Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  amplituda drgań
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote ANSYS code applied to investigate the dynamics of composite sandwich beams
EN
A numerical analysis of the effect of temperature on the dynamics of the sandwich beam model with a viscoelastic core is presented. The beam under analysis was described with a standard rheological model. This solution allows one to study the effect of temperature on material strength properties. Calculations were performed with the Finite ElementMethod in the ANSYS software. The analysis of the results of the numerical calculations showed a significant influence of temperature on the strength properties of the model under test. The analysis confirmed damping properties of viscoelastic materials.
PL
Analizator Wibracji PULSE to system opracowany przez HAVER & BOECKER, który w czasie rzeczywistym bada charakterystykę pracy oraz wykrywa uszkodzenia przesiewaczy wibracyjnych. W jego skład wchodzi maksymalnie 8 bezprzewodowych czujników przyspieszenia, które za pomocą silnych magnesów można zamontować na dowolnym przesiewaczu – zarówno na urządzeniach HAVER, jak i innych marek. Podczas pomiaru, który może być realizowany pod obciążeniem oraz bez nadawy, badane są następujące wartości: amplituda drgań, dynamika (przyspieszenie), prędkość obrotowa w kierunku drgań oraz forma drgań 3D.
EN
Rotating machinery plays a significant role in industrial applications and covers a wide range of mechanical equipment. A vibration analysis using signal processing techniques is generally conducted for condition monitoring of rotary machinery and engineering structures in order to prevent failure, reduce maintenance cost and to enhance the reliability of the system. Empirical mode decomposition (EMD) is amongst the most substantial non-linear and non-stationary signal processing techniques and it has been widely utilized for fault detection in rotary machinery. This paper presents the EMD, time waveform and power spectrum density (PSD) analysis for localized spur gear fault detection. Initially, the test model was developed for the vibration analysis of single tooth breakage of spur gear at different RPMs and then specific fault was introduced in driven gear under different damage conditions. The data, recorded by means of a wireless tri-axial accelerometer, was then analyzed using EMD and PSD techniques and the results were plotted. The results depicted that EMD algorithms are found to be more functional than the ordinarily used PSD and time waveform techniques.
EN
This paper presents the harmonic and vibration analysis of functionally graded plates using the finite element method. Initially, the plates are assumed isotropic and the material properties of it are assumed to vary continuously through their thickness direction according to a power-law distribution of the volume fractions of the plate constituents. The four noded shell element is used to analyse the functionally graded plates. Four functionally graded plates-Al/Al2O3, Al/ZrO2, Ti–6Al–4V/Aluminium oxide, and SUS304/Si3N4 are considered in the study, and their results are obtained so that the right choice can be made in applications in high temperature environment and in reducing the vibration amplitudes in applications such as aircrafts, rockets, missiles, etc. Numerical results for the natural frequency and harmonic response amplitude are presented. Results are compared and validated with available results in the literature. Effects of boundary conditions, material and damping on natural frequency and harmonic response of the functionally graded plates are also investigated.
EN
In this study the fixed-fixed column subjected to axial Euler’s load has been investigated. The load is placed between the fixed ends of the structure and its location can be changed along column’s length. The boundary problem of free vibrations of the mentioned system has been formulated on the basis of Bernoulli – Euler theory and taking into account non-linear axial deformation relationship. Due to non-linear expressions the solution of the problem was done with small parameter method. In the paper the change of the first vibration frequency in relation to location and magnitude of the loading force was obtained. The relationship between natural vibration frequency and the amplitude is also discussed.
PL
Przekładnie zębate są powszechnym elementem łańcucha kinematycznego układu przeniesienia mocy od silnika do odbiornika energii. Podczas eksploatacji podlegają procesowi zużycia, zatem istotne jest pozyskiwanie informacji na temat procesu ich degradacji. W artykule omówiona została problematyka budowy modelu przekładni obiegowej pod kątem możliwości wykrywania uszkodzeń. Model matematyczny pojedynczego zazębienia współpracujących ze sobą kół zębatych oparto na modelu fizycznym układu drgającego o jednym stopniu swobody. W efekcie model przekładni opisano za pomocą układu złożonego z 8 równań różniczkowych zwyczajnych rzędu 2 . Do obliczeń symulacyjnych przyjęto dane przekładni obiegowej typu Rexnord Mercury 1-A. Na ich podstawie oszacowano sztywność zazębienia współpracujących ze sobą kół zębatych korzystając z ze znanych od lat modeli opisanych w literaturze. W wyniku numerycznego rozwiązania układu równań różniczkowych uzyskano przebieg amplitudy drgań wału wejściowego dla zazębienia bez uszkodzenia oraz dla zazębienia z modelowanym uszkodzeniem.
EN
Transmissions with circular gears are common elements of kinematic chain in power transmission line from an engine to receiver of energy. During operating transmissions undergoing the process of wear and degradation. In the work the mathematical model of transmission is described. The main issue of the proposed model is its ability to modeling of fault in one or more gear tooth. The proposed model is based on simple single degree of freedom system i.e. mass and stiffness. For numerical analysis data of the epicyclic gearing of the Rexnord Mercury 1-A type were accepted. As results of the numerical model the vibration amplitudes of the transmission shaft was obtained. In work two different gears was modeled with and without damage.
7
Content available remote Modelowanie mechanicznego zachowania cieczy używanej w tłumikach drgań
PL
W pracy rozważa się możliwość zastosowania tzw. ułamkowych modeli reologicznych do opisu dynamicznego zachowania cieczy o bardzo dużej lepkości. Ciecz ta jest często stosowana w pasywnych tłumikach drgań. Bierze się pod uwagę ułamkowe modele reologiczne o trzech i czterech parametrach. Posłużono się rezultatami własnych badań w procedurze identyfikacji parametrów modeli. Dyskutuje się wpływ temperatury cieczy i wpływ amplitudy drgań na wartości parametrów modeli. Wykazano, że ułamkowy, trójparametrowy model Maxwella umożliwia wystarczająco dokładny opis dynamicznego zachowania rozpatrywanej cieczy.
EN
In the paper the possibility of using the fractional rheological models to description of dynamic behavior of fluid of high viscosity is discussed. The considered high viscosity fluid is often used in the passive dampers. The fractional rheological models with three and fourth parameters are taken into account. The experimental data taken from our own experiments are used in the identification procedure. The influence of temperature of fluid and the influence of amplitude of vibration on values of model parameters are also presented and discussed. It was found that the fractional Maxwell model with three parameters is able to sufficiently well describe the dynamic behavior of considered fluid.
EN
Dynamic pull-in instability of vibrating nano-actuators in the presence of actuation voltage is studied in this paper through introducing the closed form expression for the fundamental frequency of beam-type nano-structure. The fringing field effect and dispersion forces (Casimir and van der Waals attractions) are taken into account in the dynamic governing equation of motion. The influences of initial amplitude of vibration, applied voltage and intermolecular forces on the dynamic pull-in behavior and fundamental frequency are investigated by a modern asymptotic approach namely Parameter Expansion Method (PEM). It is demonstrated that two terms in series expansions are sufficient to produce an acceptable solution of the actuated nano-structure. The obtained results from numerical methods by considering three mode assumptions verify the strength of the analytical procedure. The qualitative analysis of system dynamic shows that the equilibrium points of the autonomous system include stable center points and unstable saddle nodes. The phase portraits of the nano-beam actuator exhibit periodic and homoclinic orbits.
9
Content available remote Drgania wierteł krętych o różnych profilach poprzecznych
PL
W artykule dokonano przeglądu spotykanych w praktyce profili powierzchni przekroju poprzecznego wierteł krętych. Przedstawiono model matematyczny służący do określenia dynamicznej linii ugięcia wiertła w czasie jego pracy pod wpływem siły poprzecznej oraz analizę wpływu różnych profili poprzecznych wiertła krętego na amplitudę drgań części skrawającej.
EN
The review of the cross section profiles of twist drill used in industry was presented. The mathematical model was developed to determine the dynamic deflection line of the drill during the machining and the determination of the vibration amplitude in the cutting force. The influence of cross section profile of twist drill on the vibration amplitude of the cutting part was also shown.
EN
In a large number of technological applications there are bodies submerged in various liquids. If they vibrate, their motion is significantly influenced by their interaction with the medium in the surrounding space. If amplitude of the vibration is small, the induced pressure field in the liquid can be described by a Laplace equation. Before performing its solution the governing equation is transformed into the curvilinear coordinates utilizing the Bézier surfaces and then a finite difference method is applied. As the hydraulic forces acting on the body are proportional to its acceleration, negatives of the coefficients of proportionality may be regarded as additional masses.
CS
V řadě průmyslových zařízení se nacházejí tělesa, která jsou ponořená v kapalinách. Jestliže kmitají, pak jejich pohyb je značně ovlivněn interakcí s okolním médiem. Jestliže amplituda kmitání je malá, pak tlakové pole vyvolané v kapalině lze popsat Laplaceovou rovnicí. Před provedením jejího řešení se transformuje do křivočarých souřadnic, k čemuž se využívají Bézierovy plochy, a pak se použije metoda konečných diferencí. Protože hydraulické síly působící na těleso jsou přímo úměrné jeho zrychlení, záporně vzaté koeficienty úměrnosti lze považovat za přídavné hmotnosti.
EN
Paper deals with compaction of elements from powders in conditions of additional support of the process with ultrasonic vibration of the die at the frequency 21-22 kHz. Effect of the die radial ultrasounds vibration and technological parameters on density distribution along the height of the slender compacts of compound shapes is also shown. Based on comparative criteria, favourable impact of the 21 to 22 kHz vibrations on structure homogenizing of these types of elements is pointed out.
PL
W referacie zaprezentowano nową metodę prasowania proszku żelaza w polu ultradźwiękowym. Przedstawiono wybrane wyniki badań wpływu amplitudy promieniowych drgań ultradźwiękowych matrycy i parametrów technologicznych na rozkłady gęstości wzdłuż wysokości spieków smukłych o złożonych kształtach. W oparciu o kryteria porównawcze wykazano korzystny wpływ drgań o częstotliwości 21-22 kHz na ujednorodnienie struktur tego typu wyrobów.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.