Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available remote Hybrid machine learning in electrical impedance tomography
EN
Artificial intelligence plays an increasingly important role in industrial tomography. In industry, various types of tomography can be used, where one of the criteria for classification may be a physical phenomenon. Thus, it is possible to distinguish computed tomography, impedance tomography, ultrasound tomography, capacitance tomography, radio-tomographic imaging, and others. The research described in this paper focuses on the EIT method used to imaging reactors' interior and industrial vessels. Inside the tested reactor, there may be a liquid of various densities containing solid inclusions or gas bubbles. The presented research presents the concept of transforming measurements into tomographic images using many known, homogeneous methods simultaneously. It is assumed that there is no single method of solving the inverse problem for all possible measurement cases. Depending on the specifics of the studied case, various methods generate reconstructions that differ in terms of accuracy and resolution. The presented research proves that the proposed approach justifies the increase in computational complexity, ensuring higher quality of tomographic images.
PL
W tomografii przemysłowej coraz większą rolę odgrywa sztuczna inteligencja. W przemyśle można stosować różne rodzaje tomografii, gdzie jednym z kryteriów podziału może być wykorzystywane zjawisko fizyczne. W ten sposób można wyróżnić tomografię komputerową, tomografię impedancyjną, tomografię ultradźwiękową, tomografię pojemnościową, obrazowanie radio-tomograficzne i inne. Opisywane w niniejszym opracowaniu badania skupiają się na metodzie EIT Wykorzystywanej do obrazowania wnętrza reaktorów i zbiorników przemysłowych. Wewnątrz badanego reaktora może znajdować się ciecz o różnej gęstości, zawierająca wtrącenia stałe lub pęcherze gazu. W prezentowanych badaniach przedstawiono koncepcję przekształcania pomiarów na obrazy tomograficzne wykorzystującą wiele znanych, homogenicznych metod jednocześnie. Przyjęto założenie, że nie istnieje jedna metoda rozwiązania problemu odwrotnego dla wszystkich możliwych przypadków pomiarowych. W zależności od specyfiki badanego przypadku różne metody generują rekonstrukcje zróżnicowane pod względem dokładności i rozdzielczości. Zaprezentowane badania udowadniają, że proponowane podejście uzasadnia wzrost złożoności obliczeniowej zapewniając wyższą jakość obrazów tomograficznych.
4
EN
The paper presents how to carry out measurements with UAV in order to meet the requirements set for geodetic measurements by Polish technical regulations. First, a review of literature focused on the influence of various factors shaping the accuracy of photogrammetry with UAV was made. Then, on the basis of the author's experience, a number of recommendations constituting a set of good practices in planning, taking photographs with UAV and their processing and final measurement were formulated. Key elements of the method, such as image coverage, number and distribution of GCP (ground control point), balanced aerotriangulation alignment, methods for measuring field details, the extent to which orthomosaics and point clouds are used as survey material, were identified. It was found that careful observance of the given rules makes photogrammetry with UAV usable as a method of situation and elevation measurements. At the same time, it was pointed out that special care should be taken when measuring building contours. In this case, stereo or mono measurement on multiple images was indicated as the appropriate method. Orthomosaic measurement was recommended for field details visible without obscuration on all photographs covering a given fragment, and for details requiring less accuracy than buildings.
PL
Artykuł przedstawia jak należy wykonywać pomiary z użyciem BSP, aby spełniały wymagania stawiane pomiarom geodezyjnym przez polskie przepisy techniczne. Wpierw dokonano przeglądu literatury skupionej na badaniu wpływu różnych czynników kształtujących dokładność fotogrametrii z BSP. Następnie, na podstawie doświadczeń autorów, sformułowano szereg zaleceń stanowiących zbiór dobrych praktyk przy planowaniu, wykonywaniu zdjęć z BSP oraz ich przetwarzaniu i końcowym pomiarze. Wskazano kluczowe elementy metody, jak pokrycie zdjęć, liczbę i rozłożenie fotopunktów, zrównoważone wyrównanie aerotriangulacji, metody pomiaru szczegółów terenowych, zakres wykorzystania ortomozaiki i chmury punktów jako materiału pomiarowego. Stwierdzono, że staranne przestrzeganie podanych zasad powoduje, że fotogrametrię z BSP można wykorzystać jako metodę pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. Jednocześnie zwrócono uwagę, że ze szczególną ostrożnością należy podchodzić do pomiaru konturów budynków.
5
Content available remote Pomiary geometryczne łapek sprężystych przytwierdzeń szyn kolejowych
PL
W artykule zaprezentowano i zinterpretowano wyniki pomiarów geometrycznych łapek sprężystych typu SB4, stosowanych w przytwierdzeniach szyn kolejowych. Pomiary wykonano zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez PKP PLK S.A., jednak przy użyciu metody bezkontaktowej. Polega ona na zastosowaniu optycznego skanera 3D oraz oprogramowania do kontroli jakości wymiarowej. Tym sposobem dokonano zautomatyzowanego i dokładnego sprawdzenia wszystkich wymiarów tolerowanych, ujętych w dokumentacji rysunkowej łapki SB4. Wykazano, że niektóre wymiary znacząco odbiegają od nominalnych, wskutek czego geometria rzeczywistych łapek jest częściowo uproszczona. Perspektywę dalszych prac autorzy dostrzegają w znaczącym zwiększeniu populacji badanych łapek, jak i obserwacji zmian ich geometrii w warunkach eksploatacyjnych.
EN
Measuring results of SB4 clips geometry that are used to fasten rails to sleepers have been presented in this paper. The measurements were carried out in compliance with suggestions presented by PKP PLK S.A., with the use of contactless method. This method uses 3D optical scanner along with dedicated software to precisely measure the geometry of the clip. It allowed authors to check if all dimensions of the clip whose parameters are specified in its data sheet are within tolerance limits. It turns out that some dimensions significantly differ from their nominal values. It results from the fact that the geometry of real clips is partially simplified. In the future, authors are going to increase the population of examined clips and the period of observation of the change of their dimensions.
EN
This article presents the ultrasonic structure for the analysis of technological processes in the field of reflective and transmission waves. Ultrasound tomography enables the analysis of processes occurring in the examined object without interfering with its interior through appropriate acquisition and analysis of data. The design goal is to verify the repeatability of measurement results by eliminating laboratory equipment. The ultrasonic tomograph has been designed in a modular way and consists of a motherboard connected to an analog signal conditioning board, a liquid crystal display with an integrated graphics processor and a high voltage pulser with a 64 channel multiplexer. The solution was designed for tomographic measurements of technological process properties.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono konstrukcję tomografu ultradźwiękowego do analizy procesów technologicznych w zakresie fal odbitych i transmisyjnych. Tomografia ultradźwiękowa umożliwia analizowanie procesów zachodzących w badanym obiekcie bez ingerencji w jego wnętrze poprzez odpowiednią akwizycję i analizę danych. Celem konstrukcyjnym jest weryfikacja powtarzalności wyników badań pomiarowych poprzez wyeliminowanie sprzętu laboratoryjnego. Tomograf ultradźwiękowy został zaprojektowany w sposób modułowy i składa się z płyty głównej połączonej z płytą kondycjonowania sygnału analogowego, wyświetlacza ciekłokrystalicznego ze zintegrowanym procesorem graficznym oraz impulsatora wysokiego napięcia wraz z 64 kanałowym multiplekserem. Urządzenie zostało zaprojektowane do tomograficznych pomiarów właściwości procesów technologicznych.
PL
Trolejbusy są pojazdami przeznaczonymi do przewozu osób w systemach komunikacji zbiorowej. Integralną częścią systemu komunikacji trolejbusowej jest sieć trakcyjna, która służy do zasilania trolejbusów energią elektryczną o określonych parametrach w zmiennych warunkach eksploatacji. Istotnym elementem dla funkcjonowania sieci trolejbusowej są przewody trakcyjne, które tworzą tor jezdny. Przewody służą do zasilania trolejbusu energia elektryczną. W niniejszej pracy dokonano oceny eksploatacyjnego zużywania się wybranych przewodów trakcyjnych Djp 100, wykorzystywanych w trakcji trolejbusowej w Lublinie. Analizowano zmiany geometrii przewodów w wyniku zużywania. Określono pozostałą wytrzymałość mechaniczną przewodów zużytych. Ponadto wykonano badania chropowatości przewodów i badania mikroskopowe stanu warstwy wierzchniej przewodów. Badania miały charakter porównawczy, próbę referencyjna stanowiły przewody nowe – nieużywane.
EN
Trolleybuses are vehicles used for transport people in public transport systems. A traction network is an integral part of the trolleybus communication system. The traction network is used to supply trolleybuses with electricity with specified parameters in changing operating conditions. Important elements for the functioning of the trolleybus network are traction wires that form the roadway. The wires are used to supply the trolleybus with electricity. In the paper, operating wear of selected traction wires Djp 100 used in trolleybus traction in Lublin was evaluated. Changes in wires geometry as a result of wear were analyzed. Residual mechanical strength of used wires was determined. In addition, roughness measurements and microscopic studies of the condition of the wires surface were conducted. Studies were comparative nature, the reference specimens were new - unused.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.