Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  organic soil
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The purpose of the study was to determine the geotechnical properties of peat and relate them to the fibre content. Peat soil tested in this study was collected from the peatland in the north-eastern Poland, 250 km north-east of Warsaw. Peat samples were taken from eight different depths below the ground surface over an area of approximately 2500 m2. The research programme consisted of laboratory tests of the physical properties of peat and compressibility tests conducted in oedometers. Tests were performed in accordance with the current international and European standards using specialised research equipment. Based on the degree of decomposition, peat was divided into fibric (with more than 66% of fibres), hemic (fibre content from 33% to 66%) and sapric (less than 33% of plant fibres). The bulk and particle densities, natural water content, organic content, initial void ratio and the degree of decomposition were investigated as the physical properties of peat. Based on the oedometer tests, the constrained modulus, compression and secondary compression indexes were determined. It was concluded that the fibric peat is characterised by the lowest bulk and particle densities, the highest water and organic contents, void ratio and compressibility in comparison to hemic and sapric peat. The characteristics of peat have been related to the results presented in the literature.
EN
Soil organic matter content (SOM) is used e.g. in soil classification and erosion evaluation. How-ever, its value depends on soil specimen preparation and test method so it is useful to deal with these issues. Totally 150 specimens of soils CI, MS (from Bielsko-Biała, Poland) and different 3 soils, all classified as GC (from Ujsoły, Poland) were tested. To obtain values of SOM, the oxidation method using 30% hydrogen peroxide solution (H2O2) and loss of weight on ignition method (LOI) at 800°C (LOI-800) according to Polish Standard PN-88/B-04481 and LOI at 440°C according to the ASTM D 2974-87 (LOI-440) were applied. The tests were carried out for parti-cles smaller than 0.5 mm. For every soil, 30 specimens (every with a mass about 10 g of dry soil) were prepared from 2400 g of dried soil for 3 methods, so for every method, 10 specimens, taken from various soil amount in frame of total 800 g were prepared. The results showed that values of SOM of tested soils varied from 0.33% to 6.09%. The largest relative difference in values of SOM, caused by soil specimen preparation, was 97.63% (H2O2, soil GC) and the smallest relative difference was 1.65% (LOI-800, soil CI). The largest relative difference in values of SOM, caused by test method was 1126.53% (LOI-800 and H2O2, soil GC) and the smallest relative difference was 15.17% (LOI-800 and H2O2, soil CI). The various values of SOM caused by dif-ferent test method differently classify soils from organic point of view by the ISO14688-2:2004.
PL
Przeanalizowano wpływ przygotowania próbki gruntu i metody oznaczania na zawartość ma-terii organicznej (SOM). W sumie przebadano 150 próbek gruntów (przygotowanych z różnej ilości gruntu) z Bielska-Białej (CI, MS) oraz z Ujsół (GC). Aby uzyskać wartości SOM zastoso-wano metodę utleniania 30% roztworem nadtlenku wodoru (H2O2) oraz metodę straty masy przy prażeniu (LOI) w temperaturze 800°C (LOI-800) i 440°C (LOI-440). Badania przeprowa-dzono dla cząstek gruntu mniejszych niż 0,5 mm. Wartości SOM wahały się od 0,33 do 6,09%. Największa względna różnica wartości SOM spowodowana przygotowaniem próbek wyniosła 97,63% (H2O2, grunt GC), a najmniejsza 1,65% (LOI-800, grunt CI). Największa względna róż-nica wartości SOM spowodowana metodą badania wyniosła 1126,53% (LOI-800 i H2O2, grunt GC), a najmniejsza 15,17% (LOI-800 i H2O2, grunt CI). Uzyskiwane różne wartości SOM mogą skutkować odmiennym klasyfikowaniem gruntu pod kątem organicznym.
3
Content available remote Kolumny sztywne w gruntach o małej wytrzymałości na ścinanie
PL
Wykonywanie kolumn sztywnych w gruntach o małej wytrzymałości na ścinanie wymaga zachowania wysokich standardów począwszy od badań geologicznych (w tym badań in situ), przez projektowanie i kontrolę wykonawstwa. Kluczowa jest również interpretacja wyników badań, m.in. FVT i CPTU, ponieważ obie metody zakładają korzystanie ze współczynników korelacyjnych szacowanych na podstawie lokalnych doświadczeń. W artykule omówiono poszczególne działania, jakie należy podjąć przy projektowaniu i kontroli wykonywania robót ziemnych, wzmocnienia podłoża oraz późniejszych robót budowlanych.
EN
Execution of rigid inclusions in soils with low shear strength requires keeping high standards, starting from soil investigation (including in-situ testing), design and excecution control. The interpretation of soil investigation i.e. FVT and CPTU tests is also crucial, because both methods consists of using coefficients estimated on the basis of local experience. The article presents the steps that should be taken in proper designing and supervision of earthworks, the execution of rigid inclusions and execution of following construction works.
EN
The paper presents the course of variability of the moisture content of the top layers in shallow (45 cm) and medium-deep (90 cm) peat-moorsh soil profiles in the years 2015-2019 against the background of the same meteorological conditions and a similar level of the groundwater table. The relative precipitation index (RPI) classifies the years 2015 and 2016 as dry, 2017 as wet, and 2018 and 2019 as average. For periods of atmospheric droughts, the average daily climatic water balance (CWB) ranged from -5.30 to -1.35 mm∙d-1. The water table did not fall below 90 cm b.g.l. during the entire study period, and the range of its fluctuations was 8 cm greater in the shallow than in the medium-deep profile. The range of moisture at different depths varied significantly and ranged from approx. 6% in periods of drought to about 80% in wet periods. Soil moisture throughout the measurement period was above the plant available water range (pF > 4.2). The occurrence of soil drought in the shallow peat-moorsh soil profile had a range of up to 40 cm, and in the medium-deep profile of up to 30 cm. The sequence of no-precipitation days and the maximum amount of daily evapotranspiration during them determine the possible timing of drought; however, it is the precipitation distribution in individual months, considered in the current CWB values, that ultimately determine the formation of soil water resources at the research site.
EN
This paper deals with the problem of determining the particle size distribution of selected organic soils from the vicinity of Rzeszów (Poland), using a laser diffractometer method, the knowledge of which will allow to determine the degree of differentiation or similarity of the tested organic soils in this aspect. The HELOS Laser Diffractometer manufactured by Sympatec GmbH was used for the tests. For proper analysis, the researches results in the form of graphs were grouped according to the content of organic substances in accordance with the standard classification. The conducted research was primarily aimed at presenting the grain differentiation and particle size distribution in terms of the applied method and comparing the test results of samples of selected, different organic soils, prepared using the same dispersion procedure and carried out in exactly the same test conditions, generated using capabilities of a diffractometer. Summing up, the laser diffractometer method presented in the article, although not fully verified in the case of organic soils, seems to be a the perspective method with capabilities allowing it to be nominated as an exceptionally useful method for the investigations of soft soils, including organic soils.
PL
W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki analizy granulometrycznej 12 próbek wybranych gruntów organicznych pochodzących z okolic Rzeszowa. Grunty te, ze względu na ich cechy charakterystyczne, zaliczane są do gruntów słabonośnych, charakteryzujących się w stosunku do gruntów mineralnych, głównie niewielką wytrzymałością oraz małą sztywnością. Pomimo tych niekorzystnych właściwości obecnie grunty te znajdują się w obszarze zainteresowań inżynierii geotechnicznej z powodu coraz częstszego ich lokalizowania na terenach będących obiektem zainteresowania inwestorów. Posadowienie obiektów budowlanych czy konstrukcji inżynierskich na terenach, gdzie zalegają grunty słabonośne, w tym organiczne, jest wyjątkowo skomplikowane, pracochłonne i kosztowne a kluczem do bezpiecznego posadowienia jest prawidłowe określenie ich właściwości i parametrów geotechnicznych, a określenie składu ziarnowego jest jednym z podstawowych badań geotechnicznych. Niestety, na chwilę obecną nie opracowano dedykowanej metody, która byłaby w pełni wiarygodna w przypadku badań granulometrycznych gruntów organicznych. Opracowania naukowe w tym zakresie, najczęściej obejmują badania mineralnej części szkieletu gruntowego, które w warunkach laboratoryjnych zostały pozbawione materii organicznej, a to przede wszystkim ona decyduje o właściwościach gruntu organicznego. Skutkiem takiego modyfikowania próbek do badań jest fakt, że próbki te różnią się od naturalnego materiału pozyskanego ze złoża i oczywistym jest, że charakteryzują się zupełnie różnymi właściwościami. Wyników tych obydwu badań nie można bezpośrednio porównywać, mimo, że materiałem bazowym do badań granulometrycznych był ten sam grunt organiczny. Dlatego planując badania zaprezentowane w niniejszym opracowaniu, przyjęto że zostaną one przeprowadzone na próbkach gruntów organicznych o kompletnym szkielecie gruntowym, bez rozdzielania materiału badawczego na cześć mineralną i organiczną.
PL
Ze względu na bezpieczeństwo robót zarówno obowiązujące przepisy i normy, jak i doświadczenia inżynierskie opisywane w literaturze wskazują na korzyści z prowadzenia monitoringu i obserwacji zachowania podłoża gruntowego. Jest to szczególnie ważne, gdy rozpoznano w głębszych warstwach słabe podłoże gruntowe, a obciążenie w trakcie realizacji robót jest zmienne. W niniejszym artykule opisano sposób realizacji monitoringu osiadań oraz przemieszczeń poziomych nasypu przeciążającego zlokalizowanego w pobliżu gazociągu wysokiego ciśnienia, realizowanego podczas budowy drogi ekspresowej. Opisano elementy systemu geomonitoringu, sposób jego montażu, a także zalety i ograniczenia.
EN
Due to the safety of works, both the applicable regulations and standards as well as engineering experience described in the literature show the benefits of monitoring and observation of the behavior of the subsoil. It is especially important when weak subsoil is identified in the deeper layers and the load is variable during the execution of works. This article describes the method of monitoring subsidence and horizontal displacements of the overload embankment located in the vicinity of the high-pressure gas pipeline, during the construction of the expressway. The elements of the geomonitoring system, the method of its assembly, as well as advantages and limitations are described.
EN
More than 8 t of fresh concrete waste may be created and returned to the batching plants throughout Malaysia, where it will degrade into concrete sludge. Most batching plants will dump their concrete sludge on the ground or at a landfill which is not eco-friendly at all. Consequently, this study is to investigate the potential of concrete sludge of batching plant (CSBP) to be used as the stabilized material for organic soil which indirectly can help to recycle CSBP from end up at the landfill. The Atterberg limit test was conducted to identify the characteristic of soil used in this study. Four different percentages of CSBP were used which are 0, 5, 10 and 15%. Then, the standard Proctor test and California bearing ratio test were performed, and it shows that the CBR value remarkably increases from 4.8 to 20.7%, with the rise of CSBP percentages from 0 to 15%. The finding shows that CSBP can be used as the potential material to enhance the trend of strength value of CBR. Thus, using CSBP as a stabilized material for organic soil would alleviate the problem of overflowing landfills with concrete sludge and encourage a more sustainable approach in the construction industry.
EN
This paper discusses the use of mechanical cone penetration test CPTM for estimating the soil unit weight of selected organic soils in Rzeszow site, Poland. A search was made for direct relationships between the empirically determined the soil unit weight value and cone penetration test leading parameters (cone resistance qc, sleeve friction fs. The selected, existing models were also analysed in terms of suitability for estimating the soil unit weight and tests were performed to predict the value soil unit weight of local, different organic soils. Based on own the regression analysis, the relationships between empirically determined values of soil unit weight and leading parameters cone penetration test were determined. The results of research and analysis have shown that both existing models and new, determined regression analysis methods are poorly matched to the unit weight values determined in laboratory, the main reason may be the fact that organic soils are characterized by an extremely complicated, diverse and heterogeneous structure. This often results in a large divergence and lack of repeatability of results in a satisfactorily range. Therefore, in addition, to improve the predictive performances of the relationships, analysis using the artificial neural networks (ANN) was carried out.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania wyników badań terenowych uzyskanych za pomocą stożkowej sondy statycznej CPTM (ze stożkiem mechanicznym) do wyznaczania ciężaru objętościowego wybranych gruntów organicznych zlokalizowanych na terenie Rzeszowa. Głównym celem prowadzonych badań było poszukiwanie bezpośrednich zależności pomiędzy między wyznaczonymi w warunkach laboratoryjnych wartościami ciężaru objętościowego gruntu γt a parametrami wiodącymi dla badania sondą statyczną CPTM, którymi są: opór gruntu podczas zagłębiania stożka qc oraz opór tarcia na tulei ciernej fs. Testy laboratoryjne wykonano na próbkach o nienaruszonej strukturze, pobranych z otworów kontrolnych umiejscowionych w bezpośrednim sąsiedztwie punktów sondowania, co pozwoliło na pozyskanie reprezentatywnych próbek gruntów o szerokim spectrum zawartości części organicznych od 5,02 do 84,93%. Wykorzystując metodę standardowej analizy regresji określono zależności między empirycznie wyznaczonymi wartościami ciężaru objętościowego badanych gruntów organicznych, a parametrami wyznaczonymi za pomocą sondy statycznej w warunkach in situ. Wykorzystano również szereg modeli literaturowych, opracowanych przez prezentujących je badaczy dla różnych ośrodków gruntowych i parametrów wiodących. Niestety, analiza regresji wykazała, że zarówno istniejące modele, jak i nowe są słabo dopasowane do wartości ciężaru objętościowego wyznaczonych w laboratorium. Głównym powodem może być fakt, że grunty organiczne charakteryzują się niezwykle skomplikowaną budową, różnorodną i niejednorodną strukturą, a przede wszystkim bardzo zróżnicowaną zawartością części organicznych, które mogą lokalnie różnić się genezą czy składem chemicznym. Czynniki te mają wpływ na wyjątkowo dużą rozbieżność i brak powtarzalności uzyskiwanych wyników w zadowalającym zakresie. Dlatego, dodatkowo, aby poprawić predykcyjne działanie zależności, przeprowadzono analizę z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych (SSN). Porównanie wyników zastosowania standardowej regresji i sieci neuronowych w celu prognozowania ciężaru objętościowego wybranych gruntów organicznych na podstawie wyników sondowania statycznego wykazało, że sieci neuronowe są dokładniejsze. Maksymalne wartości median uzyskanych w analizach statystycznych współczynników determinacji (R2) testowanych modeli wynosiły odpowiednio 0,353 i 0,564. Wynik wykorzystania sieci neuronowych nie jest zadowalający, ale bardzo obiecujący. W związku z tym, planowana jest kontynuacja prac z wykorzystaniem analizy za pomocą sztucznych sieci neuronowych, lecz z zastosowaniem różnych kryteriów kategoryzowania lokalnych gruntów organicznych.
EN
The consequences of organic soil subsidence gained considerable importance in a wide range of scientific literature. Since most of the works focused mainly on the subsidence of the land surface, less attention was paid to the effects on hydraulic structures, either to their malfunctioning or to the proper management of the subirrigation systems. For the reasons mentioned above, the paper considers the selected technical parameters (underground pipelines covering thickness and soil subsidence behind inlet and outlet protections) of 37 culverts (communication structures) and 42 culvert-gates (communication and water damming). All the structures were located within the area of a subirrigation system on the previously drained organic soils (Solec system, Mazovian Voivodship, 30 km south of Warsaw). They underwent field measurements of the pipelines covering subsidence and land surface lowering behind their protections on the left and right side of the inlet and outlet section. The achieved results were confronted with the adopted limit and admissible values. Due to the progressing congestion and subsidence of organic soil, the covering thickness of pipelines did not exceed the limit value for 38.5% of the culverts and 36% of culvert-gates. From a long-term perspective (1971–2014) the average subsidence rates in the vicinity of the structures and surrounding peatland surface were found as comparable, ranging from 0.63 to 0.83 cm/year. Particular attention was paid to the influence of water damming that was evident for the inlet sections of culvertgates showing considerably lower subsidence and damage degree.
10
Content available Technologia DSM Dry, badania i projektowanie
PL
W artykule celem autorów jest przybliżenie odbiorcom technologii Deep Soil Mixing Dry, przedstawienie wyników programu badawczego przeprowadzonego na Politechnice Wrocławskiej we współpracy z firmą Menard Polska, a także podanie wskazówek do wykonania podobnych badań w przyszłości oraz projektowania wzmocnienia podłoża.
EN
In this article, the authors have focused on making readers familiar with DSM Dry technology, introducing some results of a laboratory test program carried out at Wroclaw University of Science and Technology in cooperation with Menard Poland company, on a larger scale. They also were pleased to give out some tips for future similar investigations or soil improvement designs.
PL
W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań współczynników filtracji gruntów organicznych z obszaru Żuław, stosowanych do modernizacji wałów przeciwpowodziowych. Grunty organiczne traktowane jako materiał konstrukcyjny korpusu nasypu były zagęszczane do wartości wskaźników zagęszczenia Is > 0,92. Współczynniki filtracji k10, obliczone na podstawie laboratoryjnego eksperymentu Darcy, mają wartość rzędu 10 –10 – 10–7 m/s. W przypadku spadków hydraulicznych mniejszych od dolnej granicy ważności prawa Darcy, współczynniki mają wartość rzędu 10–11 – 10–7 m/s.
EN
The article presents the laboratory test results of the soil permeability coefficients from the area of Żuławy region used for modernizing flood embankments. Organic soils used as the construction material of the embankment were compacted in accordance with the relative compaction Is > 0,92. Permeability coefficients k10 calculated by means of the Darcy laboratory experiment amount to 10–10 – 10–7 m/s. For Non–Darcy Flow the permeability coefficients amount to 10–11 – 10–7 m/s.
PL
W artykule przedstawiono przegląd wybranych metod laboratoryjnych badań wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie stabilizowanych gruntów organicznych stosowanych w stabilizacji gruntów metodą mieszania gruntu in situ. Przeanalizowano wpływ doboru spoiwa i sposobu projektowania mieszanki, formowania i warunków dojrzewania próbek w zależności od rodzaju stabilizacji. Przedstawiono także sposób określenia wytrzymałości badanych próbek oraz interpretacji wyników.
EN
The paper reviews selected standard requirements for uniaxial compression strength testing of stabilized organic soils used in in situ soil mixing. The binder selection and design of mixture, molding and maturation conditions according to the type of stabilization have been analyzed. The article also discusses the determination of the strength of test samples and the interpretation of results.
PL
W artykule zamieszczono opis stosowanych na terenie Rzeszowa w obrębie Pradoliny Podkarpackiej metod fundamentowania. Sposoby posadowienia obiektów stosowane w przeszłości porównano z rozwiązaniami dominującymi obecnie. Wskazano na zalety i niedoskonałości różnych rozwiązań fundamentowych. W kontekście specyfiki warunków gruntowo-wodnych występujących w Rzeszowie zwrócono uwagę na alternatywny sposób posadowienia pośredniego za pomocą pali rzeszowskich – koncepcji opracowanej przez prof. Jana Jaremskiego. Wspomniane rozwiązanie zostało z powodzeniem zastosowane w praktyce i wiele wskazuje na to iż, obecna metodyka określania nośności fundamentów pośrednich znacząco niedoszacowuje możliwości przenoszenia obciążeń przez takie fundamenty.
EN
The paper presents a description of the foundations used in Rzeszów on Podkarpacie icemarginal valley area. The methods of building foundation used in the past were compared to those dominant currently. The advantages and limitations of the various foundation solutions were indicated. In the context of the specific soil and water conditions occuring in Rzeszów, attention was directed to the alternative method of indirect foundation. New approach is Rzeszow piles - a concept developed by prof. Jan Jaremski. This solution was been successfully applied in practice. A many point to the fact that the current methodology for determining the bearing capacity of indirect foundations was underestimated for possibility of the load transferability by such foundations.
EN
For the purpose of this article, oedometer tests were performed on organic silt samples derived from the bottom of an excavation made near the Dead Vistula River. Three independent oedometer tests, with required basic tests for them, were carried out on specimens made from the same sample. Based on the test results, compressibility characteristic, physical and strength parameters of organic silt were determined. Using finite element method, attempts of simulation oedometer tests and calibration of compression parameters were made.
PL
Dla potrzeb niniejszego artykułu przeprowadzono badania edometryczne na próbkach gruntu pyłu organicznego pochodzących z dna wykopu wykonanego niedaleko Martwej Wisły. Wykonano trzy niezależne badania edometryczne na próbkach z tego samego bloku gruntowego wraz z badaniami towarzyszącymi. Na podstawie wyników badań wyznaczono cechy fizyczne, charakterystykę ściśliwości oraz parametry wytrzymałościowe pyłu organicznego. Dokonano próby symulacji badań edometrycznych z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych oraz przeprowadzono kalibrację parametrów ściśliwości badanego gruntu.
EN
The key feature of organic soils is the acquaintance of organic matter content, which determines the possibility of their classification and possible usefulness for building purposes. Information included in Eurocode 7 (PN-EN 1997-1:2008; PN-EN 1997-2:2009), new classification standards (14688-1, 2:2006) and specifications (PKN-CENISO/TS 17892:2009) are general and do not specify which method should be applied to determine organic matter content. Therefore, the loss on ignition method according to the Polish standard (PN-B-04481:1988) is often used in Poland, although the standard guidelines are not precise enough, because the temperature range suggested for soil roasting is wide, from 600°C to 800°C, and the time recommended for sample roasting is 4 hours and additionally from 3 to 4 hours. The ambiguity of standard conditions for tests was the basis for undertaking research in order to verify the influence of leading parameters, i.e.: temperature and time, on the results of roasting. The tests were conducted on organic soil samples. A number of tests were conducted for temperatures, from 550°C to 850°C and for different time periods from 3 to 9 hours. In total, 756 samples were tested in 63 testing series. The test results revealed that the only main parameter to decide about the outcome of a roasting test is temperature. This, in turn, has a practical meaning, as it enables the test procedure to be facilitated and the roasting process to be shortened.
16
Content available remote Udział fazy mineralnej w stabilizacji podłoża torfowego cementem
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań laboratoryjnych wytrzymałości kompozytu grunt organiczny-spoiwo cementowe na jednoosiowe ściskanie w zależności od ilości dodawanego spoiwa i zawartości substancji organicznej. Badano 20 różnych receptur, w przypadku których zmiennymi niezależnymi były: zawartość substancji organicznej Iom (20 ÷ 84,40%) i stosunek dodawanego cementu do suchej masy gruntu mc/ms (0,75 ÷ 2,75). Analiza uzyskanych wyników badań wytrzymałości pokazuje, że istnieje ścisły związek fizyczny między właściwościami geotechnicznymi składników a wytrzymałością na jednoosiowe ściskanie mieszanek grunt organiczny-spoiwo cementowe.
EN
The paper presents some of research results obtained to evaluate the effectiveness of the use of cement to strengthen the weak soil having different organic matter content. The study included 20 different mixture recipes, which independent variables were: organic matter content Iom (20 ÷ 84.40%) and the ratio of added cement to the dry weight of soil mc/ms (0.75 ÷ 2.75). Analysis of the obtained strength tests results shows that there is a close physical relationship between the geotechnical properties of the components and the parameter of uniaxial compressive strength of the organic soil-cement binder mixture.
PL
Grunty organiczne charakteryzuje duża ściśliwość i złożony przebieg odkształceń pod wpływem obciążenia. Najbardziej popularną metodą określenia ich modułu ściśliwości jest badanie w edometrze, które prowadzi czasami do błędnego przyjęcia wartości. Wynika to z charakteru badanego gruntu oraz efektu skali, którym obarczona jest badana próbka. W artykule podjęto próbę określenia zmiany wartości modułu ściśliwości konsolidowanego gruntu organicznego na podstawie znanego osiadania końcowego nasypu przeciążającego oraz naprężeń, jakie wywiera on na podłoże gruntowe. Model przyjęty do analizy oparty jest na zasadzie superpozycji w odniesieniu do oddziaływania wszystkich pól obliczeniowych, na jakie został podzielony nasyp. Naprężenia nasyp-podłoże gruntowe oraz wynikające z nich osiadanie określono, bazując na teorii Boussinesqa.
EN
Organic soils are characterized by high compressibility and complex process of deformation under load. The most popular method of determining its modulus of compressibility is oedometer test leading, sometimes to an acceptance of incorrect modulus value. It is due to the nature of tested soil and the scale effect, which is burdened the sample.The article attempts to determine the changes of compression modulus value of consolidated organic soil based on known final settlement of the overloaded embankment and the stresses that it exerts to subsoil. The model adopted for the analysis is based on the principle of superposition in relation to the impact of all calculation fields, to which was divided embankment. The stresses embankment-subsoil and the resulting settlement have been determined based on the theory of Boussinesq.
PL
Przedstawiono sposób postępowania przy doborze wytrzymałości na ścinanie bez odpływu do analizy stateczności nasypu w okresie budowy, uwzględniając różne mechanizmy zniszczenia podłoża. Stateczność oceniono na przykładzie zapory czołowej Nielisz. Omówiono udział poszczególnych mechanizmów zniszczenia wzdłuż powierzchni poślizgu pod nasypem bez ławki i z ławką.
EN
The paper presents the problem of selection of the undrained shear strength due to different failure mechanisms of the subsoil to assess the stability of the embankment with a bank on organic soils. Stability assessment was performed on the example of Nielisz dam. In the paper a method of selection of the zones with different failure mechanisms of the subsoil for stability analysis of embankment with bank on soft subsoil is proposed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy prostej regresji liniowej współczynnika filtracji k i wskaźnika porowatości e gruntów organicznych. Analizie poddano 8 próbek gytii mineralno-organicznej pochodzących z okolic Olsztyna. Opisano metodykę badań i przeanalizowano zależność e – log k przy pięciu stopniach obciążenia. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że modele regresji liniowej budowane na bazie tylko statystycznie istotnych wyników badań pozwalają wyjaśnić ponad 75% zmienności log k. Wysokie wartości statystyki F potwierdzają istotność modelu liniowego. Wyniki badań wskazują, że procedura badania edometrycznego nie uwzględnia wielu czynników, które mają wpływ na właściwości filtracyjne gruntu. Identyfikacja korelacji pomiędzy współczynnikiem filtracji i wskaźnikiem porowatości ma kluczowe znaczenie w rozpoznaniu mechanizmu powiązań między tymi cechami.
EN
This paper presents the results of analyses of the simple linear of regression permeability coefficient and void ratio in organic soils. Eight samples of gyttjas coming from the area of Olsztyn were analyzed. The research methodology was described and the e – log k relationship was tested under five loads variants. The linear regression models built on the basis of statistically significant results explained more than 75% variability log k, as it was found as a result of the performed analysis. The high values of F statistics affirm the significance of the linear model. The results indicate that oedometer test procedure does not include many factors contributing to soil permeability properties. The precise identification of the dependence of the filtration coefficient k on the void ratio e is critical in recognizing the mechanism of relationship between these characteristics.
PL
Doświadczenie przeprowadzono w latach 2009–2011 na kompleksie łąkowym zlokalizowanym na glebie organicznej typu gleba murszowa, podtypu – gleba namurszowa, w dolinie rzeki Randow, koło Ramin (Niemcy). Odnowy użytków zielonych dokonano metodą pełnej uprawy w 2007 r. Celem badań było porównanie przydatności sześciu mieszanek z udziałem kostrzycy Brauna (Festulolium braunii) i życicy trwałej (Lolium perenne) do odnowy użytków zielonych na glebie organicznej. Badania szczegółowe obejmowały: skład florystyczny runi łąkowej, plony zielonej i suchej masy oraz zawartości: białka surowego, cukrów prostych, włókna surowego i koncentrację energii netto. Skład florystyczny runi łąkowej w pierwszym roku pełnego użytkowania (2009) był zbliżony do składu mieszanek użytych do obsiewu poszczególnych obiektów. Kostrzyca Brauna (Festulolium braunii), wiechlina łąkowa (Poa pratensis), kupkówka pospolita (Dactylis glomerata) i tymotka łąkowa (Phleum pratense) okazały się bardziej odporne na niską temperaturę zimą i nadmiar wody wiosną niż życica trwała (Lolium perenne). Największym potencjałem produkcyjnym zielonej i suchej masy charakteryzowała się mieszanka o składzie: Lolium perenne – 29%, Festulolium braunii – 21%, Poa pratensis – 11%, Phleum pratense – 18% i Dactylis glomerata – 21%. Parametry jakości paszy kształtowały się na zbliżonym poziomie na wszystkich obiektach, natomiast w dużym stopniu zależały od zbieranego pokosu. Paszę najlepszej jakości uzyskiwano z pierwszego pokosu. Do odnowy użytków zielonych w analizowanym siedlisku zasadne jest stosowanie mieszanek trawiastych, w których łączny udział Festulolium braunii i Lolium perenne wynosi ok. 50%.
EN
An experiment was conducted in the years 2009–2011 in a meadow complex located on organic soil of muck type and mucky subtype in the valley of the Randow River near Ramin (Germany). The renewal of grassland was conducted with the use of full crop method in 2007. The aim of the study was to compare six mixtures with Festulolium braunii and Lolium perenne in the context of their suitability for the renewal of grassland on organic soil. The detailed research included: floristic composition of meadow sward, yields of green and dry matter and the content of: crude protein, monosaccharides, crude fibre and concentration of net energy. The floristic composition of meadow sward in the first year of use (2009) was similar to the composition of mixtures used for sowing particular objects. Fetulolium braunii, Poa pratensis, Dactylis glomerata and Phleum pratense proved to be more resistant to low temperatures in winter and the excess of water in spring than Lolium perenne. The mixture of the greatest potential for green and dry matter production had the following composition: Lolium perenne – 29%, Festulolium braunii – 21%, Poa pratensis – 10%, Phleum pratense – 18% and Dactylis glomerata – 21%. Parameters of fodder quality were similar in all objects but largely depended on the cut, the first one being of the highest quality. It is advised to use grass mixtures with combined share of Festulolium braunii and Lolium perenne of about 50% for grassland renewal in the analysed habitat.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.