Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  EPY resin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono efekty wieloletniej działalności jej autorów w zakresie posadawiania maszyn i napędów elektrycznych na fundamentach z użyciem tworzyw, w szczególności tworzywa EPY. Omówiono techniczne, ekonomiczne i eksploatacyjne aspekty stosowania podkładek fundamentowych w posadawianiu maszyn i urządzeń. Na podstawie badań porównawczych wyjaśniono, dlaczego podkładki fundamentowe odlewane z tworzywa w posadowieniach maszyn, lepiej spełniają swoje zadania techniczne niż tradycyjnie stosowane do tego celu podkładki stalowe.
EN
The paper presents the results of long-term activity of the authors in the modern mounting technology of electric machines and devices on foundations with use of Polish resins compounds intended for foundation chocks. The technical, economic and operational aspects of the use of foundation chocks in the machinery seating are discussed. Based on comparative studies it has been explained of why foundation chocks cast of resin in machinery seating on the foundations, better fulfill their technical tasks than the traditionally used for this purpose steel chocks.
PL
W pracy przedstawiono wyniki doświadczalnych badań właściwości dynamicznych tocznego połączenia prowadnicowego: stół – łoże frezarki. Badania przeprowadzono dla dwóch wariantów montażu szyn prowadnicowych. W pierwszym wariancie zastosowano klasyczną technologię montażu. W drugim wariancie pomiędzy szyny prowadnicowe a łoże wprowadzono cienką warstwę tworzywa EPY. W pracy zaprezentowano wyznaczone doświadczalnie charakterystyki dynamiczne badanego połączenia. Dokonano oceny wpływu przyjętego sposobu montażu szyn prowadnicowych na zmianę właściwości dynamicznych obiektu. W szczególności istotne było określenie wpływu technologii montażu na drgania względne w punkcie styku narzędzia i przedmiotu obrabianego.
EN
The paper presents results of experimental studies on the dynamic properties of a milling table and bed guideways mount. The investigations were conducted for two variants of an assembly process. First one was based on a commonly used technology, without any intermediate elements between bed and guide rail. Second method consists in application of EPY resin thin layer, implemented between those two surfaces. In the paper dynamic characteristics of the object are presented. Modal analysis was carried out on the basis of those results. The assessment of influence of applied assembly method on the dynamic characteristics is presented as well. The analysis of influence of assembly technique on relative vibrations of tool and work piece is discussed.
EN
This paper concerns in general the problem of the so-called rigid seatings of heavy machines and devices on foundations, by using foundation chocks traditionally made of steel, and now being more frequently replaced by foundation chocks cast of polymer materials specially developed for this purpose. It is a continuation and development of this problem tackled in Part I. In that part, the technical and scientific aspects of the so-called rigid fastenings of machines to foundations have been discussed, and it has been shown that they are not perfectly rigid. Next, a description of the method and results of experimental studies of deformations carried out for a traditionally used steel chock has been presented. In Part II, described in this paper, the results of similar studies carried out for a chock cast of EPY resin, used nowadays more frequently for this purpose have been presented. Subsequently, a comparative analysis of the test results obtained for the two chocks investigated have been made and an explanation why the foundation chocks cast of polymer plastic fulfil better their tasks in machinery seatings than the traditionally used for this purpose steel chocks has been given.
PL
Praca dotyczy analizy sztywnych posadowień ciężkich maszyn i urządzeń na fundamentach, przy zastosowaniu stalowych podkładek fundamentowych. Obecnie podkładki stalowe są zastępowane często przez podkładki fundamentowe odlewane ze specjalnych materiałów polimerowych. Problematyka podjęta w części I jest kontynuowana i rozwinięta. W części I omówiono techniczne i naukowe aspekty sztywnego mocowania maszyn do fundamentów. Wykazano, że nie są doskonale sztywne. Przedstawiono opis metody i wyniki doświadczalnych badań odkształceń, wykonanych dla tradycyjnej podkładki stalowej. Natomiast w części II przedstawiono wyniki analogicznych badań, wykonanych dla podkładki fundamentowej odlanej z polimerów EPY, stosowanych obecnie. Wykonano analizę wyników badań uzyskanych dla podkładki stalowej i polimerowej. Przedstawiono zalety podkładek fundamentowych odlewanych z materiałów polimerowych. Spełniają w większym stopniu zadania w posadowieniach maszyn w porównaniu z tradycyjnie stosowanymi podkładkami stalowymi.
PL
W pracy przedstawiono metodę oraz wyniki doświadczalnych badań przyczepności tworzywa EPY do trzpienia stalowej śruby fundamentowej, zakotwionej w tym tworzywie. Badania przeprowadzono na specjalnych próbkach, reprezentujących niewielkie wycinki trzpienia śruby fundamentowej ( 30), osadzonego w tworzywie. Stosunkowo krótkie próbki takich połączeń (rzędu średnicy trzpienia) umożliwiły wyznaczenie rzeczywistych naprężeń przyczepności, bez uzależnienia ich od długości zakotwienia. Przyjęto modele MES dla badanych układów i wyznaczono rozkłady naprężeń oraz przemieszczeń w kontakcie tworzywa ze stalą. Sformułowano wnioski o znaczeniu poznawczym i praktycznym.
EN
The paper presents a method and results of experimental studies of the EPY plastic - steel bond in a foundation bolt shank anchored in this plastic. The studies were performed on special samples, which represented small pieces of the foundatio n bolt shank ( Ø 30) anchored in the plastic material. Owing to their limited length (about the size of the diameter of the shank) , the samples enabled to determine the real bond stress regardless of the length of the anchorage. FEM models were adopted for the investigated systems and stress and displacement distributions at the contact interface between the plastic and steel have been determined. The conclusions seem to be of some scientific and practical value.
PL
W pracy przedstawiono wyniki dynamicznych badań doświadczalnych dla stolika frezarki, posadowionego z wykorzystaniem tocznych układów prowadnicowych. Wyniki badań doświadczalnych mają na celu potwierdzenie hipotezy, że zastosowanie cienkiej warstwy tworzywa EPY do posadowienia układu prowadnicowego poprawia jego właściwości dynamiczne. W pracy zostanie ponadto zaprezentowana próba określenia charakteru odkształceń na bieżniach szyny prowadnicowej wynikających z zacisku śrub montażowych i ich wpływ na zmianę oporów ruchu wózka prowadnicowego.
EN
The paper presents results of dynamic tests of the milling machine table mounted to the bed using a rolling guideway system. Tests were aimed at verifying experimentally a positive influence of a thin EPY layer on dynamic performance of machine tools that was found from the simulation. The paper presents also deformations of the guide rail tracks that result from the mounting bolts preload. Such deformations may influence the motion of the guideway system. Two considered configurations are compared in this study.
EN
The work presents a new technology for the assembly of ball guideway systems which involves the use of a thin layer of special casting compound (EPY resin) used mainly for stable seating of machinery, especially on steel or concrete foundations. The paper presents results of simulation investigations. Simulation model was built using results of static tests. The results of simulation dynamic tests in the form of frequency response functions are shown. Experimentally supported simulation research presented in the work indicates that the use of EPY resin between the guide rail and the bed of the machine tool positively influences the dynamics of the system. The comparison of the new solution with the one used so far was performed on the basis of a guideway combination consisting of a body and a milling table. The dynamics was compared with the use of a frequency response function obtained using an impulse test. The proposed solutions are characterized by higher dynamic stiffness, which may directly influence the precision of the machined surfaces.
7
PL
W artykule zaprezentowano analizę dokładności posadowienia tocznej szyny prowadnicowej na warstwie tworzywa EPY. Porównano odchyłkę prostoliniowości dla dwóch przypadków montażu tych szyn. W pierwszym przypadku szyna była montowana na powierzchni szlifowanej według dotychczas stosowanej technologii, natomiast w drugim przypadku powierzchnia montażowa była obrobiona zgrubnie w operacji frezowania i posadowiona na cienkiej warstwie tworzywa EPY. Prostoliniowość powierzchni szyny badano za pomocą współrzędnościowej maszyny pomiarowej. Otrzymane wyniki porównano z analitycznymi modelami belek na podłożu sprężystym.
EN
Paper presents accuracy analysis of the guide rail mounted to a machine tool bed via EPY resin layer. Straightness deviation of the rail is compared for two analyzed cases, i.e. rail mounted using current technology and rail mounted on the milled surface via a thin layer of the EPY material. The rail was measured using CMM. Obtained results are compared to the solution of the beam on elastic foundation. The results show that the straightness error of the guide rail founded on the EPY is comparable with the guide mounted using current assembly technology.
8
Content available remote Dynamics of guideway system founded on casting resin
EN
The work presents simulation research on a milling table model founded with the use of a ball rail system. The simulation research confronted the present technology for assembling the guideway system with a new solution making use of a thin layer of a casting resin for assembling the guideway system. The results obtained during the simulation indicated that the use of a resin has a positive influence on the dynamics of the system. Additionally, in order to verify the results obtained analytically, dynamics experimental investigation was conducted for a guideway combination consisting of a body and a milling table. The dynamics was compared with the use of a frequency transition function in an impulse test.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych modelu stołu frezarki posadowionego z użyciem tocznych prowadnic szynowych. Porównano dotychczasową technologię montażu układu prowadnicowego z nowym rozwiązaniem. Zastosowano cienką warstwę tworzywa EPY do montażu układu prowadnicowego. Uzyskane wyniki symulacji wykazały, że wprowadzenie tworzywa EPY poprawia właściwości dynamiczne układu. Weryfikacji tych wyników analitycznych dokonano w dynamicznych badaniach doświadczalnych połączenia prowadnicowego składającego się z korpusu oraz stolika obrabiarki. Właściwości dynamiczne porównano przy użyciu częstotliwościowej funkcji przejścia określonej w próbie impulsowej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.