Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 83

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  regulacja napięcia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wymagania stawiane sieciom dystrybucyjnym niskiego napięcia w zakresie poziomu wartości skutecznej napięcia. Omówiono zasadę działania regulatora LVRSys przeznaczonego do pracy z ww. sieciami. Przedyskutowano wyniki pomiarów wykonanych na wejściu i wyjściu regulatora podczas pracy w rzeczywistej sieci dystrybucyjnej. Wyniki te pokazują wyraźną poprawę wartości napięcia w rozpatrywanych odcinkach sieci, co pozwoliło na spełnienie wymagań prawnych i normatywnych w tym zakresie.
EN
The paper presents the requirements for low-voltage distribution networks in terms of rms voltage level. The principle of operation of the LVRSys regulator designed for operation with the above-mentioned networks was discussed. The results of measurements made at the input and output of the regulator during operation in a real distribution network were discussed. These results show a clear improvement of voltage values in the considered sections of the network, which allowed to meet the legal and normative requirements in this regard.
PL
Artykuł przedstawia sposoby rozwiązania problemu nadmiernego wzrostu napięcia w sieci elektroenergetycznej powodowanego dużym zagęszczeniem instalacji fotowoltaicznych. Przedstawiono także wyniki analizy przypadku regulacji napięcia w sieci przez zmianę produkcji mocy biernej w falowniku PV.
EN
The paper presents the methods of solving the problem of voltage increase in the power grid caused by a high density of PV installations. The results of a case study of voltage regulation in the grid by changing the reactive power production in a PV inverter are also presented.
PL
Przedmiotem analiz jest rozkład napięć w trójfazowym układzie elektrycznym stacji prób silników indukcyjnych, mającej służyć do badania obiektów o mocach znamionowych do 3 MW i napięciach znamionowych do 15 kV. W podstawowym układzie połączeń stacji prób badany silnik zasilany jest z transformatora, zasilanego przez falowniki, do których energia elektryczna jest dostarczana z obwodu napięcia stałego. Obwód napięcia stałego zasilony jest przez inne falowniki, współpracujące przez transformator z generatorem obciążającym badany silnik. Przy zbyt dużych spadkach napięcia na transformatorach występują problemy z uzyskaniem wymaganych napięć zasilania badanych silników i mocy ich obciążenia.
EN
The subject of the analysis is the voltage distribution in the three-phase electrical system of the induction motor testing station, which is intended to be used for testing objects with rated power up to 3 MW and rated voltage up to 15 kV. In the basic circuit arrangement of the test station, the motor under test is supplied from a transformer. The transformer is powered by inverters to which electricity is supplied from the DC voltage circuit. Other inverters supply this DC voltage circuit. These cooperate via the transformer with the generator that loads the engine under test. If the voltage drops on the transformers are too high, there are problems with obtaining the required supply voltages for the motors under test and their load power.
4
Content available remote Prądnica wzbudzana magnesami trwałymi z przełącznikiem zaczepów
PL
Artykuł dotyczy prądnic synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi, które pracują przy znamionowej prędkości obrotowej. Regulacja napięcia prądnicy jest realizowana na zaczepach uzwojenia twornika. Przełączniki zaczepów są takie, jak w transformatorach. Rozpatrzono kilka wariantów rozwiązania regulacji napięcia poprzez zmianę zaczepów. Są to rozwiązania, które można stosować do przełączania zaczepów uzwojenia, na postoju prądnicy i w czasie pracy prądnicy. Przedstawiono także rozwiązanie połączenia prądnicy z transformatorem trójuzwojeniowym i regulacją napięcia na zaczepach uzwojeniu transformatora.
EN
This article applies to synchronous generators excited by permanent magnets, which operate at rated rotational speed. The generator voltage is regulated on the armature winding hooks. The tap-changers are the same as in transformers. Several variants of voltage regulation solutions by changing taps were considered. These are solutions that can be used to switch the winding taps, when the generator is stopped and during generator operation. The solution of connecting the generator with a three-winding transformer and voltage regulation on transformer winding taps was also presented.
PL
W artykule przedstawiono obecne rozwiązania funkcjonalne stosowane przy wdrażaniu automatyzacji (zdalnego sterowania i monitorowania) sieci kablowych SN w zakresie układów telemechaniki i wykrywania zwarć instalowanych w węzłach sieci SN oraz zaprezentowano prawdopodobne kierunki rozwoju tych układów z uwzględnieniem możliwości monitorowania sieci nn i lokalnej regulacji niskiego napięcia. Artykuł zawiera również praktyczne informacje pomocne w doborze i eksploatacji urządzeń obiektowych, takich jak: sensory napięciowe, sensory prądowe oraz układy zasilania gwarantowanego, a także przedstawia zagadnienia związane z implementacją wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego.
EN
The paper presents the current functional solution applied in automation (remote control and monitoring) implementation in the MV underground cable networks in the field of telemechanic and fault-circuit detection systems installed in MV network nodes and introduce likely direction of development these solutions, including the possibility of monitoring LV networks and local LV regulation. The paper also contains practical information helpful in selection and maintenance of field appliances such as voltage sensors, current sensors and guaranteed power supply systems. The paper also presents issues related to the implementation of cybersecurity requirements.
PL
Artykuł dotyczy prądnic synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi, które pracują przy znamionowej prędkości obrotowej. Regulacja napięcia prądnicy jest realizowana na zaczepach uzwojenia twornika. Przełączniki zaczepów są takie jak w transformatorach. Rozpatrzono kilka wariantów rozwiązania regulacji napięcia poprzez zmianę zaczepów. Są to rozwiązania które można stosować, do przełączania zaczepów uzwojenia, na postoju prądnicy i w czasie pracy prądnicy. Przedstawiono także rozwiązanie połączenia prądnicy z transformatorem trójuzwojeniowym i regulacją napięcia na zaczepach uzwojeniu transformatora.
EN
This article applies to synchronous generators excited by permanent magnets, which operate at rated rotational speed. The generator voltage is regulated on the armature winding hooks. The tap-changers are the same as in transformers. Several variants of voltage regulation solutions by changing taps were considered. These are solutions that can be used to switch the winding taps, when the generator is stopped and during generator operation. The solution of connecting the generator with a three-winding transformer and voltage regulation on transformer winding taps was also presented.
PL
System elektroenergetyczny wymaga stałego nadzoru oraz działań regulacyjnych, które umożliwiają bezprzerwowe zasilanie odbiorców energią elektryczną o zestandaryzowanych parametrach. W bieżących warunkach pracy dotychczasowe środki regulacyjne stosowane w KSE okazują się niewystarczające, co powoduje konieczność poszukiwania nowych i skutecznych metod regulacji. Jedną z możliwości jest wykorzystanie transformatorów z regulacją wzdłużno-poprzeczną do sterowania przepływami mocy czynnej oraz utrzymania poziomów napięć w węzłach sieci. W artykule przedstawiono wykorzystanie transformatorów regulacyjnych w działaniach operatorskich.
EN
The power system requires constant supervision and regulatory actions that enable uninterrupted supply of electricity to consumers with standardized parameters. In the current working conditions, the existing regulatory measures applied in the PPS turn out to be insufficient, which makes it necessary to search for new and effective methods of regulation. One possibility is to use special regulating transformers to control active power flows and to maintain voltage levels in the network buses. The article presents the use of regulating transformers in an operator activities.
PL
W 2021 r. przypada stulecie powstania Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W artykule przedstawiono jego historię od chwili powstania w 1921 r. aż do wybuchu II wojny światowej. Omówiono rolę jego pierwszych profesorów: Kazimierza Drewnowskiego, Mieczysława Pożaryskiego, Stanisława Odrowąża-Wysockiego, Konstantego Żórawskiego, Leona Staniewicza i Romana Trechcińskiego. Zwrócono uwagę na fenomen szybkiego utworzenia Wydziału Elektrycznego. Do końca roku akademickiego 1924/25, w pustych budynkach po rosyjskiej uczelni, powstał pełnowartościowy Wydział.
EN
The year 2021 marks the 100th founding anniversary of the Faculty of Electrical Engineering at the Warsaw University of Technology. Presented is here the history of the Faculty from the moment of its founding in 1921 until the outbreak of the WWII. Discussed is the role of its first professors which were Kazimierz Drewnowski, Mieczysław Pożaryski, Stanisław Odrowąż-Wysocki, Konstanty Żórawski, Leon Staniewicz and Roman Trechciński. Attention is turned to the phenomenon of so rapid founding of the Electrical Engineering Faculty – before the end of the 1924/25 academic year, in empty buildings of former Russian university, arose a new and fully-valued Faculty.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z sieciami nn zawierającymi duże nasycenie odnawialnych źródeł energii oraz jednofazowych odbiorników generujących zakłócenia związane z wahaniami napięcia oraz asymetriami fazowymi. Omówiono regulację napięcia za pomocą podobciążeniowych przełączników mocy, układów stycznikowych oraz układów przekształtnikowych. Omówiono sposoby kompensowania zakłóceń w postaci asymetrii fazowej i międzyfazowej, w postaci transformatora symetryzującego oraz projektowanego obecnie przekształtnikowego układu regulacji napięcia.
EN
The article discusses issues related to networks LV containing high saturation of renewable energy energy sources and single-phase generating receivers disturbances related to voltage fluctuations and phase asymmetries. Regulation is discussed voltage via on-load switches power, contactor systems and converter systems. Compensation methods are discussed disturbances in the form of phase and interfacial asymmetry, in the form of a balancing transformer and currently designed converter system voltage regulation.
PL
Regulacja napięcia w sieciach niskiego napięcia, ze względu na rosnący udział źródeł PV, staje się coraz trudniejszym zadaniem. Występują istotne ograniczenia po stronie operatorów w sieci, utrudniające utrzymanie wymaganego poziomu napięcia. Przedstawiony regulator LVRSys™ pozwala na zapewnienie właściwych parametrów zasilania bez konieczności modernizacji sieci zasilającej oraz ogranicza problemy po stronie operatorów lokalnych. Dzięki zastosowanej technologii uzyskuje się wysoką dokładność regulacji bez wprowadzania dodatkowych, niepożądanych zjawisk do sieci.
EN
Voltage regulation in low-voltage networks, due to the growing share of PV sources, is becoming an increasingly difficult task. There are significant restrictions on the operators’ part in the network, making it difficult to maintain the required voltage level. The presented LVRSys™ regulator can ensure proper power supply parameters without the necessity to modernize the power supply network and limits problems for local operators. Thanks to the technology used, high control accuracy is achieved without introducing additional undesirable phenomena into the network.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie rozwoju sieci dystrybucyjnych SN i nn z wykorzystaniem transformatorów SN/nn z podbobciążeniowymi przełącznikami zaczepów. Pokazane zostało podejście alternatywne do klasycznej rozbudowy sieci. Prezentowane podejście umożliwia obniżenie kosztów i skrócenie czasu modernizacji sieci. W artykule przedstawiono przykład rozwiązania wdrożonego w 2019 r., w sieci jednego z operatorów sieci dystrybucyjnej. Zaprezentowane zostały możliwości układu oraz omówiono zrealizowany algorytm.
EN
Issues regarding to MV&LV grid development planning with application of Voltage Regulating Distribution Transformers (VRDT) were investigated. The article presents an alternative approach to traditional network reinforcement. This approach enables the reduction of cost and time for grid upgrade. The described project has been developed in 2019 for a Polish Distribution System Operator. Opportunities of applied regulating algorithm are presented.
12
Content available remote Regulacja napięcia w sieci nN z rozproszonymi źródłami energii
PL
Podłączanie rozproszonych źródeł energii do sieci energetycznych niskiego napięcia powoduje powstawanie problemów zmienności i niesymetrii napięcia, zwłaszcza w przypadku dużych odległości od transformatora zasilającego. W skrajnych przypadkach zachodzi konieczność redukcji mocy generowanej przez źródło podczas oddawaniu energii do sieci. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie energoelektronicznego regulatora napięcia składającego się z dwóch falowników, z których jeden służy do dodawania, za pomocą transformatora dodawczego, napięcia o regulowanej małej amplitudzie. Drugi falownik służy do dostarczania energii czynnej do układu regulacji oraz do korekty poboru mocy biernej w założonym zakresie. W referacie pokazano zastosowanie regulatora do stabilizacji napięcia sieci nN z generacją rozproszoną.
XX
Connecting distributed energy sources to low-voltage power grids causes problems of voltage variability and asymmetry, especially in the case of long distances from the power transformer. In extreme cases, it is necessary to reduce the power generated by the source when giving energy to the grid. The solution to this problem is the use of an electronic power regulator consisting of two inverters, one of which is used to add, with the help of an add transformer, voltage of regulated small amplitude. The second inverter is used to supply active energy to the control system and to correct reactive power consumption in the assumed range. The paper presents the use of a regulator to stabilize LV network voltage with distributed generation.
13
Content available remote Podobciążeniowy układ regulacji napięcia w transformatorach rozdzielczych
PL
W artykule omówiono regulację napięcia w transformatorach rozdzielczych pod obciążeniem. Przedstawione rozwiązania konstrukcyjne bazują na transformatorze dodawczym zabudowanym łącznie z transformatorem głównym w jednej kadzi. Transformator dodawczy, poprzez dobranie liczby zwojów uzwojeń i sposobu połączenia, umożliwia znaczne zmniejszenie wartości prądu w przełączanych zaczepach, tym samym umożliwia miniaturyzację stycznikowego układu przełączającego. Podano szczegóły techniczne rozwiązań. Zestawiono wnioski i literaturę.
EN
The article discusses voltage regulation in distribution transformers under load. The presented construction solutions are based on an additional transformer built-in together with the main transformer in one ladle. The addition transformer, by selecting the number of winding turns and the connection method, allows a significant reduction in the current value in the switched taps, thus enabling the miniaturization of the contactor switching system. Technical details of solutions are given. The conclusions and literature were collated.
EN
The paper presents a design of an axial-flux surface-mounted permanent-magnet generator with flux-regulation capability. Based on three-dimensional finite-element analysis (3D-FEA), theno-load air-gap magnetic flux density, flux-control characteristics, cogging torque and electromagnetic torque of the machine have been predicted. Simulation results of no-load back-EMF waveforms performed at different DC control coil excitationshave been compared with experimental results.
PL
W artykule przedstawiono projekt generatora tarczowego z powierzchniowo mocowanymi magnesami trwałymi z możliwością regulacjistrumienia wzbudzenia. Na podstawie trójwymiarowej analizy polowej metodą elementów skończonych (3D-MES) wyznaczono rozkład indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej, charakterystykę regulacji strumienia, moment zaczepowy oraz moment elektromagnetyczny maszyny. Symulowany przebieg napięcia indukowanego w uzwojeniach stojana w funkcji prądu DC dodatkowegouzwojenia wzbudzeniu maszyny porównano z wynikami eksperymentalnymi.
PL
Regulacja napięcia transformatora energetycznego pod obciążeniem pozwala stabilizować napięcie w sieci elektroenergetycznej, tym samym poprawia jakość napięcia u odbiorców energii elektrycznej. Dostawca energii jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej jakości napięcia dla każdego odbiorcy – niezależnie od odległości od punktu zasilania. Parametry napięcia muszą się zawierać w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy. W artykule przedstawiono trzy sposoby regulacji napięcia transformatorów: przełącznikami zaczepów, stycznikami i układem energoelektronicznym. Regulacja napięcia przełącznikami zaczepów jest powszechnie stosowana w transformatorach dużych mocy. Układ stycznikowy przełączania zaczepów został zbudowany na transformatorze 400 kVA i jego niezawodność eksploatacyjne jest weryfikowana. Układy energoelektroniczne regulacji napięcia są na etapie opracowania.
EN
Voltage regulation of a power transformer under load enables stabilisation of a power grid voltage, thereby improving its quality that is very important for electricity consumers. The energy supplier is obliged to ensure an adequate quality of the voltage for every customer regardless of the distance from the feed point.Voltage parametres have to be within the limits described by the binding regulations. Presented are here three ways to regulate transformers voltage: with tap-changers, contactors and a power electronics system. Voltage regulation with tap-changers is widely used in high power transformers. The tap-changer system was built on a 400 kVA transformer and its operational reliability is now under verification. Voltage regulation power electronics systems are under development.
PL
W ostatnich latach w krajowym systemie elektroenergetycznym liczba i moc odnawialnych źródeł energii znacząco wzrosły. Źródła te można wykorzystać nie tylko do produkcji tzw. czystej energii elektrycznej, ale również do poprawy warunków napięciowych w tym systemie. W artykule przedstawiono koncepcję układu regulacji napięcia w systemie elektroenergetycznym z przyłączonymi w pewnym obszarze: farmą wiatrową, farmą fotowoltaiczną, elektrownią wodną i zespołem elektrowni biogazowych. Jest to nadrzędny układ regulacji wykorzystujący logikę rozmytą, który analizuje warunki napięciowe w wybranych punktach systemu i steruje mocą bierną m.in. grupy odnawialnych źródeł energii. Jak pokazują wyniki symulacji, działanie układu przyczynia się do poprawy poziomów napięć w systemie elektroenergetycznym.
EN
Recently, the number and rated power of renewable energy sources have significantly increased in the Polish Power System. These sources can be used not only for the production of clean energy, but also for improving unbalanced grid voltage conditions. The article presents the concept of a voltage control system for the power system with a wind farm, a photovoltaic farm, a hydroelectric power plant and a biogas power plant. It is a fuzzy logic control system, which analyzes the voltage conditions at selected nodes in the system, and controls the reactive power of a group of renewable energy sources. The presented control system contributes to the improvement of voltage levels in the power system.
PL
W pracy opisano przykład modelowania prototypowego układu regulacji napięcia i mocy biernej zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w normach IEC 61850 (PN-EN 61850). Typowe urządzenia stosowane w energetyce oraz funkcje przez nie realizowane (zabezpieczenia, regulatory itp.) zostały ustandaryzowane i ujęte w normach jako kompatybilne klasy węzłów logicznych. Wiele urządzeń, zwłaszcza prototypowych lub stosowanych w mniejszej skali, nie posiada swojej reprezentacji w normach IEC 61850. Autorzy tych układów samodzielnie tworzą modele obiektów danych a następnie własne definicje węzłów logicznych postępując zgodnie z określonymi w normach zasadami. W Polsce takim przykładem są układy regulacji napięcia i mocy biernej dla stacji najwyższych napięć oraz elektrowni (ARST lub ARST/ARNE).
EN
The paper presents the example of modelling prototype voltage and reactive power control device according to the solutions contained in the standards IEC 61850 (PN-EN 61850). Typical devices used in power engineering and their implemented functions (protections, controllers, etc.) have been standardized and defined in the standards as a compatible class of logical nodes. Many devices, especially prototype devices or those used on a lesser scale, do not have their representation in IEC 61850 standards. The authors of these systems create models of data objects independently and next, their own definitions of logical nodes following the rules defined in the standards. In Poland, such examples are voltage and reactive power control systems for the highest voltage substations and power plants (ARST or ARST/ARNE).
PL
Rozwój krajowej struktury wytwarzania energii oraz związanej z nią topologii sieci przesyłowej może skutkować w szczególnych przypadkach problemami z utrzymaniem wymaganych poziomów napięć i zwiększonym zapotrzebowaniem na regulację mocy biernej. Zapotrzebowanie na regulację mocy biernej ma charakter lokalny i wobec ograniczonej liczby potencjalnych dostawców, kontraktacja usługi przez OSP na zasadach konkurencyjnych jest trudna do przeprowadzenia. Jednostki wytwórcze zlokalizowane w KSE mają nieodpłatny obowiązek zapewnienia zdolności do generacji mocy biernej w określonym przepisami zakresie. Płatną usługą jest grupowa regulacja napięcia i mocy biernej w systemie ARNE. Obecny katalog usług regulacyjnych nie przewiduje zachęt ekonomicznych do oferowania zwiększonego w stosunku do wymagań zakresu regulacji mocy biernej. Mając na uwadze powyższe względy w referacie przedstawiono koncepcję wynagradzania za gotowość jednostek wytwórczych do udostępnienia szerszego zakresu regulacji mocy biernej, bazującą na wycenie kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją majątku produkcyjnego zaangażowanego w świadczenie usługi.
EN
The development of the national energy generation structure (the concentration of wind energy in the northern part of Poland at the location majority of conventional power plants in the central and southern part) and the related topology of the transmission network may result in specific problems with maintaining the required voltage levels and increased demand for reactive power regulation. The planned implementation of projects for the construction of offshore wind farms in the Baltic Sea may deepen the above challenges. The demand for reactive power regulation is local and due to a limited number of potential suppliers that may use their market power, contracting a service by a TSO on a competitive basis is difficult to implement. The generating units located in the National Power System have a free obligation to ensure the capability of reactive power generation in the specified scope. Paid service is group regulation of voltage and reactive power in the ARNE system, provided by centrally available units. The current catalog of regulatory services does not provide for economic incentives to offer increased reactive power control in relation to the requirements. Bearing in mind the above considerations, the paper presents the concept of rewarding for the readiness of generating units to provide a wider range of reactive power regulation, based on the valuation of costs related to the maintenance and operation of the productive assets involved in providing the service.
PL
Podłączanie odnawialnych źródeł energii do sieci energetycznych niskiego napięcia powoduje powstawanie problemów zmienności napięcia, zwłaszcza w przypadku dużych odległości od transformatora zasilającego. W skrajnych przypadkach zachodzi konieczność redukcji mocy generowanej przez źródło ze względu na podwyższenie napięcia spowodowane spadkami napięcia przy oddawaniu energii do sieci. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie energoelektronicznego regulatora napięcia składającego się z dwóch falowników, z których jeden służy do dodawania, za pomocą transformatora dodawczego, napięcia o regulowanej małej amplitudzie. Drugi falownik służy do dostarczania energii czynnej do układu regulacji oraz do korekty poboru mocy biernej w założonym zakresie. W referacie pokazano zastosowanie regulatora do stabilizacji napięcia sieci nN z generacją rozproszoną opartą na odnawialnych źródłach energii.
EN
Connecting renewable energy sources to low voltage grids causes voltage variation problems, especially in the case of long distances from the power transformer. In extreme cases, it is necessary to reduce the power generated by the source due to the increase in voltage caused by voltage drops. The solution to this problem is the use of an electronic voltage regulator. The power electronic voltage regulator consists of two inverters, one of which is used to add voltage with regulated low amplitude to the grid voltage. The voltage is added in series with using of the addition transformer. The second inverter is used to supply active energy to the control system and to correct reactive power consumption in the assumed range. The reactive power is regulated by generating a current with an appropriate phase shift in relation to the voltage. Additionally the voltage regulator can symmetrize line currents and mitigate current harmonics. Balance of losses and energy savings in the network with a voltage regulator is analysed in the paper. The paper presents the use of a regulator to stabilize the LV network voltage with distributed generation based on renewable energy sources.
PL
Do niedawna możliwość bezpośredniego kontrolowania warunków pracy występujących w głębi sieci dystrybucyjnej SN i nn i uwzględniania tych informacji w procesie regulacji napięcia była bardzo ograniczona. Wynikało to m.in. z braku możliwości komunikacji pomiędzy licznikami energii elektrycznej a układami ARN. Taki stan ukształtował zasady funkcjonowania układów ARN transformatorów WN/SN, w których jako napięcie odniesienia przyjmuje się napięcie występujące w polu SN transformatora i cały proces regulacji jest realizowany tylko względem tego napięcia. Z przeprowadzonego rozeznania przedmiotowego wynika, że rozwój liczników bilansujących instalowanych w stacjach SN/nn sieci dystrybucyjnej, mających możliwość zdalnego przekazywania informacji o parametrach wielkości elektrycznych w sieci, implikuje nowe możliwości prowadzenia regulacji napięcia w sieci dystrybucyjnej. Zakłada się, że z liczników bilansujących można pozyskać informacje dotyczące poziomu napięcia występującego w poszczególnych węzłach w głębi sieci dystrybucyjnej i dzięki temu znacząco poprawić jakość procesu regulacji.
EN
Untilrecently, the possibility of direct controlling working conditions occurring in depth of the MV and LV distribution network and including this information in the voltage regulation process was very limited. It resulted, amongothers, due to lack of Communications between electricity meters and AVR (Automatic Voltage Regulation) systems. This formed the principles of AVR systems for HV/MV transformers, in which the voltage of transformer’s SN field is taken as the reference voltage and the entire regulation process is carried out only vis-a-vis this voltage. The results of conducted analysis indicate that the development of balancing meters installed in the MV/LV stations of the distribution network having the ability to remotely transmit information about the parameters of electrical quantities in the network. It implies new possibilities for realization voltage regulation off distribution network. It is assumed that balancing meters can obtain information on the voltage level occurring at individual nodes in the depth of the distribution network and this significantly improve the quality of the regulation process.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.