Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric power industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The power industry is one of the basic components of Ukraine’s economy, the effectiveness of which contributes to the state progress. The basis of the power industry is the electric power industry, which uses coal as primary power source. About 30% of the total electric power is produced on coal-fired power plants in Ukraine. Such amount of electric power generation requires efficient combustion of fossil fuel, i.e. coal. The coal entering a boiler furnace undergoes appropriate preliminary preparation. The fuel is dried and ground in drum ball mills, after which it is fed into the dust hopper, and then in the boiler through the burners. The efficiency of combustion depends on the quality of the prepared coal dust in drum ball mills, the performance of which deteriorates in the process of operation because of the need to periodically check and adjust the work of the mills. One of the key operating parameters of a drum ball mill is the drum armor wear and ball charge of a drum, which affect the performance and specific electric power consumption for dust preparation. During the mill operation, the ball charge is maintained at a constant maximum level by the periodic addition of balls to the drum, which provides the best possible performance with satisfactory quality of the finished dust.
PL
Przedstawiono historię Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. we Wrocławiu oraz realizowane prace badawcze w okresie 65-lecia.
EN
Presented is briefly the history of the Institute of Power Systems Automation in Wrocław and major research works conducted there during 65 years of its activity.
PL
Opisano proces opracowywania, cechy charakterystyczne i elementy rozwoju systemu automatyki MASTER, jako jedynego polskiego systemu automatyki, służącego kontroli, sterowaniu i wizualizacji urządzeń wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.
EN
Described is the process of elaboration, characteristic features and development elements of MASTER Automation System as the only Polish automation system dedicated for control, operation and visualization of installations used for generation, transmission and distribution of electric energy.
EN
The article presents a methodology for assessing external cost in the energy industry. This requires a quantification of externalities and valuation of losses and damage to the natural environment using indirect methods based on attempts to assign market value to losses, costs of substitutes to endangered or damaged environmental goods as well as restoration, prevention, compensation and opportunity costs.
PL
Treścią opracowania jest przedstawienie metodyki określania kosztów zewnętrznych w przemyśle energetycznym. Wymaga to kwantyfikacji efektów zewnętrznych i wyceny wartości strat w środowisku naturalnym za pomocą metod pośrednich bazujących na próbie wyceny rynkowej strat, koszcie substytutów zagrożonych lub utraconych dóbr, koszcie odtworzenia, prewencji, kompensacji lub określeniu utraconych możliwości.
PL
Przedstawiono wyniki badań zmęczeniowych bimetalu stal-tytan platerowanego metodą wybuchową. Badaniu poddano próbki wykonane z bimetalu będącego połączeniem stali S355J2 z tytanem SB 265 G1, który był materiałem nakładanym w procesie platerowania. Z badań wynika, iż trwałość zmęczeniowa próbek wykonanych z materiału rodzimego, pozyskanego z plateru, jest mniejsza od trwałości próbek bimetalu tytan-stal.
EN
The paper presents fatigue tests results of bimetal steel-clad titanium explosively welded. The study involved a sample made of bimetal which is a combination of steel S355J2 with titanium SB 265 G1, which was imposed in the process of material cladding.
PL
Zestawiono i przeanalizowano dane dotyczące produkcji i zużycia energii elektrycznej w pierwszej połowie 2011 roku w polskim podsektorze elektroenergetycznym. Zwrócono uwagę na wyniki finansowe w firmach sektora, a także udział w produkcji elektrowni na węglu kamiennym, brunatnym oraz zużywających OZE. Oceniono także krytycznie spodziewane decyzje UE odnośnie do ograniczeń emisji CO2 do 2050 r. i ich negatywny wpływ na całą gospodarkę polską.
EN
Compiled and analysed are data concerning production and consumption of electric energy in the first half of 2011 in the Polish power sub-sector. Attention is paid to financial results in firms belonging to this sector as well as the participation in electricity production of electric power stations fired by hard coal, lignite or utilizing renewable energy sources. Critically assessed are the expected EU decisions concerning limits on CO2 emissions until the year 2050 and their negative impact on the whole of Polish economy.
8
Content available remote Expert systems of the technical diagnostics in power plants
EN
The paper concerns expert systems applied in the technical diagnostics in power plant devices. In the first section, the systems for the technical diagnostics of power plant devices, especially for vibroacoustic diagnostics, are reviewed. Then, a theory of expert systems, as one of the branches of artificial intelligence, applied in particular in diagnostic systems, is briefly presented. A skeleton expert system named EKSPERT, worked out and programmed by the author, is described. The inference process in this system is illustrated by an example of the diagnostics of the damage to a MKM33 coal mill, working in a 200 MW power unit. Conclusions and recommendations, which can be related to other applications of expert systems in the electric power industry, are formulated.
PL
Artykuł poświęcony jest systemom eksperckim w zastosowaniu do diagnostyki technicznej urządzeń w elektrowniach. Na wstępie przedstawiono w sposób przeglądowy problematykę diagnostyki technicznej urządzeń w elektrowniach, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki wibroakustycznej. W kolejności zwięźle przedstawiono teorię systemów eksperckich, jako jednego z kierunków sztucznej inteligencji, stosowalnego w szczególności w systemach diagnostycznych. Opisano system ekspercki szkieletowy nowej generacji o nazwie EKSPERT, opracowany przez Autora artykułu. Proces wnioskowania w tym systemie zilustrowano przykładem diagnostyki uszkodzeń młyna węglowego MKM 33, pracującego w bloku energetycznym 200 MW. Sformułowano wnioski i zalecenia odnośnie do innych jeszcze zastosowań systemów eksperckich w elektroenergetyce.
PL
Inwestowanie w rozwój systemu elektroenergetycznego bez gwarancji rządowych i kontraktów długoterminowych, zapewniających obsługę kosztów finansowych inwestycji jest obarczone stosunkowo dużym ryzykiem. Uwzględnienie ryzyka w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nabiera zatem w warunkach rynkowych szczególnego znaczenia. W artykule krótko przedstawiono pośrednie metody uwzględnienia ryzyka w planowaniu rozwoju i modernizacji sieci przesyłowej oraz przedstawiono wybrane wyniki analizy ryzyka i sformułowano ogólne wnioski.
EN
Investing in power system development without government guaranty and longtime contracts, which provide investment financial cost handling, is charged by relatively big risk. Taking risk considering transmission planning process, gains special importance in the market conditions. In the paper the indirect risk methods are shortly presented in development and modernization planning of transmission grid, and selected results of risk evaluation and general conclusions are also described.
PL
Do niedawna polska elektroenergetyka uchodziła za dobrą średnią energetykę w Europie. Niestety obecnie jej podstawowe wskaźniki znacznie się różnią, i to na niekorzyść, od analogicznych wskaźników średnio ważonych wyznaczonych dla elektroenergetyki Unii Europejskiej. Nie jest to dobra sytuacja, w czasie gdy Polska wstępuje do Unii Europejskiej, bowiem ogranicza to możliwości konkurencyjne polskich przedsiębiorstw energetycznych.
EN
Until quite recently Polish electric power industry was regarded as representing a good medium level in Europe. Unfortunately, at present its basic indicators unfavourably differ from analogical mean weight indicators defined for the electric power industries of the European Union. It is not a good situation at the time when Poland intends to join the European Union, because it limits competition possibilities of the Polish power industry companies.
PL
Krzywe uczenia wnoszą do dyskusji o rozwoju sektora zaopatrzenia w energię elektryczną element racjonalizacji wyboru w oparciu o historię postępu technik generacyjnych. Wykorzystanie tego narzędzia w strategicznym planowaniu rozwoju elektroenergetyki nadaje decyzjom politycznym walor obiektywizmu.
EN
The learning curves contribute a rational element in the discuss about progress of electric power industry. This curves take into account the history of the development of this industry. The application of such tool in strategic planning of investments benefits in rationality of decisions.
PL
ZPBE Energopomiar Sp. z o.o. prowadzi m.in. prace związane z certyfikacją wyrobów przewidzianych do instalowania w energetyce. Jest to certyfikacja dobrowolna, dla której określono zasady postępowania obejmujące stawiane wymagania i kryteria oceny jakości, będące podstawą wydawania certyfikatów przydatności urządzeń i aparatury dla energetyki.
EN
Energopomiar carries out works connected with the certification of products envisaged for the electrical power industry. This is a voluntary certification. For this there are defined principles of proceeding, including requirements and criteria of quality verification as a base for issuing certificates of usefulness for equipment and switchgear to be installed in the electrical power industry.
PL
Przedstawiono zarys historyczny procesu reformowania elektroenergetyki w różnych krajach świata. Omówiono zachodzące zmiany polityki energetycznej jako elementu globalizacji. Zwrócono uwagę na kształtowanie się przedsiębiorstw nowego typu, jakimi są firmy multienergetyczne i infrastrukturalne. Autor przestrzega przed możliwością przeniesienia dotychczasowych składników nieefektywności starego monopolu przez operatorów systemu mnożących różnorakie usługi systemowe czy też tzw. stranded costs, albo koszty niepotrzebnych mocy w elektrowniach tworzących rezerwy ponad margines mocy wymagany normatywnie. Wyraża także pogląd o nieuchronności utraty tożsamości elektroenergetyki.
EN
There is presented an outline of reform process of electric power industry in various countries of the world. Changes of the power policy as an element of globalisation are discussed. An attention is paid to creation of a new type companies - multi-power and infra-struktural ones. The author warns of possibility to transfer present components of inefficiency of old monopoly by system operators multiplying various system services, as well as stranded costs or costs of not needed megawatts in power stations creating power reserves above required standard reserve margin. He expresses a view on inevitability of loss of identity by the power industry.
PL
Omówiono podstawowe struktury rynku energii elektrycznej i zwrócono uwagę na rolę strategii zarządzania ryzykiem na tym rynku. Podano przykłady strategii zabezpieczających (hedging) z użyciem kontraktów futures i opcji na kupno lub sprzedaż energii elektryczne], występujących na gieldzie Chicago Board of Trade (CBOT).
EN
Basic structures of the electric energy market are discussed and a role of hedging strategies in risk management is pointed out. Examples of hedging strategies using future and option contracts existing in Chicago Board of Trade (CBOT) are considered.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.