Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  brake discs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote A review of composite materials used in brake disc pad manufacturing process
EN
This article presents the conditions and factors influencing the performance and requirements of brake disc materials. The wear resistance of brake discs must be as high as possible since the reliability of brakes is a fundamental factor affecting the safety of the object in motion. The influence of temperature on the materials was also analyzed, and materials were selected for brake disc components. This article is a research and review study. The article describes studies performed on a flat single disc brake. The authors presented the abrasive wear rate for the tested composites (AlSi12/carbon and AlSi12/aluminosilicates) before and after heat treatment (solution heat treatment at 520°C/4 h and aging at 220°C/4 h). Abrasive wear resistance tests were carried out using a TRN S/N 18-324 device from CSM Instruments, combined with the TriboX v.2.96 system according to the description from the US in the ASTM G 99-90 standard.
PL
Przedstawiono warunki i czynniki wpływające na działanie oraz wymagania dotyczące materiałów tarcz hamulcowych. Odporność na zużycie tarcz hamulcowych musi być jak najwyższa, ponieważ niezawodność hamulców jest podstawowym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo poruszającego się obiektu. Przeanalizowano także wpływ temperatury na MMC i zaprezentowano materiały na elementy tarczy hamulcowej. Artykuł ten ma charakter przeglądowy. Opisano w nim jedynie badania autorów przedstawiające wskaźnik zużycia ściernego dla metalowych materiałów kompozytowych (AlSi12/węgiel i AlSi12/glinokrzemian) przed i po obróbce cieplnej (obróbka cieplna wygrzewanie w temperaturze 520°C/4 godziny i starzenie w temperaturze 220°C/4 godziny). Testy odporności na zużycie ścierne wykonano z użyciem urządzenia TRN S/N 18-324, CSM Instruments, w połączeniu z systemem TriboX v.2.96 zgodnie z normą ASTM G 99-90.
EN
This article deals with the one of the most important elements of modern braking systems, which is a brake disc. A brake disc is the one of more stressed parts of the braking system, and its quality and design largely determine the braking performance of the vehicle. The article describes the technology of manufacturing disc brake pads that is important from the point of view of the wear processes occurring between two friction surfaces: the brake disc and the brake pad lining. The research of the cast iron ventilated brake disc surface measured the values of the selected roughness parameters at this site. In the context of measurements, it was also determined to be able to maintain a certain value of selected geometric parameters at a given location for the group of brake discs tested of a specific type and manufactured by a particular manufacturer. The work was carried out in the aspect of the research to create a surface layer to protect the brake discs from the effects of corrosive wear.
PL
Artykuł dotyczy jednego z ważniejszych elementów współczesnych układów hamulcowych, którym jest tarcza hamulcowa. Tarcze hamulcowe są jednym z bardziej obciążonych elementów układu hamulcowego, a ich jakość i konstrukcja decydują w dużym stopniu o skuteczności hamulców w pojeździe. W części artykułu opisano technologię wytwarzania powierzchni roboczych tarcz hamulcowych ważną z punktu widzenia procesów zużyciowych zachodzących na styku powierzchni ciernej tarczy hamulcowej z powierzchnią cierną okładziny klocka hamulcowego. Wykonane pomiary powierzchni roboczej żeliwnych wentylowanych tarcz hamulcowych pozwoliły ustalić wartości wybranych parametrów chropowatości w tym miejscu. W kontekście pomiarów ustalono także zdolność do utrzymania określonej wartości wybranych parametrów struktury geometrycznej w danym miejscu dla grupy badanych tarcz hamulcowych określonego rodzaju i wyprodukowanych przez określonego producenta. Prace prowadzono w kontekście badań zmierzających do wytworzenia warstwy powierzchniowej zabezpieczającej tarcze hamulcowe przed skutkami zużywania korozyjnego.
3
Content available Tarcze hamulcowe pojazdów szynowych
PL
Hamulec tarczowy pojazdów szynowych jest obecnie podstawowym hamulcem ciernym odpowiedzialnym za zatrzymanie pojazdu na wymaganej drodze hamowania. W wielu współczesnych pojazdach z trakcyjnymi silnikami elektrycznymi, hamulec tarczowy współpracuje z hamulcem elektrodynamicznym co dodatkowo wpływa na zwiększenie skuteczności hamownia poprzez realizację blendingu w sterowaniu hamulcami. Celem artykułu jest przedstawienie obecnie stosowanych tarcz hamulcowych pojazdów szynowych.
EN
The disc brake of rail vehicles is currently the primary friction brake responsible for stopping a vehicle on the required braking distance. In many modern vehicles with traction electric motors, disc brake works with brake electrodynamic which further increases the efficiency of braking by implementing blending to control brakes. The aim of the article is to present the currently used brake discs of railway vehicles.Authors proposed action to be taken to reduce
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny zużycia ściernego tarcz hamulcowych motocykla Enduro klasy E2 marki KTM EXC 200. Badania przeprowadzono w warunkach suchych na podłożu piaszczystym i asfaltowym oraz w warunkach błotnistych.
EN
The article presents the results of research on the evaluation of wear of brake discs motorcycle Enduro class E2 brand KTM EXC 200. Tests were carried out in dry conditions on sand and bitumen and in wet conditions on the muddy surface.
PL
W artykule omówiono jeden z wybranych aspektów eksploatacyjnych tarczowego układu hamulcowego. W przypadku długotrwałych hamowań na spadku lub częstych przyhamowań z dużych prędkości dochodzi do granicznego obciążenia cieplnego elementów pary ciernej w szczególności tarcz hamulcowych. Zjawisko to w przypadku szybkiego schłodzenia może spowodować odkształcenie tarczy hamulcowej, co skutkuje jej biciem i spadkiem efektywności procesu hamowania. Celem artykułu jest próba opisania przypadków bicia tarcz hamulcowych określonej populacji pojazdów wybranymi rozkładami statystycznymi.
EN
The article presents selected aspects of the operation of the disk brake. In the case of prolonged braking on the downhill or frequent braking from high speed is lower thermal load of friction pair elements, in particular brake discs. The phenomenon that in the case of rapid cooling may cause deformation of the brake disc, which leads to her beating and the fall of the efficiency of the braking process. The aim of the article is the attempt to describe cases of runout of the brake discs of the selected population of vehicles, the distribution statistically.
EN
The paper concerns evaluation of the coefficient of friction characterising a friction couple comprising a commercial brake disc cast of flake graphite grey iron and a typical brake pad for passenger motor car. For the applied interaction conditions, the brake pressure of 0.53 MPa and the linear velocity measured on the pad-disc trace axis equalling 15 km/h, evolution of the friction coefficient μ values were observed. It turned out that after a period of 50 minutes, temperature reached the value 270°C and got stabilised. After this time interval, the friction coefficient value also got stabilised on the level of μ = 0.38. In case of a block in its original state, stabilisation of the friction coefficient value occurred after a stage in the course of which a continuous growth of its value was observed up to the level μ = 0.41 and then a decrease to the value μ = 0.38. It can be assumed that occurrence of this stage was an effect of an initial running-in of the friction couple. In consecutive abrasion tests on the same friction couple, the friction coefficient value stabilisation occurred after the stage of a steady increase of its value. It can be stated that the stage corresponded to a secondary running-in of the friction couple. The observed stages lasted for similar periods of time and ended with reaching the stabile level of temperature of the disc-pad contact surface.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena wpływu obecności cieczy na elementach trących tarczowych mechanizmów hamulcowych na opóźnienia hamowania pojazdów w warunkach drogowych. Ponieważ w mechanizmach tego typu istnieje możliwość łatwego dostępu wody lub inny cieczy takich jak przykładowo płyn hamulcowy do tarczy i nakładek ciernych ocenie poddano wpływ tych czynników na działanie mechanizmu hamulcowego. Prawidłowe i skuteczne działanie tego układu ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Przeprowadzono próby drogowe opóźnienia hamowania pojazdu dla dwu różnych konstrukcji tarcz hamulcowych pracujących na sucho i przy zawilgoceniu. Wykonano również pomiary w warunkach laboratoryjnych na stanowisku testowym, a otrzymane wyniki wartości współczynnika tarcia porównano z wynikami prób drogowych. Omówiono metodologię badań i przedstawiono analizę uzyskanych wyników.
EN
The paper presents the results of experiments carried out to investigate influence water and brake fluid presence on the friction surface of the brake disc on the car brake decelerations. Due to the easy access of water to the area of interaction between friction elements of disc braking systems, brake pads get damp and brake discs are temporarily wet. The on-road car brake deceleration tests for two different brake discs design and various vehicle operation conditions was conducted. The tests in laboratory conditions on a test stand provided with appropriate instruments and equipment were carried out too. Due to in brake mechanisms, the braking torque is directly influenced by the value of the friction coefficient between the elements rubbing against each other, obtained results have been compared. In the paper research methodology, exemplary test results and general analysis of obtained data have been presented.
EN
The main purpose of this study is to analyze the thermomechanical behavior of the dry contact between the brake disc and pads during the braking phase. The simulation strategy is based on softawe ANSYS11. The modeling of transient temperature in the disc brake is actually used to identify the factor of geometric design of the disc to install the ventilation system in vehicles. The thermal-structural analysis is then used with coupling to determine the deformation established and the Von Mises stress in the disc, the contact pressure distribution in pads. The results are satisfactory compared to those of the specialized literature.
PL
Głównym celem pracy jest analiza zjawisk termomechanicznych w obszarze suchego styku pomiędzy tarczą hamulca a klockiem ciernym występujących w fazie hamowania. Strategia symulacji jest oparta na oprogramowaniu ANSYS11. Wyniki modelowania stanów przejściowych temperatury w tarczy hamulca wykorzystano do identyfikacji geometrycznych współczynników projektowych, użytych do instalacji systemu wentylacji. Sprzężona analiza strukturalno-termiczna jest następnie użyta do wyznaczenia deformacji tarczy, naprężenia Von Misses’a, oraz rozkładu ciśnienia kontaktowego w klockach ciernych. Wyniki analizy wykazują zadowalającą zgodność z podobnymi podawanymi w literaturze.
9
Content available remote Quality control of cast brake discs
EN
The largest industrial application so far have the gray cast irons which are characterized by low tensile and bending strength, while at the same time they have good ultimate comprehensive strength. Additionally, the fatigue strength of gray cast irons is comparatively low and they are only to some extend sensitive for the surface waters effects. Cast iron is the material, which is comparatively easy to be processed, and for this reason - it is not expensive. Brake discs are exploited in particularly hard conditions. They must be resistant both against the thermal fatigue and abrasion wearing (at dry friction) as well as against seizing, corrosion and mechanical load [1-3]. The gray cast iron, better than other materials, fulfills all the requirements necessary for making the material for the casts resistant against such tough conditions. This work reflects the researches aiming to define the quality of cast brake discs (ventilated and non-ventilated ones) upon a period of their exploitation in real conditions. The following researches were performed: evaluations of the disc surface condition, measurement of disc thickness, examination of run - out flank and metallographic analysis. In order to more detailed recognition of mechanisms and reasons of brake discs wearing in real conditions, one should conduct additional examinations: computer analysis of the microstructure, chemical composition analysis, etc., as well as study of the technology of their production in foundries, where they are manufactured [4]. By obtaining the full set of the mentioned above data one can draw final conclusions and remove causes of possible defects.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.