Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 65

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Polski rząd został zobowiązany przez Komisję Europejską do wprowadzenia elektronicznego dowodu tożsamości przed marcem 2019 roku. Chcąc zapewnić sukces tak wielkiemu przedsięwzięciu należy skupić się nie tylko na rozwiązaniach technicznych i bezpieczeństwie ale i na otoczeniu prawnym oraz na zapewnieniu jak najszerszego wachlarza dostępnych zastosowań. Niniejszy artykuł porusza kwestię wykorzystania elektronicznego dowodu tożsamości jako podstawy do stworzenia centralnego systemu potwierdzania tożsamości i zarządzania autoryzacjami. W artykule zaprezentowano rozwiązania stosowane w innych krajach, które mogą zachęcić do korzystania z elektronicznego dowodu tożsamości oraz metody zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z tego rodzaju dowodu w usługach elektronicznych.
EN
The European Commission has obliged Polish government to implement an electronic national identification document before March 2019. The key to the success of this implementation is to focus on the legal environment and the usefulness of this solution. This article presents the concept of electronic identification document's infrastructure as the base for the central system of electronic authentication and authorisation. The Author shows useful features of electronic identification documents from other countries and popular security means to secure electronic operations such as authentication or authorisation.
PL
Miasta i tereny zurbanizowane od zarania historii związane są z ciekami wodnymi, nad którymi są najczęściej położone. Obecnie zdecydowana większość rzek płynących przez obszary miejskie nie przypomina cieków naturalnych. Działania polegające na regulacji koryta rzecznego i ujednolicania jego morfologii w konsekwencji prowadzą do zubożenia i niekiedy dewastacji ekosystemów wodnych oraz powodują często nieodwracalne zmiany w obiegu wody. Praca podejmuje tematykę oceny hydromorfologicznej cieków na obszarach zurbanizowanych w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz uwarunkowania z zakresu zarządzania obszarami wód płynących na terenach miejskich w Polsce.
EN
Since the dawn of time, cities and urbanized areas have been linked to watercourses over which they are located most frequently. Nowadays, the vast majority of rivers flowing through urban areas do not resemble natural watercourses. Measures consisting of regulation the riverbed and consolidation of its morphology, in consequence, lead to the impoverishment and sometimes devastation of aquatic ecosystems and often cause irreversible changes in water circulation. The article undertakes the subject of the hydromorphological assessment of watercourses in urbanized areas in the light of the Water Framework Directive and the conditions in terms of management of areas of water flowing in urbanized areas in Poland.
PL
Obecnie na obszarze Unii Europejskiej, niemal w każdej dziedzinie gospodarki, w tym również w transporcie drogowym, występują utrudnienia w swobodnym prowadzeniu działalności usługowej w zakresie przewozów międzynarodowych. Wyrażane są one poprzez tworzenie barier wejścia na rynek lub korzystania z rynku krajowego przez podmioty z innych państw i powstają na wskutek działań prawnych oraz urzędowych ingerujących w przepisy prawne i tym samym działają z myślą o interesie własnej gospodarki. Rentowność polskich jak i przewoźników z innych krajów rozszerzających działalność na kraje zachodniej Europy opiera się na niższych kosztach produkcji własnej, uzyskiwanych dzięki niższym kosztom utrzymania środków transportu oraz pracowników. Proces tworzenia barier wejścia na rynek i koncepcja otwartych granic również dla znacząco konkurencyjnych podmiotów w Unii Europejskiej powoduje tworzenie niepewności rynkowej, która skutkuje zwiększeniem ryzyka prowadzenia działalności transportowej i znacznie ogranicza potencjał przewozowy wielu przedsiębiorstw. Obecnie trudno o porozumienie między państwami tzw. Starej Unii a państwami tworzącymi Grupę Wyszehradzką w dziedzinie transportu. Kluczowym problemem jest rozwiązanie sprawy pracowników delegowanych. Największe kontrowersje dotyczą tego, czy zapisy nowej dyrektywy mają objąć także pracowników sektora transportu drogowego. Kilka państw w tym Francja, Niemcy, Holandia czy Hiszpania chcą, aby ten sektor na stale został wpisany do dyrektywy. Tym zapisom sprzeciwia się Polska (deleguje najwięcej pracowników) i wiele innych państw UE, których firmy transportowe prowadzą działalność gospodarczą na unijnym rynku.
EN
Nowadays, in the European Union, in practically all fields of economy, including road transport, there are certain difficulties in free exercise of service activity in international transport. These difficulties are expressed by creating barriers of entry to a market or existing in that market by entities from other countries and they arise as a result of legal actions or administrative actions which interfere with legal provisions and therefore act in the interest of their own economy. The profitability of both Polish and foreign carriers which extended their activities to Western Europe is based on lower production costs, which can be achieved through lower maintenance costs of vehicles and lower working costs. The process of creating barriers of entry for the highly competitive entities in the EU results in market uncertainty, whose effect may be increased risk of providing transport services and which limits the transport potential of numerous companies. It is currently very difficult to find an agreement between the so-called “old EU” and the Visegrad Group in the area of transport. The key subject is solving the issue of posted workers. The most controversies regard the issue of whether the provisions of the new directive will also concern the workers from the transport sector. A few states, e.g. France, Germany, the Netherlands and Spain wants the sector to be permanently included in the directive. Poland (posts the most workers) and other EU member states which undertake transport operations in the EU oppose these provisions.
PL
W tekście zawarto informacje o treści ustawy, a także problemy, jakie napotykają organy władz samorządowych przy jej stosowaniu na podstawie przyjmowanych uchwał Sejmiku województwa dolnośląskiego oraz wyroków sądowych związanych z pozbawianiem kategorii dróg wojewódzkich, które ogłoszono po wejściu znowelizowanej ustawy w życie. Przedstawiono również możliwe kroki, jakie mogą podjąć organy władz samorządowych w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zapisów ustawy „kaskadowej”.
EN
The text contains information about the text of the Act, as well as problems encountered by local authorities in application of the provisions of the Act based on resolutions adopted by the Regional Assembly of the dolnośląskie voivodship and court rulings connected with the degrading of voivodship roads, that have been passed after the amended Act entered into force. A presentation is also made of the possible steps that could be undertaken by local authorities to assure proper performance of the provisions of the “cascade” act.
PL
W niniejszym artykule zaproponowano realizację systemu wspomagajacego rozpoznawanie statycznych znaków języka migowego. Na potrzeby rozwiązania skorzystano z sensora Microsoft Kinect XBOX 360, przygotowano oprogramowanie umożliwiające translację znaków dla osób nie znających tego języka, oparte na sztucznej inteligencji, przetworzono otrzymane informacje oraz utworzono zbiór danych pozwalający na ich poprawną klasyfikację. Istotnym faktem jest również wybranie najbardziej optymalnego rozwiązania, zarówno pod względem możliwości wydajnościowych przeciętnego komputera osobistego jak i efektywności działania systemu.
EN
In following work there is suggested a solution to recognise certain static characters from sign language. To achieve the objective, there were used tools like Microsoft Kinect and convolutional neural networks. Main problems to overcome were to collect data from Kinect sensor and prepare software based on artificial intelligence, which could process gathered material. For learning purposes around four thousand images were collected. Dataset this large was required for neural networks to work and respond properly. What is also important is to select the most optimal solution for neural networks. The influence of dropout parameter on learning process was studied too.
EN
New regulations enforced by the European Commission have greatly extended the possibilities to levy charges. The regulations include not only the TEN-T network, but also all motorways in Europe. The directive has given Member States the opportunity to charge heavy goods vehicles in a way to balance not only the costs of infrastructure but also those connected to noise and pollution caused by road traffic. The new provisions have enabled Member States to increase the charge during peak periods and to lower it in the off-peak hours in order to reduce traffic more effectively. The binding norms provide that the revenue from the charges should be destined to enhancing the stability of the transport section. The new rules provide a strong incentive to set aside new revenues from charging to finance certain types of transport projects. Poland has adapted very well to this new situation. The ever-increasing network of toll roads gives new opportunities for the development of transport. The increasing number of national and foreign hauliers guarantees constant investment in the development of road infrastructure and therefore a good use of the country’s geographical location.
EN
The seven-year period to adapt internal law to EU regulations was given to new Member States on 1 May 2004 and ended in 2011. The highly-developed western states, fearing that their internal markets in fields such as transport services may be threatened, adopted a number of new regulations. Regulation (EC) No. 1072/2009 of the European Parliament is on common rules for access to the international road-haulage market, and despite introducing numerous restrictions, was to regulate cabotage operations in all Member States. However, the protection of each State’s own interests proved more important than the integrity of the Community and therefore some of the states, including Germany, have introduced severe limitations for foreign carriers, forcing them to observe the Minimum Wage Act (MiLoG).
PL
Przedstawiono działania prowadzone wspólnie przez Instytut Chemii Przemysłowej (IChP), Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej oraz Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. w Bydgoszczy mające na celu opracowanie nowej technologii produkcji toluenodiizocyjanianu (TDI) metodą fosgenowania toluenodiaminy (TDA) w fazie gazowej. Na podstawie studiów literaturowych (głównie patentów), wykonanych badań laboratoryjnych (odparowanie TDA do strumienia azotu) oraz obliczeń projektowych opracowano założenia do projektu badawczej instalacji pilotowej. Badania przeprowadzone na instalacji pilotowej zakończyły się powodzeniem i opracowaniem projektu procesowego instalacji przemysłowej o zdolności 30 000 t TDI/rok.
EN
The activities undertaken in cooperation by Industrial Chemistry Research Institute (ICRI) and Faculty of Chemical and Process Engineering of the Warsaw University of Technology and Chemical Plant ZACHEM S.A. in Bydgoszcz in order to develop a new technology for production of toluene diisocyanate (TDI) were presented. On the basis of literature studies (mainly patents), performed laboratory tests of toluenediamine (TDA) evaporation under a stream of nitrogen and design calculations the guidelines for the project of research pilot plant were proposed. Pilot plant tests were successful and resulted in the development of process design of an industrial plant with a capacity of 30 000 tons TDI/year.
EN
In the context of five significantly different landscape parks in Wielkopolska (30,413 ha) 243 peatlands have been presented in terms of their characteristics, stratigraphy, change in means of utilisation and localisation. Thus trends in the change of peatland utilisation means in the period 1970–2016 were established and the resulting negative effects indicated. For this purpose the process of peatland protection established was analysed in the context of management plans carried out for both the protection of landscape parks and Natura 2000 sites within their territory. The above management plans, however, do not provide information as to localisation data, stratigraphy and to what purpose peatlands are used, which in all cover 2,690 ha – 4.2% of parks’ area. Most often this means there are no formal applications for their protection. This could be said to be a biproduct of a lack of discussion as to the major threat to the environment presented by the increasing disappearance of peatlands – a result of the mineralisation and moorsh process of peat soils. To a large extent the former has resulted from a lack of scientific expertise in respect to soils, peats and land reclamation in research teams preparing landscape management plans.
PL
Na przykładzie pięciu różniących się istotnie parków krajobrazowych Wielkopolski (30 413 ha) przedstawiono charakterystykę, stratygrafię, zmianę sposobu użytkowania i lokalizację 243 torfowisk. Określono trend zmiany sposobu użytkowania torfowiska w latach 1970–2016 i wskazano wynikające z tego negatywne skutki. Analizowano sposoby ochrony torfowisk ustalone w ramach ostatnio sporządzonych planów ochrony parków krajobrazowych i wchodzących w ich skład obszarów Natura 2000. We wszystkich istniejących planach brak danych o lokalizacji, stratygrafii i sposobie użytkowania torfowisk, które zajmują łącznie 2690,1 ha, czyli 4,2% powierzchni parków. Skutkuje to najczęściej brakiem wniosków na temat ich ochrony. Nie wspomina się o głównym zagrożeniu, którym jest stale postępujące zanikanie torfowisk w wyniku mineralizacji i murszenia torfu. W znacznej mierze jest to wynikiem braku gleboznawców, torfoznawców i meliorantów w zespołach autorskich przygotowujących plany ochrony.
10
PL
W artykule zostały omówione problemy związane z opłatami drogowymi związanymi z korzystaniem z infrastruktury drogowej w Polsce w świetle prawa wspólnotowego
EN
New regulations enforced by the European Commission much extended the scope of the possibility of the collection of fees, an included not only net stayed TEN-T but also all motorways in Europe, the Directive gave the possibility of burdening heavy duty vehicles with payments to Member States which not only costs of infrastructure are balancing but also caused by the road traffic of the noise and the air pollution. New provisions enabled off-peak hours member states of raising the amount of fees in the rush hour and lowering in order effectively to reduce straining him. Applicable standards predict allocating profits on fares for the improvement in the stability of the sector of the transport. They constitute the strong incentive to the accumulation of the new income on account of payments and using them for financing specific transport projects. Very well Poland is becoming part of this direction. Constantly the increasing network of paid national roads is giving the chance of the permanent development of the transport. Growing number of domestic carriers using this network but first of all foreign permanent investing is guaranteeing into the development of the road infrastructure and in the process the better utilization of the geographical situation of the country.
11
Content available Protekcjonizm państwowy w przewozach drogowych
PL
W artykule omówiony został sposób jak za pomocą przepisów wewnętrznych skierowanych na obywateli innych państw członkowskich niektóre państwa wspólnoty próbują wpłynąć na ochronę własnych interesów.
EN
Seven-year-old interim period for adapting the internal right to the settlement of Bond, what 01 May 2004 countries stopping by on had to the European Union passed w2011 of the year. Well-developed countries of Western Europe being afraid of threats on internal markets, in such fields like e.g. transport market, implemented the number of regulations governing the predicted state. A regulation of the European Parliament was enforced No. 1072 / concerning 2009 of common principles of the access of international cartages, which in spite of implementing significant limitations, was supposed to organize cabotage operations in every Member State. However the protection of self-interests turned out to be stronger than the unity of Community and some of states, peculiarly Germany implemented severe impediments for foreign carriers, forcing them to apply the introduced minimum wage with MiLoG.
EN
The variability of the mean annual air temperature and precipitation totals in three periods: 1848–2010, 1951–2010 and 1981–2010 was investigated in the large Warta River basin, being the area with lowest rainfall in Poland. For the purposes of research, nine meteorological stations with the longest measurement series were selected. Air temperature increase in this river basin was similar than in neighbouring countries. In the last 30 years this trend kept increasing. The precipitation in the whole studied period was slightly increasing in the northern part of the Warta River basin, but decreasing in the southern part. The mean annual precipitation totals in the catchment area did not change visible. In the period 1981–2010, the precipitation totals show a small increase in the winter and spring and a decrease in summer. A negative influence of this climate change was not visible in the Warta River discharge. The main objectives of this study were the collection long-term records of air temperature and precipitation in the Warta River basin, and the statistical analysis of climate variability.
PL
W zlewni rzeki Warty, położonej w rejonie o najniższych w Polsce opadach atmosferycznych, analizowano zmienność średnich rocznych wartości temperatury i sum opadów w latach 1848–2010, 1951–2010 i 1981–2010. W tym celu wykorzystano dane z dziewięciu stacji meteorologicznych dysponujących najdłuższymi seriami pomiarowymi. Głównym celem tych badań było zebranie wieloletnich danych dotyczących temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych w zlewni Warty i statystyczna analiza ich zmienności. Temperatura powietrza wzrastała w tej zlewni w podobny sposób, jak w sąsiednich krajach. W ostatnich 30 latach zaobserwowano nasilenie się tego trendu. Opady atmosferyczne w całym badanym okresie nieco wzrosły w północnej i zmalały w południowej części zlewni, ale średnia roczna suma opadów w całej zlewni nie zmieniła się istotnie. W latach 1981–2010 roczna suma opadów nieco wzrastała zimą i wiosną oraz malała latem. W średnich rocznych przepływach Warty negatywny wpływ tych zmian nie był widoczny.
PL
Jednostki administracyjne poszczególnych szczebli, ze względu na zróżnicowaną powierzchnię, fizjografię, infrastrukturę, liczbę ludności oraz nasilenie działalności gospodarczej są specyficzne. Wśród województw i powiatów oraz miast i gmin, to jednak miasto jest jednostką najbardziej skomplikowaną.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wykorzystania Systemowego Algorytmu Ewolucyjnego (SAE) do poprawy modelu ruchu robota przemysłowego PR-02 w środowisku MATLAB i Simulink. Poprawa dotyczy przebiegu trajektorii jaką kreśli koniec ramienia robota dla zadanego punktu początkowego i punktu końcowego. W celu realizacji ww. postawionego zadania: zmodyfikowano algorytm SAE dostosowując go do warunków ruchu robota PR-02, a następnie zaimplementowano w środowisku MATLAB jako zintegrowany algorytm SAE (ZSAE). Przeprowadzono też odpowiednie eksperymenty symulacyjne dotyczące badania wrażliwości ruchu robota PR-02 na zmiany parametrów modelu.
EN
The paper presents results of research on the use of Systemic Evolutionary Algorithm (SAE) to improve the traffic model of an industrial robot PR-02 in the MATLAB and Simulink environment. The improvement applies to conduct that outlines the trajectory of the end of the robot arm for a given starting point and end point. In order to implement the above. the task: SAE algorithm modified to suit the conditions of the robot motion PR-02, and then implemented in MATLAB environment as an integrated algorithm SAE (ZSAE). Also conducted simulation experiments suitable for testing the sensitivity of robot motion PR-02 to change the parameters of the model.
PL
W artykule omówiono podstawy prawne i metody badań układów hamulcowych pojazdów. Opisano urządzenia do badań przeprowadzanych w warunkach statycznych i dynamicznych (drogowych) jak również opisano metodykę przeprowadzania wyżej wskazanych badań, ze szczególnym uwzględnieniem ich założeń przedstawionych w artykułach „Analiza intensywności hamowania pojazdów wyposażonych w opony letnie i zimowe”.
EN
The article discusses the legal basis and test methods for vehicle braking systems. Describes a device for tests carried out in static and dynamic conditions (traffic) as well as describes the methodology to carry out the abovementioned studies, with particular emphasis on the assumptions presented in the articles "The breaking intensity analysis of cars with summer and winter tires.".
PL
W artykule omówiono problem właściwej interpretacji śladów pozostawionych na jezdni w okresie letnim przez ogumione w opony letnie koła pojazdu samochodowego, przedstawiono sposób badań (prób drogowych) oraz metodologię przygotowań do ich prawidłowego przeprowadzenia, zaprezentowano wyniki wraz ze spostrzeżeniami i sformułowano wnioski, które z powodzeniem wzbogacą wiedzę w zakresie doboru odpowiednich wartości opóźnień ruchu pojazdów podczas hamowania ze znaczeniem śladów kół.
EN
The article discusses the issue of the proper interpretation of the marks left on the road in the summer by pneumatic tires tires wheels of a motor vehicle, a method of research (road tests) and the method of preparation for their proper conduct, presents the results with the observations and conclusions were that successfully enrich knowledge in the selection of appropriate values of traffic delays during braking with the meaning of the wheel tracks.
PL
W artykule omówiono problem właściwej interpretacji śladów pozostawionych na jezdni w okresie letnim przez ogumione w opony zimowe koła pojazdu samochodowego, przedstawiono sposób badań (prób drogowych) oraz metodologię przygotowań do ich prawidłowego przeprowadzenia, zaprezentowano wyniki wraz ze spostrzeżeniami i sformułowano wnioski, które z powodzeniem wzbogacą wiedzę w zakresie doboru odpowiednich wartości opóźnień ruchu pojazdów podczas hamowania ze znaczeniem śladów kół.
EN
The article discusses the issue of the proper interpretation of tracks left on the road in the summer by Pneumatic wheels with winter tires of a motor vehicle, a method of research (road tests) and the method of preparation for their proper conduct, presents the results with observations and conclusions were that successfully enrich knowledge in the selection of appropriate values of traffic delays during braking with the meaning of the wheel tracks.
20
Content available remote Badania stanów granicznych stalowych kasetonów elewacyjnych
PL
Zakres i program badań eksperymentalnych stanów granicznych nośności i użytkowania stalowych kasetonów elewacyjnych w warunkach oddziaływania parcia i ssania wiatru. Metodyka prowadzenia badań oraz wyniki i wnioski z badań.
EN
The range and experimental research program to determine the ultimate and serviceability limit states of the steel rainscreen panels under pressure and sucking wind loading. The research methodology and the conclusions of the research.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.