Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 322

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport szynowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania materiałów z recyklingu do wytwarzania elementów wibroizolacyjnych stosowanych w budowie dróg szynowych. Granulaty recyklingowe charakteryzują się stabilnymi parametrami mechanicznymi, co pozwala na ich wykorzystanie w produkcji materiałów do budowy torowisk w terenach zurbanizowanych. W artykule omówiono technologię wytwarzania tego typu materiałów oraz wstępne badania podstawowych właściwości mechanicznych. Zaprezentowane wyniki pozwalają na wybór technologii produkcji mat wibroizolacyjnych z materiałów recyklingowych w zależności od obszaru zastosowania. Określenie poziomu energii dyssypowanej w trakcie obciążenia dynamicznego umożliwiło skalowanie właściwości produktów podczas produkcji. Przedstawione badania pozwalają na wykorzystanie granulatów polimerów PET oraz PiB.
EN
The article presents the concept of using recycled materials to produce vibration-isolating elements used in the construction of railroads. Recycling granulates are characterized by stable mechanical parameters, which allows them to be used in the production of materials for the construction of tracks in urban areas. This work discusses the technology of producing this type of materials and preliminary research on the basic mechanical properties. The presented results allow the selection of a technology to produce vibration-insulating mats from recycled materials depending on the area of application. Determining the level of energy dissipated during dynamic loading made it possible to scale the properties of products during production. The presented research allows the use of PET and PiB polymer granulates.
PL
W artykule przedstawiono propozycję rozwoju miejskiego transportu szynowego w odniesieniu do stanu obecnie funkcjonującego w Częstochowie. Ocenie poddano nie tylko stan wykorzystywanej infrastruktury z uwzględnieniem miejskiego operatora transportu zbiorowego, ale przede wszystkim koncepcje rozwoju w formule „1+ 2+ 3+”, w odniesieniu do konkretnych linii tramwajowych. Z uwagi na najbardziej zaawansowane przygotowania do budowy nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka (3+), poddana analizie została zasadność obecnie realizowanej obsługi transportem autobusowym w dzielnicy. Przedstawiona została także ocena zastąpienia transportu autobusowego transportem szynowym z symulacją rozkładu potencjalnych nowych linii na odcinku od dzielnicy Tysiąclecie do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w dzielnicy Parkitka. Ponadto, oceniono zapotrzebowanie na tabor, który obsłużyłby nowy układ linii tramwajowej nr 3 i obsługę nowej linii nr 4 relacji Północ-Parkitka.
EN
The article presents a proposal for the development of urban rail transport in relation to the state of affairs at present in Częstochowa. Not only the state of the used infrastructure was evaluated with respect to the municipal public transport operator, but above all the development concepts in the formula “1+ 2+ 3+” in relation to specific tram lines. Due to the most advanced preparations for the construction of a new tram line to the Parkitka district (3+), the validity of the currently implemented bus transport service in the district was analysed. An assessment of the replacement of bus transport by rail transport was also presented with a simulation of the timetable of potential new lines on the section from the Tysiąclecie district to the Regional Specialist Hospital in the Parkitka district. In addition, the need for rolling stock to serve the new layout of tram line no. 3 and to serve the new North-Parkitka line no. 4 was assessed.
PL
W strukturze zelektryfikowanego transportu szynowego występuje podstacja zasilająca, sieć zasilająca oraz sieć powrotna. W przypadku zelektryfikowania tego systemu transportowego prądem stałym zadaniem podstacji jest przekształcenie energii prądu przemiennego systemu elektroenergetycznego w energię prądu stałego o określonym napięciu znamionowym [1]. Przekształcenie to zapewnia zespół prostownikowy – specjalny transformator połączony z wielofazowym prostownikiem. Na podstacji w Rozdzielni Prądu Stałego następuje podział na poszczególne odcinki zasilania, który umożliwia prawidłowe zabezpieczenie zasilania przed nadmiernymi przeciążeniami i zwarciami w sieci. Poszczególne odcinki sieci zasilające (trzeciej szyny lub górnego przewodu jezdnego) są z RPS podstacji zasilane kablami, które w nomenklaturze kolejowej zwane są zasilaczami, zaś w tramwajowej zasilaczem jest pole wyłącznika w RPS. Zasadniczym elementem sieci powrotnej są szyny torowiska stanowiące drogę, po której przemieszczają się pojazdy trakcyjne. Kable z podstacji przyłączane są do szyn torowiska w punktach, które zwane są punktami powrotnymi, a to z tego powodu, że prąd po wykonaniu pracy na pojeździe - traktowanym jako odbiornik elektryczny - wraca na podstację do drugiego bieguna prostownika trakcyjnego. Na podstacji trakcyjnej wszystkie kable powrotne tej podstacji podłączane są do szafy kabli powrotnych, gdzie podobnie do RPS występuje szyna zbiorcza bezpośrednio łącząca się z biegunem prostownika. O ile sieć zasilająca jest elektrycznie podzielona na odcinki z wykorzystaniem powietrznych przerw izolacyjnych (izolatory sekcyjne), o tyle sieć powrotna jest - a raczej powinna być - zawsze metalicznie ciągła, ale odseparowana za pomocą złączy izolujących od torowisk niezelektryfikowanych.
4
Content available remote Analysis of driver assistance systems in rail vehicles
EN
Issues related to the automation of assistance systems for drivers and dispatchers are now increasingly more widely introduced including in rail transport. The article presents the activities and solutions of selected manufacturers, both in terms of a single rail vehicles as well as railway control system. These solutions are aimed at increasing safety, saving electricity and assisting in making decisions by dispatchers. Thereafter in the article, new systems supporting the driver in order to minimize energy consumption were also described, which are already used in railways in Germany, as well as the European system of intelligent communication in rail transport.
PL
Zagadnienia dotyczące automatyzacji systemów wspomagania maszynistów oraz dyspozytorów są obecnie coraz szerzej wprowadzane również w transporcie szynowym. W artykule przedstawiono działania oraz rozwiązania wybranych producentów, zarówno w zakresie pojedynczego pojazdu szynowego, jak i systemowego sterowania koleją. Rozwiązania te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa, oszczędność energii elektrycznej oraz pomoc w podejmowaniu decyzji dyspozytorów. W dalszej części artykułu opisano również nowe systemy wspierające pracę maszynisty w celu minimalizacji zużycia energii, które już teraz są wykorzystywane w kolei w Niemczech, a także zaprezentowano europejski system inteligentnej komunikacji w transporcie kolejowym.
5
Content available remote Transport szynowy – niedogodność czy korzyść dla nieruchomości sąsiednich?
PL
Dokonując krytycznej analizy literatury, autorka publikacji stara się wskazać korzyści oraz niedogodności dla nieruchomości wynikające z sąsiedztwa linii kolejowych.
EN
The author of the publication, in a critical analysis of literature references, attempts to indicate the benefits and inconveniences for buildings, resulting from the neighbourhood of railway lines.
PL
Jednym z ciekawszych rozwiązań skomunikowania miasta z portem lotniczym jest przykład Tallina, gdzie wykorzystano, oddaną w 2017 r. do eksploatacji, linię tramwajową. Linia ta jest elementem miejskiego systemu transportowego, zapewniając dogodne połączenie lotniska z miastem przy stosunkowo niskim koszcie inwestycji i krótkim czasie jej realizacji. W artykule zaprezentowano parametry techniczne i eksplo-atacyjne linii tramwajowej łączącej centrum miasta z portem lotniczym.
EN
The article describes a tramway line connecting airport with the City Tal-linn. There is present history of the project, technical parameters of line, its cost and information about vehicles. The purpose of the article is giving the reader knowledge about not very expensive solution in the field of service an intermediate-sized airport located in a nearby distance from the city center.
7
Content available Targi Expo1520 w Szczerbince w 2019 r.
PL
Na przełomie sierpnia i września 2019 r. na terenie ośrodka WNIIŻT w Szczerbince pod Moskwą, gdzie znajduje się również tor doświadczalny w kształcie okręgu, zorganizowano targi producentów i przewoźników stosujących rozstaw szyn 1520 mm – Expo1520. Ze względu na doniosłą rolę, jaką odgrywa kolej w gospodarce Rosji oraz większości krajów poradzieckich (przewozy ciężkich ładunków na duże odległości w trudnym klimacie), podobne targi otrzymują mocne wsparcie ze strony władz centralnych. Wspomniane trudne warunki powodują, iż przewoźnicy kolejowi często stosują unikalne rozwiązania techniczne, proste – i co ważniejsze – niezawodne, np. wózek Diamonda w różnych odmianach we wszystkich typach wagonów towarowych, który z jednej strony ogranicza prędkość maksymalną do 120 km/h (choć dla pociągów towarowych nie jest to przeszkodą), jednak unifikacja wózków w ramach większości taboru kolei rosyjskich RŻD pozwala na ich swobodną wymianę pomiędzy poszczególnymi wagonami.
EN
At the turn of August and September 2019, at the WNIIZT center in Shcherbinka near Moscow, a trade fair of producers and operators using the 1520 mm rail gauge was organized known as Expo1520. Due to the crucial role played by rail in the economy of Russia and most post-Soviet countries, similar fairs have received considerable support from state authorities. In addition to presented rolling stock novelties in the open part, also elements of automation and traffic control equipment were shown. The main difference between the Expo 1520 fair and other, e.g. Innotrans in Berlin or Trako in Gdansk, is the additional dynamic presentation of vehicles, both new and active historical vehicles (all types of traction). One of the new topics present at this year’s Expo 1520 was the use of digital technologies in railways. The downside is currently not the best economic situation in Russia, which significantly inhibits rail investments.
8
Content available Rail Baltica – postępy w realizacji projektu
PL
Rail Baltica Global Forum – cyklicznie odbywające się międzynarodowe wydarzenie jest okazją do aktualizacji informacji na temat postępów prac w projekcie. Celem artykułu jest przedstawienie aktualnych informacji dotyczących stanu realizacji projektu przekazanych przez managerów projektu w trakcie tegorocznego Forum w Wilnie. Obejmują one zagadnienia ekonomiczne, techniczne i organizacyjne. Przedstawiono także informacje dotyczące włączenia Finlandii do projektu Rail Baltica. Artykuł zilustrowany jest mapami i diagramami.
EN
Rail Baltica Global Forum is a cyclical international event and an exelent oportunity to update information on the progres of work in the project. The purpose of the article is to present up-to-date information on the status of project implementation provided by project managers during Forum. They includ technical, economic and organisational issues. Information was also provided on the inclusion of Finland in the Rail Baltica project. The article is ilustrated by maps and diagrams.
9
Content available Koleje Białoruskie w 2019 r.
PL
Białoruś jest wschodnim sąsiadem Polski, krajem powstałym w 1991 r., po rozwiązaniu Związku Radzieckiego. Z powodów historycznych koleje białoruskie stosują rozstaw szyn 1520 mm, natomiast główne linie kolejowe są zelektryfikowane napięciem 25 kV 50 Hz. Spośród sąsiadów Białorusi, tylko Polska stosuje rozstaw 1435 mm. Stolica kraju – Mińsk – położona centralnie oraz zamieszkana przez 1,97 mln osób (ok. 20% populacji kraju, 2018 r.) ma dobre położenie w zakresie organizowania przewozów do innych ośrodków miejskich na Białorusi. Jest to jednocześnie jedyne białoruskie miasto, którego liczba mieszkańców przekracza 1 mln. Ponieważ Białoruś nie ma dostępu do morza, zatem korzysta z portów morskich na sąsiednich Litwie i Łotwie – Kłajpedy, Windawy i Rygi, co jest ułatwione przez fakt, iż te kraje – także z powodów historycznych, stosują rozstaw 1 520 mm. Poza tym państwa te do 1991 r. tworzyły jeden organizm polityczny, zatem obecne granice państwowe nie istniały. Wprawdzie białoruskie podmioty gospodarcze korzystają także z portów południowego sąsiada – Ukrainy, jednak odbywa się to na znacznie mniejszą skalę w porównaniu z portami łotewskimi i litewskimi.
EN
Belarus is Poland’s eastern neighbor, a post-Soviet country established in 1991. For historical reasons, Belarusian railways use a rail gauge of 1 520 mm. Among Belarus’s neighbors, the only railways in Poland use a 1435 mm gauge. The capital of the country - Minsk - is centrally located and has a good location to organize transport to other urban centers in Belarus. It is also the only Belarusian city with a population of over 1 million. Since Belarus has no access to the sea, it uses seaports in neighboring Lithuania and Latvia - Klaipeda, Ventspils, and Riga, which is facilitated by the fact that these countries also use a 1 520 mm spacing for historical reasons. Along with the New Silk Road project, i.e. the concept of increasing the percentage of cargo transported by rail between China and EU countries at the expense of sea transport, there was a chance to modernize the BC rail network due to the transit location of Belarus and to acquire new and modern rolling stock.
PL
Rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 roku w istotny sposób wpłynęło zarówno na aspekty prawne jak i aspekty techniczne funkcjonowania w Polsce transportu kolejowego. Wpływ ten najczęściej nie jest w pełni dostrzegany. Artykuł przedstawia wspomniane obszary prawne i techniczne w kontekście wdrażanej w Unii Europejskiej interoperacyjności kolei. Wskazane są zarówno zasadnicze zmiany w transporcie kolejowym, które wprowadzono w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej oraz zakres prac realizowanych dla potrzeb pełnego wdrożenia interoperacyjności jak i związane z nimi wyzwania. Artykuł formułuje i uzasadnia odpowiedź na tytułowe pytanie – czy narzucona poprzez legislację interoperacyjność kolei stanowi barierę czy szansę dla kolei w Polsce.
EN
European Union enlargement in 2004 significantly affected legal and technical aspects of the railway transport functioning in Poland. This influence is however usually not fully understood. Mentioned legal and technical areas in the context of introducing European railway interoperability are presented in the article. Both main railway related changes associated with EU enlargement as well as the scope of works which are leading towards full railway interoperability implementation together with their associated challenges are pointed. Paper states and justifies an answer for the title question – whether legally forced railway interoperability forms an obstacle or rather a chance for railway in Poland.
PL
Koncepcja trzeciej linia metra w Warszawie, która jest przedmiotem artykułu, ma charakter wstępnej analizy. Przede wszystkim obecna sieć metra w Warszawie, która jest obecnie rozbudowywana (trwa budowa drugiej linii metra – odcinka zachodniego i wschodniego), wobec sieci kolei podziemnej w innych porów-nywalnych metropoliach Europy (do 2 mln mieszkańców) – np. Pragi czy Wiednia, ewentualnie Budapesztu, wydaje się zbyt mało rozwinięta. W Pradze funkcjonują bowiem 3 linie metra (długość łączna 65,2 km, 61 stacji), w Wiedniu 5 linii (długość 83,2 km, 109 stacji), a Budapeszcie 4 linie (długość 38,3 km, 52 stacje). W Warszawie długość sieci metra wynosi 28,2 km, a liczba stacji 28.
EN
Concept of the 3rd line of metro Warsaw, which is subject of the article, has nature of the initial analysis. Firstly, current underground network in Warsaw, which is currently developed (2nd line – West and East section), in comparison to other European metropolises (under 2 million habitants) – for example Prague, Vienna or Buda-pest, seems to be too little developed. Prague has 3 underground lines (total length 65,2 km, 61 stations), in Vienna 5 lines (length 83,2 km, 109 stations), Budapest 4 lines (length 38,3 km, 52 sta-tions). In Warsaw length is equal 28,2 km and 28 stations. What is more concept of 1st line of Warsaw metro has been created in 70’s and included that social and economical necessities.
PL
Pojazdy elektryczne mogą przyczynić się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na szczeblu lokalnym. Szczególnie atrakcyjny powinien być transport szynowy.
PL
Artykuł nawiązuje do poprzednich prac autorów, w których przedstawiono model organizacji ruchu kooperujących pociągów z uwzględnieniem optymalizacji wykorzystania energii zwracanej do sieci jezdnej. W przedstawionym artykule zmodyfikowano model, zmieniając główną zmienną sterującą mającą wpływ na efektywne wykorzystanie energii, z czasu odjazdu na czas przyjazdu pociągu na stację lub przystanek. Optymalizacja jest dokonywana przez sterowanie czasem przyjazdu na stację w dopuszczalnym (rozkładowym) jego zakresie i przy zachowaniu rozkładowego czasu odjazdu, z wykorzystaniem metody równego podziału (bisekcji) do osiągnięcia optymalnego rozwiązania. Zmodyfikowaną metodę optymalizacji zaimplementowano w autorskim modelu organizacji ruchu kolejowego. Uwzględniono w nim optymalne wykorzystanie energii odzyskanej podczas hamowania elektrodynamicznego, przy zastosowaniu strategii przesyłu energii do sieci jezdnej, zakładając kooperację pary pociągów, całkowitą wielkość energii możliwej do odzyskania oraz czas postoju na stacji.
PL
Rewolucja techniczna z XIX wieku zainspirowała rozwój nowego rodzaju transportu towarów i ludzi z wykorzystaniem szynowych maszyn parowych. Nastąpił rozwój kolei szynowej i budowa niezbędnej infrastruktury transportowej oraz zapewniającej jej nośniki energii w postaci węgla i wody. Znaczącym elementem infrastruktury wodociągowej były wieże ciśnień.
PL
Przedstawiono metodykę oraz wyniki przeprowadzonych badań. Analizowano przyspieszenia oraz prędkości drgań. Przeprowadzono analizę przebiegów czasowych oraz analizę widmową w tercjowych pasmach częstotliwości. Porównano z wynikami badań opisanymi w literaturze, dotyczącymi drgań od przejazdów pociągów, prac strzałowych oraz wstrząsów górniczych.
EN
Paper presents both the methodology and results of the research. Acceleration and velocity of vibration were analysed. Time histories and one-third octave frequency bands spectra were analysed. Results were compared to case studies presented in literature, concerning railway, quarring and mining induced ground vibration.
PL
W artykule zaprezentowano przykładowe zużycia i uszkodzenia zestawów kołowych pojazdów szynowych. Obok zużycia i uszkodzeń kół i osi, które są identyfikowane podczas codziennej obsługi diagnostycznej wskazano na zużycie frettingowe, rozwijające się w połączeniu wtłaczanym koło-oś. Ten rodzaj zużycia jest trudny do rozpoznania, a przyczynia się do rozwoju zużycia zmęczeniowego, które może doprowadzić do pęknięcia osi lub poluzowania połączenia, doprowadzając w konsekwencji do wykolejenia pojazdu.
EN
The article presents examples of wear and damage to wheelsets of rail vehicles. In addition to wheel and axle defects that are diagnosed during daily diagnostic service, fretting wear is indicated, which develops in a press-fit wheel-axle. This type of wear is difficult to recognize and contributes to the development of fatigue consumption, which can lead to axle breakage or loose connection, resulting in the derailment of the vehicle.
PL
Funkcjonowanie systemu transportowego w miastach napotyka coraz większe problemy, których rozwiązanie wymaga zaangażowania do współpracy różnych podsystemów transportowych. Transport szynowy to jeden ze sposobów przemieszczeń, który od lat zapewniał realizację potrzeb transportowych człowiekowi i gospodarce na zróżnicowane odległości. W ostatnich latach coraz częściej transport szynowy postrzegany jest jako sposób realizacji przemieszczeń w obszarach zurbanizowanych i terenach bezpośrednio do nich przylegających. Staje się on również często jednym z elementów systemu transportowego w miastach, który wspólnie z transportem drogowym powinien zapewnić bezpieczne, sprawne i ekonomiczne przemieszczenia osób i ładunków z uwzględnieniem wymogów planowania zrównoważonego. Istotnym problemem do rozwiązania przy okazji realizacji tych przemieszczeń jest zapewnienie dostępu do odpowiednio zaprojektowanej, umożliwiającej funkcjonowanie człowieka w przestrzeniach transportu szynowego i drogowego. W artykule zaprezentowane zostaną uwarunkowania techniczne dotyczące wybranych elementów infrastruktury transportowej w odniesieniu do węzłów komunikacyjnych oraz oczekiwania potencjalnych użytkowników tych przestrzeni w oparciu o wyniki zrealizowanych pilotażowych badań ankietowych.
EN
The functioning of the transport system in cities faces ever-increasing problems, the solving of which requires the involvement of various transport subsystems. Rail transport is one of the ways of displacement, which for years has ensured the transport needs of man and the economy for different distances. In recent years, rail transport is more and more often perceived as a way to implement displacements in urban areas and areas directly adjacent to them. It also often becomes one of the elements of the transport system in cities, which together with road transport should ensure safe, efficient and economic displacement of people and loads, taking into account the requirements of sustainable planning. An important problem to be solved during the implementation of these movements is to provide access to a properly designed, enabling human functioning in the space of rail and road transport. The article will present technical conditions for selected elements of transport infrastructure in relation to transport nodes and the expectations of potential users of these spaces based on the results of completed pilot surveys.
PL
W artykule przedstawione zostały analizy aktualnego stanu technicznego urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Stan techniczny oraz sposób eksploatacji i metody utrzymania tych urządzeń mają istotne przełożenie na bezpieczeństwo i sprawność transportu kolejowego, a przede wszystkim na proces przemieszczania się pociągów na liniach kolejowych w Polsce.
EN
The article presents the analysis of the current technical condition of railway traffic control devices. Their technical condition, method of exploitation and maintenance have a significant impact both on the safety, efficiency of railway transport and the process of train movements on railway lines in Poland.
PL
Dynamiczny rozwój współczesnych miast pociąga za sobą problemy gospodarcze, społeczne, kulturowe i ekologiczne. Typowymi negatyw - nymi zjawiskami w zakresie środowiska naturalnego i społecznego są emisja zanieczyszczeń, hałas, wypadki komunikacyjne oraz kon - gestia. Remedium na te zjawiska jest sprawna obsługa logistyczna mieszkańców. Jest to system organizacji przemieszczeń, który ogra - nicza negatywne zjawiska i jednocześnie zwiększa satysfakcję użyt - kowników z oferowanej im mobilności. Celem artykułu jest analiza efektywnych rozwiązań obsługi logistycznej mieszkańców miast w zakresie transportu szynowego. Kolej stanowi szkielet systemu komunikacyjnego aglomeracji, a jednocześnie jest gałęzią transportu, którą cechują niskie koszty zewnętrzne. W artykule omówiono podstawowe uwarunkowania funkcjonowa nia kolei aglomeracyjnych w Polsce, w tym ich silne i słabe strony, oraz przeanalizowano wykorzystanie lekkiej kolei w obsłudze transportowej mieszkańców wybranych aglomeracji europejskich.
EN
The dynamic development of modern cities entails economic, social, cultural and ecological problems. Pollution emissions, noise, traffic accidents and congestion are typical negative environmental and social phenomena. The effective logistics service of the inhabitants is a remedy to these phenomena. It is a system of transport organization which reduces negative phenomena and at the same time increases satisfaction of users with the mobility offered to them. The aim of this article is the analysis of the effective solutions of logistics services of the urban inhabitants in the field of rail transport. The railway constitutes the backbone of the communication system of the agglomeration, and at the same time it is a branch of transport characterized by low external costs. The article discusses the basic conditions of the functioning of the agglomeration railway in Poland, including the strengths and weaknesses, and analyses the use of light railway in the transport service of the inhabitants of selected European agglomerations.
PL
Potrzeba większego wykorzystania przyjaznych środowisku gałęzi transportu do zaspokojenia rosnących potrzeb w zakresie przewozów ładunków i organizacji ich dostaw jest niepodważalna. Jednak praktyczna realizacja tego postulatu, zwłaszcza w logistycznej obsłudze miast, napotyka na wiele trudności. W artykule zostały omówione rozwiązania organizacyjne usprawniające transport intermodalny w USA oraz przedstawiono koncepcje i przykłady wykorzystania transportu szynowego do obsługi logistycznej dostaw w miastach.
EN
The need to use more environmentally-friendly transport modes to meet the growing needs for freight delivery is unques-tioned. However, its practical implementation, especially in city logistics, faces many difficulties. The article discusses or-ganizational solutions improving intermodal transport in the USA and presents concepts and examples of using rail transport to handle logistics in cities.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.