Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prędkość wiatru
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The effects of changing precipitation and wind regimes on plant physiology are increasingly drawing attention of eco-physiologists. In the manipulative experiment we studied the physiological mechanisms of annual C4 herbs in the semi-arid sandy land to understand the functional significance of their traits and responses to the changing environment, grass Setaria viridis, characterized by the moderate stem water content and low leaf water content, more effectively absorbed light energy and utilized water resources than two dominant dicot plants, Salsola collina and Bassia dasyphylla. Precipitation increase and wind reduction promoted photosynthesis of the three C4 herbaceous plants, and their photosynthetic rates were higher in the end of July than that in August. Precipitation increase and the 20% reduction in wind velocity could also enhance their stomatal conductance and transpiration rate. The transpiration rate was consistent with the change in stomatal conductance, exhibiting highly positive correlation. The interactive effects of precipitation increase and wind velocity reduction made great changes in photosynthetic rate of the S. collina, lifted the photosynthetic rate and water use efficiency of the S. viridis. Our results suggest that the C4 herbs have shown some degree of stress resistance, and they are able to acclimate better to frangible environment of semi-arid sandy land. Furthermore, the changing environments heighten photosynthesis of the C4 herbs, which is pretty important to strength the arid plant stress resistance, then contributed to the ecosystem community production and dry matter accumulation.
PL
Oszacowano krytyczną prędkość wiatru w zdarzeniu zerwania dachu jednopiętrowego budynku podczas burzy wiatrowej. Obliczono ciężar konstrukcji i pokrycia dachu oraz oszacowano siły połączenia między murłatami i ścianami kolankowymi. Na podstawie porównania tych sił obliczono krytyczną prędkość wiatru, która jest znacznie większa od prędkości wiatru pomierzonych na stacjach meteorologicznych.
EN
The objective of the article is to estimate a critical wind speed in the event of a roof blow-off of a one-story brick building during a wind storm on August 11, 2017. The weight of the structure and roofing was calculated, and the strength of the connection between the rafter plates and knee walls was estimated. Comparison of both of these forces allowed for the calculation of critical wind speed that turned out to be much higher than the measured wind speeds at meteorological stations.
PL
W dniach 11-12 sierpnia 2017 r. nad Polską przeszła rozległa burza wiatrowa. Cała burza obejmowała obszar około 540 km od Wrocławia, przez Poznań, Bydgoszcz, wzdłuż Gdyni i Gdańska oraz część Wybrzeża. Z dużą siłą wiatru przeszła przez trzy województwa: Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie i Pomorskie. Pomierzone prędkości wiatru osiągnęły 130 km/h, powodując duże zniszczenia na swojej drodze, a w jednej stacji synoptycznej, tj. w Elblągu prędkość wiatru przekroczyła 150 km/h. Maksymalne prędkości wiatru zostały pomierzone w następujących miejscowościach: Chojnice: 31.2 m/s (112 km/h), Gniezno: 34.8 m/s (125 km/h), Chrząstowo/Noteć: 36.0 m/s (130 km/h), Elbląg: 42,0 m/s (151 km/h). Ścieżka przejścia burzy była w przybliżeniu liną prostą, miała ponad 400 km długości i w trzech miejscach oddalonych około 70 km wiatr wiał z prędkością 100 km/, czyli burza spełniała kryteria burzy „derecho”. Burza wiatrowa spowodowała ofiary ludzkie i ogromne straty materialne opisane w pracy [8]. Celem artykułu jest oszacowanie krytycznej prędkości wiatru w zdarzeniu zerwania dachu jednopiętrowego ceglanego budynku podczas burzy wiatrowej w dniu 11 sierpnia 2017 r. W tym celu obliczono ciężar konstrukcji i pokrycia dachu oraz oszacowano siłę połączenia między murłatami i ściankami kolankowymi. Wzajemne porównanie obu tych sił umożliwiło obliczenie krytycznej prędkości wiatru, która okazała się znacznie większa od wartości pomierzonych na stacjach meteorologicznych.
EN
Types of wind storms in Poland and examples of economic damage, threats to human life and health caused by two extreme wind events are presented. Then, a house with the roof blown-off during the derecho wind storm in Poland on August 11-12, 2017, is considered. Based on the rafter framing of the house, i.e. wooden roof structure elements and roof covered, the weight of the roof is calculated. Two cases of the strong connection between rafter plates and knee walls are estimated. With the estimation of connection strength between rafter plates and knee walls, it was possible to calculate the total force required to blow-off the roof of the house. Next, an aerodynamic force acting on the house is calculated using pressure coefficients for a low-rise house with a gable roof. The pressure coefficients were taken from the Tokyo Polytechnic University aerodynamic database. The aerodynamic force acting on the roof blown-off was calculated for a low-rise building with a gable roof for similar ratios for length, width, and height. Three wind directions, for the unknown orientation of the building, were considered, i.e. the wind direction perpendicular, parallel, and oblique to the gable wall. By comparison, the aerodynamic force with the total force required to blow-off the roof of the house, it was possible to calculate the critical wind speed needed for the roof blown-off. This wind speed is much bigger than measured by meteorological stations on the path of the derecho.
EN
This paper provides an overview of wind observations in Romania with historical data, particularly after the establishment of the national meteorological network in 1884. Data on wind directions and velocities is presented, focusing on a sample of fourteen cities including the capital Bucharest. The historical evolution of national zonation maps for wind pressure is shown. A statistical description of the maximum annual wind velocity data is also presented.
PL
Atrykuł przedstawia zbiór danych z obserwacji wiatru w Rumunii wraz z zapisami z poprzedniego stulecia, dokładnie zbieranymi od momentu ustanowienia krajowej sieci meteorologicznej w 1884 roku. Przedstawiono dane dotyczące kierunków i prędkości wiatru. Skupiono się na próbie czternastu miast, w tym stolicy – Bukaresztu. Pokazano historyczną ewolucję map krajowych stref obciążenia wiatrem. Przedstawiono również statystyczny opis danych dotyczących maksymalnej rocznej prędkości wiatru.
EN
The article puts forward a new type of culverts in roads. Main motive behind the construction of the new type of culverts is presented and examined: considerable height of road-beds at their construction locations and, as a result, unreasonably high road embankments. Snow drifts at roads and possible protection means are also examined. A report on theoretical analysis of the reasons of snow drifts experimental study with road models is included. The model showed low and high drifts blowing at different speeds at roads with and without embankments and with and without a snow-retaining barrier. All experiments were first conducted without cars on the traffic-bearing surface of the road, then with cars. Recommendations regarding road protection against snow are given.
PL
Artykuł przedstawia nowy typ przepustów na drogach. Przedstawiono w nim i zbadano główny motyw budowy nowego typu przepustów takie jak: znaczna wysokość koryt w ich miejscach budowy i ich konsekwencja w świetle nieuzasadnionych wysokich nasypów drogowych. Badane zostały również zaspy śniegu na drogach i możliwe środki ochrony. Uwzględniono raport z teoretycznej analizy przyczyn na podstawie eksperymentalnych badań nad zaspami śnieżnymi, wykorzystując modele drogowe. Niniejszy model pokazał niskie i wysokie zaspy z uwzględnieniem wiatrów wiejących z różnymi prędkościami na drogach z nasypami i barierami przeciwśnieżnymi oraz przypadek bez nich. Wszystkie eksperymenty przeprowadzono najpierw bez samochodów na nawierzchni drogowej, a następnie z samochodami. Przedstawiono zalecenia dotyczące ochrony dróg przed śniegiem.
6
Content available remote Oddziaływanie wiatru na dachy budynków
PL
Przedstawiono wybrane prace pomiarowe pól prędkości wiatru wykonane za pomocą systemu PIV (Particle Image Velocimetry) w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej. Podano zasady pomiaru, scharakteryzowano główne elementy systemu oraz opisano podstawowe zalety i trudności realizacji pomiarów taką techniką. Określono podstawowe obszary badawcze inżynierii wiatrowej, w których pomiary tą techniką mogą mieć praktyczne zastosowania.
EN
The article presents chosen measurement works of wind velocity fields by means of a PIV system (Particle Image Velocimetry) fulfilled in Wind Engineering Laboratory of Cracow University of Technology. The principles of PIV system measurement are presented, the main elements of the system are characterised and fundamental advantages and difficulties of a measurement execution by this type of a technique are described. The basic research fields of wind engineering are defined, in which the measurements of this technique could have practical applications.
EN
The aim of this paper is to answer the question: Are the Łódź Hills useful for electrical energy production from wind energy or not? Due to access to short-term data related to wind measurements (the period of 2008 and 2009) from a local meteorological station, the measure – correlate – predict approach have been applied. Long-term (1979‒2016) reference data were obtained from ECWMF ERA-40 Reanalysis. Artificial neural networks were used to calculate predicted wind speed. The obtained average wind speed and wind power density was 4.21 ms–1 and 70 Wm–1, respectively, at 10 m above ground level (5.51 ms–1, 170 Wm–1 at 50 m). From the point of view of Polish wind conditions, Łódź Hills may be considered useful for wind power engineering.
9
Content available Snowdrift extent on motorways with busy traffic
EN
The paper examines the problem of snow-drafts on roads and ways of mitigating them. The results of theoretical analyses of development of snow-drafts and experimental investigations with road models are presented. Authors examined low and high blowing snows with different wind velocities, roads with road bed at terrain elevation and situated on an embankment, with and without snow protective facilities and with variable amount of traffic. Based on the conducted analyses a set of recommendations for snow protection of roads are provided.
PL
W artykule dokonano analizy problemu występowania zaśnieżania dróg oraz opisano sposoby ich ochrony przed tym zjawiskiem. Przedstawiono także wyniki analizy teoretycznej przyczyn zaśnieżania dróg oraz wyniki badań eksperymentalnych z wykorzystaniem modeli dróg. Badano wpływ małych i dużych opadów śniegu występujących przy różnej prędkości wiatru na drogę usytuowaną w poziomie terenu (zero niwelety) i na nasypie, z uwzględnieniem wpływu obecności zasłon przeciwśnieżnych oraz niewielkiego ruchu pojazdów. Na podstawie wykonanych analiz sformułowano zalecenia dotyczące ochrony drogi przed opadami śniegu.
PL
W pracy analizowano warunki termiczne, opadowe oraz anemometryczne w Gdyni w latach 1923-1950, które można uznać za ekstremalne. Wyniki z lat 1923-1950 oceniono w odniesieniu do wielolecia referencyjnego 1971-2000 oraz całego okresu pomiarowego 1923-2014. Analizowano rozkłady empiryczne i teoretyczne wybranych elementów meteorologicznych. W przypadku temperatury powietrza wyznaczono wartości kwantyli 5, 10, 90 i 95% rozkładów empirycznych temperatury maksymalnej i minimalnej oraz częstość występowania dni upalnych, fal gorąca i dni bardzo mroźnych. Wyznaczono sumę opadów w ciągu roku podczas dni z opadem o ekstremalnej sumie dobowej, liczbę dni z opadem silnym i bardzo silnym, a także najdłuższe ciągi kolejnych dni z opadem oraz bez opadów. Wyznaczono wartości kwantyli 10 i 90% rozkładu miesięcznych sum opadów. Wyznaczono wartości maksymalnej prędkości wiatru o okresie powtarzalności 5, 10 i 50 lat z zastosowaniem rozkładów GEV (ang. Generalized Extreme Value). Najbardziej znaczące różnice ekstremalnych warunków termicznych pomiędzy rozpatrywanymi wieloleciami stwierdzono w przypadku rocznego rozkładu temperatury minimalnej, który ulega systematycznemu przesunięciu w kierunku wyższych wartości. Wykazano również wzrost najniższych wartości temperatury maksymalnej oraz spadek liczby dni bardzo mroźnych. Różnice ekstremalnych warunków opadowych w poszczególnych wieloleciach mogą świadczyć o zwiększeniu intensywności opadów w niektórych miesiącach półrocza ciepłego oraz wzroście zagrożenia niedoborem opadów w ciągu całego roku. Dodatnie różnice maksymalnej prędkości wiatru, o możliwości wystąpienia co najmniej raz na 50 lat, mogą wskazywać na wzrost ryzyka strat spowodowanych wystąpieniem silnego wiatru.
EN
The aim of the research was to analyze the thermal, precipitation and anemometric conditions in Gdynia in the years 1923-1950, which can be considered as climate extreme. The results of the years 1923-1950 were evaluated for the reference period 1971-2000 and the whole measuring period 1923-2014. The empirical and theoretical frequency distributions of selected meteorological elements were analyzed. Statistical characteristics of the extreme thermal conditions (the values of 5, 10, 90 and 95% quantile of the empirical distributions) as well as the frequency of sweltering days, hot waves and very ice days were determined. Heavy and very heavy precipitation days, the amount of precipitation during days with extreme daily precipitation amount and the longest periods of consecutive days with precipitation and with no precipitation were determined. The maximum wind speed values of 5, 10 and 50-year return period was estimated with the use of Generalized Extreme Values analysis (GEV). The most significant differences in the extreme thermal conditions between the considered periods were found in the annual minimum temperature frequency distribution, which has been shifted towards higher values. It also showed an increase in the lowest values of the maximum temperaturę and a decrease in the number of very cold days. Results related to extreme precipitation conditions may indicate the intensity of precipitation events in some months of the warm season and an increase the risk of meteorological drought over the whole year. The expected return level of the extreme wind speed for 50 year return period, determined in relation to the periods considered, indicates an increase in the risk of losses caused by strong wind.
PL
Przedstawiono międzynarodowe skale opisujące intensywność tornad, raport Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczący wichur i tornad, częstość występowania tornad i propozycję klasyfikacji maksymalnych prędkości wiatru w Polsce oraz skutków ich działania. Informacje poddano analizie i na podstawie dostępnych danych statystycznych zaproponowano dwie skale klasyfikacji: skalę silnych wiatrów synoptycznych, halnych i fenowych oraz skalę intensywności tornad i szkwałów – oznaczoną jako skala P.
EN
The article presents an overview of international scales, describing the intensity of tornadoes. There is the report from the Government Security Centre on storms and tornadoes, the incidence of tornadoes in Poland, and the proposed classification in 2012 by Lorenc for the maximum wind speed in Poland and effects of their actions. This information was analysed and on the basis of available statistical data two separate intensity scales of strong winds, tornadoes and downbursts in Poland are proposed.
EN
There are various methods of generating electric power. This article analyzes electricity generation in the Wronki wind farm in Poland. Wind farm specifications and turbine parameters were presented. The correlations between the wind farm’s performance and wind speeds in 2014-2016 were analyzed. Turbine availability was estimated. The economic performance of the wind farm was analyzed by calculating the proceeds from the sale of generated electricity. The wind farm’s environmental impact was determined by calculating the volume of CO2, SO2, NOx, CO and dust emissions associated with the generation of equivalent amounts of electricity in a conventional power plant.
13
Content available remote Charakterystyki dynamiczne stosowane przy optymalizacji pracy turbin wiatrowych
EN
The article describes the problem of optimizing the operation of vertical axis wind turbines. A number of functions are available to estimate the effect of wind on the generated power, Resulting from damage And the fatigue durability evaluation algorithm based on the spectral method.
14
Content available remote Modelowanie wpływu warunków meteorologicznych na pracę siłowni wiatrowej
PL
Artykuł porusza problematykę modelowania wpływu parametrów meteorologicznych na pracę siłowni wiatrowej. W badaniach skupiono się na określeniu wpływu prędkości wiatru, jego podmuchów a także kierunku wiatru na ilość generowanej energii przez siłownię wiatrową. Z wykonanych badań wynika, że przy dużej zmienności warunków pogodowych to kierunek wiatru jest głównym czynnikiem decydującym o wielkości produkcji energii elektrycznej.
EN
This article addresses the problem of modeling the influence of meteorological parameters on the work of wind turbines. The study focused on determining the influence of wind speed, wind gusts and wind direction on the amount of energy generated by the wind turbine. The research shows that the conditions of high variability of weather conditions is the direction of wind is the main factor deciding the volume of electricity production.
15
Content available remote Autumn Irruptions of Red-Footed Falcons Falco vespertinus in East-Central Poland
EN
The red-footed falcon Falco vespertinus inhabiting SE Europe is known for its irruptive migrations. Here we attempt to outline the causes (weather conditions, dietary composition etc.) of the irruptions in 2014-2016 in east-central Poland. From 2004 to 2016 a total of 2873 falcons were counted during 542 observation bouts. The speeds of E and SE winds in August and September differed significantly between irruption and non-irruption years and were 1.3 km/h faster in the irruption years. Other weather factors, such as the number of days with E and SE winds, air temperature and the global North Atlantic Oscillation (NAO) and Scandinavia (SCAND) indexes, did not differ statistically between irruption and non-irruption years. The remains of 813 prey items were found in pellets collected in August and September, with a 93% dominance of insects; 84% of these were Coleoptera and Orthoptera. The irruptions of red-footed falcons in 2014-2016 may be also associated with increase in the number of breeding pairs in SE Europe.
PL
W artykule omówiono wpływ warunków hydrometeorologicznych ze szczególnym uwzględnieniem działania wiatru oraz prądu na kontenerowiec ULCV (Ultra Large Container Vessel) podczas postoju na kotwicy. W celu wyznaczenia granicznych wartości wiatru, przeprowadzono badania symulacyjne z wykorzystaniem reprezentatywnego modelu statku, a otrzymane wyniki badań porównano z wykonanymi obliczeniami teoretycznymi.
EN
Paper presents influence of hydro-meteorological conditions, especially wind and current on the ULCV (Ultra Large Container Vessel) container ship during anchoring. Wind speed limits, were determined by simulation study, based on representative ship model. Results of simulations were compared with theoretical calculations.
PL
Celem opracowania jest poznanie warunków anemologicznych w okresie 1901-2010 w rejonie północno-zachodniego Spitsbergenu. W tym celu posłużono się reanalizami ERA-20C. Uzyskane wyniki porównano z przebiegiem temperatury powietrza w tym rejonie. Nad obszarem NW Spitsbergenu przeważają kierunki wiatru NNE i NE (w sumie 21,9%). Najrzadziej występuje wiatr z kierunków zachodnich (W, WNW, NW, WSW, łącznie 9,7%). Można również zaobserwować, wyraźnie różniącą się strukturę częstości kierunków wiatru w porach roku. Średnia prędkość wiatru według reanaliz w latach 1901-2010 w przyjętym punkcie węzłowym wyniosła 5,6 ms-1. Prędkość wiatru w tym okresie wykazała znaczną zmienność z roku na rok. Stwierdzono przy tym istotny statystycznie (na poziomie 0,05) rosnący trend prędkości wiatru, wynoszący 0,5 ms-1 /100 lat.
EN
The aim of the study was to know the wind conditions in the period 1901-2010 over the north-western Spitsbergen. For this purpose they are used ERA-20C reanalises. The results were compared with the course of air temperature in this region. Over the area of NW Spitsbergen predominate wind direction NNE and NE (total of 21.9%). The least frequent wind direction is from the west (W, WNW, NW, WSW, a total of 9.7%). Observed also differing structure of the frequency of wind direction, depending on the season. The average wind speed in the years 1901-2010 in the was 5.6 ms-1. Wind speed during this period showed considerable variability from year to year. It has been found that a statistically significant (at the 0.05 level) growing trend of wind speed (0.5 ms-1 /100 years).
EN
The paper presents a set of wind tunnel tests performed for four box-shape solids. The tests were performed in a wind tunnel with a modelled boundary layer. The main objective of the research was to determine the mean wind velocity and turbulence at selected points. Potential placement of wind turbines is considered for those points. The paper includes a description of measurement, tests results and analysis of the results. Conclusions contain determination of necessary conditions for the best setup.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w tunelu aerodynamicznym na czterech prostopadłościennych bryłach budynków. Ich celem było określenie prędkości oraz turbulencji wiatru w określonych punktach wokół poszczególnych brył. We wskazanych punktach modelowych budynków rozważa się bowiem możliwość sytuowania siłowni wiatrowych. Artykuł zawiera opis eksperymentu, wyniki badań, a także ich analizę. Podsumowanie zawiera ponadto prezentację kryteriów niezbędnych w celu wykorzystania pełnego potencjału poszczególnych siłowni.
19
PL
W artykule przedstawiono propozycję układu sterowania elektrownią wiatrową z generatorem indukcyjnym klatkowym. Regulacja oraz ograniczenie prędkości kątowej turbiny wiatrowej następuje poprzez zmianę kąta natarcia łopat. Układ regulacji ma zapewnić maksymalizację mocy elektrycznej dla prędkości wiatru niższych lub równych prędkości znamionowej oraz ograniczenie mocy turbiny dla prędkości wiatru większych od znamionowej. Prędkość wiatru jest odtwarzana pośrednio w Filtrze Kalmana, na podstawie pomiaru prędkości kątowej turbiny oraz zależności współczynnika mocy wirnika od wyróżnika szybkobieżności. W artykule pokazano wyniki badań symulacyjnych układu odtwarzania prędkości wiatru.
EN
A proposal of the wind turbine control scheme with the induction generator is presented in this paper. The control system of the turbine should ensure the following objectives: maximum electrical power for below and equal to rated wind speed and limitation of the power for above rated wind speed. A Kalman Filter or are used for indirect wind speed estimation on the ground a characteristic of the power coefficient of the rotor vs. tip speed ratio. Simulations results of the estimation system are shown in the paper.
PL
W ramach projektu ENERGYREGION zostały przeprowadzone badania potencjału energetycznego wiatru dla małych i średnich turbin wiatrowych w wybranych lokalizacjach na Dolnym Śląsku. W tym celu na masztach pomiarowych zostały zainstalowane czujniki prędkości wiatru. Pomiary wiatru były wykonywane przez okres pełnego roku. Na podstawie uzyskanych danych przeanalizowano zależność potencjału energii od szorstkości terenu i prędkości wiatru mierzonej na różnych wysokościach. W publikacji przedstawiono opracowany autorski program „PowerCalculator”, który umożliwia oszacowanie wielkości produkowanej energii elektrycznej przez turbinę, z dostępnego potencjału energii wiatru dla zmiennych parametrów szorstkości terenu i prędkości wiatru mierzonego na różnych wysokościach.
EN
The wind energy potential studies for small and medium-sized wind turbines have been carried out within ENERGYREGION project. For this purpose, measuring masts at selected locations in the Lower Silesia were erected and wind measurements were realized for a full year. Based on the data from measurement sensors, the dependence of the wind energy potential with respect to the terrain roughness and wind speed measured at different heights has been presented. The “PowerCalculator” software has been developed to calculate the wind energy potential for varying values of parameters such as terrain roughness and wind speed at different heights, its applications presented in this paper.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.