Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 190

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
Purpose: In the article, the kinetic growth phenomena of aluminide coating formed by plasma spraying pure Al-Si powder and subsequent diffusion annealing on TiAl intermetallic alloy in inert atmosphere were investigated. Design/methodology/approach: The Al-Si powder was thermal sprayed (APS) on TiAl7Nb intermetallic alloy and annealed in Ar atmosphere during 5, 15, 30, 60, 240 and 480 min. The kinetic growth of the coating was observed using the scanning electron microscopy method (SEM), and chemical composition was analysed using the EDS method. Findings: The Kirkendall Effects pores formation, as well as titanium silicides on the grain boundary of TiAl3, was found. Research limitations/implications: The oxidation resistance of the developed coating might be analysed in further work. Practical implications: The developed coating might be used for the production of protective aluminide coatings on TiAl intermetallic alloys. Originality/value: The description of aluminide coating formation in a new technological process.
EN
The subject of the study is an indication of the characteristics of international agreements in the field of environmental protection. The analysis of environmental international agreements allows for the formulation of several characteristics, generally assuming that these contracts are not different from other international agreements in the national legal order and are subject to the same legal regime at international level. Characteristics include: institutionalization of treaties, specific design, susceptibility to change due to scientific progress, sectorality and subject and formal diversity. The author is aware that studying the basics of environmental protection can lead to the separation of the following characteristics.
PL
Polski sektor energetyczny w dużej mierze oparty jest na paliwach kopalnych wykorzystywanych w energetyce konwencjonalnej, co nie do końca jest zgodne z obecną polityką energetyczną Unii Europejskiej. Dlatego konieczne staje się większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, gwarantujących zachowanie wartości środowiska przyrodniczego obszarów wiejskich. Należy podkreślić, że oprócz efektu ekonomicznego bardzo ważny jest efekt środowiskowy, rozumiany jako wpływ OZE na środowisko przyrodnicze i jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich. Intensywny rozwój OZE wywołuje wiele kontrowersji wśród polityków, a także wśród mieszkańców obszarów wiejskich, które są związane także z mitami dotyczącymi energii odnawialnej jako szkodliwej dla środowiska przyrodniczego. Rozwój obszarów wiejskich powinien być połączony z sytuacją społeczno-gospodarczą, a tym bardziej z sytuacją społeczno-kulturową jej mieszkańców, gdyż zakłada on, że rozwój obszarów wiejskich w Polsce jest związany nie tylko z rolnictwem, ale także z wartościami historycznymi i przyrodniczymi oraz ich trwałością. W pracy założono, że trwałość obszarów wiejskich w dużym stopniu łączy się ze zdolnością zachowania ich wartości przyrodniczych, a także zapewnieniem satysfakcjonującej jakości życia mieszkańcom. Celem niniejszej pracy jest określenie postaw mieszkańców obszarów wiejskich województwa podkarpackiego na temat oddziaływania odnawialnych źródeł energii na środowisko przyrodnicze. Podstawowym źródłem danych były badania ankietowe zrealizowane w 2017 r. wśród 282 mieszkańców województwa podkarpackiego.
EN
The Polish energy sector is, to a large extent, based on fossil fuels used in conventional energy, which is not entirely consistent with the current energy policy of the European Union. Therefore, it is necessary to increase the use of renewable energy sources that guarantee the preservation of the value of the natural environment in rural areas. It should be emphasized that in addition to the economic effect, the environmental effect is very important, understood as the impact of renewable energy on the natural environment and the quality of life of rural residents. The intensive development of RES raises a lot of controversy among politicians, as well as among rural residents, who are also associated with the myths regarding renewable energy as harmful to the natural environment. Rural development should be connected with the socio-economic situation, and even more so with the socio-cultural situation of its inhabitants, because it assumes that the development of rural areas in Poland is associated not only with agriculture, but also with historical and natural values and their durability. The aim of this work is to determine the attitudes of the inhabitants of rural areas of the Podkarpackie Province on the impact of renewable energy sources on the natural environment. The work assumes that the durability of rural areas is largely connected with the ability to preserve their natural values, as well as ensuring a satisfactory quality of life for residents. The basic source of data was surveys carried out in 2017 among 282 inhabitants of the Podkarpackie Province.
PL
Do opracowania projektu regulacji osi toru niezbędna jest precyzyjna informacja, dotycząca rzeczywistego przebiegu tej osi. Informacja ta jest zazwyczaj pozyskiwana metodami geodezyjnymi, przy czym najpopularniejszą metodą była do niedawna metoda pomiaru strzałek. Rozwój geodezyjnych technik pomiarowych umożliwia wykorzystanie do tego celu innych metod, w tym: metody tachimetrycznej, metod wykorzystujących obserwacje satelitarne oraz nowatorskich metod pomiarowych, bazujących na wykorzystaniu specjalistycznych, mobilnych zestawów pomiarowych. W celu praktycznego sprawdzenia przydatności nowych metod pozyskiwania danych przestrzennych do opracowywania projektów regulacji osi toru przeprowadzone zostały badania eksperymentalne. Pomiary eksperymentalne wykonano na 3 km odcinku dwutorowym. W ramach przeprowadzonych badań przeanalizowano pomiary z wykorzystaniem następujących metod: tradycyjnej metody pomiaru strzałek, metody tachimetrycznej, metody wykorzystującej technikę GNSS, metody zautomatyzowanej, realizowanej w wariancie jedno- i dwuwózkowym. Wymienione metody porównano pod względem pracochłonności czynności pomiarowych, czasu trwania pomiaru, zakresu uzyskiwanych danych o obiekcie, kosztów sprzętu pomiarowego, niezawodności oraz dokładności procesu pomiarowego. Ponieważ różne metody pomiarowe dostarczają różnych wielkości geometrycznych, porównanie dokładności tych metod pomiarowych oparto na porównaniu wielkości strzałek. Porównanie danych geometrycznych uzyskiwanych za pomocą analizowanych metod pomiarowych pozwoliło na sformułowaniu wniosków, dotyczących przydatności tych metod do wykonywania projektów regulacyjnych.
EN
Precise information of railway tracks geometry is necessary to design alignment project. Geodetic measurements are the most common method of determining this information and sags of arch direct measurement are the traditional and still popular measurement method. Development of geodetic measurements techniques made possible to use another methods such as tacheometry, GNSS, and new methods based on mobile measurement devices. Series of experiments were conducted to set the practical usability of selected modern measurement methods to design track alignment project. The experimental measurements were performed on the 3 km long two-track railway fragment. Following methods were used during the test measurements: sags of arch direct measurement, tacheometry with total station, GNSS, automated methods with the use of a trolley system. Above mentioned measurement methods were compared taking into account time and labour consumption, range of geometric data, measurement equipment cost, reliability and accuracy of surveying procedure. Because of different data types are delivered with various methods, sags of arch were used for comparison of accuracy. Comparison of geometrical data obtained with analysed methods allowed to formulate conclusions concerning practical usability those methods for track alignment project development.
PL
Obszary wiejskie zajmują ponad 93% terytorium Polski, na którym mieszka blisko 40% ludności kraju. Wzrost zapotrzebowania na energię na tych obszarach, w połączeniu ze zwiększonym jej zużyciem przez rolnictwo, wymusza na mieszkańcach wsi efektywniejsze jej wykorzystanie, a na politykach opracowanie strategii bezpieczeństwa energetycznego polskiej wsi. Wieś w dużym stopniu związana jest z produkcją oraz przetwórstwem żywności, w którym to istotne znaczenie przypisuje się gospodarstwom rolnym. Obecnie powinny być one postrzegane z jednejstrony jako użytkownik energii, a z drugiej jako producent komponentów do produkcji energii lub energii finalnej, na podstawie odnawialnych źródeł energii. Dlatego ważną rolę w aspekcie zrównoważonej gospodarki energetycznej na obszarach wiejskich przypisuje się polityce energetycznej, uwzględniają- cej dbałość o środowisko naturalne tych obszarów oraz zachowanie ich bioróżnorodności. Mieszkańcy wsi, a przede wszystkim rolnicy, powinni zmienić swój wizerunek, związany głównie z użytkownikiem energii na konsumenta i jednocześnie producenta energii, a energetyka prosumencka i rozproszona powinna stać się istotna nie tylko ze względów ekonomicznych, ale także środowiskowych. Konieczne jest podkreślenie znaczenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, opartego na odnawialnych źródłach energii i związanej z tym poprawie warunków środowiskowych polskiej wsi, a także jakości życia jej mieszkańców. Celem artykułu jest wskazanie kierunków rozwoju zrównoważonego gospodarki energetycznej na obszarach wiejskich Polski, uwzględniając energię wykorzystywaną we współczesnym rolnictwie, z akcentem położonym na odnawialne źródła energii.
EN
Rural areas cover more than 93% of Poland, with almost 40% of the country’s population. The increase in energy demand in these areas, coupled with increased consumption by agriculture, forces rural people to use it more efficiently and politicians to develop energy security strategies for Polish rural areas. This is possible by creating a sustainable energy policy using renewable energy sources. Rural areas are largely interpreted with food production and processing, where agricultural holdings are important. They should now be seen on the one hand as an energy user and on the other as a producer of energy or final energy components based on renewable energy sources, bearing in mind, however, that natural or legally protected areas should not be used for the production of energy from renewable sources. Therefore, an important role in the field of sustainable energy management in rural areas is attributed to the energy policy, which takes care of the environment of these areas and preserves their biodiversity. Residents of the village, and above all, farmers should change their image, mainly related to the consumer of energy to the consumer and at the same time the producer of energy, and prosumer and distributed energy should become important not only for economic but also for environmental reasons. It is necessary to point out the importance of sustainable rural development, based on renewable energy sources and the related improvement of the environmental conditions of the Polish countryside, as well as the quality of life of their inhabitants. The aim of the article is to indicate the direction of development of sustainable energy management in rural areas of Poland, taking the energy used in modern agriculture into account, with an emphasis on renewable energy sources.
PL
W praktyce często występuje konieczność kontroli zmian względnych przemieszczeń fragmentów budowli czy konstrukcji. Dotyczy to zarówno miejsc planowanych nieciągłości obiektu, jak np. dylatacje, jak również i miejsc występowania rys i pęknięć konstrukcji budowlanych, które wynikają z imperfekcji strukturalnej obiektu. W obu tych przypadkach konstruktorzy oraz specjaliści dokonujący oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa obiektu wymagają dokładnych i niezawodnych danych o zachowaniu obiektu w czasie. Z jednej strony dotyczy to informacji ogólnej, czy występują zmiany deformacyjne struktury, z drugiej zaś strony – informacji, czy występują przemieszczenia w miejscach nieciągłości i jakiej wielkości.
7
Content available remote Geodezyjne systemy monitorowania przemieszczeń konstrukcji budowlanych
PL
Bezpieczeństwo budowy i jego otoczenia podczas realizacji oraz bezpieczne użytkowanie obiektów budowlanych wymagają stałej kontroli w drodze rejestracji i oceny wybranych cech fizycznych kontrolowanych obiektów. Do tego celu służą różnego typu pomiary geodezyjne, geotechniczne i geofizyczne pozwalające na wyznaczenie pewnych parametrów oraz na ich interpretację poprzez specjalistów z różnych dziedzin budownictwa. Zgodnie z Ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne pomiary tego typu powinny być prowadzone przez uprawnionych geodetów inżynieryjnych (zakres IV uprawnień – Geodezyjna Obsługa Inwestycji). Pomiary tego typu są pomiarami z obszaru najwyższych dokładności i wymagają szczególnych umiejętności, niezawodności i zaawansowanych technik opracowania wyników.
PL
Przedstawiono analizę wpływu geometrii wiertła krętego, a zwłaszcza kąta 2κr, na siły skrawania podczas wiercenia otworów w elemencie wykonanym ze stopu aluminium do obróbki plastycznej EN AW-2024. Dodatkowo badano wpływ zastosowania korekcji geometrii wiertła na wartości sił skrawania. W trakcie prób mierzono wartości składowych Fx, Fy i Fz siły skrawania dla narzędzi o różnej geometrii, przy założonych, zmiennych parametrach technologicznych, tj. posuwie f i prędkości skrawania vc. Szczegółowej analizie poddano zmiany wartości składowej osiowej Fz. Stwierdzono, że stosowanie wierteł z kątem 2κr < 100° jest niekorzystne ze względu na znaczną wartość siły osiowej Fz oraz jej dużą amplitudę. Również brak korekcji wiertła przekłada się na wzrost wartości siły osiowej Fz i jej amplitudy.
EN
The paper presents the analysis of the influence of the twist drill geometry, in particular the 2κr angle, on the cutting forces during holes drilling in the element made of aluminum alloy for plastic forming EN AW-2024. In addition, the impact of the application of the drill geometry correction on the values of cutting forces was also investigated. During the tests, the values of components Fx, Fy and Fz of the cutting force for tools with different geometry with the set, variable technological parameters, i.e.: feed f and cutting speed vc were measured. The changes in the value of the axial component Fz were analyzed in detail. It was found that the use of drills with an angle of 2κr < 100°, due to the significant value of the axial force Fz and high amplitude is unfavorable. Also, the lack of drill correction translates into an increase in the value of the axial force Fz and its amplitude.
EN
Small- and medium-sized enterprises (SMEs) are very significant for the economy. However, they face many problems when trying to finance their development. In connection to the above, the authors set four research questions that are connected with bank policies towards SMEs. Then, they make an analysis in order to answer the questions. The conclusions, recommendations. and limitations are presented at the end of the paper.
10
Content available Motor vehicle diagnostics in military units
EN
Transport pertains to all functional areas of the State’s activities on every administrative level. Road transport is a very important branch of global economy and constitutes a part of the logistics network. It pertains to the transportation of cargo, items, and people. Cooperation between the branches of civilian transportation and military logistics must be the focus of continuous improvement efforts. Enhancements in this respect can serve to avoid possible failures and disruptions. The quality and availability of infrastructure plays a significant role, not only with respect to civilian, but also military assets. The condition of the vehicle is important for the safety of road transport. The provision of transport services in a military unit should mainly rely on military-civilian cooperation and effective communications. The condition of the means of transportation has been indicated as a factor influencing transport safety. Employing new technology and solutions enables constant improvements to the diagnostic system, broadening the knowledge and enhancing the skills of the motor vehicle driver in terms of proficiency in operating and maintaining the vehicle used.
EN
Vehicles with cold storage chambers realize the transport of fast spoil articles. The cooling system of such chamber is its critical subsystem, the essential component of which is a cooling aggregate driven by vehicle combustion engine via belt transmission. The main assembly of the analysed aggregate was the axial five-piston compressor. Small aluminum pistons were led in cylinders in fixed head made of aluminum alloy. Such pistons were driven through steel tappets, mating through their spherical surfaces with spherical seats made in small pistons. Through their front surfaces, placed opposite to the spherical surfaces, the spatial disc cam made of aluminum alloy drove small pistons. The cam was mounted on the steel shaft. The co-operation of described parts was in presence of refrigerant oil. The abrasive and fatigue wear of elements occurred. Because of long-term utilizing of the aggregate the damage of radial sealing ring occurred. Then, external impurities of high hardness got into the contact zone between the mating surfaces. The main aim of the study was to analyse consequences of such fact. The failure was noticed in the form of wear of disc cam, front surfaces of tappets, and the plastic deformation in the spherical surfaces of the seats. Then, due to deformation and the displacements of the rotating shaft, wear of the side surface of disc cam during contacts with small pistons surfaces took place. Moreover, we noticed wear of the side surfaces of the pistons and the cylinders mating with them in the fixed head. In the article, we present figures of damaged surfaces of elements and results of the SEM analysis of spherical surfaces of tappets. The material transfer occurred between the spherical surfaces of tappets and their seats.
12
EN
Games are among problems that can be reduced to optimization, for which one of the most universal and productive solving method is a heuristic approach. In this article we present results of benchmark tests on using 5 heuristic methods to solve a physical model of the darts game. Discussion of the scores and conclusions from the research have shown that application of heuristic methods can simulate artificial intelligence as a regular player with very good results.
PL
Magnetrony to samowzbudne lampy mikrofalowe będące źródłem energii mikrofalowej w urządzeniach domowych (kuchenka mikrofalowa), poprzez zastosowania przemysłowe, na wojskowych i komunikacyjnych (radary) kończąc. Celem niniejszej pracy było sprawdzenie zgodności wyników symulacji pracy dynamicznej magnetronów z wynikami pomiarów laboratoryjnych. Opisywany magnetron został zaprojektowany do pracy z częstotliwością 1310 MHz i mocą 1.5 MW w impulsie. Artykuł zawiera opis magnetronu, modeli wykorzystanych w symulacjach, wyników wykonywanych symulacji oraz ich porównanie z danymi z karty katalogowej urządzenia.
EN
Magnetrons are self-excited microwave lamps that are source of microwave power in devices for both home (microwave oven), industrial, military and communication (radar) applications. The aim of this work was to check the agreement between the results of dynamic magnetron simulation and laboratory measurements. The mentioned magnetron is a tube designed to work at 1310 MHz and 1.5 MW impulse power. The work contains a short description of the magnetron, models used in simulations, results of simulations and their comparison with data from the device’s catalog card.
EN
The engine valvetrain system operating under insufficient oil lubrication conditions, caused by an incorrect installation of the gasket between the block and the head, was tested. The aim of the analysis was to determine the wear intensity and resistance to motion in camshaft bearings. A model including a camshaft, bearings, tappet-valve-spring subassemblies and a part of the lubrication system was developed. It was used to determine the bearing loads and the amount of oil supplied. The volumetric wear of the camshaft journals and bearing covers was measured. For the estimated engine run, the wear rate and resistance to motion were compared for the cases of the engine with correct and incorrect lubrication.
EN
We focus on two and three-dimensional isogeometric finite element method computations with tensor product Ck B-spline basis functions. We consider the computational cost of the multi-frontal direct solver algorithm executed over such tensor product grids. We present an algorithm for estimation of the number of floating-point operations per mesh node resulting from the execution of the multi-frontal solver algorithm with the ordering obtained from the element partition trees. Next, we propose an algorithm that introduces C0 separators between patches of elements of a given size based on the stimated number of flops per node. We show that the computational cost of the multi-frontal solver algorithm executed over the computational grids with C0 separators introduced is around one or two orders of magnitude lower, while the approximability of the functional space is improved. We show O(NlogN) computational complexity of the heuristic algorithm proposing the introduction of the C0 separators between the patches of elements, reducing the computational cost of the multi-frontal solver algorithm.
EN
The paper presents the results of reactivity of N-(2-aminoethyl)-3-(trimethoxysilyl) propylamine (AATMOS) and (3-aminopropyl)trimethoxysilane (APTMOS) with cellulose. The FTIR spectra showed changes in the structure of cellulose after reaction with both silanes, in comparison to unmodified material. Unfortunately, these changes were not observe in spectra of cellulose after reaction with aminosilanes and water extraction, which suggests that silanes were leached from structure of cellulose. Concentration of silicon and nitrogen analyzed in modified cellulose before and after water extraction confirmed that silicon compounds were leached from cellulose. Moreover, the presented results confirmed that instrumental analyses, including FTIR, AAS and elemental analysis can in simply and fast way assess the stable character of bonding between lignocellulosic material and silicon compounds or other agents used to its modification.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań reaktywności [3-(2-aminoetylo-amino)propylo]trimetoksysilanu (AATMOS) i 3-(aminopropylo)trimetoksysilanu (APTMOS) z celulozą. W widmach FTIR celulozy po reakcji z silanami widoczne są pasma wskazujące na zmiany w strukturze celulozy. Pasma te zanikają w widmach celulozy po reakcji z aminosilanami i ekstrakcji wodą, co sugeruje, że silany uległy wymyciu ze struktury celulozy. Wymycie silanów z celulozy potwierdzają również wyniki stężenia krzemu i azotu oznaczone w modyfikowanej celulozie przed i po wodnej ekstrakcji. Przedstawione wyniki wskazują, że metody instrumentalne, m.in. FTER, AAS i analiza elementarna mogą w prosty i szybki sposób określić trwały charakter wiązania występującego pomiędzy materiałem ligninocelulozowym, a związkami krzemoorganicznymi czy innymi substancjami stosowanymi do jego modyfikacji.
EN
The paper presents results of reactivity of carboxymethyldodecyldimethylammonium bis(trifluoromethyl-sulfonyl) imide with Scots pine wood. The wood in the form of powder was added to ionic liquids (IL). The results of FTIR analyses indicated reactivity of IL with pine wood. Bands characteristic of vibrations of the carbon-nitrogen and carbon-sulfur bonds originating from molecules of ionic liquid were observed in the spectra of treated wood showing an interaction between wood and IL. Moreover, the nitrogen and sulfur contents in treated wood samples and after leaching indicated an effective reaction between wood and ionic liquid.
PL
Prowadzenie procesu odprężania szkła nie jest proste w sytuacji, gdy w zakładzie wytwarzane są przedmioty o różnorodnym kształcie i wielkości, ze szkła dmuchanego i szkła pełnego, w małych seriach. Taka produkcja wymaga zoptymalizowania procesu obróbki cieplnej (odprężania), ponieważ wyroby z pełnego szkła – takie jak galanteria szklana – przy zbyt wysokiej górnej temperaturze odprężania mogą ulegać deformacjom (są jeszcze plastyczne). Z kolei zbyt niska temperatura procesu nie pozwala na eliminację naprężeń wewnętrznych. W artykule przedstawiono, w jaki sposób wyniki badań naprężeń wewnętrznych przeprowadzonych dla kilku reprezentatywnych wyrobów produkowanych w krakowskim Oddziale Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych wpłynęły na zmianę prowadzenia procesu odprężania szkła.
EN
Conducting of the glass annealing process is not an easy one in a situation when in a factory artefacts of different shapes and sizes are produced, from blown and from thick glass, in short series. This kind of production requires the optimization of annealing process because the artefacts from thick glass – glass animals, flowers, paperweights can be distorted due to too high upper annealing temperature. Excessively low upper annealing temperature, by contrast, precludes the release of interior stresses. The paper presents the results of interior stresses tests conducted for several representative artefacts produced in Kraków Division of Institute of Ceramics and Building Materials and shows how they influenced the conducting of the glass annealing process.
EN
Monitoring systems using automated electronic total stations are an important element of safety control of many engineering objects. In order to ensure the appropriate credibility of acquired data, it is necessary that instruments (total stations in most of the cases) used for measurements meet requirements of measurement accuracy, as well as the stability of instrument axis system geometry. With regards to the above, it is expedient to conduct quality control of data acquired using electronic total stations in the context of performed measurement procedures. This paper presents results of research conducted at the Faculty of Geodesy and Cartography at Warsaw University of Technology investigating the stability of “basic” error values (collimation, zero location for V circle, inclination), for two types of automatic total stations: TDA 5005 and TCRP 1201+. Research provided also information concerning the influence of temperature changes upon the stability of investigated instrument’s optical parameters. Results are presented in graphical analytic technique. Final conclusions propose methods, which allow avoiding negative results of measuring tool-set geometry changes during conducting precise deformation monitoring measurements.
EN
Ubisense RTLS is one of the Indoor positioning systems using an Ultra Wide Band. AOA and TDOA methods are used as a principle of positioning. The accuracy of positioning depends primarily on the accuracy of determined angles and distance differences. The paper presents the results of accuracy research which includes a theoretical accuracy prediction and a practical test. Theoretical accuracy was calculated for two variants of system components geometry, assuming the parameters declared by the system manufacturer. Total station measurements were taken as a reference during the practical test. The results of the analysis are presented in a graphical form. A sample implementation (MagMaster) developed by Globema is presented in the final part of the paper.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.