Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 87

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cząstki stałe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Purpose: The paper shows that in order to increase the efficiency of hydraulic transport systems in mining a transition to the transportation of slurries with a high concentration of solids in the slurry flow is necessary. Design/methodology/approach: The aim of the research is to determine the optimal concentrations to ensure effectiveness of thickened tailings hydrotransport using the example of the Verninskaya processing factory, taking into account the maximum possible concentration of the solid phase and the rheological properties of the pulp. Findings: Experimental studies have shown that slurry tailings of gold-containing ore with mass concentrations of more than 55% are viscoplastic fluids. Experiments on a rotational viscometer allowed us to establish the main rheological characteristics of the studied slurries — shear stress and the dynamic effective viscosity. It has been established that over the entire range of concentrations from 55 to 65%, the flow of slurries is described by the Bingham rheological equation. Experimental studies of hydraulic transport performed on a laboratory setup with a pipeline diameter of 50 mm confirmed the results obtained on a rotational viscometer. Curves of mixture stream are inclined straight lines that cut off on the axis of head of the sections, which determine the initial hydraulic slope corresponding to the yield shear stress on the rheological curves. Originality/value: According to the results of the experiments, a method has been developed for calculating the hydraulic transport of high concentrated slurries of tailings of gold-bearing ore. Calculations showed that in a given range of performance of hydrotransport system and the mass concentration of the solid phase pressure losses vary from 11 to 84 m water column/m. Head loss values grow with increasing concentration. A sharp increase in head loss occurs in the concentration range from 60 to 65% and above.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki pracy, której celem było przeprowadzenie szerokich badań w zakresie zawartości zanieczyszczeń olejów napędowych wraz z określeniem klasy czystości oraz tendencji do blokowania filtrów w różnych warunkach temperaturowych. Pozyskano 86 próbek oleju napędowego pobranych na stacjach paliw różnych producentów. Poboru dokonywano z dystrybutorów, ponieważ stanowią one ostatnie ogniwo w łańcuchu dystrybucyjnym, z którego paliwo bezpośrednio trafia do ostatecznego użytkownika, u którego mogą występować problemy związane z awarią układu wtryskowego. Zakres badań obejmował parametry ujęte w specyfikacji PN-EN 590, ze szczególnym uwzględnieniem całkowitej zawartości zanieczyszczeń, oraz badania dodatkowe, takie jak klasa czystości (parametr uwzględniony w Światowej Karcie Paliw), w zakresie cząstek 4, 6 i 14 µm, tendencja do blokowania filtrów w temperaturze pokojowej i w temperaturze −1°C, a także dla wytypowanych próbek – zawartości pierwiastków. Próbki zostały pobrane w okresie od października 2018 roku do lipca 2019 roku. Obejmowały one zarówno okresy przejściowe, jak i letni oraz zimowy. Obecnie w TF (task force) działającej w ramach grupy roboczej WG 24 ds. olejów napędowych (working group) prowadzone są badania zmierzające do wypracowania stanowiska CEN w zakresie problemów związanych z obecnością cząstek stałych w oleju napędowym oraz do określenia limitu klasy czystości i metody oznaczania liczby cząstek celem wprowadzenia jej do specyfikacji EN 590. Analizie podlegają również korelacje pomiędzy liczbą cząstek a parametrami takimi jak tendencja do blokowania filtrów w temperaturze pokojowej i w obniżonej (3 lub −1°C), całkowita zawartość zanieczyszczeń, zawartość wody czy obecność takich pierwiastków jak Fe, Cu i Si. Analiza uzyskanych wyników badań wskazała, że problem zanieczyszczenia paliwa cząstkami stałymi dotyczy dużej grupy olejów napędowych dostępnych na rynku krajowym. Między innymi można wymienić tu zanieczyszczenie tych paliw cząstkami metali, które dostają się do oleju na skutek zużywania powierzchni trących i wraz z zanieczyszczeniami pochodzącymi spoza układu.
EN
This article presents the results of the work, the purpose of which was to conduct extensive research on the content of diesel fuel impurities together with determining the purity class and the tendency to block filters in various temperature conditions. 86 diesel fuel samples of various manufacturers were obtained at gas stations. They were taken from distributors, since the latter constitute the last link in the distribution chain, from which the fuel directly goes to the end user, who may suffer problems related to the failure of the injection system. The scope of tests covered the parameters included in the PN-EN 590 specification, with particular emphasis on the total content of impurities, as well as additional tests, i.e. cleanliness class (parameter included in the World Fuels Card), in the range of particles 4, 6 and 14 µm, tendency to block filters at temperature at room temperature and at –1°C and, for selected samples, of elemental content. Samples were taken from October 2018 to July 2019. They covered both transitional periods as well as summer and winter periods. Currently, TF (Task Force) operating within the WG 24 Working Group on diesel fuels is conducting research aimed at developing the position of CEN on problems related to the presence of solid particles in diesel fuel and determining the purity class limit as well as method for determining the number of particles in order to introduce it into the EN 590 specification. Correlations between the number of particles and parameters such as the tendency to block filters at room temperature and at reduced temperatures (3 or –1°C), total impurities content, water content or the presence of such elements like Fe, Cu and Si are also analyzed. The analysis of the obtained test results allowed to conclude that the problem of particulate fuel pollution concerns a large group of diesel fuels available on the domestic market. Among other things, it can be mentioned that these fuels are contaminated with metal particles that get into the fuel as a result of wear of friction surfaces and together with impurities coming from outside the system.
EN
The article presents emission test results comparison carried out on a dynamic engine dynamometer. Parameters were recorded during a drive made in accordance with the requirements of the RDE. Test bench allowed to determine the particle mass and number emission in the repetitive engine operation conditions. One of three used elements wan an OEM solution from one of particulate filters producers, the other was intended for use in original systems, the third was a custom product. The highest efficiency of particulate filtration was demonstrated by the last filter, which was adapted to the engine.
PL
W artykule przedstawiono porównanie wyników badań przeprowadzonych na dynamicznej hamowni silnikowej. Parametry zarejestrowano podczas przejazdu zgodnego z wymaganiami procedury RDE (Real Driving Emissions). Wykorzystanie stanowiska badawczego umożliwiło określenie emisji masy i liczby cząstek stałych w powtarzalnych warunkach eksploatacji. Do badań wykorzystano trzy elementy, z czego jeden stanowił rozwiązanie OEM, drugi również przeznaczony był do wykorzystania w oryginalnych układach, trzeci stanowił produkt własny. Największą skuteczność filtracji wykazał filtr ostatni, który dostosowany został do specyfiki i warunków pracy silnika.
EN
Tarnów is a city where air pollution is a major problem during the wintertime. An acceptable level of PM2.5 and PM10 concentrations are exceeded very often. The main reason of this situation is individual housing and their heat system based on ineffective old units based on hard coal and sometimes even people use waste as a fuel. The city has two air quality monitoring stations and a private network for measurements of particulate matter. However, there is still a lack of information on air quality in some areas of the city. For obtaining full information on the air quality in Tarnów, readings from the monitoring station and field measurements were carried out. The obtained information allowed to determine which areas of the city are most exposed to the occurrence of smog in the heating season. So far, air quality measurements in Tarnów have not been conducted at the same time for so many collections.The most polluted air occurs in Krzyż District but air quality should be improved in all city. The best air quality has been observed for locations where heat is available from municipal heating plant e.g. Słoneczna Str. Presented research work shows that air quality in Tarnów City is very unhealthy because of particulate matter pollution. In the winter time the main problem is too high concentration of PM2.5, but also PM10 concentration. Those parameters are very frequently exceeded. The worst air quality occurs in the evenings (8 p.m.), but in the mornings (8 a. m.) air quality is highly polluted too. When air quality in Tarnów City is bad situation concerns all localisations. The similar situation is observed when air quality is good or acceptable. The main conclusion is that for locations where heat is available from heat plant is not generated individually by domestic sources, the situation is the most comfortable. Our investigation covered short period, but it is preliminary study and this important issue will be continued in the future.
EN
The paper deals with particulate emission from the rail vehicles equipped with a combustion engine drive. Physicochemical properties of the particulate matter and the mechanisms of their emergence are described as well as their consequences exerted on the environment, with special attention paid to their impact on humans. Legal regulations related to their emission are quoted, inclusive of the latest standards (stage V) as well as the requirements relating to the measurement methods of the particulate mass and number of the particles.
PL
Artykuł dotyczy emisji cząstek stałych z pojazdów szynowych, w których źródłem napędu jest silnik spalinowy. Opisano właściwości fizykochemiczne cząstek stałych, mechanizmy ich powstawania oraz zaprezentowano wpływ ich oddziaływania na otoczenie, w tym bezpośrednio na człowieka. Zawarto regulacje prawne dotyczące ich emisji wraz z określeniem najnowszych norm (etap V) oraz wymagania dotyczące metod pomiarowych pomiaru masy i liczby cząstek stałych.
6
Content available remote Exhaust emissions from a EURO 6c compliant PC vehicle in real operating conditions
EN
The current EURO 6c standard has introduced a limit on the number of solid particles for spark ignition engines equal to that for compression ignition engines (6x10e11). To meet the requirements, manufacturers install particulate filters in the exhaust systems of most new engines. The article presents the results of vehicle testing with this solution during the drive carried out in accordance with the RDE procedure. The measurement results, after taking into account the Conformity Factor in relation to the approval limits, confirmed the efficiency of aftertreatment system in terms of both gas and solid components.
PL
Obecna norma EURO 6c wprowadziła limit liczby cząstek stałych dla silników z zapłonem iskrowym równy temu dla silników z zapłonem samoczynnym (6x10e11). By spełnić wymagania, producenci instalują filtry cząstek stałych w układach wylotowych większości nowych silników. W artykule przedstawiono wyniki badań pojazdu z tym rozwiązaniem podczas przejazdu przeprowadzonego zgodnie z procedurą RDE. Wyniki pomiarów po uwzględnieniu współczynnika Conformity Factor w stosunku do limitów homologacyjnych potwierdziły skuteczność oczyszczania spalin zarówno pod względem emisji składników gazowych, jak i cząstek stałych.
EN
Due to the increasing production and development of nanoparticles, it has become necessary to control the exposure to ultrafine particles (aerodynamic diameter < 0.1 μm) when handling nanopaints. The paper deals with the number and mass distribution of particulate matter (PM) in an indoor environment before, during and after the application of paint Protectam FN containing titanium nanoparticles. The size distribution determination was performed by the electrical low-pressure cascade impactor (ELPI+) in the range from 0.006 μm to 9.93 µm. The highest number of particles was observed in the range from 0.006 to 0.0175 μm. The particulate mass concentration ranging from 0.0175 to 0.0307 μm did not represent more than 0.5% of the sum of PM10 during the individual measurements. The particle mass concentration increased in the range of 0.0175 to 0.0307 μm, after application of the coating nanopaint Protectam FN, but it was observed that the total number of particles has decreased. During the days following the application of the nanopaint, the mass concentration in this grain size class was significantly reduced.
PL
W związku z rosnącą produkcją i rozwojem nanocząstek konieczne stało się kontrolowanie ekspozycji na ultradrobne cząstki (średnica aerodynamiczna <0,1 μm) gdy wykorzystuje się farby zawierające nanocząsteczki (nanopaint). Artykuł dotyczy liczby i rozkładu masowego cząstek stałych (PM) w środowisku wewnętrznym przed, w trakcie i po zastosowaniu farby Protectam FN zawierającej nanocząstki tytanu. Określenie rozkładu wielkości przeprowadzono za pomocą elektrycznego impaktora kaskadowego (ELPI +) w zakresie od 0,006 μm do 9,93 μm. Największą liczbę cząstek zaobserwowano w klasie ziarnowej od 0,006 do 0,0175 μm. Udział masowy cząstek w zakresie od 0,0175 do 0,0307 μm nie stanowił więcej niż 0,5% sumy PM10 podczas poszczególnych pomiarów. Stężenie cząstek wzrosło w zakresie od 0,0175 do 0,0307 μm, po nałożeniu powłoki nanopaint Protectam FN, ale zaobserwowano, że całkowita liczba cząstek zmniejszyła się. Z upływem czasu od nałożenia nanopaint, udział tej klasy ziarnowej spadał.
EN
Flexible composites from high performance fibres were developed and targeted to replace the wall of existing rigid ceramic Particulate Filters. The composites are made from E Glass fibre webs of different density in the middle, with standard SiC Ceramic fibres webs in in the outer layers, forming a sandwich structure. Different needling densities were applied to form nonwoven composites, and they were stitched diagonally on the surface at specified intervals with continuous glass fibre filament yarn. In total, nine novel flexible composites were developed and evaluated for their structural, surface, mechanical and thermal properties. Based on the results and statistical analysis, the B2 sample is considered to be taken for further research to develop Particulate Matter (PM) filters.
PL
W pracy opracowano giętkie kompozyty wzmocnione włóknami ceramicznymi i szklanymi do zastosowania w ścianach filtrów cząstek stałych. Kompozyty tworzące strukturę wielowarstwową zostały wykonane ze wstęg z włókna szklanego o różnej gęstości (warstwa wewnętrzna) i włókien ceramicznych (warstwa zewnętrzna). Zastosowano różne gęstości igłowania w celu utworzenia kompozytów włókninowych i zszyto je ukośnie na powierzchni w określonych odstępach za pomocą ciągłej przędzy z włókna szklanego. Opracowano dziewięć nowych giętkich kompozytów i oceniono ich właściwości: strukturalne, powierzchniowe, mechaniczne i termiczne. Na podstawie wyników i analizy statystycznej stwierdzono, że do dalszych badań w celu opracowania filtrów materii cząstek stałych (PM) należy wytypować próbkę B2.
EN
The mass size distribution of five fractions of particulate matter inside most popular types of closed sports facilities before and after athlete training were compared. In all the facilities, the concentrations of particles were higher during the training than before it. Their values depended on the type of flooring and cubic capacity of the rooms. Particle mass size distribution importantly affects the particle deposition rate in the respiratory tract. The results of the work indicate the necessity of further investigating the relations between the physical properties of particles and the effects of inhaling them during training in various sports facilities.
EN
Air pollution is a challenge for municipal authorities. Increased emission of PM10 and PM2.5 particles is particularly noticeable in Poland primarily the autumn and winter period. That is due to the start of the heating season. According to the above data, road transport accounted for approximately 5% of the creation of PM10 particles, ca. 7% of PM2.5 and approximately 32% for NOx. In Poland, suspended particles (PM10 and PM2.5) cause deaths of as many as 45,000 people a year. The issue of smog also affects other European cities. Therefore, it is necessary to undertake concrete efforts in order to reduce vehicle exhaust emissions as much as possible. It is therefore justifiable to reduce the emission of exhaust pollution, particularly NOx, PM, PN by conventional passenger cars powered by compression ignition engines. Emissions by these passenger cars have been reduced systematically. Comparative tests of the above emission of exhaust pollution were conducted on chassis dynamometer of such passenger car in NEDC cycle and in the new WLTC cycle in order to verify the level of emissions from this type of passenger car. Measurements of fuel consumption by that car were also taken. Emission of exhaust pollution and fuel consumption of the this car were also taken in the RDE road test.
PL
Jednym z najgroźniejszych dla zdrowia i życia ludzkiego spalin samochodowych są cząstki stałe. Ich emisja uzależniona jest od architektury silnika, stylu jazdy czy też warunków otoczenia.
EN
The study analyzed the relationship between mineral magnetic properties and particle size in order to determine the suitability of magnetic measurements to serve as particle size proxy for urban top soils samples collected from Jalingo, NE Nigeria. Pearson correlation analyses between mineral magnetic parameters (χlf, χfd%, χARM, SIRM, Soft IRM, ARM/SIRM) and particle size properties (PM2.5, PM10, clay, silt and sand) are reported. Results indicate that each particle size class shows different strength of correlation with magnetic parameters, implying that each particle class contains a proportion of magnetic minerals. For the whole data set (n = 154), χfd%, χARM and ARM/SIRM show significant positive correlation with the fine size fractions (PM2.5, PM10, clay and silt) but negatively correlated with the sand proportion, while χlf, SIRM and Soft IRM exhibit contrasting relationship. Of all the magnetic parameters, the magnetic parameters indicating fine-grained ferrimagnetic minerals (ARM/SIRM and χARM) have the strongest and most significant correlations. The nature of the magneto-particle size relationship is different when examined in terms of land use. The fact that magnetic properties and textural parameters have strong relationship indicates that magnetic methods could be considered a potential particle size proxy in Jalingo. However, since the relationship does not follow predictable and consistent patterns of other studies in top soils and sedimentary settings, it brings to fore the non-universality of the method. Hence, the type of relationship existing between magnetic and particle size properties in an environmental setting must be determined before applying the magnetic method as particle size proxy.
EN
It is not possible to meet the current type approval standards for the exhaust emission from internal combustion engines without the use of exhaust aftertreatment systems. An additional problem is in the increased emissions in real driving conditions compared to the values obtained in type approval tests. The current legislative trends are not limited to just lowering the emission limits for new vehicles, but also actions aimed at reducing the impact of vehicles that are already in operation. One of such actions is known as retrofitting, described as retrofitting older structures with modern exhaust aftertreatment systems, without the need for any changes in the engine design. Research has shown that the emission of toxic compounds from agricultural machinery engines can reach values up to 30 times higher than those of an average passenger vehicle. This problem has been noticed by the legislators and regulations concerning operated non-road machines are successively being introduced. Such restrictions are already present in the Berlin city center for example, where all vehicles operated within the given zone must meet the Stage 3b emission limits. Retrofitting is a multi-stage process. The article discusses the issue of performing this process, starting with NRMM (Non-Road Mobile Machinery) emission measurements, through simulation studies of a virtual model of a particulate filter in CFD software (Computational Fluid Dynamics), to verify its operation in an agricultural tractor, i.e. one of the most numerous vehicle types within the non-road vehicle group in Poland.
PL
Nie jest możliwe spełnienie aktualnych norm homologacji typu dla emisji spalin z silników spalinowych bez stosowania układów oczyszczania spalin. Dodatkowym problemem jest zwiększona emisja w rzeczywistych warunkach jazdy w porównaniu z wartościami uzyskanymi w badaniach homologacyjnych. Obecne tendencje legislacyjne nie ograniczają się tylko do obniżenia limitów emisji dla nowych pojazdów, ale także do działań mających na celu ograniczenie wpływu już eksploatowanych pojazdów. Jednym z takich działań jest modernizacja, opisywana jako modernizacja starszych konstrukcji za pomocą nowoczesnych systemów oczyszczania spalin, bez potrzeby wprowadzania jakichkolwiek zmian w projekcie silnika. Badania wykazały, że emisja szkodliwych związków z silników maszyn rolniczych może osiągnąć wartości do 30 razy wyższe niż w przypadku przeciętnego pojazdu pasażerskiego. Problem ten został zauważony przez ustawodawców i sukcesywnie wprowadzane są regulacje dotyczące eksploatowanych maszyn pozadrogowych. Takie ograniczenia są już obecne na przykład w centrum Berlina, gdzie wszystkie pojazdy eksploatowane w ramach danej strefy muszą spełniać limity emisji Stage 3b. Modernizacja jest procesem wieloetapowym. W artykule opisano problem prowadzenia tego procesu, wychodząc z pomiarów emisji NRMM (Non-Road Mobile Machinery), poprzez badania metodą symulacji wirtualnego modelu filtru cząstek w oprogramowaniu CFD (Computational Fluid Dynamics), w celu sprawdzenia jej działania w ciągniku rolniczym, czyli jeden z najliczniejszych rodzajów pojazdów w grupie pojazdów nieporuszających się po drogach w Polsce.
14
Content available Engine-generated solid particles - a case study
EN
Current ecological trends and resulting legislation like European emissions standards Euro 6d or Best Available Techniques are setting new challenges in the field of environmental protection. Since the problem of emissions of particulate matter from diesel engines was solved by the application of diesel particulate filters (DPFs or FAPs) and due to the global dominance of gasoline fuelled passenger cars, particular concern has been focused on improvement of emissions performance of gasoline vehicles, including hybrids, as well as heavy-duty and non-road vehicles. This paper presents the results of preliminary studies on the chemical and physical properties of gasoline engine-generated particles, including nanoparticles. SEM images were presented which allowed identification of the character of particulate matter and estimates of the dimensions of particles. Moreover, the particles were found to be composed of different elements, including Cu, Si, Na, Ca, Zn and P, pointing to the origination of these particles from the pistons and lubricant additives.
EN
The article presents results of empirical survey of the immission of specific size fractions of particulate matter as well as carbon monoxide and nitrogen oxides in the street canyon area in Warsaw in a summer month. The data characterizing the weather conditions and motor vehicle traffic intensity, collected during the survey, were also examined. The data subjected to the analysis included measurement results obtained from the “Warszawa-Komunikacyjna” Air Quality Monitoring Station in Warsaw at Aleja Niepodległości 227/233 and results of measurements carried out at the same place by PIMOT with the use of a TSI dust meter. The immission of the PM10, PM2.5, and PM1 particulate matter fractions was examined. It was found that automotive sources exerted a marked impact on the immission of various particulate matter size fractions, especially fine dusts. The correlational interdependence between the immission of particulate matter PM10 and the immission of nitrogen dioxide and carbon monoxide was also studied, based on results of measurements carried out at the Air Quality Monitoring Station. The correlation was found to be weak, probably because of the measurement method used. The correlational examination of the immission of individual particulate matter size fractions, based on measurement results obtained with using a dust meter, showed the correlation to be very strong. In general, pollutant emission from motor vehicles was found to have a considerable impact on the particulate matter immission in the street canyon area, especially on the immission of fine dust fractions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych imisji frakcji wymiarowych pyłów oraz tlenku węgla i tlenków azotu w okolicach kanionu ulicznego w Warszawie w miesiącu letnim. Badano również wyniki charakteryzujące warunki atmosferyczne oraz natężenie ruchu samochodów. Do analizy wykorzystano wyniki badań, wykonywanych na stacji nadzorowania jakości powietrza Warszawa-Komunikacyjna przy Al. Niepodległości 227/233, oraz przeprowadzanych przy użyciu pyłomierza firmy TSI. Badano imisję frakcji wymiarowych cząstek stałych: PM10, PM2.5 i PM1. Stwierdzono wyraźny wpływ źródeł motoryzacyjnych na imisję frakcji wymiarowych pyłów, szczególnie pyłów drobnych. Badano również zależność korelacyjną imisji zanieczyszczeń cząstek stałych PM10 oraz dwutlenku azotu i tlenku węgla – na podstawie wyników badań na stacji nadzorowania jakości powietrza. Stwierdzono słabą korelację, co wynikało prawdopodobnie z zastosowanej metodyki pomiarów. Badania korelacyjne imisji frakcji wymiarowych cząstek stałych, wykonane na podstawie wyników badań wykonanych przy użyciu pyłomierza, wykazały bardzo silną korelację. Ogólnie stwierdzono istotny wpływ emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych na imisję cząstek stałych w kanionie ulicznym, szczególnie na imisje drobnych frakcji wymiarowych pyłów.
EN
The agglomeration process produces solid porous agglomerates, which represent the basic component of blast furnace charge. Agglomeration of iron ore materials represents one of the methods of iron ore preparation. This process takes place in the gas-liquid-solid phase system, where the gaseous phase ensures the course of decisive processes (fuel burning, heat transfer, oxidation and reduction processes), while the liquid phase is generated by melting of the fine-grained iron ore particles and alkali materials. The aim of our experiments was to analyse the effect of selected parameters of sintering on the formation of gaseous and particulate matter pollutants with regard to the agglomerate quality. On the basis of the theoretical knowledge the effect of the sucked air under-pressure and humidity of the agglomeration mixture, the regulation of which can contribute to the reduction of environmental burden of emissions; was examined under laboratory conditions. The research included seven sintering procedures, the diversity of which was ensured by the change of technological parameters of the agglomeration process. Pollutant concentrations were recorded by combustion product analysers; the agglomerate quality was monitored by tests.
PL
Podczas proces spiekania wytwarzane są stałe, porowate aglomeraty, które stanowią podstawowy składnik naboju do wielkiego pieca. Spiekanie materiałów rud żelaza jest jedną z metod ich przygotowania. Proces ten odbywa się w układzie faz gazowo-ciekłego w fazie stałej, gdzie faza gazowa zapewnia przebieg procesów decyzyjnych (spalanie paliw, procesy wymiany ciepła, utlenianie i redukcja), podczas gdy fazę ciekłą wytwarza się przez stopienie drobnoziarnistego żelaza zawartego w cząstkach rudy i materiałów alkalicznych. Celem naszych eksperymentów było zbadanie wpływu wybranych parametrów spiekania na tworzenie zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych w odniesieniu do jakości spieków. Na podstawie badań literaturowych ustalono wpływ podciśnienia i wilgotności powietrza ssącego mieszanki spiekalniczej, którego regulacja może przyczynić się do zmniejszenia obciążenia środowiska; przeprowadzono badania w warunkach laboratoryjnych. Badania obejmowały siedem wariantów procesów spiekania poprzez zmianę parametrów technologicznych procesu spiekania. Stężenia zanieczyszczeń gazowych rejestrowano za pomocą analizatorów produktów spalania; jakość spieków oceniano testami.
EN
An attempt has been made to clarify the effect of wide-ranging control of the exhaust gas recirculation system on the cylinder pressure and ecological engine performance. This publication contains the results of tests performed on the CI (compression ignition) engine of the off-road vehicle mounted on the test bench. The study was based on advanced EGR control with a proportional valve and a very efficient exhaust gases cooling system. Analysis of the test results is based on the cylinder pressure and the concentration of NOx and PM components at exhaust gases. The study included the influence of the exhaust gas recirculation system control on parameters such as differential pressure, MBF, and relative NOx and PM emissions. As demonstrated by the analysis conducted, the EGR valve control method and the exhaust gas cooling intensity significantly affect the cylinder pressure and its ecological performance.
EN
Bag-house dust collectors are commonly used in the industry for removing solid particles from dust laden gas. Bag house filter media need to be periodically cleaned in order to remove accumulated particles from the filter surface. Pulse jet cleaning is the most common cleaning method but produces noise increment of about 30-40 dB, which is its major disadvantage. The present study reports on a new type of combined wet scrubber-Venturi scrubber in the shape of a cyclone. The proposed design eliminates the noise associated with the pulse jet filter-cleaning process and filter bag replacement costs. The experimental results were demonstrated with high efficiency in the design.
PL
W artykule zaprezentowano charakterystykę wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych emitowanych podczas spalania biopaliw transportowych. Do eksperymentów wybrano samochód osobowy wyposażony w silnik wysokoprężny, spełniający wymagania Euro 5. Pojazd zasilano biopaliwem zawierającym mieszanki FAME oraz HVO. Otrzymane wyniki porównywano do wartości otrzymanych dla handlowego oleju napędowego.
EN
The polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) emitted during the combustion of the biofuels used in transport have been characterized. The experiments were carried out on a motor car with a diesel engine, meeting the Euro 5 standard requirements. The vehicle was powered with biofuel blends containing fatty acid methyl ester (FAME) and hydrogenated vegetable oil (HVO). The test results were compared with the corresponding values obtained for the commercial diesel oil.
PL
W niniejszym artykule zestawiono emisję: tlenków azotu, węglowodorów, tlenku węgla i cząstek stałych dla różnych środków transportu. W zestawieniu uwzględniono transport: drogowy, kolejowy i lotniczy. Do analizy użyto danych dostępnych w literaturze. Przedstawiono je oddzielnie dla każdego z ww. rodzajów transportu. W celu ułatwienia porównania środków pasażerskiego i towarowego transportu drogowego zestawiono dane dotyczące emisji przypadającej na jednostkę drogi. Ponadto, zaprezentowano dane dotyczące emisji na jednostkę pracy przewozowej, która umożliwia porównanie transportu drogowego z kolejowym i lotniczym. Porównanie to umożliwiło określenie różnic występujących pomiędzy poszczególnymi rodzajami transportu. W transporcie lotniczym zaobserwowano istotny wpływ odległości pokonywanej w trakcie lotu na emisję. W przypadku lotów w kierunku zbliżonym do równoleżnikowego istotne jest także, czy odbywa się on zgodnie z ruchem Ziemi czy przeciwnie do niego.
EN
This article presents data that concerns emission of nitrogen oxides, hydrocarbons, carbon monoxide and particles by different transport means. The road, rail and air transport were taken into account. The data published in references were analysed. To compare freight and passenger road transport emission expressed in grams per kilometre was presented. The emission in mg per passenger-kilometre enabled comparison of cars trains and planes in terms of air pollutant discharge. The data comparison revealed significant differences between transport modes. For aviation significant influence of flight distance on emission was observed. For flights running evenly with a parallel of latitude also the direction – according or opposite to the Earth rotation is significant.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.