Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podobieństwo konstrukcyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Automatyzacja programowania w systemach CAD/CAM
PL
Jednym z istotnych kierunków rozwoju systemów CAD/CAM jest dążenie do automatyzacji opracowania programów obróbkowych. Poszukuje się rozwiązań, które w jak największym stopniu ograniczyłyby udział użytkownika i skróciły czas przygotowania programu, docelowo natomiast pozwoliłyby na automatyczne uzyskiwanie programu obróbkowego na podstawie modeli geometrycznych przedmiotu obrobionego i półfabrykatu oraz danych o maszynie technologicznej i pomocach warsztatowych. W artykule przedstawiono metody i funkcje spotykane w komercyjnych programach CAD/CAM, ukierunkowane na realizację tak sformułowanego zadania.
PL
Podstawowym celem pracy jest taki dobór cech konstrukcyjnych w poszczególnych typowielkościach typoszeregu, aby uzyskać identyczne stany: fizyczne, stereomechaniczne oraz proste jak w konstrukcji wzorcowej. Ten dobór cech konstrukcyjnych zintegrowano z optymalizacją różnorodności ilościowych cech konstrukcyjnych poprzez agregację wartości wymiarów. Agregacja wpływa na liczność typowielkości w typoszeregach konstrukcji, a więc możliwość tworzenia jak największej liczby złożeń ograniczoną ich liczbą.
EN
The main goal of this work is the selection of constructional features in the series of types to get the same states: physical, stereomechanical and simple as in the master constructions. The selection of constructional features are integrated with the optimization of quantitative constructional features by aggregating the value of dimensions. Aggregation effect on the size of series of types of construction, and therefore possibility of creating the greatest number of assemblies with a limited their number.
EN
The theory of Constructional Similarity bases on the theory of physical similarity. The pattern construction is a model in the theory of constructional similarity. The essence of this work is to choose such constructional features of the new designed constructional means to obtain the identical states: physical, stereo mechanical or simple like in the pattern construction.
PL
Teoria podobieństwa konstrukcyjnego pozwala utworzyć uporządkowane rodziny konstrukcji (typoszeregi, systemy modułowe konstrukcji). Na podstawie określonych warunków podobieństwa konstrukcyjnego oraz wartości cech wzorcowych wyznaczono wartości parametrów i wymiarów uporządkowanej rodziny konstrukcji. W celu weryfikacji praktycznej warunków podobieństwa konstrukcyjnego przeprowadzono weryfikację wytrzymałościową z zastosowaniem MES oraz praktyczną na zrywarce wytrzymałościowej.
EN
Construction similarity theory allows to create ordered machines construction families in effective way. However, there are reasons for a deviation from the full similarity and because of that, it is necessary to create elements constructions in the ordered construction families with incomplete similarity. Reasons for not meeting the full construction similarity in the creation of ordered constructions families should be fully justified because it makes deviations from identity of states such as: physical, stereomechanical and other simple states in new constructions in reference to verified states of pattern construction.
PL
Teoria podobieństwa konstrukcyjnego pozwala opracować typoszeregi konstrukcji, zachowując identyczne stany przy wykorzystaniu warunków podobieństwa konstrukcyjnego oraz zunifikowanych cech charakterystycznych. Tak wygenerowane wymiary nowych typowielkości są przyrównywane do wymiarów elementów katalogowych, znormalizowanych lub do szeregu liczb normalnych. W niniejszej pracy przedstawiono analizę wpływu zaokrąglania wartości wymiarów na uzyskany wynik. Przeanalizowano sposoby przyrównywania wymiaru oraz niedokładności w szeregu liczb normalnych pod względem podobieństwa liczb.
EN
The construction similarity theory allows to elaborate a series of construction types while maintaining the same states, using construction similarity conditions and unified construction attributes. Generated in such way new construction dimensions are compared to the dimensions of catalogue elements, normalized elements or preferred numbers. This paper presents an analysis of the impact on the result of rounding the dimensions. Methods of the comparision of dimension and inaccuracy in the normal numbers series in terms of numbers similarity were analyzed. The dimensions comparison process and similarity of preferred normal numbers were analyzed.
PL
Przewidywanie niezawodności polega na ocenie niezawodności urządzeń lub wyrobów z użyciem modeli i danych matematycznych przed wejściem tych pierwszych do produkcji lub ich modyfikacją, zanim dostępne są dane empiryczne. Jest to ważna część działań mających na celu poprawę niezawodności, jakie prowadzi się podczas całego czasu eksploatacji danego systemu. Artykuł koncentruje się na zagadnieniu przewidywania niezawodności elementów składowych silnika Diesla. Dla skrócenia czasu gromadzenia potrzebnych informacji oraz poprawy skuteczności predykcji zaproponowano metodę zintegrowaną z analizą przyczyn i skutków uszkodzenia (FMEA). Metoda stanowi modyfikację metody podobieństwa konstrukcyjnego (design similarity), w której niezawodność nowego elementu składowego oblicza się porównując występowanie przyczyn jego uszkodzeń w nowej konstrukcji z ich występowaniem w podobnym, już istniejącym elemencie składowym. Proponowaną metodę omówiono na przykładzie predykcji niezawodności uszczelki głowicy cylindra silnika o zapłonie samoczynnym.
EN
Reliability prediction involves reliability estimation of equipment or products prior to their production or modification by applying mathematical models and data before empirical data are available. It is an important part of reliability improvement work in the whole lifetime of a system. This paper focuses on the reliability prediction of diesel engine components. To reduce the time of gathering useful information and to improve prediction efficiency, a method integrated with design failure mode and effects analysis (FMEA) is proposed. The method is a modification of design similarity method in which the reliability of a new component is calculated by comparing its failure modes occurrence in the new design with the one of a similar existing component. An example about reliability prediction of a cylinder head gasket in a diesel engine is used to illustrate the proposed method.
7
EN
Purpose: The main aim of research was to elaborate models of construction attributes selection process in ordered construction families. Design/methodology/approach: Based on selection models of quantitative construction attributes in reference to unified characteristic attributes it is possible to generate ordered construction families like: series of types, modular systems. Findings: Selection models of quantitative construction attributes were analyzed. Those methods are based on construction congruence. Research limitations/implications: The neural network model limitations come from the neural network structure. The accuracy of neural network work results vary of neural network quality. The constructional similarity model can be applied only to that states which are described by similarity theory. Practical implications: Presented method was applied in grippers series of types generation process. Originality/value: Described models give simple and quick ways to select construction attributes in ordered construction families.
8
Content available remote Zastosowanie analizy wariantowej do tworzenia konstrukcji wzorcowej
PL
Praca poświęcona jest analizie narzędzi weryfikacji wytrzymałościowej MES z punktu widzenia ich przydatności do tworzenia konstrukcji wzorcowych wymaganych w procesach tworzenia typoszeregów konstrukcji metodą podobieństwa konstrukcyjnego. Praca obejmuje swym zakresem analizy modułu OPTIMIZATION z aplikacji SIMULATION zaawansowanego programu graficznego I-DEAS.
EN
The paper treats about strength of materials verification with use of finished elements method (FEM) as a support of creating the ordered construction families method. Analyzed OPTIMIZATION task of the SIMULATION application from I-DEAS software enable optimization solutions of constructional quantity type features with mass, stress and displacement criterions. The main goal of taken studies is to exam presented software tools as useful for finding basic construction of creating the ordered construction families by construction similarity method.
9
PL
Praca poświęcona jest analizie narzędzi weryfikacji wytrzymałościowej MES jako wsparcia w analizach wyników procesów tworzenia typoszeregów konstrukcji metodą podobieństwa konstrukcyjnego w zakresie spełnienia warunków Cauchy'ego. Praca obejmuje swym zakresem analizy wytrzymałościowe elementów typoszeregu chwytaka kleszczowego.
EN
The following paper describes analysis of FEM strength verification as support of results of series of types formation through method of constructional similarity processes analysis observing Cauchy conditions. It regards strength analysis of series of types elements of a gripping device.
PL
Teoria podobieństwa konstrukcyjnego ma swoje podstawy w teorii podobieństwa fizycznego. Modelem w teorii podobieństwa konstrukcyjnego jest konstrukcja wzorcowa. Podstawowym celem pracy jest taki dobór cech konstrukcyjnych nowo konstruowanych środków technicznych, aby uzyskać identyczne stany: fizyczne, stereomechaniczne oraz proste jak w konstrukcji wzorcowej.
EN
The theory of Constructional Similarity bases on the theory of physical similarity. The pattern construction is a model in the theory of constructional similarity. The essence of this theory is to choose such constructional features of the new designed constructional means to obtain the identical states: physical, stereo mechanical or simple like in the pattern construction.
11
PL
Rozwój produkcji przemysłowej powoduje wzrost różnorodności rzeczy i procesów. Konieczne jest opanowanie tej różnorodności między innymi poprzez specjalizację, która stanowi istotny czynnik w kształtowaniu struktur systemów produkcyjnych. W niniejszym artykule przedstawiono podobieństwo jako narzędzie służące do opanowania różnorodności oraz jako kryterium i miarę w projektowaniu struktur systemów produkcyjnych.
EN
The development of industrial production is connected with the growth of diversity of goods and processes. There is a necessity of self- control of diversity by the snecialisation, which is the importanl facior in creating structure of production systems. Tn this paper there is presented similarity as a tool for self-controlled diversity and also as a criteria and meas-ure in designing structures of produclion systems.
PL
Podstawowym zagadnieniem tworzenia uporządkowanych rodzin konstrukcji jest dobór i dyskretyzacja wartości wymiarów. Narzędziem wspomagającym te stadia mogą być metody doboru, a następnie optymalizacji zróżnicowania cech konstrukcyjnych rodziny konstrukcji opracowane na podstawie teorii podobieństwa konstrukcyjnego.
EN
The basic problem of ordered constructions families creation is selection and digitisation of dimensions- The basis that aids this stadium can be the theory of construction similarity, which can optimally diversify features of construction families.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.