Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 254

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo i higiena pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
1
Content available remote Zasady BHP i PPOŻ podczas eksploatacji stacji regazyfikacji LNG
PL
Technologia skraplania gazu ziemnego w ostatnich latach rozwija się na świecie w sposób dynamiczny, gdyż jest jednym ze sposobów dywersyfikacji zaopatrzenia w gaz ziemny, pozwalającym na uniezależnienie się od jednego dostawcy gazu. W artykule szczegółowo omówiono podstawowe zagrożenia oraz zasady bezpieczeństwa w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia na stacji regazyfikacji LNG, z uwzględnieniem ochrony przeciwpożarowej. Podano ponadto korzyści ze stosowania w gazownictwie technologii LNG. We wnioskach zaproponowano zmiany w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
EN
The technology of liquefying natural gas in recent years has been developing dynamically in the world, as it is one of the ways to diversify the supply of natural gas, allowing it to become independent from one gas supplier. The article discusses in detail the basic threats and safety principles to eliminate or reduce the threat at the LNG regasification station, including fire protection. The benefits of using LNG technology in the gas industry are also given. The proposals proposed changes to the current Regulation of the Minister of Industry on technical conditions to be met by gas networks and their location.
EN
In enterprises, accidents happen mainly due to improper and dangerous behavior of employees. The approach called Behavioral Safety (BBS) assumes that the most effective attempts to modify dangerous employee behavior are based on influencing people abuse. As a consequence, change in behavior leads to a change in the way of thinking and attitude. In the other words, as a result of using behavioral methods for a long time, employees create a safe attitude that in the future translates into further safe behavior. Mutual control of employees during work is not accepted in Poland and positively perceived by participants of the work process. It is difficult to change the mentality and habits of people. Increasingly, employee behavior control systems are implemented in medium and large enterprises. Shaping a positive attitude of the employee to such systems and methods is a long and time-consuming work that lies with the employer and OSH supervisor. Presented studies have shown that a fairly large pro-portion of employees do not understand the positive effects of using behavioral safety methods. There is a great need to shape awareness of safe behaviors among Polish employees using behavioral safety, i.e. safety based on mutual observation of behaviors. This paper contains the results of the first stage of the study aimed at modifying undesirable behavior among employees using the implemented BBS system.
EN
The purpose of this article was to identify occupational hazards at the laser cutter operator's workplace and to assess occupational risk. The article also indicates the basic requirements for the analyzed workplace. Research methods included: observation of the workplace (using a checklist), interviews with the employer, selected employees and a health and safety specialist, as well as analysis of the company's internal documents. The occupational risk assessment carried out at work using the Risk Score method showed that there are many different risk factors for accidents or diseases related to the work performed at the position of the laser cutter operator. However, thanks to the preventive measures applied, they are in the analyzed workplace at an acceptable (acceptable) level.
EN
The operation of various types of machinery and equipment constituting a material work environment exposes employees to many different hazards (especially mechanical hazards). According to the Polish law, the basic duty of both machine manufacturers and employers is to limit the level of these hazards and to provide employees with broadly understood safety. The article presents the basic issues related to the technical safety of laser cutter operators on the example of a selected industrial plant. Technical and organizational solutions used to reduce the level of risk associated with the use of the selected machine were assessed.
EN
The mining industry in Serbia has an important place in the country's economic development. Bearing in mind that the number of injuries that occur in the mining industry is unacceptably high, occupational safety and health is a challenge that existing and future mines will have to deal with. Studying injuries in mining, it was noticed that injuries requiring an absence from work for more than three days (especially fatal ones) are diametrically different in relation to the cause and manner of events related to injuries for which an absence from work is not necessary. In this research, authors focused on injuries that were characterized as ones requiring an absence from work. The statistical analysis of work-related injuries in mining is presented, as well as analysis of the direct causes of injuries, which are described as unsafe conduct of employees, unsafe conduct of company's management and/or unsafe working environment. In relation to classification of causes of injuries, a recommendation on what needs to be changed in order to remedy this situation in Serbia is given.
PL
Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych już weszły w życie. Przyniosły m.in. konieczność wprowadzenia nowej książki operatora.
PL
Omówiono skutki zdrowotne zawodowego narażenia pracowników zatrudnionych przy procesach galwanicznych na nikiel, kadm i chrom. Przedstawiono obowiązki pracodawcy związane z ochroną zdrowia osób narażonych, jak również propozycje działań profilaktycznych.
EN
A review, with 73 refs., of the health effects of occupational exposure to Ni, Cd and Cr of workers employed in galvanic processes. The obligations imposed on employers related to the protection of the health of workers in relation to their exposure to chem. substances and suggestions of preventive measures were presented.
PL
Obecnie nie tylko w urzędach trwa przekładanie wielu zaplanowanych, ważnych wydarzeń, spotkań czy imprez, co bezsprzecznie odbije się na stanie gminnych finansów. Również w wielu obszarach gospodarki komunalnej nastąpiło wiele zmian, które wyraźnie odczuwają wszyscy mieszkańcy.
9
Content available remote Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia przy prowadzeniu robót rozbiórkowych
PL
Rozbiórki zwykle dotyczą obiektów starych, zagrażających bezpieczeństwu bądź zaniedbanych. Koszt renowacji budynku przewyższa niekiedy koszty wyburzenia lub jego demontażu. Prace tego typu wymagają zarówno odpowiednich pozwoleń, jak i umiejętności oraz specjalistycznego przygotowania czy wyposażenia pracowników. Nie wszystko może wykonać maszyna, ale też nie każde miejsce jest w pełni bezpieczne dla człowieka. Metody, które wykorzystywane są w pracach rozbiórkowych, można dostosowywać do stanu obiektu przeznaczonego na rozbiórkę.
EN
What is usually demolished are old or neglected structures, which can be dangerous. Sometimes, it can cost more to renovate the building than to demolish it or strip it out. Such work requires both special permits and skills, and specialist qualifications and equipment. Not everything can be done by machines, and not all places are completely safe for people. Demolition methods can be adjusted to the condition of the building to be demolished.
EN
Purpose: Studying urgent problems in the OSH management field in the in European countries to create effective information and analytical support for the OSH management system. Design/methodology/approach: An analytical review of open sources, a comparative analysis of the legislative framework of different countries and logical conclusions based on existing opportunities at the current stage of development of the country were used to study current problems in the field of labour protection management and find ways to create effective information and analytical support. Improved IS "Vizit" was tested for 2018-2019: to identify undeclared labour, the dynamics of various types of labour violations has been studied; to predict the load of inspectors, the quarterly dynamics of inspection actions was studied; the accumulated statistics were processed using multiple regressions; for 22 enterprises, employees of all levels were remotely trained in labour protection issues. Findings: Information and analytical support for the OSH management system has been developed. On the basis of indirect signs it allows to identify undeclared work cases, to predict the labour inspectors’ inspection activities by quarters, to provide effective distance learning of enterprise employees and labour inspectors. The distance learning system for labour protection was tested at 22 enterprises: the head of the enterprise, the heads of departments and employees of the enterprise passed the training. Since 2018 (start to use of this information and analytical support), the dynamics of inspection actions and various types of labour violations have been monitored. Research limitations/implications: Information and analytical support was tested on the example of Ukrainian labour legislation. However, it can be adapted to the legislation of another country. Practical implications: The proposed information and analytical support using indirect evidences provides an opportunity to identify undeclared work and that significantly reduces the inspection visits number in order to monitor and detect violations of the law; makes it possible to predict the inspection activities and the workload of labour inspectors; contributes to the organizations managers and employees’ effective training, and the inspectors training remotely (and therefore is less costly). Originality/value: A non-standard approach to the identification of undeclared work on indirect grounds using information and analytical support for the OSH management system is proposed.
PL
Elektromagnetyczne zagrożenia zawodowe podczas zabiegów z użyciem diatermii chirurgicznych (DCH) determinowane są m.in. stanem zdrowia pacjenta, wyposażeniem i organizacją przestrzenną sali operacyjnej oraz organizacją pracy zespołu zabiegowego. W artykule przeanalizowano ten problem z wykorzystaniem parametrów charakteryzujących takie zagrożenia zgodnie z wymaganiami prawa pracy (tj. parametrów pola elektromagnetycznego w otoczeniu DCH oraz miar skutków jego oddziaływania na ludzi – współczynnika SAR i natężenia indukowanego w organizmie pola elektrycznego E-ind). Wykorzystano wyniki zaawansowanych symulacji komputerowych, dotyczących modeli scenariuszy narażenia różnych (1-10-osobowych) zespołów zabiegowych (z jednobryłowymi, jednorodnymi modelami ciała człowieka). Przy niedostatecznej izolacji elektrycznej operatora DCH i innych osób przebywających przy pacjencie, skutki oddziaływania na nie pola elektromagnetycznego są do 10-krotnie większe i mają inny rozkład przestrzenny niż w modelach izolowanych od podłoża. Porównywalnie do operatora mogą być narażone również inne osoby (przebywające obok operatora i po przeciwnej stronie pacjenta). Również rozkład przestrzenny narażenia pacjenta jest silnie uzależniony od liczebności i miejsca przebywania zespołu zabiegowego, co może być istotne np. podczas operowania użytkowników implantów medycznych. Planowane są szersze badania symulacyjne skutków narażenia zespołów zabiegowych na pole elektromagnetyczne emitowane przez DCH (SAR i E-ind). Dotychczas ze względu na trudności techniczne takiego modelowania komputerowego były one rozpoznane w stopniu niewystarczającym do pełnej realizacji wymagań prawa pracy.
EN
Occupational electromagnetic hazards during the medical use of surgical diathermy (DCH) are determined, among others, by the patient’s health, equipment and spatial organization of the treatment room, and organization of the work of the treatment team. The article analyses this problem with the use of parameters characterizing such hazards in accordance with the requirements of the labour law (i.e. the parameters of the electromagnetic field in the proximity to DCH and metrics of its impact on humans - the SAR coefficient and the strength of electric field induced in the body E-ind). There were used the results of advanced computer simulations, considering models of exposure scenarios of various (1-10 people) treatment teams (with single block, homogeneous models of the human body). With insufficient electrical insulation of the DCH operator and other people present in proximity to the patient, the effects of electromagnetic field influence on them are up to 10 times stronger and have a different spatial distribution than in the models insulated from the ground. The other people may be exposed comparable to the operator (when staying next to the operator and on the opposite side of the patient). Also, the spatial distribution of patient exposure is strongly dependent on the size and location of the treatment team, which may be important, for example, when treatment of users of medical implant. Broader simulation studies of the effects of exposure of treatment teams to the electromagnetic field emitted by DCH (SAR and E-ind) are planned. So far due to the technical difficulties of the computer modelling required in them, they were insufficiently recognized to fully meet the requirements of labour law.
12
Content available Nowa metoda oceny ryzyka zawodowego - risk analysis
PL
Artykuł przedstawia nową metodę oceny ryzyka zawodowego Risk Analysis. Pierwsza część artykułu to wprowadzenie, które informuje o istocie oceny ryzyka zawodowego oraz porusza problem braku parametru opisującego wpływ zachowania człowieka na poziom ryzyka zawodowego w istniejących metodach Przedstawione informacje statystyczne potwierdzają jak istotny wpływ ma zachowanie człowieka na wystąpienie wypadku przy pracy. Drugi rozdział został poświęcony wyłącznie tematyce oceny ryzyka zawodowego. Rozdział trzeci zawiera główną cześć artykułu, czyli przedstawienie autorskiej metody oceny ryzyka zawodowego, która składa się z indywidualnie opracowanego wzoru oraz parametrów. Artykuł przedstawia metodę Risk Analysis, a także jej cechy, które wyróżniają ją na tle innych metod. Metoda cechuje się dokładnością, funkcjonalnością, a także nowatorskim podejściem do tematyki oceny ryzyka zawodowego.
EN
The article presents a new method of risk assessment Risk Analysis. The first part of the article is an introduction that informs about the essence of risk assessment and addresses the lack of a parameter describing the impact of human behaviour on occupational risk in existing methods of risk assessment. The statistical information presented confirms the significant impact of human behaviour on the occurrence of an accident at work. The second chapter is devoted exclusively to the subject of risk assessment. The third chapter contains the main part of the article, i.e. the presentation of the author's own risk assessment method, which consists of an individually developed formula and parameters. The article presents the Risk Analysis method, as well as its features, which distinguish it from other methods. The method is characterized by accuracy, functionality, and an innovative approach to the subject of professional risk assessment.
PL
Zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa należy interpretować i stosować w taki sposób, aby uwzględnić aktualny stan wiedzy i obecnie stosowane praktyki w momencie projektowania i wytwarzania, jak również względy techniczne i ekonomiczne zgodne z wysokim poziomem ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI), które dostarcza pracodawca, muszą być dopasowane, aby w przewidywanych warunkach użytkowania, do jakiego są przeznaczone, użytkownik mógł normalnie wykonywać czynności związane z zagrożeniem, korzystając jednocześnie z odpowiedniej ochrony na najwyższym możliwym poziomie.
PL
W związku z epidemią COVID-19, w zakładach pracy, poza występującymi dotychczas zagrożeniami, pojawiło się nowe zagrożenie powodowane przez koronawirusa SARS-CoV-2. Na pracodawcach oraz przedsiębiorcach spoczywa więc obowiązek podjęcia działań zmierzających do ograniczenia ryzyka związanego z narażeniem na ten czynnik biologiczny.
PL
W artykule opisano wyniki badań doświadczalnych wytrzymałości okularów ochronnych w aspekcie zapewnienia ochrony wzroku w sytuacjach wypadkowych. Uzyskano zaskakujące wyniki potwierdzające wysoką skuteczność i sensowność stosowania tego środka ochronnego. Lepiej według uzyskanych wyników chronią oczywiście gogle, ale otwarte okulary ochronne również w wielu sytuacjach mogą uchronić przed urazem lub utratą oka. Głównym wnioskiem jest to, że nie należy bagatelizować stosowania środków ochrony wzroku.
16
Content available remote Zasoby informacyjne o tematyce bhp dostępne online
PL
Wraz z rozwojem Internetu rosną dostępne online zasoby in formacyjne z zakresu bhp. Dotyczy to publikacji i materiałów informacyjnych tworzonych współcześnie, w wersji elektronicznej, jak również wydawnictw archiwalnych, poddanych digitalizacji. Coraz szerzej udostępniana jest także informacja o zasobach informacyjnych tworzonych przez instytucje i organizacje powiązane z tematyką bezpieczeństwa pracy.
17
Content available remote Uregulowania prawne w zakresie bhp na morskich statkach handlowych
PL
Artykuł upamiętnia 40. rocznicę wydania i wejścia w życie rozporządzenia Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z 25 czerwca 1979 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na morskich statkach handlowych. Akt ten, nigdy dotąd nie zmieniany, stanowi nie tylko przykład wzorowej, kompletnej i kompetentnej legislacji, ale budzi również uznanie znakomitym ujęciem prawnej, technicznej i organizacyjnej strony bhp na statku morskim. Abstrahując od ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, autor omawia również kompetencje kapitana statku w zakresie bhp obecne w innych powszechnie obowiązujących źródłach prawa.
EN
The article commemorates the 40th anniversary of issue and entry into force of the ordinance of the Minister of Foreign Trade and Shipping on safety and hygiene of work at the sea-going merchant vessels of June 25,1979. This act, yet to be ever amended, is an example of the complete and competent legislation, as well as arouses appreciation by its illustrious embrace of legal, technical and organizational sides of safety and hygiene of work at a sea-going vessel. Abstracting from the law on work at sea of August 5,2015, the author discusses also the competences of a shipmaster in the sphere of occupational safety that are present in other sources of universally binding law.
PL
Przedstawiono wpływ coraz bardziej powszechnej techniki prac pod napięciem na jakość energii elektrycznej, zwłaszcza eliminującą wyłączenia urządzeń elektrycznych do prac planowych w zakresie diagnostyki, eksploatacji, remontów, modernizacji. Przedstawiono stan wdrożenia techniki PPN w największych polskich koncernach oraz perspektywy dalszej poprawy jakości wynikające z poszerzania zakresu technologicznego i technicznego pozwalającego na unikanie wyłączeń i poprawę ciągłości zasilania.
EN
The impact of an increasingly common technique of live works on the quality of electricity, especially eliminating electrical equipment shutdowns for planned works in the field of diagnostics, operation, repairs and modernization, was presented.
EN
In pointing out the sources of success of contemporary enterprises, increasing importance is attached to people and their work, in particular, to safe and healthy working conditions. It is also emphasized that in order to improve occupational safety and health in an enterprise, it is necessary to use appropriate organizational methods to encourage the involvement of employees in these activities. The paper discusses the use of the assumptions of gamification as a tool for increasing employee involvement in raising the level of OSH in the enterprise. The study was aimed at interpreting and critically assessing the previous scientific output devoted to the analysed issues. Within the framework of presentation of case studies of enterprises, critical analysis (including analysis mainly in terms of showing the relationship between shaping occupational safety and health and the use of gamification) concerned the case of an enterprise operating in Poland in which activities for the improvement of working conditions conducive to raising the level of occupational safety and health were conducted on the assumptions of gamification.
PL
W niniejszym artykule szczegółowo przedstawiono sytuację związaną z wypadkami przy pracy na przykładzie wybranego przewoźnika kolejowego o ugruntowanej i stabilnej pozycji lidera. Dokonano analizy działań podejmowanych przez pracowników służby bhp dla zapewnienia bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie. Rozłożenie na czynniki pierwsze sytuacji wypadkowej, poparte różnorodnymi zestawieniami, pozwoliło odzwierciedlić realizm warunków bhp panujących w firmie. W części końcowej opracowania autor przedstawia obiektywne wnioski wynikające z wieloletniej obserwacji warunków pracy w tejże firmie.
EN
This article presents in detail the situation related to accidents at work on the example of a selected railway carrier with an established and stable leadership position. An analysis was made of the activities undertaken by OSH employees to ensure safe work in the enterprise. Detailed analysis of the accident situation, supported by various combinations, reflected the realism of occupational health and safety conditions prevailing in the company. In the final part of this study, the author presents objective conclusions resulting from long-term observation of working conditions in that company.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.