Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ultraviolet
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Promieniowanie nadfioletowe emitowane jest przez Słońce oraz może być wygenerowane sztucznie przez elektryczne źródła światła lub podczas procesów technologicznych. Najbardziej energetyczne promieniowanie naturalne z zakresu od 100 nm do 280 nm (nadfiolet typu UV-C) nie dociera do powierzchni Ziemi ale stanowi istotny obszar promieniowania elektromagnetycznego wysyłanego przez Słońce, który może służyć procesom sterylizacji i dekontaminacji, w tym walki z pandemią COVID-19. Artykuł przedstawia podstawowe informacje o promieniowaniu nadfioletowego i jego działaniu na wybrane patogeny, w tym na wirusa SARS-CoV-2.
EN
Ultraviolet radiation is emitted by the Sun and can be generated artificially by electric light sources or during technological processes. The most energetic natural radiation in the range from 100nm to 280nm (UV-C) does not reach the Earth’s surface, but constitutes a significant area of electromagnetic radiation emitted by the Sun, which can be used for sterilization and decontamination processes, including fight against the COVID-19 pandemic. The article presents basic information on ultraviolet radiation and its effect on selected pathogens, including the SARS-CoV-2 virus
EN
The compositional graded quaternary barriers (GQBs) instead of ternary/conventional quantum barriers (QBs) have been used to numerically enhance the efficiency of AlGaN-based ultraviolet light-emitting diode (LED). The performance of LED with GQBs is examined through carrier concentrations, energy band diagrams, radiative recombination, electron and hole flux, internal quantum efficiency (IQE), and emission spectrum. As a function of the operating current density, a considerable reduction in efficiency droop is observed in the device with composition-graded quaternary barriers as compared to the conventional structure. The efficiency droop in case of a conventional LED is ~77% which decreased to ~33% in case of the proposed structure. Moreover, the concentration of electrons and holes across the active region in case of the proposed structure is increased to ~156% and ~44%, respectively.
EN
In this article are presented different types of bactericidal / viricidal UV lamps and UV Robots and their effectiveness in the inactivation of bacteria, viruses, fungi, protozoa and mites. In particular it describes vacuum UV-V lamps and robots that can generate ozone. Ozon has the possibility to reach all objects inaccessible to direct radiation and it also destroys these microorganisms. The next type of bactericidal ozone-free UV-C lamps and UV-C robots, which shorten the disinfection time. All topics presented in the article combined with the use of UV lamps and UV robots are based on the results of laboratory tests in various countries (Germany, USA, China, South Korea, Denmark) that were applied to destroy SARS-CoV-2 corona viruses.
EN
In this paper, maleic anhydride (MA) was grafted onto methyl cellulose (MC) and then reacted with acrylic acid to synthesize a high gel strength and fast water absorption resin (AA-co-MC-g-MA) by UV polymerization. The reaction conditions of maleylated methylcellulose (MC-g-MA) were investigated, including the ratio of MC to MA, reaction time and catalyst amount. In addition, the reaction conditions for the synthesis of super absorbent resin were as follows: the amount of MC-g-MA, the degree of substitution of MC-g-MA, polymerization time, and the amount of initiator. Under optimal conditions, the maximum water absorption volume of synthetic resin was 2116 g/g, and the maximum salt absorption rate was 139 g/g. The water absorption resin prepared this time had high water absorption, water retention, excellent pH sensitivity, etc. It was hoped that it will have a good application prospect in the field of industrial production and agriculture in the future.
EN
Stratospheric balloons are very important sources for space and terrestrial observation experiments in many disciplines. Instruments developed for astrophysical measurements are usually reusable. It is also possible to observe both hemispheres including observations from the polar and equatorial regions for thirty days or even longer. On the other hand the UV atmospheric transmittance window was used for the astrophysical observations less often than visible optical bands. At the end of the 2017 there are a few scientific groups working on near-UV or UV spectrographs and cameras for balloon flights. In this paper we are discussing the possibility of ultraviolet measurement of Enceladus, an icy Saturnian moon, surface reflectance between 200 and 400 nm from the 20-50 km altitudes. At visible and near infrared optical channels Enceladus’ reflectance is very high (near 1.0). This value is consistent with a surface composed of water ice, however at some ultraviolet wavelengths Enceladus reflectance is lower than it would be expected for this type of surface. The scientific research done in the last decade was focused on H2O, NH3, and tholin particles detection on the Enceladus’ surface as a reason of low UV reflectance phenomenon. Continuous observation of Enceladus’ UV reflectance variability from stratospheric balloons may be interesting and may give us the proof of the presence of biomarkers or/and tholin particles.
PL
Balony stratosferyczne są bardzo ważnymi źródłami danych w badaniach kosmosu i obserwacji powierzchni Ziemi w wielu dyscyplinach naukowych. Instrumenty opracowane do pomiarów astrofizycznych są zwykle wielokrotnego użycia. Za pomocą balonów możliwe jest również obserwowanie obu półkul nieba, w tym obserwacji z regionów polarnych i równikowych przez trzydzieści dni lub nawet dłużej. Z drugiej strony okno transmitancji atmosferycznej UV było wykorzystywane w obserwacjach astrofizycznych rzadziej niż pasma optyczne z zakresu widzialnego. Pod koniec 2017 r. istnieje kilka grup naukowych zajmujących się budową spektrografów czułych na promieniowanie UV lub bliskie UV możliwych do montażu na balonach stratosferycznych. W niniejszym artykule omawiamy możliwość pomiaru współczynnika odbicia powierzchniowego Enceladusa, lodowego księżyca Saturna, w paśmie UV między 200 a 400 nm z wysokości 20-50 km. W pasmach widzialnym i bliskiej podczerwieni reflektancja Enceladusa jest bardzo wysoka (blisko 1,0). Wartość ta jest zgodna z modelami reflektancji powierzchni składającej się z lodu wodnego, jednak w niektórych pasmach UV współczynnik odbicia Enceladusa jest niższy, niż można się było spodziewać w przypadku tego typu powierzchni. Badania naukowe przeprowadzone w ostatnim dziesięcioleciu koncentrowały się na detekcji cząsteczek H2O, NH3 i tiolin na powierzchni tego księżyca. Ciągła obserwacja zmienności współczynnika odbicia promieniowania w paśmie UV za pomocą balonów stratosferycznych może być interesująca i może dać nam dowód na obecność biomarkerów i / lub cząstek tiolin na powierzchni Enceladusa.
EN
Assessment of the colour with the use of many parameters is used with reference to evaluation of the quality changes of products resulting from application of specific technological treatments. The paper investigates the effect of relations between parameters of irradiation of potato bulbs with UVC on selected coefficients of assessment of the colour of fries determined with CIE L*a*b* method. It was statistically significantly proved that UV-C radiation affected brightness of fries, change in colour, recognition of the difference in colour and intensity of the colour reception. Statistical analysis of results was carried out at the assumed level of significance α=0.05.
PL
Ocena barwy, z wykorzystaniem jej wielu parametrów, wykorzystywana jest w odniesieniu do oceny zmian jakościowych produktów, wynikających z zastosowania określonych zabiegów technologicznych. W pracy badano efekty relacji pomiędzy parametrami naświetlania bulw ziemniaka ultrafioletem w paśmie C na wybrane współczynniki oceny barwy frytek wyznaczone metodą CIE L*a*b*. Wykazano statystycznie istotny wpływ naświetlania UV-C na jasność frytek, zmianę barwy, rozpoznawalność różnicy barwy oraz intensywność odbioru barwy. Analizę statystyczną wyników wykonano na założonym poziomie istotności ε = 0,05.
EN
The aim of this work was to induce permanent birefringence both in typical liquid crystal cells and photonic crystal fibers (PCFs) by photo-polymerization. For this purpose three different liquid crystalline materials, namely E7, 5CB, and 6CHBT were combined with a mixture of RM257 monomer and a UV sensitive initiator with the percentage weight less than 10%. Due to the photo-polymerization process it was possible to achieve polymer-stabilized liquid crystal orientation inside LC cells and micro-sizedcylindrical glass tubes. In particular, periodic change in spatial molecular orientation was achieved by selective photo-polymerization. Successful results obtained in these simple geometries allowed for the experimental procedure to be repeated in PCFs leading to locally-induced permanent birefringence in PCFs.
EN
Three experiments were carried out to assess the effectiveness of the so-called new technologies in extending birch tree sap shelf life. In the first one, microfiltration of birch sap was carried out using 0.22 μm, 0.45 μm and 0.8 μm filters. In the second experiment, ultraviolet radiation was applied for 5, 15 and 45 minutes. In the third experiment ultrasound was applied with one-, two-, three- and four-fold use. Regardless of the pore diameter, all the microfiltered samples were non-perishable for at least a month at room temperature. The efficacy of ultrasound was also demonstrated. The four-fold use of ultrasound proved to be the most effective and prolonged the shelf life of birch sap from one to two days at room temperature and from four to twelve days in refrigeration conditions. In turn, the use of ultraviolet radiation did not extend the shelf life of birch sap, although in refrigeration conditions the clouding was significantly inhibited. However, there is no doubt that among the so-called new technologies, microfiltration is the most advantageous in extending shelf life of birch sap and has perspectives for use in food industry.
EN
Infrared (IR) reflectography has been used for many years for the detection of underdrawings on panel paintings. Advances in the fields of IR sensors and optics have impelled the wide spread use of IR reflectography by several recognized Art Museums and specialized laboratories around the World. The transparency or opacity of a painting is the result of a complex combination of the optical properties of the painting pigments and the underdrawing material, as well as the type of illumination source and the sensor characteristics. For this reason, recent researches have been directed towards the study of multispectral approaches that could provide simultaneous and complementary information of an artwork. The present work relies on non-simultaneous multispectral inspection using a set of detectors covering from the ultraviolet to the terahertz spectra. It is observed that underdrawings contrast increases with wavelength up to 1700 nm and, then, gradually decreases. In addition, it is shown that IR thermography, i.e., temperature maps or thermograms, could be used simultaneously as an alternative technique for the detection of underdrawings besides the detection of subsurface defects.
EN
A considerable interest is growing worldwide about the photobiological effects of the ultraviolet radiation; in fact, it has been demonstrated that ultraviolet radiation can affect both human health as well as the equilibrium of entire ecosystems. The relative effectiveness of ultraviolet radiation at a particular wavelength in producing a specific biological response is defined by an action spectrum. Broadband radiometers characterized by having a spectral response that matches an action spectrum allow the measure of the effective irradiance associated to an ultraviolet source. In this work we present the designs of interference filters to be used in radiometric heads. Their optimized transmission curve coupled to the spectral response of different ultraviolet photodiodes provides the match of the sensor spectral response with some selected action spectra. Development of instruments for the measurement of the effective solar irradiance is foreseen. The design of interferential filters which transmittance curve was optimized in order to match a target biological action spectrum is here presented.
PL
W pracy przedstawiono wyniki modelowania zjawisk elektryczno-cieplnych w diodzie elektroluminescencyjnej emitującej promieniowanie w zakresie bliskiego ultrafioletu i wykonanej na bazie azotku galu. W szczególności skupiono się na sprawdzeniu wpływu na pracę modelowanego przyrządu takich parametrów jak: szerokość kontaktów, położenie kontaktów, szerokość mesy, głębokość trawienia mesy, grubość podłoża. Otrzymane wyniki pozwoliły wybrać do dalszych prac technologicznych rozwiązania konstrukcyjne rokujące otrzymanie przyrządu o dobrych parametrach eksploatacyjnych.
EN
In the present paper presents results of modelling of thermal and electrical processes in the GaN-based electroluminescent diode emitting in the near-ultraviolet range. An influence of design parameters, such as: thickness and position of contacts, etching depth and thickness of mesa, thickness of the substrate, on the device operation has been analyzed. The obtained results enable to choose promising designs providing good operation properties of the considered device which may be a subject of further technological research.
PL
W niniejszej pracy zaprezentowano samouzgodniony elektryczno-termiczno-optyczno-wzmocnieniowy model lasera o emisji krawędziowej emitującego promieniowanie ultrafioletowe. Model ten pozwala głębiej zrozumieć nie tylko zjawiska fizyczne zachodzące w wykorzystanej do analizy numerycznej strukturze laserowej, ale także wzajemne powiązania między tymi zjawiskami. Ponadto może on zostać zastosowany do sprawdzenia użyteczności wybranych modyfikacji struktury lasera i ich wpływu na oferowane przez ten przyrząd charakterystyki wyjściowe. Przedstawiony model stanowi zatem wygodne narzędzie do projektowania laserów o emisji krawędziowej emitujących promieniowanie ultrafioletowe i do optymalizacji ich struktur w celu uzyskania wymaganych charakterystyk eksploatacyjnych.
EN
In the present paper, a self-consisted electrical-thermal-optical-gain model of the ultraviolet edge-emitting laser has been presented. This model supports deeper understanding not only the physical phenomena occurring in the laser structure used for numerical analysis but also mutual interactions between these phenomena. Furthermore, it may be used to verify an utility of selected structure modifications and their influence on the laser output characteristics. The presented model is therefore a useful tool to design ultraviolet edge-emitting lasers and to optimise their structures in order to achieve required output characteristics
13
EN
This paper presents the requirements for the method and extent of testing of non coherent optical radiation at work places, as well as the meters used for tests. The requirements are based on the current standards in the field of optical radiation. The scope of the exposure measurements are presented in conjunction with the current values of MDE. There is a description of the method of determining the angular dimension of radiation source á and how to calculate the effective source radiance from the measured effective irradiance. At the end, the paper presents the recommended frequency of testing and suggestions concerning the content of the study.
PL
W referacie tym, na podstawie zapisów zawartych w aktualnych normach z zakresu promieniowania optycznego, omówiono wymagania dotyczące metody i zakresu badania nielaserowego promieniowania optycznego na stanowiskach pracy oraz stosowanej aparatury pomiarowej. Zakres pomiarów ekspozycji przedstawiono w powiązaniu z aktualnymi wartościami MDE. Omówiono także sposób wyznaczania wymiaru kątowego źródła promieniowania ? oraz metodę obliczania skutecznej luminancji energetycznej źródła na podstawie zmierzonego skutecznego natężenia napromienienia. Na zakończenie referatu przedstawiono wymagania dotyczące częstotliwości wykonywania badań oraz propozycje dotyczące zawartości raportu z badań.
EN
This paper presents the requirements for the method and extent of testing of non coherent optical radiation at work places as well as the meters used for tests. The requirements are based on the current standards in the field of optical radiation. The scope of the exposure measurements are presented in conjunction with the current values of MDE. There is a description of the method of determining the angular dimension of radiation source ? and how to calculate the effective source radiance from the measured effective irradiance. At the end, the paper presents the recommended frequency of testing and suggestions concerning the content of the study.
PL
W artykule opisano metodę oceny maszyn emitujących promieniowanie optyczne, która polega na pomiarze parametrów promieniowania nadfioletowego, widzialnego lub podczerwonego określonych w normach PN-EN 12198 Część 1. i 2. Na podstawie wyników tych pomiarów jest wyznaczana kategoria emisji promieniowania określonej maszyny. Wartość kategorii emisji stanowi podstawę do oceny ryzyka pracowników, którzy mogą być zagrożeni tym promieniowaniem oraz do określenia rodzajów środków w celu ograniczenia emisji tego promieniowania. Następnie scharakteryzowano wymienione rodzaje promieniowań oraz przestawiono przykładowe maszyny, w których procesach technologicznych jest ono wykorzystywane. Zaprezentowaną metodę oceny kategorii emisji wykorzystano do oceny trzech przykładowych maszyn, które emitują promieniowanie: nadfioletowe, widzialne oraz podczerwone.
EN
This article discusses a method of evaluating machines emitting optical radiation, which involves measuring parameters of ultraviolet, visible or infrared light listed in standards PN-EN 12198 Part 1 and 2. The category of radiation of specific machines is determined on the basis of the results of those measurements. The value of emission categories is the basis for assessing the risk of employees exposed to radiation and for determining the types of measures reducing the emission of radiation. This article characterizes those types of radiation and gives examples of machines with the relevant technological processes. The method of evaluating emission categories is shown in three sample machines that emit ultraviolet, visible and infrared radiation.
EN
This paper presents assessment methods for machinery emitting optical radiation. The method is based on described in standard PN-EN 12198 Part 1 and 2 measurements of ultraviolet, visible or infrared radiation parameters. The results of the measurements determine category of radiation emission for certain machinery. Then the example machineries where technological processes use ultraviolet, visible or infrared radiation are presented.
PL
W referacie przedstawiono metodę oceny maszyn emitujących nielaserowe promieniowanie optyczne: nadfioletowe, widzialne lub podczerwone. Ocena ta dokonywana jest podczas obsługi, nastawiania i konserwacji maszyny. Na podstawie tych pomiarów wyznaczana jest kategoria emisji promieniowania w skali od 0 do 2. W artykule przestawiono także przykładowe maszyny, w których procesach technologicznych wykorzystywane jest promieniowanie nadfioletowe, widzialne lub podczerwone. Dokonano również oceny zagrożenia promieniowaniem optycznym na stanowiskach obsługi wybranych maszyn, zgodnie z kryteriami obowiązującymi w naszym kraju.
PL
W pracy przedstawiono problematykę dotyczącą zastosowania promieniowania ultrafioletowego w dezynfekcji gleby. Szczególnie uwagę zwrócono no użycie ultrafioletu do ograniczania szkód wywoływanych przez zgorzel siewek w szkółkach leśnych. Przeprowadzono doświadczenie laboratoryjne zdolności dezynfekujących promieniowania UV-C na zainfekowanym podłożu pobranym ze szkółki leśnej. Doświadczenie obejmowało pięć wariantów zróżnicowanych czasem i dawką promieniowania. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że metoda ta nie przyniosła spodziewanego efektu ograniczania zgorzeli siewek.
EN
The study presents the issue concerning application of ultraviolet radiation in soil disinfection. Particularly, it concerns ultraviolet radiation application in limiting damages caused by parasitic gangrene in seedlings in seedling nurseries. Laboratory experiment of disinfecting qualities of UV-C radiation on the infected bed collected from a seedling nursery. The experiment included five options differing with time and dose of radiation. Based on the conducted research it may be stated thatthis method did not bring an intended result of limiting the parasitic gangrene of seedlings.
18
Content available remote Imparting protective properties to Lyocell via finishing treatments
EN
Lyocell fabric was analysed for its protective properties against UV radiation and disease-causing microbes. Unfinished lyocell fabric afforded no protection against UV radiation and also possessed no antimicrobial activity against the two microbes investigated in this study. To improve its protective properties, lyocell was finished with a UV absorber. To enhance its antimicrobial properties, lyocell was treated with an antimicrobial agent. It was experimentally determined that an optimum UV absorber concentration of 2% of the weight of the fabric was sufficient to improve the UV properties of lyocell fabric to an excellent degree. The optimum antimicrobial concentration for excellent antimicrobial activity was found to be 0.5% of the weight of the fabric. Subsequently, lyocell fabric was finished with the optimum amount of UV absorber and antimicrobial agent in a combined multi-functional bath. The data showed that the UV protection of lyocell fabric was not negatively affected when a multi-functional bath was employed. Similarly, the antimicrobial efficiency was not reduced by multi-functional finishing treatment. Further, the finishing treatments, whether applied singly or in a multi-functional bath, were durable to laundering and to light exposure.
EN
In this paper, we examine sources of optical radiation and the effects of interaction of specific types of optical radiation i.e. ultra-violet, visible and infra-red, on a human organism. Next, the current criteria for assessing optical radiation hazards and contemporary measurement methods for establishing the total and effective intensity of irradiation with ultra-violet radiation, as well as the intensity of irradiation with infra-red and visible radiation. In the following section, examples of temporary working posts for welders were presented, as used during maintenance works aboard ships. Measurement results for optical radiation at the selected working post were then quoted, accounting for three specific exposure times. The last section contains conclusions drawn from measurement results and interviews with a group of ship hull welders.
PL
W referacie omówiono źródła promieniowania optycznego oraz skutki oddziaływania poszczególnych rodzajów promieniowania, tj. ultrafioletowego, widzialnego i podczerwonego na organizm człowieka. Przedstawiono aktualne kryteria oceny zagrożenia promieniowaniem optycznym oraz metody pomiarów całkowitego oraz skutecznego natężenia napromienienia promieniowaniem UV oraz natężenia napromienienia promieniowaniem podczerwonym i widzialnym. W dalszej części pokazano przykładowe, tymczasowe stanowiska pracy spawaczy podczas wykonywanych prac remontowych na pokładzie statku. Przytoczono wyniki pomiarów promieniowania optycznego na wybranym stanowisku pracy z uwzględnieniem trzech różnych czasów ekspozycji. Zamieszczono wnioski z wyników pomiarów oraz z rozmów z grupą spawaczy kadłubowych.
PL
W pracy przedstawiono analizę stopnia wejściowego fotoodbiornika przeznaczonego do pomiaru energii promieniowania z zakresu skrajnego nadfioletu. Fotoodbiornik ten składa się z filtru optycznego, skalibrowanej fotodiody krzemowej, przedwzmacniacza ładunkowego oraz układu przetwarzania sygnałów. Umożliwia on bezwzględne pomiary energii impulsów promieniowania o długości fali 13,5 š0,5 nm (FWHM = 7,3%) z niepewnością wynoszącą 7,2%. Przeprowadzone analizy i badania określiły wpływ parametrów przedwzmacniacza na właściwości pomiarowe fotoodbiornika.
EN
Presented is input stage analysis of the photoreceiver used for extreme ultraviolet radiation energy measurement. The device consists of optical filter, calibrated silicon photodiode, charge preamplifier and signal processing system. It enables absolute measurements of 13,5 š 0,5 nm (FWHM = 7,3%) wavelength radiation impulse energy with uncertainty amounting 7,2%. The carried on analyses and tests defined preamplifier parameters’ influence on photoreceiver measurement features.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.