas spalania paliwa w ustalonym czasie. Wartościowanie tak rozumianego działania komór spalania tego rodzaju silników spalinowych, zaproponowane przez autora tego artykułu, polega na określeniu ilościowym tego działania za pomocą wielkości fizycznej, którą cechuje wartość liczbowa z jednostkę miary nazwaną dżulosekundą [dżulxsekunda]. Do oceny procesu pogarszania się działania komór spalania dowolnego tłokowego bądź turbinowego silnika spalinowego zaproponowano model w formie jednorodnego procesu Poissona.
16
Content available remote Nowy Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji (RPPK) na lata 2018-2020
PL
W grudniu 2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie nowego Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji (RPPK) na lata 2018-2020. Program został przygotowany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA), w oparciu o materiały CBA i innych organów oraz dotychczasowe doświadczenia z realizacji Strategii Antykorupcyjnej I i II etap (rządowego programu zwalczania korupcji) oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019.
PL
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o możliwość realizacji idei zrównoważonego rozwoju poprzez aktywność animatorów działających w społecznościach lokalnych. Kontekstem tych poszukiwań są opisane zagrożenia, takie jak: merkantylność, turbokapitalizm, spatologizowanie i niezdolność do samoograniczenia systemu i władzy, brak wartości, deprecjonowanie humanistyki, którym poświęcamy uwagę w pierwszej części artykułu. W drugiej części odwołujemy się do wywiadu przeprowadzonego przez nas z animatorką działającą w konkretnym środowisku, wskazując potencjał i zagrożenia jej aktywności, nacechowanej w sposób naturalny świadomością znaczenia trzech konstytutywnych dla zrównoważonego rozwoju elementów: relacji, rynku, środowiska. Tylko taka spersonalizowana odpowiedzialność i troska o te trzy elementy w naszej ocenie jest gwarantem zaistnienia zrównoważonego rozwoju poprzez lokalnie realizowane inicjatywy, bo idea ta potrzebuje pozasystemowego wsparcia.
EN
The aim of this article is trying to answer the question about possibility of realization of idea the balanced development by activity of animators acting in the local communities. Described context of this search are following threats: the mercantilism and the turbocapitalism, pathology and the unfitness for limiting the system of the power, lack of the values, deprecating the human knowledge. These problems we are devoting in the first part of the article. In the second part we are referring the interview conducted with the animator operating in the specific socio-cultural environment. We are demonstrating the potential and threats of her activity, marked in the natural way of the awareness of meaning three constitutive for the balanced development elements: of relation, market, environment. Only such personalized responsibility and the concern for these three elements in our evaluation is a guarantee of becoming known the balanced development. That idea implementation of initiatives in the local environment needs in our belief support apart from the system.
PL
Przedstawiono skróconą analizę na podstawie symulacji możliwości autonomicznej pracy wyspowej rozproszonego źródła energii, wyposażonego w generator asynchroniczny.
EN
The article presents, based on simulation, brief analysis of possibility of islanded operation work of dispersed energy sources equipped with asynchronous generator.
EN
The following paper presents issues concerning a power supply for the alarm systems used in transport facilities. It describes the guidelines included in the polish standard PN-EN 50131-1:2009 „Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Wymagania systemowe” (Alarm systems – intrusion and hold-up systems – system requirements), a power supply in particular. Then the operational-reliability assessment of a system consisting of a main power supply (230V AC power grid), redundant UPS and diesel generator was made. The aim of that was to obtain formulas for particular state probability values in a symbolic form (Laplace’s). The further assessments taking other types of power supply into account will be presented in the forthcoming papers.
PL
Podczas instalacji konwencjonalnego ekranu dźwiękochłonnego z zamontowaną przed ekranem barierą (betonową lub stalową) należy zapewnić odpowiedni odstęp pomiędzy barierą a ekranem. Odległość ta powinna wynosić minimum tyle, ile dany system barier może się przesunąć podczas uderzenia pojazdu w barierę. W idealnym przypadku odległość ta powinna również umożliwić ewentualne wtargnięcie pojazdu, zgodnie z klasą wtargnięcia danej bariery, np. uderzający autobus nie powinien zahaczyć przedziałem pasażerskim o ekran dźwiękochłonny.
XX
When installing a conventional noise barrier with a vehicle restraint (of concrete of steel) mounted in front of it, one should ensure appropriate distance between the restraint and the noise barrier. This distance should be at least the distance the given restraint system may move during impact of a vehicle into the restraint. In an ideal case, this distance should also allow any intrusion of the vehicle, according to the class of the intrusion of the given restraint for example a crashing bus should not get caught on the sound barrier with its passenger compartment.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.