Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 135

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  baza wiedzy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The adaptation of the Ukrainian economy to the requirements of the European Union requires increasing the effectiveness of the system of making public management decisions regarding the development and assessment of the labor potential of our country. Currently, a unified system of evaluation indicators of the labor potential of Ukraine has not yet been developed. The authors substantiated and systematized the groups of medicodemographic, socio-economic and educational factors that affect the health of the employed population, and suggested the use of the "preserving the health of the employed population" indicator for assessing the labor potential. Accordingly, a mathematical model for evaluating the health of the employed population at the macro level is proposed, which is based on the theory of fuzzy logic. The application of the proposed model will make it possible to increase the efficiency of the system of public management decision-making in the process of developing concepts, strategies, and practical measures for the implementation of policies for the preservation of the health of the employed population, as well as to make timely adjustments during implementation, which should positively reflect on the steady growth of the index human development (HDI).
PL
Dostosowanie gospodarki ukraińskiej do wymogów Unii Europejskiej wymaga zwiększenia efektywności systemu podejmowania decyzji z zakresu zarządzania publicznego dotyczących rozwoju i oceny potencjału pracy kraju. Obecnie nie został jeszcze opracowany jednolity system wskaźników oceny potencjału pracy Ukrainy. Autorzy uzasadnili i usystematyzowali grupy medyczno-demograficznych, społeczno-ekonomicznych i edukacyjnych czynników, które wpływają na zdrowie populacji zatrudnionych, i zaproponowali wykorzystanie wskaźnika "zachowanie zdrowia populacji zatrudnionych" do oceny potencjału pracy. W związku z tym zaproponowano model matematyczny oceny stanu zdrowia populacji zatrudnionych na poziomie makro, który opiera się na teorii logiki rozmytej. Zastosowanie proponowanego modelu umożliwi zwiększenie efektywności systemu podejmowania decyzji w zarządzaniu publicznym w procesie opracowywania koncepcji, strategii i praktycznych środków realizacji polityki zachowania zdrowia populacji zatrudnionych, a także dokonywania terminowych korekt w trakcie realizacji, co powinno pozytywnie wpłynąć na stały wzrost wskaźnika rozwoju społecznego (HDI).
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące internetowej bazy wiedzy o środkach ochrony indywidualnej. Zawiera ona moduły tematyczne: Budownictwo, Rolnictwo, Służba zdrowia, Górnictwo, Środki ochrony indywidualnej, Przepisy prawne oraz moduł Szkolenia w postaci pakietu prezentacji PowerPoint i interaktywnych sprawdzianów wiedzy odnoszących się do poszczególnych zagadnień. Jako przykład treści zawartych w jednym z modułów bazy wiedzy omówiono wybrane problemy dotyczące sprzętu ochrony układu oddechowego. W celu oceny funkcjonalności bazy oraz wytyczenia kierunków jej doskonalenia przeprowadzono badania ankietowe online z użyciem formularza Google. Analiza wyników potwierdziła, że internetowa baza wiedzy o środkach ochrony indywidualnej jest potrzebna.
EN
The article presents basic information on the Internet knowledge base on personal protective equipment. It includes thematic modules, i.e. Construction, Agriculture, Healthcare, Mining, Personal Protective Equipment, Legal Regulations, and a Training module in the form of a Power Point presentation package and interactive knowledge tests relating to specific issues. As an example of the content contained in one of the knowledge base modules, selected problems related to respiratory protective equipment were discussed. In order to evaluate the functionality of the database and to set directions for its improvement, an online survey was carried out using the Google form. The analysis of the results confirmed that an online knowledge base on personal protective equipment is needed.
3
Content available remote Induction of decision trees for building knowledge bases of production processes
EN
The article presents the process of acquiring the knowledge based on the induction of decision trees, graphically illustrating the differences between acquiring the knowledge in a traditional way, from the expert, and the process of acquiring the knowledge supported by the machine learning methods. The methods of acquiring the knowledge are discussed and specified. The practical part represents the use of De Treex 4.0 software dedicated to the induction of decision trees, which is a part of the Sphinx 4.0 artificial intelligence package.
PL
W artykule przedstawiono proces pozyskiwania wiedzy w oparciu o indukcję drzew decyzyjnych, w sposób graficzny zilustrowano różnice pomiędzy pozyskiwaniem wiedzy w sposób tradycyjny, od eksperta, a także procesem pozyskiwania wiedzy wspomaganym metodami uczenia maszynowego. Omówiono i wyszczególniono metody pozyskiwania wiedzy. W części praktycznej przedstawiono wykorzystanie oprogramowania DeTreex 4.0 dedykowanego do indukcji drzew decyzyjnych wchodzącego w skład pakietu sztucznej inteligencji Sphinx 4.0.
4
EN
This article focuses on the development of the mask design knowledge base, which is expected to be applied in a personalized mask design system. To realize the proposed knowledge base, a perceptual descriptive space of the mask is first developed for the description of both functional and aesthetic perceptions of a mask. The mask ontology is also developed to form the mask element matrix. Mask design knowledge is expressed as the relationship between the perceptual descriptive space and the mask ontology, which is extracted by a group of experienced designers through a sensory evaluation procedure. This relationship is then simulated by fuzzy logic tools. The proposed knowledge base has been validated that it is reliable. The personalized mask design system can be further developed with the propose mask design knowledge base.
EN
This article describes functional and diagnostic structure of the equipment of a Wind Power Station. Considering particular operational conditions of a technical object, that is a set of Wind Power Station equipment, this is a significant issue. A structural model of Wind Power Station equipment is developed. Based on that, a functional – diagnostic model of Wind Power Station equipment is elaborated. That model is a basis for determining primary elements of the object structure, as well as for interpreting a set of diagnostic signals and their reference signals.
EN
The article presents a concept of an expert diagnostic system of the turbine engine’s flow path (compressor – combustion chamber – turbine) elements. The system adopts diagnostic signals obtained with the use of non-destructive methods implemented on the non-operating engine. The aim is to detect and assess early stages of damage to selected elements of the engine. The achievement of a reliable diagnosis on the condition of the elements requires the application of a set of diagnostic methods and carrying out the inference, including knowledge about the degradation processes of elements and correlation of the diagnostic (signals) tests results obtained with various methods. A convenient tool, which supports solution of such a set problem is an expert system, which on the one hand, makes it possible to organise the existing formal knowledge, and on the other hand – to use non-formal, or even uncertain, knowledge. The presented concept of the expert diagnostic system is based on PC-Shell system of AITECH Polish Company.
PL
W artykule poddano analizie czynniki, których zbadanie powinno stanowić podstawę kształtowania polityki innowacyjnej. Za punkt wyjścia przyjęto perspektywę interakcjonistyczną. Celem artykułu jest udowodnienie, na podstawie analizy literatury, ważności budowania sieci społecznych o odpowiednich strukturach, dostosowanych do warunków otoczenia, jak również właściwych z punktów widzenia potencjału zasobowego aktorów sieci. Na zakończenie przedstawiono krótką charakterystykę wybranych aspektów działalności centrów transferu technologii (ctt) oraz sformułowano wstępne rekomendacje dla ich przyszłej działalności.
EN
The author analyzes factors which should be examined in order for the foundations for shaping innovation policy be laid. The interactionist view was adopted as a starting point. Based on literature review the paper aims at proving the significance of building of social networks that should have the structure both suitable for environment conditions and justified when taking into account resource potential of actors in network. Finally, a short characteristic of chosen aspects of technology transfer centres’ activities is presented and next initial recommendations for their future operating are made.
PL
W artykule zaprezentowano model systemu komputerowego wspomagania dynamicz nego zarządzania przedsiębiorstwem z użyciem bazy wiedzy, adaptacyjnej hurtowni danych oraz dynamicznego modelu funkcjonowania firmy. Aby hurtownia spełniła swoją funkcję, musi być wyposażona w mechanizmy adaptacyjnego i nadążnego dopasowania do zmiennych potrzeb informacyjnych firmy, musi dostarczać historycznych danych z dotychczasowej działalności firmy, danych o realizacji strategii firmy, danych o współczynnikach dopasowania firmy do jej otoczenia a także musi dostarczać wyników z symulacji prognozowanych scenariuszy biznesowych. By system z hurtownią danych realizował funkcje związane z dynamicznym zarządzaniem, powinna być ona wyposażona dodatkowo w zbiór metod wnioskowania, które z repozytorium wiedzy deklaratywnej (np. strategia firmy) oraz wiedzy proceduralnej opartej na gromadzonych w hurtowni danych tworzących tzw. tablice identyfikacji stanu firmy w jej otoczeniu biznesowym umożliwią wnioskowanie, wywód konkluzji (reguł) i wiedzy wspomagającej tym samym dynamiczne zarządzanie firmą.
EN
The paper presents the structure and method of adaptive and multiversion datawarehouse system, which is equipped with the mechanisms of adaptation and mechanism of the estimating of variables information about its functioning, historical and current data from activities of the enterprise and as data on the implementation of the enterprise’s strategy. This datawersehouse system provides coefficients of adjustment of the enterprise’s environment as well as data from simulation of projected business scenarios. This warehouse should be include a set of methods of inference, which will allow the derive knowledge to support dynamic management of enterprise and use declarative and procedural knowledge contained in this system.
PL
Biblioteka KBExpertLib jest nowym, w pełni autorskim pakietem, oprogramowaniem, oferującym większość typowych funkcji jądra szkieletowego systemu ekspertowego Biblioteka pozwala na budowanie systemów ekspertowych z wykorzystaniem języka Java. Celem niniejszej pracy jest prezentacja właściwości funkcjonalnych biblioteki KBExpertLib oraz wyników badań wydajnościowych najistotniejszy operacji przez nią oferowanych. Eksperymenty są skoncentrowane na badaniu wydajności czasowej podstawowych operacji biblioteki oraz ocenie jej wymagań pamięciowych. W trakcie badań wykorzystywane były rzeczywiste bazy wiedzy, w tym licząca ponad 20 000 reguł.
EN
The KBExpertLib is the originally designed software package which provides most of the expert system shell’s common functions. This library allows to build expert systems using Java programming language. The presentation of the functional properties of the KBExpertLib is the goal of this paper as well as the performance study of basic activities provided by the library. The experimental research are focused on the time efficiency of the basic KBExpertLib operations. The estimation of the memory occupation of the library data structures are also presented. The experiment was performed on the real-world knowledge bases, counting more than 20 000 rules.
PL
Jednym z parametrów oceny jednostek naukowych jest działalność badawcza pracowników naukowych. Jest ona udostępniania w formie publikacji naukowych, raportów, informacji o kierunkach badań, prac dyplomowych itp., które gromadzone są w różnego typu systemach komputerowych m. in. można tutaj wymienić: bazy bibliograficzne, repozytoria lub tzw. bazy wiedzy uczelni wyższych, których integralną część bardzo często stanowią repozytoria archiwizujące dorobek naukowy pracowników danej szkoły wyższej. Artykuł ma na celu zaprezentowanie w jaki sposób wybrane systemy wspierają parametryzację jednostek naukowych w uczelniach wyższych. Zostaną przedstawione przykłady baz wiedzy i repozytoriów akademickich, które gromadzą informację instytucjonalną i przetwarzają ją na potrzeby różnego rodzaju sprawozdań, ankiet i zestawień bibliograficznych. Tego typu systemy rozbudowywane są o dodatkowe funkcjonalności np. identyfikację pracowników uczelni, informację o afiliacji i zatrudnieniu, funkcję do tworzenia zestawień bibliograficznych na potrzeby ocen okresowych, punktację ministerialną, informację na temat otwartego dostępu. W szczególności celem badań było ustalenie czy wymienione funkcje są zastosowane w wybranych systemach i w jaki sposób są prezentowane użytkownikom. Zostanie również przedstawiona problematyka implementacji otwartego dostępu w tego typu bazach.
EN
One of the parameters of scientific institutions evaluation is an academic research activity. It is shared to public in the form of scientific publications, reports, information about directions of research, theses, etc., which are collected in different types of systems, like bibliographic databases, repositories or the university knowledge base. Often they are an integral part of scientific achievements repositories of university employees. This paper aims to present how the selected systems support the parameterization of research units. They will be presented examples of knowledge bases and academic repositories that gather institutional information and process it to the needs of various types of reports, surveys and bibliographic lists. Such systems are extended with additional functionality, eg. identification of university staff, information about the affiliation and employment functions to create bibliographic lists for a need of periodical evaluations, also for ministerial assessment and to provide information about open access. In particular, the aim of the research was to determine whether these functions are applied to selected systems and how they are presented to users. It will also be presented the issue of the implementation of open access model in this type of databases.
11
Content available System CastExpert do diagnostyki wad odlewów
PL
Prace dotyczące systemu ekspertowego CastExpert prowadzone są w Instytucie Odlewnictwa od wielu lat i obejmowały kolejno: dopracowanie struktury wewnętrznej systemu i procedur diagnostycznych, wzbogacenie bazy wiedzy (w tym wykorzystanie technik multimedialnych), doskonalenie interfejsu użytkownika [1−8]. Najnowsza wersja tego systemu, zrealizowana w wyniku kolejnych modyfikacji, określona jest nazwą CastExpert++. Artykuł opisuje architekturę systemu i sposób działania z perspektywy użytkownika.
EN
The investigations of the CastExpert system have been conducted at the Foundry Research Institute for many years now, including the following: perfecting the internal structure of the system and diagnostic procedures, enriching the knowledge base (including the use of multimedia techniques), perfecting the user interface [1−8], etc. The latest version of this system, developed as a result of further modifications, is named CastExpert++. The article describes the architecture of the system and its functions from the point of view of the user.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
1479--1487, CD 1
PL
Pierwsze systemy informatyczne klasy ERP dostępne były jedynie dla bardzo dużych przedsiębiorstw. Z czasem producenci wyodrębnili zbiór funkcjonalności, który powtarzał się najczęściej i utworzyli z niego wersję standardową swojego produktu. Jednak podczas sprzedaży systemów ERP zbiór standardowych funkcjonalności musi być rozszerzony i zmodyfikowany o szczegółowe wymagania przedsiębiorstwa. Stąd pojawia się problem określenia kosztów dodatkowych prac wdrożeniowych. Jedna z metod szacowania kosztów oparta jest o ontologiczny model wiedzy o systemie informatycznym, kosztach wdrożenia i wymaganiach klienta dostosowanych do specyfiki działania danego przedsiębiorstwa. W artykule dokonano przeglądu wybranych metod budowy ontologii, zaś przy każdej z nich wskazano wykorzystanie wybranych fragmentów na poszczególnych etapach tworzenia ontologii kosztów wdrożenia. Przedstawiona analiza wskazuje na mocno zróżnicowane propozycje rozwiązań w rozważanym temacie.
EN
The first ERP systems were available only for large enterprises. Over time, the producers have identified a set of functionality that was repeated frequently and formed the standard version of its product. However, when selling a set of standard ERP must be extended and modified for specific requirements of the company. There is a problem of determining the additional costs of implementation work. One method of estimating the cost is based on the ontological model of the knowledge of the IT system, the cost of implementation and customer requirements customized to the specifics of the company. This article reviews some of creating ontology methods, and each of them indicated the use of selected fragments at various stages of the ontology implementation costs. The analysis indicates a strongly varied proposals for the topic under consideration.
EN
In this paper we discuss the theoretical and practical aspects of knowledge exchange with robots based on information logistics models. The information exchange is discussed while using both centralized and distributed knowledge bases. The information exchange involves ontology. Ontology is of crucial importance for knowledge exchange since it allows the robots to “understand” semi-structured information, and automatically generate queries and updates for the knowledge base. Our emphasis is to communicate to robots new knowledge that can be used by them to make their activities more efficient.
PL
W tym artykule dyskutowane sa teoretyczne i praktyczne aspekty wymiany wiedzy z robotami opierajac się na modelach logistyki informacji. Generalne wymogi dla logistyki informacji zastosowane to logistyki wiedzy obejmują zapewnienie dostarczenia właściwej „wiedzy”, we właściwym formacie, w odpowiednim czasie, i do właściwego odbiorcy. W niniejszej pracy przedyskutowane różne modele logistyki wiedzy. Ontologia ma kluczowe znaczenie w procesie iteracyjnego przekazywania wiedzy, ze względu na to, że taka wiedza ma lepiej ustalona strukture. Oparty na ontologii proces iteracyjnego przekazywania wiedzy jest wspomagany przez odpowiedni system robotow i ich oprogramowania.
EN
he process of area development and planning in compliance with conditions outlined in the Zoning Scheme is significant because of the current rapid development of rural and urban areas. The verification of project documentation in terms of observing constant and nationally binding norms, legislation and local laws is based on certain standards. In order to streamline the process of verification undertaken by the relevant public authorities, it is necessary to create formal algorithms that will automate the existing method of control of architecture-building documentation. The objective of this article is algorithmisation of the project documentation verification allowing further streamlining and automation of the process.
PL
Proces planowania przestrzennego i przestrzeganie zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) warunków jest ważny ze względu na aktualnie dynamiczny rozwój gmin wiejskich i miejskich. Weryfikacja dokumentacji projektowej pod względem zachowania stałych i obowiązujących w całym kraju norm, aktów prawnych i przepisów prawa miejscowego jest oparta na pewnych standardach. W celu usprawnienia procesu weryfikacji dokonywanej przez odpowiednie organy administracji publicznej konieczne jest zbudowanie algorytmów formalnych, które zautomatyzują dotychczasowy sposób kontroli dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Przedmiotem niniejszej pracy jest algorytmizacja procesu weryfikacji dokumentacji projektowej dla usprawnienia i w dalszej kolejności automatyzacji tego procesu.
15
Content available remote Conditional contradictions in diagnostic knowledge bases
EN
A recognition of the actual technical state of an object is possible by means of diagnostic expert systems. Knowledge bases of such systems are collected by teams of experts and unfortunately they are not free from errors. Identification of errors, and in particular identification of conditional errors is a very hard task. The paper introduces a measure called disagreement level and enabling identification of erroneous data as well as errors in models represented by means of diagnostic knowledge bases.
PL
Zastosowanie metod sztucznej inteligencji, a w szczególności sztucznych sieci neuronowych do wykrywania uszkodzeń tłokowego spalinowego silnika okrętowego pozwala na równoległe przetwarzanie sygnałów pomiarowych, oraz na kontrolę przebiegu procesu diagnostycznego. Działanie takie umożliwia również wyeliminowanie skomplikowanych modeli matematycznych i aproksymacji nieliniowości procesów zachodzących w silniku.
EN
Application of artificial intelligence methods, in particular, artificial neural networks for the detection of damage to the marine diesel engine allows parallel processing of measurement signals. It also allows control of the diagnostic process implementation. Such operations eliminate complicated mathematical models and approximations of non-linear processes taking place in the marine diesel engine.
PL
W badaniach podjęto rozważania nad praktycznym wykorzystaniem technologii cyfrowych stosowanych w archeologii, projektowaniu architektonicznym i dyscyplinach pokrewnych do wirtualnej rekonstrukcji średniowiecznej osady odkrytej na dziedzińcu zamkowym w Pułtusku. Przypadek pułtuski jest na tle europejskim wyróżniającym się zjawiskiem tzw. protomiasta. Zastosowane w badaniach technologie parametryczne uznano za uniwersalną metodę wzmacniającą warsztat naukowy.
EN
The research was concerned with the application of information technologies used in archaeology, architecture design and related disciplines to produce a virtual reconstruction of a mediaeval settlement discovered in the castle courtyard in Pułtusk. The Pułtusk settlement stands out in Europe as a case of the so-called proto-city. The parametric technologies applied in the study were found to be a universal method of enhancing research methodology.
EN
In the article a method of actualization the distributed knowledge base of ergatic system using the method of fuzzy classification is proposed. As an example we consider the request choice formation of an alternative of decision-making from the knowledge base, according to the values of the input parameters. Genetic algorithm is used for finding optimal solutions. For automation of calculations MATLAB software package was used.
PL
W pracy zaproponowano metodę aktualizacji rozproszonej bazy wiedzy systemu ergatycznego (system maszyna-człowiek) używając rozmytej klasyfikacji. Rozważono przykłady formułowania zapytań, wybór alternatywnych decyzji z bazy wiedzy, zgodnie z wartościami parametrów wejściowych. Celem znalezienia optymalnych rozwiązań zastosowano algorytmy genetyczne. Do automatyzacji obliczeń zastosowano pakiet MATLAB.
PL
Przedmiotem pracy jest przedstawienie informatycznego systemu wspomagającego proces wieloetapowego podejmowania decyzji w procesie wieloetapowego rozpoznawania obiektów. Przedstawiono ideę rozpoznawania wieloetapowego jako metodę polegającą na dekompozycji problemu decyzyjnego. Przedstawiono charakterystykę drzewa decyzyjnego i ciągu uczącego. Zaprezentowano bazę wiedzy i operacyjną bazę danych do rozpoznawania wieloetapowego. Omówiono współpracę algorytmów rozpoznawania z bazą danych.
EN
The subject of this paper is to present the specificity of computer system for systems of multistage decision making in the process multistage pattern recognition. The paper presents the idea of multi-stage recognition as a method involving the decomposition of the decision problem. The characteristics of the decision tree and the learning sequence are presented. Knowledge base and operational database to a multi-step recognition are presented. Cooperation recognition algorithms to the database are discussed.
PL
Praca jest kontynuacją publikacji [15]. Zaproponowano nowy system ekspertowy. Zastosowano reguły i odpowiadające im współczynniki stanowią oryginalne podejście do problemu doboru kadr. Wykorzystano pewne rozwiązania systemu ekspertowego szkieletowego, opisanego w [13]. System wyróżnia się stosunkowo niskim kosztem realizacji oraz dużą efektywnością w stosunku do innych technik selekcji kadry. Zaproponowane podejście minimalizuje wpływ czynników subiektywnych na ostateczną ocenę kandydata. System może być stosowany do doboru kadry na różne stanowiska w większości organizacji.
EN
The work is a continuation of the publication [15]. In this paper new expert system is proposed. The rules were applied as well as the corresponding coefficients. This is an original approach to the problem of personnel selection. Although some solutions from skeleton expert system described in [13] were used. The system is distinguished by a relatively low cost of implementation and high efficiency compared to other personnel selection techniques. The proposed approach minimizes the influence of subjective factors on the final evaluation of the candidate. The system can be used for selection of personnel for the various positions in most organizations.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.