Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1124

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ecology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
PL
Owady zapylające, wśród nich pszczoły, są bardzo ważnym ogniwem w procesie produkcji żywności. Szacunki wykazują, że dokonują one ponad 80% zapyleń roślin uprawnych. Ochrona upraw przed chwastami i różnego rodzaju chorobami prowadzona jest od kilkudziesięciu lat z wykorzystaniem coraz to nowszych substancji chemicznych, a także z wykorzystaniem metod integrowanych. Przedstawione w niniejszym opracowaniu wyniki prowadzonych na świecie badań naukowych wskazują na zdecydowanie negatywny wpływ pestycydów na rozwój i przeżywalność pszczołowatych. Wykazano, że wpływają one na zmniejszenie, a nawet zanik populacji tych pożytecznych owadów, co w konsekwencji powoduje straty w gospodarce żywnościowej. Znalezienie równowagi między koniecznością ochrony upraw a dobrostanem owadów zapylających staje się dzisiaj pilnym i koniecznym wyzwaniem dla nauki.
EN
A review, with 82 refs., of pesticides and their effects on the bees.
EN
The paper discusses the impact of pesticides on the biological activity of soils, as well as an environmental assessment of the state of light chestnut soils by the Kazakh Research Institute of Agriculture and Crop Production with the aim to establish diagnostic indicators that reduce biological activity. The study covers physical, chemical and biological properties of soils under crops of winter wheat in the light chestnut soil in the South-East of the Republic of Kazakhstan. The content of pesticides in soil samples was determined using the gas chromatography mass-spectrometric method. The paper shows results of the chromatographic analysis of soil samples regarding the content of pesticides. The study of changes of light chestnut soil biological activity was conducted to determine their relative resistance to pesticide contamination. Data obtained revealed the degree of light chestnut soil resistance to pesticide contamination. The study also identified species of soil invertebrates, as well as soil enzymes that should be used as bioindicators for the monitoring of the contamination with pesticides. Results obtained expand knowledge about changes in the biological activity of light chestnut soils due to pesticide contamination in the ecosystems of South-East Kazakhstan. In contrast to abundance indicators, the results suggest that the species composition of soil organisms can be used as a criterion for a qualitative assessment of the soil exposure to pesticides.
EN
Species distribution models are used to predict ideal grounds, species range, and spatial shifts in an ecology over a span of time. With an aim to use Maximum entropy model (MaxEnt), presence records and pseudo-absence points are used to predict the Tachypleus gigas spawning activity for 2030 and 2050 in northeast India. The bearings of sixty T. gigas spawning grounds identified in 2018 were inserted into ArcGIS v.10.1. Meanwhile, 19 environment variables were inserted into MaxEnt v. 3.3.3, before the model performance was tested using receiver operational characteristics and area under curve (AUC). With an AUC of 0.978,85% was achieved for isothermality (bio3) and 74% for temperature (x̄= average) of the wettest quarter (bio8), all of which were inserted into ArcGIS to produce spatial maps. Although we learnt that T. gigas are still spawning in Odisha in 2030 and 2050, their distribution range is predicted to shrink due to the coastal morphology change. The climate conditions in Odisha revolve with the monsoon, summer and winter seasons from which, temperature variations do not only influence the annual absence/presence of spawning adults but also, the survival of juveniles in natal beaches. The use of MaxEnt offers novelty to predict population sustainability of arthropods characterized by oviparous spawning (horseshoe crabs, turtles, terrapins and crocodiles) through which, the government of India can take advantage of the present data to initiate the coastal rehabilitation measures to preserve their spawning grounds.
PL
Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. To wydawałoby się powszechnie znane przyszłowie w naszych czasach nabiera nowego znaczenia. Dzisiaj przestajemy koncentrować się na tym, co tu i teraz, a naszymi myślami wybiegamy w przyszłość - za 10, 20 i 50 lat. Eksperci, ekolodzy i naukowcy są pewni, że jeśli w porę nie zaczniemy dbać o przyrodę, to konsekwencje mogą być bardzo poważne.
PL
Przełom października i listopada jest dla większości z nas czasem refleksji. Nie tylko przyroda sygnalizauje, że kolejny cykl dobiega końca, ale także zwyczajowo odwiedzamy zmarłych bliskich na cmentarzach.
EN
Purpose: This article aims to present the theoretical solution to the problem of waste management. Design/methodology/approach: This model is a proposal for the assessment of bids, which enables the unification of assessments against the criteria expressed in various measures, includes determining the importance of individual criteria, and thus the simulation of assessments when changing the criteria weight values. Findings: The article presents the theoretical optimization model of waste collection and management, which may be helpful in solving the problem of waste more effectively. Research limitations/implications: The article is limited to presenting only the basic model of waste management optimization. Due to the fact that in individual administrative units of the country solving the problem of waste is a local issue, it was impossible to present a solution that would be adequate for each region of the country. Practical implications: The article presents a theoretical model that can form the basis of a practical optimal solution to the problem of waste in individual administrative units of the country. Social implications: Optimal waste management is an extremely important social issue. In addition to efficient waste management, increasing public awareness of the impact of precipitation segregation and recycling on the environment is an extremely important issue. Originality/value The presented model is a flexible model that can be used by individual administrative units, taking into account the specificities of waste management possibilities and restrictions in a given region.
EN
In this article, a systematic solution for mitigating the DFG (Derelict Fishing Gear) problem has been presented using an example of a DFG wreck operation. The planning process has been described in detail and the influence of ghost net recovery on the marine environment has been shown. The research was performed on selected wrecks found in the Polish economic zone and the method consisted of scanning the sea bottom using 2D sonar. Based on the information obtained by the sonar, the ghost nets were later retrieved using a creeper (in cases where the ghost nets were lying on the sea bottom) or with the help of divers (in cases where the nets were sitting on the wrecks). The results have shown that, taking into consideration the research area of the Baltic Sea, the presented method will be satisfactory in most cases.
EN
The article is devoted to the consideration of the ethical and ecological aspect of the framework conditions for the welfare state formation. The hypothesis of the negative influence of high ethnic fractionalization on the ecological situation in a country that in the classical welfare states is offset by the high efficiency of government through the initiation of the function of balancing the interests of ethnic groups in the transmission buffer mechanism is tested in the paper. The study used correlation and regression analysis tools using the application statistical software package STATISTICA. The hypothesis of an inverse relationship between the degree of heterogeneous society and the ecological quality is empirically substantiated. It is proved that the quality of governance can weaken the inverse relationship between ethnic fractionalization and the ecological situation in the country. In the welfare states, the neutralization factor of ethnic fractionalization by the quality of governance institutions is traced, which testifies to the existence of an institutional transmission buffer mechanism in the relationship between the structure of society and the offer of environmental goods.
PL
Artykuł poświęcony jest rozważeniu etycznego i ekologicznego aspektu warunków ramowych tworzenia państwa opiekuńczego. W pracy podjęto się weryfikacji hipotezy negatywnego wpływu wysokiego frakcjonowania etnicznego na sytuację ekologiczną w kraju, które w klasycznych państwach opiekuńczych jest równoważone wysoką przez rządy poprzez uruchomienie funkcji równoważenia interesów grup etnicznych w mechanizmie bufora transmisji. W badaniu wykorzystano narzędzia analizy korelacji i regresji przy użyciu pakietu oprogramowania statystycznego aplikacji STATISTICA. Hipoteza odwrotnej zależności między stopniem heterogenicznego społeczeństwa a jakością ekologiczną jest empirycznie uzasadniona. Udowodniono, że jakość rządzenia może osłabić odwrotny związek między frakcjonowaniem etnicznym a sytuacją ekologiczną w kraju. W państwach opiekuńczych sprawdzono czynnik neutralizacji frakcjonowania etnicznego przez jakość instytucji rządowych, co świadczy o istnieniu instytucjonalnego mechanizmu bufora transmisji pomiędzy strukturą społeczeństwa a ofertą dóbr środowiskowych.
EN
The article presents an adverse impact of the transport in agglomerations on the environment and climate conditions. The sources and acceptable levels of environmental pollution and climate degradation are presented as well as contribution of the cars to this process, together with the actions undertaken with a view to reduce the emission. The trends in modernizing of the public transport systems are pointed out, inclusive of justification of the ecological tramtrain system implementation. The next part of the paper includes comparison of the features of the tram and passenger rail vehicles used for public transport in agglomerations. A brief outline of the actions initiated to implement the tram-train system in Poland is depicted. The final part of the article highlights the technical issues related to the difference between the tram and rail vehicle construction and equipment and discusses the scope of organizational and legal tasks necessary to undertake the practical measures. The Polish contractors potentially able to perform these tasks are indicated. In the last part a brief assessment of railway network suitability for implementation of the tram-train system was carried out on the example of the Poznań agglomeration. An extensive bibliography makes an essential part of the paper. The present article is a continuation of the earlier papers developed with participation of the author. Some of these problems have been only identified in the former papers and, therefore, they are discussed here more clearly, due to their importance to the topic of the tram-train system. The present text is a continuation of the paper of the same title, published in the quarterly Pojazdy Szynowe nr 4/2019.
PL
W artykule przedstawiono negatywne oddziaływanie transportu zbiorowego w aglomeracjach na stan środowiska i klimat. Opisano źródła i dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń środowiska i degradacji klimatu oraz udział samochodów w tym procesie oraz podejmowane działania dla ograniczenia emisji. Przedstawiono uzasadnienie wdrażania ekologicznego systemu tram-train oraz tendencje unowocześniania systemów komunikacji zbiorowej. W dalszej części artykułu porównano cechy tramwaju i pasażerskich pojazdów kolejowych jako środków transportu zbiorowego w aglomeracjach. W krótkim zarysie opisano działania, jakie zostały podjęte dla wdrożenia systemu tram-train w Polsce. W końcowej części artykułu odniesiono się do zagadnień technicznych związanych z różnicami w zakresie budowy i wyposażenia tramwajów i pojazdów kolejowych, a także omówiono zakres prac organizacyjno-prawnych, których podjęcie jest niezbędne dla rozpoczęcia działań praktycznych. Wskazano potencjalnych realizatorów tych działań na poziomie krajowym. W ostatniej części przeprowadzono, na przykładzie aglomeracji poznańskiej, krótka analizę przydatności sieci kolejowej do wprowadzenia systemu tram-train. Istotną częścią artykułu jest obszerna lista bibliografii. Niniejszy artykuł jest kontynuacją wcześniejszych artykułów, których autor był współautorem. W poprzednich artykułach niektóre zagadnienia były tylko zasygnalizowane, dlatego jednak w związku z ich istotnym znaczeniem dla tematu systemu tram-train zostały omówione szerzej. Tekst jest kontynuacją artykułu pod tym samym tytułem, zamieszczonym w kwartalniku Pojazdy Szynowe nr 4/2019.
EN
The paper presents the results of the analysis of diatoms from surface sediments (stones, sands) and macroflora (seagrass, macroalgae) collected at 16 sampling sites located along the inner coastal zone of Puck Bay (southern Baltic Sea) along the Hel Peninsula. The main diatom species of epilithon, epipsammon and epiphyton were characterized with respect to their autecological preferences (habitat, salinity, trophic status, saprobity). Three groups of diatoms were distinguished with respect to the type of substrate based on the results of benthic flora analysis: diatoms (i) of one type of substrate, (ii) of two types and (iii) those occurring on all types of substrates. Moreover, the distribution of benthic diatom communities indicates ecological differences in the study area. Marine and brackish-water species were observed in large numbers in the coastal zone of the Outer Puck Bay, whereas freshwater flora occurred with a higher frequency in the coastal zone of the Puck Lagoon. The content of polysaprobionts and of α-mesosaprobionts indicates that the region of the Hel Tip is highly eutrophicated and very polluted. The coast in the vicinity of Kuznica is less polluted, whereas the best environmental conditions are found in the Jurata–Jastarnia region, as evidenced by the frequency of diatoms that are β-mesosaprobionts.
PL
Okres przymusowej kwarantanny, jakiemu społeczeństwo było poddane przez miesiące marzec i kwiecień 2020 r., był również okresem wyciszonej refleksji i zdystansowania się do codziennych problemów. Choroba COVID-19, powodowana wirusem SARS-CoV-2, będąc nowym bezpośrednim, globalnym zagrożeniem zdominowała wszystkie inne globalne zagrożenia płynące z rozwoju cywilizacji. Zauważyliśmy jak stosunkowo szybko adaptujemy się do nowego modelu ograniczonej konsumpcji i nowego modelu egzystowania w społeczeństwie. Okazuje się, że w warunkach silnie zredukowanej konsumpcji również „da się żyć”, gdyż wystarczy tylko dostrzec inne przyjemności, niektóre dawno już zapominane. Powstaje zatem pytanie: czy współczesna moda na doznawanie przyjemności konsumpcji owoców rozwiniętej cywilizacji jest jedynym, koniecznym i nieuchronnym sposobem egzystencji na Ziemi?
13
Content available remote Budownictwo przemysłowe wczoraj, dziś, jutro
PL
Artykuł dotyczy historycznych uwarunkowań powstania kategorii Budownictwo przemysłowe z perspektywami jej rozwoju w XXI wieku. Przedstawiono rozwiązania projektowe adekwatne do stadiów rewolucji przemysłowej oraz współczesne wymagania stawiane takim obiektom. Podkreślono rolę myślenia proekologicznego w procesach projektowych, budowie i eksploatacji.
EN
The article concerns the historical conditions for the creation of the Industrial Construction category with prospects for its development in the 21st century. Design solutions adequate to the stages of the industrial revolution and contemporary requirements for such objects were presented. The role of pro-ecological thinking in design, construction and operation processes was emphasized.
14
Content available remote Ecological and functional aspects of operation of electric vehicles with fuel cell
EN
Hydrogen can have great importance in seven areas of necessary changes in the transformation of the power system, including transport (especially motor transport), industrial processes, thermal and energy production in the construction industry and production processes. Hydrogen fuel cell electric vehicles (FCEVs) do not cause local air pollution because they have zero “tailpipe” emissions. Essential are ecological and functional aspects of operating vehicles equipped with fuel cells. However, noteworthy is also the development of the refilling infrastructure. The functionality of FCEVs to a considerable degree depends on the functionality of fuel cells.
PL
Wodór może mieć ogromne znaczenie w siedmiu obszarach niezbędnych zmian transformacji systemu elektroenergetycznego, w tym w transporcie (zwłaszcza w transporcie samochodowym), procesach przemysłowych, produkcji ciepła i energii w budownictwie oraz procesach produkcyjnych. Elektryczne pojazdy wodorowe z ogniwami paliwowymi (FCEV) nie powodują lokalnie zanieczyszczenia powietrza, ponieważ mają zerową emisję z „wydechu”. Istotnymi są ekologiczne i funkcjonalne aspekty eksploatacji pojazdów wyposażonych w ogniwa paliwowe. Jednak istotnym jest także rozwój infrastruktury ich tankowania. Funkcjonalność pojazdów (FCEV) w istotnym stopniu zależy od funkcjonalności ogniw paliwowych.
EN
The research was conducted in July 2018 on six oxbow lakes of the San River. A total of 21 samples from various macrophyte species were collected. Over 400 species of diatoms were identified in the analyzed materials, 9 of which belonged to the Rhopalodiaceae family. Most of these Epithemia and Rhopalodia species developed as dominants in most of the studied samples. One of reported species – Epithemia selengaensis Vishnyakov, Kulikovskiy & Genkal was first time reported from Poland. The aim of the study was to present the taxonomic diversity of the representatives of the Rhopalodiaceae family growing different macrophyte species in oxbow lakes in the summer aspect.
EN
The main goal of the paper was to present utilization of existing electronic automated system in agriculture on a global scale. At the beginning such developments were used mainly for military purposes. With a time agriculture scientists realized that these type of automation can be used also in agricultural systems. Satellite systems make possible obtaining information about soil structure and different types of crops with feed plants as well. Besides that, it can rationalize the process of management concerning contribution to the development of precision agriculture by steering of farm machinery during fieldwork, doing monitoring of biomass and crop yields, taking soil samples, dosing of mineral fertilizers and pesticides, measurement field crops, monitoring of animals, generation of field parcels, monitoring of farm machinery work. Processed of aerial and satellite photographs, adjusted to points of geodesy base in the specified coordinate system occur in the form of orthophotomaps. Precision agriculture warrantee not only obtaining very high and good quality yields but also has an influence on limiting of pollution of natural environment and reduction of production costs. Obtaining data by using remote sensing methods are integrated with information concerning spatial variability of soil and plants, which comes from register units provided by the recording of changes of different parameters, heaving importance from the point of view of the application in precision agriculture.
PL
Głównym celem artykułu było przedstawienie wykorzystania istniejącego elektronicznego zautomatyzowanego systemu w rolnictwie na skalę globalną. Początkowo takie rozwiązania były wykorzystywane głównie do celów wojskowych. Z czasem naukowcy zajmujący się rolnictwem zdali sobie sprawę, że ten rodzaj automatyzacji można zastosować także w systemach rolniczych. Systemy satelitarne umożliwiają uzyskanie informacji o strukturze gleby i różnych rodzajach upraw, także z roślinami przeznaczonymi na paszę. Proces zarządzania można również zracjonalizować w odniesieniu do wkładu w rozwój rolnictwa precyzyjnego poprzez sterowanie maszynami rolniczymi podczas prac polowych, prowadzenie monitoringu upraw na biomasę i przetwórstwo rolno-spożywcze, pobieranie próbek gleby i upraw, dozowanie nawozów mineralnych i pestycydów, monitorowanie zwierząt, wydzielanie działek polowych, monitoring pracy maszyn rolniczych. Przetworzone zdjęcia lotnicze i satelitarne, dopasowane do punktów bazy geodezyjnej w określonym układzie współrzędnych, występują w postaci ortofotomap. Rolnictwo precyzyjne gwarantuje nie tylko uzyskiwanie bardzo wysokich i dobrych jakościowo plonów, ale także wpływa na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów produkcji. Pozyskiwanie danych metodami teledetekcyjnymi jest zintegrowane z informacjami dotyczącymi przestrzennej zmienności gleb i roślin, które pochodzą z zapisanych jednostek dostarczonych przez rejestrację zmian różnych parametrów, mających znaczenie z punktu widzenia zastosowań w rolnictwie precyzyjnym.
PL
W czasach rozkwitu mediów społecznościowych, powszechnego dostępu do informacji i rosnącej świadomości ludzi zarządzanie miastami wymaga wypracowania nowych standardów działania. Również zarządzanie zielenią miejską wkracza w nową rzeczywistość.
PL
Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce podjęło decyzję o sporządzeniu strategii adaptacji do zmian klimatu. Dokumentu, który nie tylko będzie szeroką analizą stanu obecnego, czy wskazaniem miejsc newralgicznych, ale przede wszystkim przedstawiał będzie rozwiązania i kierunki rozwoju miasta, tak by w sposób świadomy i odpowiedzialny dostosowywać je do zmieniającego się otoczenia.
PL
Wrażliwość dziecka, jego zdolność do wnikliwej obserwacji przyrody, a zwłaszcza ciekawość i radość, jaką wykazuje w bezpośrednim kontakcie z nią, stwarza niemalże niegraniczone możliwości wyboru róźnych form edukacji ekologicznej.
PL
Od wielu lat Unia Europejska popiera koncepcję zrównoważonego budownictwa, w ślad za czym idzie zwiększona uwaga mieszkańców, poświęcona ekologicznym aspektom realizacji projektów budowlanych. Jest to podyktowane coraz ostrzejszymi wymogami prawnymi, dużymi kosztami energii, zwiększoną emisją dwutlenku węgla oraz zmieniającymi się preferencjami mieszkańców dotyczącymi troski o środowisko. A przede wszystkim – zmianami klimatycznymi, które dotykają nas coraz boleśniej.
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.