Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 335

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drewno
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
EN
The aim of the article was to show the connections between folk architecture and the natural landscape. At the research stage, literature analysis was used, followed by field research. The research techniques used are: source query, analysis of completed architectural objects, original photographic documentation. Based on a broader examination of the topic, an example of a traditional Silesian cottage in the Silesian and Żywiecki Beskid, a modern single-family building by Studio Atrium, a single-family building by Interurban and a modern barn by Architekt Kozieł were selected. The selection criteria used are an objective criterion of the architectural environment and a formal reference to the archetype of a highlander's cottage. As a result of the research, it was found that it is possible to design using the achievements of folk architecture, while making the buildings light and harmoniously fit into the existing landscape.
PL
Celem artykułu było ukazanie związków pomiędzy architekturą ludową a krajobrazem naturalnym. Na etapie badań posłużono się analizą literatury, następnie badaniami terenowymi. Wykorzystane techniki badawcze to: kwerenda źródłowa, analiza zrealizowanych obiektów architektonicznych, autorska dokumentacja fotograficzna. Na podstawie szerszego rozpoznania tematu wytypowano przykład tradycyjnej śląskiej chaty Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, nowoczesny budynek jednorodzinny Studia Atrium, budynek jednorodzinny Interurban oraz nowoczesną stodołę autorstwa Architekt Kozieł. Zastosowane kryteria wyboru to kryterium obiektywne środowiska architektonicznego oraz nawiązanie formalne do archetypu góralskiej chaty. W wyniku badań stwierdzono, iż można projektować wykorzystując dorobek architektury ludowej, sprawiając przy tym że budowle są lekkie i harmonijnie wpisują się w zastany krajobraz.
PL
Zgodnie z obowiązującym paradygmatem w rozwoju miast nie powinno się przykładać ręki do dalszego betonowania, albowiem to właśnie zieleńce i miejskie ogrody mają za zadanie jak najbardziej zminimalizować negatywne aspekty urbanizacji. Jakie są zatem rozwiązania dla tego typu nawierzchni, które można zastosować w zielonej architekturze?
PL
Ciągły rozwój konstrukcji budowlanych powoduje doskonalenie istniejących oraz powstawanie nowych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych, w tym również dotyczących belek zespolonych. W pracy dokonano przeglądu najnowszych badań w tym zakresie. Na ich podstawie wskazano, że największy potencjał rozwoju mają rozwiązania, których parametry wytrzymałościowe i użytkowe są porównywalne z tradycyjnymi konstrukcjami, bazujące na materiałach ekologicznych lub cechujących się niższą energochłonnością i emisyjnością niż stal czy beton, do produkcji których można wykorzystać odpady i surowce pochodzące z recyklingu.
EN
The continuous development of building structures results in the improvement of existing and the emergence of new material and structural solutions, including composite beams. The paper reviews the latest research in this field. On their basis, it was indicated that the greatest potential for development has solutions whose strength and performance parameters are comparable to traditional structures, based on ecological materials or characterized by lower energy consumption and emissivity than steel or concrete, for the production of which waste and recycled raw materials can be used.
5
Content available remote Reverse supply chain of residual wood biomass
EN
Background: Awareness of environmental or, more broadly, sustainable development is becoming an increasingly important issue, and questions of recycling and reuse have been getting more and more attention lately. Biomass is an important renewable resource and can take many forms, ranging from agricultural residues to food waste, forestry residues, and wood processing residues. A particular example is woody biomass such as forestry residues, wood-processing residues, or construction and municipal wastes that can be recycled and reused, providing a more environmentally friendly alternative to bioenergy production. This requires reverse supply chains in which the processes of collection, sorting, and transportation are efficient. The aim of this paper is to characterise the reverse supply chain of residual wood biomass and to indicate the main challenges related to it. Methods: For the needs of the paper, the research was conducted using the methods of analysis of secondary and primary sources. The materials included data obtained from scientific papers, reports, studies, and internet sources. We conducted focus groups interviews (FGIs) in three cities in Poland. Results: The article characterizes the details of the supply chain processes in woody biomass. Moreover, challenges, threats, and opportunities for reverse biomass supply chains are indicated. Conclusions: Wood biomass can be derived from various residues and has a very wide range of industrial applications. Several factors must be considered when organising and conducting logistics processes for wood residues, such as origin, structure, and composition of woody biomass. The reverse supply chain of residual biomass consists of many different entities between which many different processes take place. The well-organized logistical and technological processes are vital parts of the supply chain because they result in size reduction, moisture adjustment, cleaning, fractionation, densification etc., which reduces transport and storage costs. There are many challenges related to biomass supply chains, e.g. the seasonality of biomass, the different requirements for handling and transport equipment, as well as storage space configuration.
6
Content available remote Odbiór techniczny stolarki okienno-drzwiowej
EN
Bamboo is a fast-growing biobased building material with a high strength-to-weight ratio, and the combination of bamboo and wood provides an environmentally friendly alternative for building construction. A new type of laminated bamboo-timber composite column was proposed to improve the compressive performance of timber columns, which was expected to obtain better mechanical performance. Bamboo scrimber and Douglas fir were combined to form laminated bamboo-timber composite columns for the experimental study. Axial compression tests were carried out on 5 groups of 15 composite columns. The failure modes of the composite columns were assessed. The laws of axial displacement, lateral displacement, axial strain, ultimate bearing capacity and stiffness were analyzed. Finally, the bearing capacity of the composite columns was calculated by referring to the design specification for timber structures. The results indicated that the composite columns exhibited three failure characteristics. The ultimate bearing capacity and stiffness of the bamboo-timber composite columns increased with increasing amount of bamboo scrimber. The ultimate load of the bamboo-timber composite columns was increased by 23.0-94.6%, while the stiffness was increased by 9.1-38.4%. In addition, the bearing capacity of composite columns was calculated according to two standards. The experimental values of the bamboo-timber composite columns are in good agreement with the theoretical values, and the errors are within 8%.
PL
Drewno klejone warstwowo jest obecnie często wykorzystywane w budownictwie. Najczęściej z drewna klejonego warstwowo wykonywane są dźwigary nośne, w których często ze względów architektonicznych istnieje potrzeba wykonania otworów pod różnego rodzaju instalacje. Otwory te osłabiają sztywność. Coraz bardziej powszechnym rozwiązaniem jest wzmacnianie belek drewnianych podłużnymi elementami kompozytowymi. W artykule przeprowadzono obliczenia numeryczne analizujące wpływ podłużnego zbrojenia kompozytowego w formie prętów BFRP na ugięcie belek z drewna klejonego z otworami.
EN
Glued laminated timber is now often used in construction. Most often, glued laminated timber is used to make load-bearing beams, in which there is often a need for architectural reasons to make openings for various types of installations. These openings weaken the stiffness. An increasingly common solution is to reinforce wooden beams with longitudinal composite elements. The paper presents numerical calculations analyzing the influence of longitudinal composite reinforcement in the form of BFRP bars on the deflection of glued laminated timber beams with openings.
EN
During the period of the difficult birth and development of Polish statehood and the formation of the national spirit in the lands of present-day Ukraine, architecture became an important marker for these tendencies. For centuries, these structures had been built at the point of contact between Latin and Eastern cultures. Christian churches of the Eastern rite – wooden Orthodox churches – were the most numerous, right after wooden Latin churches, group of religious buildings in Poland, and are the largest in present-day Ukraine. In comparison to Latin churches, the forms of Orthodox ones are much more diverse. The research conducted by the author in the years 1989-2002 made it possible to identify many of the most valuable orthodox churches in Western Ukraine. Today remains only hope that the current Russo-Ukrainian war will not deplete this priceless cultural heritage.
PL
W czasie trudnego rodzenia się i kształtowana państwowości polskiej oraz formowaniu się ducha narodowego na terenach obecnej Ukrainy, architektura stała się ważnym wyróżnikiem tych tendencji. Szczególnie widać to w drewnianych budowlach sakralnych. Budowle te powstawały przez stulecia na styku kultury łacińskiej i kultury wschodniej. Świątynie chrześcijan obrządku wschodniego – czyli drewniane cerkwie – to najliczniejsza, po drewnianych kościołach, grupa budowli sakralnych w Polsce, a największa w dzisiejszej Ukrainie. W porównaniu z kościołami formy cerkwi są znacznie bardziej zróżnicowane. Badania prowadzone przez autora w latach 1989-2002 umożliwiły rozpoznanie wielu najcenniejszych budowli cerkiewnych Ukrainy zachodniej. Dziś pozostaje nadzieja, że obecne rosyjskie działania wojenne w Ukrainie nie spowodują uszczuplenia tego bezcennego dziedzictwa kulturowego.
PL
Warunkiem funkcjonowania przemysłów o charakterze surowcowym, a takimi są branże przemysłu drzewnego, celulozowo-papierniczego czy część przemysłu meblarskiego, jest dostępność surowca drzewnego. Niestety, w ostatnim czasie praktycznie w każdej z tych dziedzin odczuwany jest niedobór drewna i bardzo wysokie ceny tego surowca. Jest to o tyle niepokojące i niekorzystne, że szeroko rozumiany sektor drzewny jest od wielu lat ważną siłą napędową rozwoju polskiej gospodarki, a w rankingach największych producentów i eksporterów polskie produkty drzewne uzyskały wysoką pozycję. Co ważne, przemysły te zaspokajają wiele podstawowych potrzeb społecznych. W tej sytuacji coraz częściej pojawia się pytanie o perspektywy i szanse utrzymania przez polski sektor drzewny dotychczasowej pozycji lidera co najmniej na rynku europejskim, a nawet o „być albo nie być” polskiego drzewnictwa, meblarstwa i papiernictwa.
PL
W artykule przedstawiono wyniki wybranych badań laboratoryjnych certyfikowanych modułów (paneli) służących do wznoszenia budynków o drewnianej konstrukcji w autorskiej technologii Wood Core House (WCH). Rozwiązanie to może być stosowane zarówno do budowy nowych obiektów mieszkalnych czy użyteczności publicznej, jak również stosowane w modernizacjach, remontach lub nadbudowach budynków istniejących - z uwagi na ich mały ciężar. Rozwiązanie to łączy prefabrykację elementów z bezpośrednim montażem na budowie bez użycia ciężkiego sprzętu. Czyli umożliwia wykonanie konstrukcji drewnianej ścian tam, gdzie dojazd ciężkiego sprzętu jest utrudniony.
EN
This paper presents the results of selected laboratory tests of certified modules (panels) for the construction of timber-framed buildings using the author's Wood Core House (WCH) technology. This solution can be used both for the construction of new residential or public buildings, as well as applied in the modernisation, renovation or superstructure of existing buildings - due to their low weight. This solution combines prefabrication of the elements with direct assembly on site without the use of heavy equipment. This means that it is possible to build a wooden wall structure where access for heavy equipment is difficult.
PL
W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań pod obciążeniem doraźnym Hybrydowych Belek Stropowych (HBS) do wznoszenia budynków o drewnianej konstrukcji w autorskiej technologii Wood Core House (WCH). HBS, ze względu na swój mały ciężar, mogą być stosowane zarówno do budowy nowych obiektów mieszkalnych czy użyteczności publicznej, jak również w modernizacjach, remontach lub do wykonywania nowych stropów w budynkach istniejących. Zastosowane rozwiązanie łączy prefabrykację elementów z bezpośrednim montażem na budowie bez użycia ciężkiego sprzętu, czyli umożliwia wykonanie konstrukcji stropów drewnianych tam, gdzie dojazd ciężkiego sprzętu jest utrudniony.
EN
This paper presents the results of the Hybrid Floor Beams (HBS) laboratory tests under immediate load used for the construction of timber-framed buildings using the author's Wood Core House (WCH) technology. This solution can be used both for construction of new residential or public buildings, as well as can be applied for modernisation, refurbishment or making new floors in existing buildings - due to their low weight. This solution combines prefabrication of the elements with direct assembly on site without the use of heavy equipment. This means that it is possible to build a wooden floor structure, where access for heavy equipment is difficult.
PL
Od wielu lat w naszym kraju rozwijany jest recykling przeróżnych rodzajów odpadów. Czołowymi, o których uczymy się już od najmłodszych lat, są papier, plastik i szkło. Na drugim planie znajdują się metal oraz coraz bardziej popularne elektroodpady, czyli urządzenia elektroniczne oraz elektryczne. Nieco na uboczu pozostaje drewno.
EN
In Eurocode 5, the stiffness equation for bolted steel-wood-steel is stated as a function of wood density and fastener diameter only. In this research, an experimental study on various configurations of tested bolted steel-wood-steel (SWS) connections has been undertaken to predict the initial stiffness of each connection. In order to validate the Eurocode 5 stiffness equation, tests on 50 timber specimens (40 glued laminated timbers and 10 laminated veneer lumbers (LVL)) with steel plates were undertaken. The number of bolts was kept similar and the connector diameter, timber thickness, and wood density were varied. The results obtained in the experimental tests are compared with those obtained from the Eurocode 5 stiffness equation. From the analysis, it is signified that the stiffness equation specified in Eurocode 5 for bolted SWS connections does not adequately predict the initial stiffness. The results from Eurocode 5 stiffness equation are very far from the experimental values. The ratio of stiffness equation to experimental results ranges from 3.48 to 4.20, with the average at 3.77, where the equation overpredicted the experimental stiffness value for the connection. There is a need to consider or incorporated other parameters such as geometric configurations in Eurocode 5 stiffness equation to improve the ratio with the experimental data.
PL
Wykorzystanie kompozytów do wzmacniania konstrukcji drewnianych jest obecnie popularnym rozwiązaniem konstrukcyjnym. Pomimo popularności rozwiązania nadal brak przepisów normatywnych określających sposoby szacowania nośności elementów drewnianych wzmacnianych kompozytami. Możliwe jest wykorzystanie metod numerycznych, lecz jest to metoda stosunkowo pracochłonna. W artykule przedstawiono przegląd najbardziej popularnych metod analitycznych służących do szacowania nośności zbrojonych elementów drewnianych.
EN
The use of composites to strengthen wooden structures is currently a popular construction solution. Despite the popularity of the solution, there are still no normative regulations specifying the methods of estimating the load-bearing capacity of wooden elements reinforced with composites. It is possible to use numerical methods, but it is a relatively laborious method. Due to the lack of normative requirements, engineers designing composite beams must use the methods presented in the literature. The article presents an overview of the most popular analytical methods for estimating the load-bearing capacity of reinforced wooden elements.
EN
The article presents the structure of wood as a fibrous composite made up of cells susceptible to moisture absorption. Attention was paid to the impact of insulation materials on the durability of wood. The flow of moisture in materials such as wood and glass wool representing a group of porous and non-absorbing materials is shown. Microscopic pictures of pine and oak wood, wood fibre mats and glass wool are shown. The full construction of fibers of glass wool and other e. g. mineral wool, makes them extremely non-beneficial for warming partitions in buildings involving wood. Materials with a stable heat conductivity in terms of natural humidity changes in construction works were recommended.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące struktury drewna jako kompozytu włóknistego zbudowanego z komórek podatnych na wchłanianie wilgoci. Zbadano wpływ materiałów izolacyjnych na trwałość drewna. Pokazano przepływ wilgoci w materiałach takich jak wełna drzewna i szklana reprezentujących grupę materiałów o włóknach porowatych i pełnych, nie nasiąkliwych. Przedstawiono zdjęcia mikroskopowe drewna sosnowego i dębowego, maty z włókien drzewnych i wełny szklanej. Pełna budowa włókien wełny szklanej i innych np. wełny mineralnej, powoduje, że są one wyjątkowo niekorzystne do ocieplania przegród w budynkach z udziałem drewna. Zalecono materiały o współczynniku przewodzenia ciepła stabilnym w zakresie naturalnych zmian wilgotności w obiektach budowlanych.
PL
Drewno było, jest i będzie cennym materiałem budowlanym. W artykule podjęto próbę potwierdzenia tej tezy, przedstawiając wyniki Oceny Cyklu Życia (LCA) trzech budynków modelowych. Obiektywną miarą potwierdzono korzyści środowiskowe stosowania drewna i materiałów drewnopochodnych w budownictwie. Jednocześnie potwierdzono, że z uwagi na oddziaływania na środowisko szczególnie istotny jest okres użytkowania obiektów i rodzaj nośników energii wykorzystywanych do ogrzewania.
EN
Wood was, is and will be a valuable building material. The article attempts to confirm this thesis by presenting the results of Life Cycle Assessment (LCA) of three model buildings. The environmental benefits of using wood and wood-based materials in construction were confirmed by objective measure. At the same time, it was confirmed that due to the environmental impacts, the use stage of buildings and the type of energy carriers used for heating are of particular importance.
PL
W pracy przedstawiono badania nad formułą kleju o poprawionych właściwościach ognioochronnych przeznaczonego do łączenia elementów drewnianych i drewnopochodnych. Na bazę klejową został wybrany komercyjnie dostępny klej do drewna D2 wikolowy (Dragon Poland), stanowiący dyspersję wodną polioctanu winylu. Przebadano kaolin, włókna szklane i krzemionkę pod kątem zastosowania ich w roli wypełniacza w tworzonej formule klejowej. W tym celu analizowano wpływ ich 5- i 10-procentowego dodatku do bazy D2 na właściwości tego kleju. Wykonano badania reologiczne, wytrzymałościowe, termiczne i reakcji na ogień. Na ich podstawie wytypowano kaolin jako najlepszy dodatek. Kaolin KOC nie tylko zmniejsza ubytek masy przygotowanej kompozycji klejowej (a więc pełni rolę wypełniacza), ale również opóźnia o 50 °C ostateczną degradację kleju D2 w wysokich temperaturach. Ponadto, również palność drewna sklejonego klejem z dodatkiem kaolinu była również najmniejsza spośród badanych – najniższa wartość liniowej szybkości palenia, gaśnięcie płomienia w teście UL-94. Natomiast zaletą dodatku włókien szklanych jest możliwość obniżenia lepkości mieszaniny klejowej jednak z jednoczesnym pogorszeniem parametrów wytrzymałościowych. Odwrotna sytuacja występuje w przypadku dodatku SiO2. Dodatek krzemionki jest korzystny ze względu na wytrzymałość mechaniczną, która nie pogarsza się znacząco jak w przypadku pozostałych dodatków. Jednakże jednocześnie niekorzystnie wpływa ona na właściwości reologiczne kleju. Zostało to zauważone zwłaszcza dla 10% dodatku SiO2, gdzie mieszanka klejowa utraciła właściwości adhezyjne.
EN
The paper presents research on the formula of an adhesive with improved fire-retardant properties intended for joining wooden and wood-based elements. A commercially available wikol glue for wood D2 (Dragon Poland), being a water dispersion of polyvinyl acetate, was chosen as the adhesive base. Kaolin, glass fibres and silica were tested in terms of their use as a filler in the created adhesive formula. For this purpose, the influence of their 5% and 10% additions to the D2 base on the properties of this adhesive was analysed. Rheological, strength, thermal and reaction to fire tests were performed. On their basis, kaolin was selected as the best supplement. Kaolin KOC not only reduces the weight loss of the prepared adhesive composition (and thus acts as a filler), but also delays the final degradation of the D2 adhesive at high temperatures by 50 °C. Moreover, also the flammability of wood glued with kaolin glue was the lowest among the tested - the lowest value of the linear burning speed, flame extinction in the UL-94 test. On the other hand, the advantage of the addition of glass fibres is the possibility of lowering the viscosity of the adhesive mixture, but at the same time worsening the strength parameters. The opposite is true for the addition of SiO2. The addition of silica is advantageous in terms of mechanical strength, which does not deteriorate significantly as with the other additives. However, it also adversely affects the rheological properties of the adhesive. This was especially noticed for the 10% SiO2 addition, where the adhesive mixture lost its adhesive properties.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.