Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  adaptacja budynku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Adaptive reuse of buildings
EN
The article aims to evaluate criteria that should be considered when deciding on the adaptive reuse of existing buildings. Reusing a building by means of renovation is in line with the concept of sustainability, as it makes it possible to extend the useful life of a building without incurring significant financial expenses. The concept is related to the theory of the circular economy, which maintains that by designing a system of closed-loop processes – in which waste from one process is used as raw material for another – the consumption of raw materials, the amount of waste and energy losses can be minimised. The article discusses criteria that local governments, municipalities, architects, and designers should consider when deciding whether to reuse a building. The criteria were classified as technical, economic, social, spatial and environmental. To achieve the main objective, we looked into the preferences of current and potential practitioners who might be involved in the adaptive reuse of buildings with regard to the criteria. The most significant criteria were validated using a survey method.
PL
Celem artykułu jest ocena kryteriów, które są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o adaptacyjnym, ponownym wykorzystaniu istniejących budynków. Ponowne wykorzystanie istniejących obiektów budowlanych poprzez ich modernizację i przystosowanie do nowych warunków użytkowania jest zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju, ponieważ umożliwia przedłużenie okresu ich użytkowania bez ponoszenia znacznych nakładów finansowych. Koncepcja adaptacyjnego wykorzystania istniejących budynków związana jest z teorią gospodarki o obiegu zamkniętym, według której obiekty budowlane należy projektować i budować uwzględniając procesy, w którym odpady z jednego procesu są wykorzystywane jako surowiec do innego. Ogranicza się wówczas zużycie surowców, zmniejsza ilość odpadów i minimalizuje zużycie energii. W artykule omówiono kryteria, którymi powinny kierować się samorządy, architekci i projektanci przy podejmowaniu decyzji o ponownym wykorzystaniu budynku. Kryteria zostały sklasyfikowane jako kryteria techniczne, ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. W artykule przedstawiono, zweryfikowane metodą ankietową, preferencje obecnych i przyszłych decydentów, którzy są zaangażowani w adaptacyjne ponowne wykorzystanie obiektów budowalnych.
PL
Problematyka: Tematem artykułu jest historia i adaptacja Domu Przedpogrzebowego w Gliwicach autorstwa wiedeńskiego architekta Maxa Fleischera na nową filię Muzeum Miejskiego – Dom Pamięci Żydów Górnośląskich. Metody: Autorka wykorzystała następujące metody badawcze: badania in situ, analizę literaturową z uwzględnieniem założeń projektowych przebudowy obiektu, wywiady z pracownikami Muzeum Miejskiego w Gliwicach. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych analiz pokazano historię obiektu i jego wartość kulturową na tle dorobku architektonicznego Maxa Fleischera. Ponadto zaprezentowano proces renowacji obiektu uwzględniający zmiany architektoniczne oraz prace konserwatorskie. Wnioski: Adaptacja ta, wykonana z ogromnym pietyzmem oraz poszanowaniem dziedzictwa kulturowego, jednak nie bez problemów finansowych, przywróciła dawną świetność obiektu. Aktualnie obiekt może stanowić wzór dla innych tego typu obiektów w naszym kraju
EN
Problem statement: The theme of the article is the history and the adaptation of the pre-funeral house in Gliwice designed by Viennese architect Max Fleischer for a new branch of the City Museum - Upper Silesian Jews House of Remembrance. Methods: The author used the following research methods: researches in situ, analysis of the literature including the design of rebuilding assumptions, interviews with employees of the City Museum in Gliwice. Results: On the basis of the analyzes - the history of the object and its cultural value against the background of the architectural achievements of Max Fleischer was shown. Moreover, it presented the process of renovation of this property with the architectural changes and restoration works. Conclusions: This adaptation, performed with great reverence and respect for cultural heritage, but not without financial problems, restored the building to its former glory. Currently, the object can be a model for other facilities of this type in our country.
PL
W artykule przedstawiono zmiany programowe i funkcjonalne w zabytkowych strukturach średniowiecznych zamków obronnych, które na przestrzeni 600 lat ulegały różnorodnym przekształceniom, a obecnie znakomicie pełnią funkcje muzealne. Analiza kilku wybranych zamków średniowiecznych wskazuje na znaczną różnorodność programów i funkcji, jakie na przestrzeni kilku stuleci były "wkomponowane" w ich uniwersalną, jak się okazało, strukturę konstrukcyjno-przestrzenną. Transformacja zachodząca w historycznej tkance została szczegółowo zilustrowana na przykładzie zamku w Niepołomicach, wzniesionego w latach 1340-1349, który bardzo dobrze ilustruje przebieg procesu, jakim podlegały średniowieczne twierdze. Z przeprowadzonych analiz wynika, że już średniowieczny zamek może odpowiadać niektórym kryteriom, pojmowanej w dzisiejszym znaczeniu, architektury "mix-using".
EN
This essay presents program and functional changes in monumental medieval structures of defensive castles that for last 600 years underwent various transformations, and now splendidly fulfill the role of museums. The analysis of several selected medieval castles shows a large variety of programs and functions that were "composed" into the universal, as it came out to be, construction-spatial structure throughout a couple of centuries. This transformation, undergoing in the historical tissue, was illustrated in details on the example of the castle in Niepołomice, which was built in years 1340-1349, and which excellently shows the process that affected the medieval strongholds. The result of the conducted analysis indicates that even a medieval castle may fulfill some of the criteria of the "mix -using" architecture, as its meaning is understood contemporarily.
PL
Artykuł jest próbą odniesienia istniejącej klasyfikacji przestrzeni muzealnych do historycznych obiektów postindustrialnych, adaptowanych na cele muzealne i wystawiennicze. Część zajmowanych przez placówki artystyczne obiektów jest ożywiana w sposób, którego nie da się wpisać bez zastrzeżeń w opisane przez teoretyków architektury modele. Po analizie współczesnych realizacji zauważa się również zjawiska, które dotychczas nie występowały w muzealnictwie.
EN
The aim of the article is to show comperisment of existing modem museal spaces to postindustrial spaces used for exhibitions. Author tries to focus on contemporary trends and tendencies used to design modem museums.
PL
W artykule przedstawiono problem spłycenia pojęcia "loft" w stosunku do jego pierwotnego znaczenia, na przykładach rewitalizowanych obiektów poprzemysłowych w Polsce. Pojęcie to uległo komercjalizacji na skutek jego nadużywania, zwłaszcza przez deweloperów. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony prawidłowego nazewnictwa w architekturze oraz w pewnym stopniu na jakość rewitalizacji obiektów poprzemysłowych.
EN
The article presents how the concept of loft apartments has been changed compared to its initial meaning, shown in examples of recent revitalizations of post-industrial buildings in Poland. The meaning has been commercialized due to its overuse, especially by property developers. The aim of the article is to note a need of proper terminology used in architecture and quality of revitalization processes.
6
Content available remote Adaptacja historycznego obiektu poprzemysłowego do nowej funkcji
EN
In the paper the new function for the old, neglected, historical water-tower located in Nysa (Poland) is presented. The cultural and social aspects of revitalization process are also discussed with special emphasis put on non-devastating methods and actions leading to this aim. A few examples of modern revitalization approach are also mentioned.
PL
Przedstawiono problemy adaptacji budynku szpitala wzniesionego w latach osiemdziesiątych w stanie surowym zamkniętym, a kilka lat temu częściowo rozebranego i rozbudowanego. Jest to budynek o 11 kondygnacjach nadziemnych, z podpiwniczeniem. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 13 471 m2, a kubatura 57 296 m3.
EN
The article presents the problems connected with the adaptation of the hospital building whose core and shell were erected in 1980s and partially disassembled and extended several years ago. The hospital has 11 storeys with a basement. The floor space of the building is 13 471 m2, building volume: 57 296 m3.
PL
Przedstawiono przykład zastosowania programu ENERGY-10 do analizy różnych wariantów termomodernizacji związanych z adaptacją budynku klubu garnizonowego na budynek mieszkalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Po uwzględnieniu zmian związanych z nową funkcją obiektu (np. nowy układ ścian wewnętrznych) i po uwzględnieniu odpowiednich rozwiązań energooszczędnych, proponowanych przez program, przeprowadzono weryfikację zastosowanych rozwiązań.
PL
Przedstawiono uwarunkowania konstrukcyjne i funkcjonalne modernizacji budynku. Omówiono zastosowane rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne.
EN
In the paper the constructional and functional conditions of the textile factory modernization are presented on the basis of a chosen building. The architectural and constructional solutions are described and the achieved final results are shown.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.