Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 72

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  seed
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Plastic is a source of pollution both on land and sea that can disrupt balance of the ecosystem. The characteristic of plastic as a material is difficult to decompose causing problems for environment. Various research needed to produce bioplastics that easily biodegradable in about 60 days. Biodegradable plastics are made from organic materials in the form of starch. Durian seed starch is one of the potential raw materials that can be used as bioplastics. Durian fruit is one of the typical fruits in Indonesia, at present seeds of durian had not been used as raw materials to produce object with economic values. It is necessary to combine the processing of durian seeds through a recovery approach in the form of processing into bioplastics. The aim of study is to analyze the effect of adding PEG 400 as a plasticizer plus calcium carbonate as a solidifier. Tests were carried out on swelling ability, acid and base resistance, tensile strength and biodegradation. The variation of the addition of PEG 400 is 4%; 30%; 50% and 70% were carried out to analyze the effect of different concentrations of plasticizers. None of the tensile test results met SNI 7188-11:2018 but all variations had biodegradation values according to SNI 7188-11:2018. Swelling test resulted from 4% and 30% are 1.2% and 2.1% respectively.
EN
The paper presents research on determining the moisture content of various species of seeds based on the shape of the signal generated by the piezoelectric plate when hitting the seeds against it. For this purpose, a measuring stand was made on which the tests were carried out. The studies used different seed species with a near-spherical shape to eliminate the influence of the grain's impact on the plate. Based on the obtained signal waveforms, an algorithm was proposed with which the voltage rise coefficient on the piezoelectric transducer was calculated.
PL
W pracy przedstawiono badania dotyczące określania wilgotności różnych gatunków nasion w oparciu o kształt sygnału napięciowego generowanego przez płytę piezoelektryczną przy uderzeniu nasion. W tym celu wykonano stanowisko pomiarowe, na którym zostały przeprowadzone testy. W badaniach wykorzystano różne gatunki nasion o kształcie zbliżonym do sferycznego, aby wyeliminować wpływ kształtu nasion na wyniki pomiarów. Na podstawie uzyskanych krzywych sygnału zaproponowano algorytm, w którym obliczono współczynnik wzrostu napięcia na przetworniku piezoelektrycznym.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu stymulacji sadzeniaków (Solanum tuberosum L.) w zmiennym polu magnetycznym na wybrane parametry wegetacji roślin ziemniaka bardzo wczesnej odmiany Red Sonia (typ ogólnoużytkowy). Sadzeniaki ziemniaka stymulowano w zmiennym polu magnetycznym z wykorzystaniem cewki powietrznej bez rdzenia magnetycznego (solenoidu). Stosowano pole magnetyczne o indukcji w zakresie 20-80 mT oraz czas ekspozycji 1-30 s. Zakresem badań objęto wschody roślin oraz liczbę i długość łodyg roślin ziemniaka. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki badań wskazują, że pole magnetyczne zastosowane w odniesieniu do sadzeniaków modyfikuje liczbę pędów rośliny ziemniaka. Nie wykazano statycznie istotnego wpływu pola magnetycznego na tempo wschodów roślin oraz długość łodyg.
EN
The aim of the study was to investigate the effect of stimulation of seed potatoes (Solanum tuberosum L.) in a variable magnetic field on selected vegetation parameters of potato plants of the very early Red Sonia variety (general use type). Potato seed was stimulated in a variable magnetic field using an air coil without a magnetic core (solenoid). A magnetic field with an induction in the range of 20-80 mT and an exposure time of 1-30 s were used. The scope of research included plant emergence and the number and length of potato plant stems. The obtained results were subjected to statistical analysis. The research results indicate that the magnetic field applied to seed potatoes modifies the number of shoots of the potato plant. There was no statistically significant effect of the magnetic field on the rate of plant emergence and stem length.
4
Content available remote The study of electrical properties of components of a winter rape seed mixture
EN
Having conducted the investigation of electrical properties on the example of winter rape (Brassika napus oleifera diennis metzg) and its difficult-to-separate weed – cleavers (Galium aparine), we revealed a significant difference in their dielectric permittivity and the angle of dielectric loss in the wide frequency range. The revealed regularities allowed us to determine the value of the electric charge that can accumulate on the seed material in the separation process, and thus the strength of the electrical interaction between seed and separation surface.
PL
W artykule przedstawiono badania wybranych właściwości elektrycznych, które można wykorzystać do separacji nasion roślin produkcyjnych (Brassika napus oleifera diennis metzg) od nasion roślin niepożądanych (Galium aparine), których parametry geometryczne i masowe są bardzo zbliżone. Odnotowano różnice w przenikalności dielektrycznej oraz oszacowano wartość ładunku elektrycznego, który może gromadzić się w materiale.
EN
The aim of the study was to determine the health status of seeds and the quality of seedlings of pea of Tarchalska variety after the use of Nitragina vaccine and a non-commercial bacterial vaccine IUNG. It was observed that in 2010 treatment with vaccines reduced the amount of seeds with pathogenic changes. Fungi belonging to 11 species were isolated from the pea seeds. Alternaria alternata species and Penicillium genus were the most abundant.
PL
Celem pracy było określenie zdrowotności nasion oraz jakości siewek grochu siewnego odmiany Tarchalska po zastosowaniu szczepionki Nitragina oraz niekomercyjnej szczepionki bakteryjnej IUNG. Obserwowano, że w 2010 r. zaprawianie szczepionkami wpłynęło na zmniejszenie ilości nasion ze zmianami patogennymi. Z nasion grochu wyizolowano grzyby należące do 11 gatunków. Najliczniej był reprezentowany gatunek Alternaria alternata oraz rodzaj Penicillium.
6
Content available remote Response of pulses to seed or soil application of rhizobial inoculants
EN
In micro-plot experiments growth, nodulation and seed yields of pea, yellow lupine and soybean grown in a soil colonized by high populations of pea and lupine rhizobia and low population of soybean rhizobia as influenced by seed or soil application of rhizobial inoculants were studied. The studied inoculation method had no significant effects on root nodule numbers, plant growth at the flowering stage and on seed yields of pea and yellow lupine in comparison to uninoculated control treatments. In the case of soybean seed and soil inoculation with soybean rhizobia (Bradyrhizobium japonicum) resulted in a significant increase of nodulation intensity, fresh and dry mass of shoots at the flowering stage as well as pod numbers and soybean seed yields at harvest. Soybean grown on plots in which soil was inoculated with the symbiotic bacteria gave seed yield by about 57 % higher as compared to that of soybean grown from seed inoculated with the rhizobia and by 169 % higher than when this crop was grown on the control (uninoculated) plots.
EN
The article presents the results of two-year studies on the influence of the method of sowing and the level of nitrogen application on the yield of seeds of Silphium perfoliatum L. - a new fodder crop for the conditions of Belarus. Silphium is precious for the nutritive value of green mass. According to the literature sources, dry matter contains 16-28% of protein, more than 60% of nitrogen-free extractives, 13- 23% of sugars, high content of mineral substances, a small amount of fiber, adequate calcium and phosphorus, carotene, vitamin C. Mineral composition of Silphium contains 17.6% of dry matter, including 152.3 mg·kg-1 of ash. Macro elements: calcium - 18.1, phosphorus - 2.55, manganese - 4.48, potassium - 24.03, sodium - 0.40, sulphur - 0.40 mg·kg-1 of mg·kg-1 of dry matter. The mass of 1000 seeds was from 23.7 to 25.5 g. The seed germination was good and varied from 75% to 84%. It has been established that the best way to sow the Silphium is planting seedlings according to the 70x30 scheme. This option ensured the yield of seeds of 3.6 and 3.7 c/ha. The applying of increased doses of nitrogen fertilizers N90 and N120 and sowing seeds ensured the yield of seeds ranging from 3,6 to 3,9 c·ha-1.
PL
Artykuł przedstawia wyniki dwuletnich badań nad wpływem metody wysiewu i poziomu zastosowania azotanu na plonowanie nasion rożnika przerośniętego (Silphium perfoliatum L.) - nowej rośliny paszowej w warunkach panujących na terenie Białorusi. Rożnik jest cenną rośliną ze względu na wartości odżywcze zielonej masy. Według dostępnych źródeł, sucha masa zawiera 16-28% białka, więcej niż 60% związków bezazotowych wyciągowych, 12-23% cukrów, wysoką zawartość substancji mineralnych, małą ilość błonnika, taką samą ilość wapna i fosforu, karotenu, witaminy C. Rożnik w swoim składzie mineralnym zawiera 17.6% suchej masy, w tym 152.3 mg·kg popiołu. Makro pierwiastki: wapń - 18.1, fosfor - 2.55, mangan 4.48, potas - 24.03, sód - 0.40, siarka - 0.40 mg·kg-1 na mg·kg-1 suchej masy. Waga 1000 nasion wynosiła od 23.7 do 25.5 g. Kiełkowanie nasion było dobre i wynosiło of 75% do 84%. Ustalono, że najlepszym sposobem wysiewu rożnika jest sadzenie sadzonek zgodnie ze schematem 70x30. Ten wariant zapewniał plon nasion wynoszący 3.6 i 3.7 c·ha-1. Zastosowanie zwiększonych dawek nawozów azotowych N90 i N120 oraz wysiew nasion zapewniły plon nasion od 3.6 do 3.9 c·ha-1.
EN
The range of variations in a given separation parameter and its relationships with other attributes have to be determined for designing seed cleaning and sorting processes. In this study, those relationships were determined for five batches of Norway spruce seeds supplied by a seed extraction plant in Jedwabno. The seeds were harvested from seed stands in northern Poland. The terminal velocity, length, width, thickness and mass of every seed were determined. The results were used to calculate the geometric mean diameter, aspect ratio, sphericity index and density of the evaluated seeds. Those parameters were compared by analysis of variance and linear correlation analysis. Similarities in the average values of all physical properties were noted only between seeds harvested in the same seed zone, from tree stands occupying the same habitat type. The analyzed seeds can be effectively separated into mass fractions with the use of traditional sorting devices such as pneumatic separators, mesh sieves with longitudinal or round openings, cylindrical graders, winnowing machines and pneumatic sieves, in order to achieve more uniform seedling emergence when each seed fraction is sown separately.
EN
Miscanthus sinensis (Andersson) is a perennial grass producing high amounts of biomass. I It can be used for energetic purposes through burning or biogas production. A main problem in this crop cultivation consists in vegetative, expensive method of propagation. First preliminary research on seed quality improvement is carried out in order to enable propagation on a large scale. The object of presented experiment was to find out the reason for low germination ability and to search methods of seed quality improvement. Miscanthus seeds were treated with sodium hypochlorite, commercial micronutrients seed fertilizer and commercial bacteria seed treatment, ash and plasma. The ability and speed of germination and root and shoot length were measured. Tetrazolium test and microscopic observations of seeds were done. Fragility and susceptibility to damage and low vitality of embryos mean that further work is needed on the genetic characteristics and methods of seed harvesting as well as postharvest processing of this species.
PL
Miskant chiński jest wieloletnią trawą wytwarzającą duże ilości biomasy. Jest użytkowany w celach energetycznych poprzez spalanie lub produkcję biogazu. Problemem w upowszechnieniu tej uprawy jest wegetatywny, drogi sposób rozmnażania. Trwają pierwsze prace nad poprawą jakości nasion miskanta, tak aby rozmnażanie generatywne na szeroką skalę było możliwe. Celem przedstawionych badań było określenie przyczyn niskiej zdolności kiełkowania nasion oraz poszukiwanie metod poprawy ich wartości siewnej. Nasiona miskanta były traktowane chlorkiem sodu, preparatami bakteryjnymi i mikroelementami, popiołem a także plazmą. Badano zdolność i szybkość kiełkowania oraz długość korzeni zarodkowych i kiełków. Na nasionach wykonano także test tetrazolinowy oraz obserwacje mikroskopowe. Kruchość nasion i podatność na uszkodzenia oraz niska żywotność zarodków powodują, że konieczne są dalsze prace dotyczące cech genetycznych i metod zbioru i czyszczenia nasion tego gatunku.
EN
Three methods of pre-sowing treatments - seed priming, rinsing and rubbing were applied on organic and conventional red beet seeds of Karmazyn variety from PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. In most cases the improvement of germination ability, speed and uniformity were observed. Seed lots from different reproduction systems showed different reactions - rinsing was most efficient method for organic seeds, for conventional ones - priming of seeds. All used methods improved organic seed quality, but conventional seeds germination ability and speed was decreased by rinsing. Examined methods are safe for the environment and plants and are allowed to use in ecological crop production.
PL
Trzy metody przedsiewnej poprawy jakości nasion - ocieranie, płukanie i pobudzanie użyte zostały do ekologicznych i konwencjonalnych nasion buraka ćwikłowego odmiany Karmazyn pochodzących z PlantiCo Zielonki sp. z o.o. W większości doświadczeń obserwowano zwiększenie zdolności, szybkości i równomierności kiełkowania. Nasiona pochodzące z różnych systemów reprodukcji odmiennie reagowały na zabiegi uszlachetniające. W przypadku nasion ekologicznych najlepszą metodą było płukanie. Natomiast zdolność i szybkość kiełkowania nasion konwencjonalnych po płukaniu zmniejszała się. Używane metody były bezpieczne dla środowiska i roślin i mogły być wykorzystane w rolnictwie ekologicznym.
EN
The method of determination of grain speed in a seed pickling machine depending on the presence of scraper elements have been described in the paper. Results of high speed video analysis have been presented. Grain speed changes as a function of current frequency powering the seed pickling machine engine have been presented. The influence of scraper element inside the working chamber on thegrain flow and its speed have been examined as well.
PL
W artykule przedstawiono metodę oraz sposób pomiaru prędkości obwodowej ziarna w komorze mieszania zaprawiarki w zależności od występowania elementów rozgarniających. Zaprezentowano wyniki pomiarów prędkości obwodowej ziarna z użyciem kamery do szybkich zdjęć. Określono zmiany prędkości obwodowej ziarna w funkcji zmiany częstotliwości prądu zasilającego silnik elektryczny zaprawiarki. Zbadano wpływy obecności elementów rozgarniających wewnątrz komory roboczej zaprawiarki na prędkość obwodową i sposób ruchu ziarna wewnątrz komory roboczej.
12
Content available Ecological problems of post-harvest seed processing
EN
Elimination of light additives in the dust form from seed material is a significant problem of post-harvest seed processing since leakage of pneumatic machines systems for cleaning seeds enables dust to get outside which deteriorates the ecological condition of the surroundings. The article presents a developed machine for initial seeds cleaning, which divides air waste into fractions of seed and waste additives and purifies the air which circulates in the closed pneumatic system from silt additives, which deposit in the depositions chamber with difficulties. Models of regression of the functioning process of the developed machine were presented. Rational parameters of the inlet window of a dust collector (Δ = 0.03 m, δż = 0.012 m, Sż = 0.16 м, βP = 155°) and the edge of the partition wall of compartments of light fractions deposition (х = 0.21...0.23 m and у = 0.160...0.175 m) were determined. The developed machine improves the ecological condition of the environment concerning post-harvest seed processing systems.
PL
Jednym z istotnych problemów pozbiorowego przetwarzania ziarna jest eliminacja z materiału ziarnowego domieszek lekkich w postaci pyłu, ponieważ nieszczelność układów pneumatycznych maszyn do czyszczenia ziarna sprzyja przedostaniu się pyłu na zewnątrz, co pogarsza stan ekologiczny otoczenia. W artykule zaprezentowano opracowaną maszynę wstępnego oczyszczania ziarna, która dzieli odpady powietrzne na frakcje domieszek ziarnowych i śmieciowych oraz oczyszcza powietrze krążące w zamkniętym układzie pneumatycznym od domieszek w postaci pyłu, które są trudne do osadzania w komorze osadowej. Przedstawiono modele regresji procesu funkcjonowania opracowanej maszyny. Ustalono parametry racjonalne okna wlotowego odpylacza (Δ=0,03 m, δż=0,012 m, Sż=0,16 м, βP=155°) oraz krawędzi ścianki działowej przedziałów osadzania lekkich frakcji (х=0,21...0,23 m i у=0,160...0,175 m). Opracowana maszyna wpływa na poprawę stanu ekologicznego środowiska w otoczeniu zespołów pozbiorowego przetwarzania ziarna.
EN
Selected physical properties of Scots pine seeds harvested from five plantations in north-eastern Poland were determined. Seed color was determined in a sensory analysis, and seeds were classified into one of four color groups: black, brown, gray or other. The results of measurements were used to calculate indicators of seed weight and seeds’ frictional and geometric properties. Physical attributes and indicators were compared by one-way analysis of variance, correlation analysis and linear regression analysis. The average values of physical properties and indicators characterizing seeds from different color groups were determined at: critical transport velocity - from 7.0 to 7.1 m • s-1, thickness - from 1.48 to 1.50 mm, width - from 2.51 to 2.54 mm, length - from 4.32 to 4.46 mm, angle of sliding friction - from 29.1 to 29.8o, weight - from 6.4 to 6.7 mg, coefficient of sliding friction - from 0.56 to 0.58, arithmetic mean diameter - from 2.77 to 2.82 mm, geometric mean diameter - from 2.52 to 2.55 mm, aspect ratio - from 56.91 to 58.64%, sphericity index - from 57.44 to 58.69%, specific weight - from 2.51 to 2.60 g • m-1, volume - from 7.90 to 8.24 mm3 and density - from 0.80 to 0.82 g • cm-3. Selected color groups differed only in length, aspect ratio and sphericity index. Seed weight was most highly correlated with the remaining attributes, and the highest value of the correlation coefficient and the equation with the highest value of the coefficient of determination were reported for the correlation between seed weight and thickness.
PL
Len jest uprawiany na włókno i na nasiona. W obu przypadkach jest surowcem wielu produktów użytku powszechnego, jak również lekarskiego. Głównymi producentami lnu są: Chiny, Francja, Rosja i Białoruś. W Polsce len jest uprawiany na małym areale z zastosowaniem maszyn importowanych. Celem badań było doskonalenie konstrukcji separatora lnianej masy omłotowej (targanu) oraz ustalenie zależności między jego podstawowymi parametrami konstrukcyjnymi i eksploatacyjnymi oraz właściwościami obrabianego materiału a skutecznością separacji i zapotrzebowaniem na moc urządzenia. Separowana masa omłotowa pochodziła z kombajnu lnianego ŁK-4A, a podstawowymi zespołami maszyny separującej były: 2 pary bębnów zębowych, 2 pary bębnów listwowych, bębny domłacające (wycierające). W badaniach laboratoryjnych ustalono wpływ wilgotności targanu na stopień oddzielenia frakcji grubej od nasion i torebek nasiennych. W badaniach eksploatacyjnych ustalono wpływ odległości między bębnami, wilgotności targanu i przepustowości separatora na stopień oddzielenia grubych domieszek oraz zapotrzebowanie na moc napędu urządzenia. Wilgotność bezwzględna targanu wynosiła 35–60%, torebek nasiennych – 40–50%, nasion luzem – 15–27%, nasion chwastów – 45–80%, frakcji włóknistej – 25–65%. Zakres zmienności parametrów eksploatacyjnych separatora wynosił: rozstaw bębnów – 120–145 mm, wilgotność targanu 10–35%, przepustowość 0,2–0,45 kg·s-1. Dokładność separacji wynosiła, w zależności od: rozstawu bębnów – 96,8–80,7%, wilgotności targanu – 98,1–80,7%, przepustowości separatora – 97,5–67,7%. Z badań wynika, że wilgotność targanu, zapewniająca dobre oddzielenie części słomiastej, nie powinna przekraczać 20% (podczas separacji targanu o wilgotności większej niż 20% zwiększają się straty nasion i maleje ilość oddzielonej części słomiastej), a optymalna przepustowość separatora wynosi 0,25 kg·s-1.
EN
Flax is grown for fiber and seed. In both cases it is the raw material used for a lot of products of gen-eral use and for medical purpose as well. The main producers of flax are: China, France, Russia and Belarus. In Poland flax is grown on a small area of land and its production technology is based on imported machinery. The aim of the study was to improve the construction of flax threshed mass sepa-rator (targan) and finding the relationship between the basic design and operating parameters of the separator, and the properties of the material, as well. The separated threshed mass was from flax combine harvester type ŁK-4A. The basic operating units of the separator included: two pairs of peg-tooth drums, 2 pairs of bar drums and threshing drums. Laboratory tests defined the influence of the threshed mass (oakum) humidity on the degree of separation of the coarse fraction from seed and boll of flax. The operating tests determined the impact of the distance between the drums, humidity and separator throughput on the degree of separation of coarse impurities and on power requirements of the driving unit. Absolute humidity of the threshed mass ranged from 35 to 60%. In contrast, the hu-midity of the individual components were: bolls – 40–50%, bulk seed – 15–27% weed seeds – 45–80% fiber fraction – 25–65%. The range of variation of operating parameters was as follows: 120–145 mm – spacing drums, 10–35% – humidity of threshed mass, and 0.2–0.45 kg·s-1 – the separator throughput. Research results indicate that: fibrous fraction in the threshed mass providing proper sep-aration should not exceed 16,7% – length of strawy part should not exceed 150 mm; humidity of the threshed mass providing proper separation of the strawy part should not exceed 20% because when separating the threshed mass of humidity above 20% the seed loose increases and the percent of strawy part separation decreases. The optimal throughput of the separator amounts to 0.25 kg·s-1.
PL
Na efektywność operacji technologicznych lnu uprawianego na nasiona ma wpływ wiele czynników, w tym właściwości fizyczno-mechaniczne lnianej masy omłotowej (targanu). Celem badań było wyznaczenie wartości wskaźników charakteryzujących właściwości fizyczno-mechaniczne lnianej masy omłotowej, składającej się z nasion luzem, torebek nasiennych, źdźbeł słomy lnianej i chwastów, otrzymanej podczas wstępnego omłotu lnu przeznaczonego na nasiona. Badania obejmowały pomiary wilgotności bezwzględnej składników lnianej masy omłotowej, jej gęstości i podatności na deformację, współczynników tarcia, właściwości aerodynamicznych, wytrzymałości torebek nasiennych, składu frakcyjnego po omłocie i zapotrzebowania na ciepło do suszenia. Wykonano także klasyfikację nasion i domieszek według długości, grubości i szerokości. Stwierdzono, że wilgotność bezwzględna lnianej masy omłotowej wynosiła od 35 do 50%, w tym: nasion luzem – 15–27%, torebek nasiennych – 18–58%, części słomiastych – 30–65%, chwastów – 45–80%. Gęstość wysuszonego targanu wynosiła ok. 140 kg·m-3. Średnie wartości współczynników tarcia masy omłotowej wynosiły: wewnętrznego – 1,69, statycznego – 0,83, dynamicznego – 0,50. Opory aerodynamiczne przepływu powietrza przez masę omłotową zależały od grubości jej warstwy i były do niej proporcjonalne. Masa wody odparowanej z 1 t targanu (stosunek masy źdźbeł lnu do chwastów λ = 2:1) wynosiła 300–470 kg, a nakłady cieplne na jego suszenie – odpowiednio 2 226 500–3 478 400 kJ·t-1. Niszczenie torebek nasiennych mniej dojrzałych było łatwiejsze niż dobrze dojrzałych. Skład lnianej masy po domłocie, przeznaczonej do czyszczenia, wynosił: torebki nasienne – 1,1–36,0%, nasiona luzem – 28–67,2%, nasiona chwastów – 5,7–11,7%, plewy i domieszki pyliste – 9,5–31%, resztki źdźbeł i domieszki mineralne – 1,9–6,2%.
EN
The efficiency of technological operations of flax growing for seed is affected by a lot of factors includ-ing the physical and mechanical properties of flax threshed mass (oakum). The aim of this study was to determine the values of the indicators characterizing the physical and mechanical properties of flax threshed mass (oakum) consisting of seed in bulk, boll of flaks, stalks of flax straw and weeds ob-tained during the prethreshing operation of flax grown for seed. The scope of the research included measurements of absolute humidity of flax threshed mass components consisting of: seed in bulk, boll of flax, fiber flax and weed admixtures as well as the threshed mass density and susceptibility to de-formation, flax boll friction coefficients, and the aerodynamic, thermal, and strength properties of the flax bolls, the fractional composition after threshing, and the lifting speed of the fluidization drying me-dium. There were also performed the classification of seed and admixtures according to their length, thickness and width. It was stated that the absolute humidity of the flax threshed mass ranged from 35 to 50% including: bulk seed – 15–27%, boll of flax – 18–58%, straw fraction – 30–65%, weed 45–80%. Oakum density amounted to about 140 kg·m-3. Average values of the threshed mass friction coefficients amounted to: the internal one – 1.69; static – 0.83; dynamic – 0.50. Aerodynamic re-sistance of the air flow through the threshed mass depended on the layer thickness and grew up pro-portionally. Thermal characteristics of threshed mass concerned: the mass of water evaporated from 1 t (ratio of flax stalks to weeds λ = 2:1) when compared to weed stalks of flax λ = 2:1), which amounted to 300–470 kg and thermal inputs that amounted to 2 226 500–3 478 400 kJ·t-1. Thermal characteris-tics of threshed mass concerned: the mass of water evaporated from 1 t (at the ratio of flax stalks to weed λ = 2:1), which amounted to 300–470 kg and heat inputs, which amounted to 2 226 500–3 478 400 kJ·t-1 respectively. Destruction of flax bolls less matured was easier than destruction of well ma-tured flax bolls. The composition of flax mass to be cleaned after complementary threshing was: 1.1–36.0% bolls, seeds bulk 28.0–67.2% 5.7–11.7% weed seeds, glums and dusty impurities 9.5–31.0%, stalks residues and mineral admixtures 1.9–6.2%.
EN
The aim of the experiments was to determine the optimal parameters of hydroconditioning of root parsley ’Berlińska’ seeds and an indication of how the moisture content and the time of incubation affect the dynamics of germination, physiological activity, emergence and growth of seedlings. Seeds were hydrated at 20°C, at different doses of distilled water, from the ini-tial moisture content of 8% up to 30 , 35 and 45%. Then, they were incubated at 20°C, in airtight containers for 1, 3 and 6 days, with daily ventilating and assessing moisture content. After that, their sowing value was assessed on the basis of dy-namics of germination at 20°C, mean time of germination, cytoplasm membrane permeability, total dehydrogenase activity, dynamics of emergence, the number of emerged seedlings and their height 45 days after sowing, as well as index of chloro-phyll content and net photosynthesis in leaves. The results indicated that hydroconditioning greatly increased the dynamics and the percentage of seed germination and seedling emergence of parsley 'Berlińska'. Seeds hydrated up to about 45% and incubated at 20°C for a period of 3 or 6 days, and then dried down to the initial moisture content, were more vigorous, germinated more quickly and in higher percentage. They showed the higher enzyme activity and lower permeability of membranes. The obtained from them seedlings emerged and grew faster, contained more chlorophyll and exhibited the higher photosynthetic activity than seedlings from control.
PL
Celem badań było określenie optymalnych parametrów hydrokondycjonowania nasion pietruszki korzeniowej "Berlińska" oraz wskazanie, jak stopień ich uwilgotnienia i czas inkubacji wpływa na dynamikę kiełkowania, aktywność fizjologiczną, wschody i wzrost roślin. Nasiona uwilgotniono w 20°C, w odpowiednich dawkach wody destylowanej, od wilgotności wyjściowej 8% do 30, 35 i 45%. Następnie inkubowano je w temperaturze 20°C, w hermetycznych pojemnikach przez 1, 3 i 6 dni, codziennie przewietrzając i oceniając ich wilgotność. W kolejnym etapie określono ich wartość siewną na podstawie dynamiki kiełkowania w temperaturze 20°C, średniego czasu kiełkowania, przepuszczalności błon cytoplazmatycznych, całkowitej aktywności dehydrogenaz i dynamiki wschodów siewek. Po 45 dniach od wysiewu oceniono wysokość siewek oraz indeks zawartości chlorofilu i aktywność fotosyntezy netto w liściach. Uzyskane wyniki wykazały, że hydrokondycjonowanie znacznie zwiększyło dynamikę i zdolność kiełkowania nasion oraz dynamikę wschodów i wzrost roślin pietruszki korzeniowej. Nasiona uwilgotnione do 45% i inkubowane w 20°C przez okres od 3 do 6 dni i następnie suszone do wilgotności wyjściowej, skiełkowały szybciej i w większym procencie. Charakteryzowały się one również wyższą aktywnością enzymatyczną i niższą przepuszczalnością błon cytoplazmatycznych. Uzyskane z nich siewki wschodziły i rosły szybciej oraz zawierały więcej chlorofilu. Aktywność fotosyntezy netto była w nich wyższa, niż w siewkach uzyskanych z nasion nie kondycjonowanych.
PL
Określono prędkość krytyczną unoszenia, podstawowe wymiary (długość, szerokość i grubość) i masę nasion pasternaku zwyczajnego. Na podstawie dokonanych pomiarów obliczono geometryczną średnicę zastępczą, wskaźnik proporcji, wskaźnik sferyczności i masę jednostkową. Następnie przeprowadzono próbę kiełkowania nasion, sprawdzając jej efekty co 12 godzin, a każdemu z nasion przypisano odpowiednią wartość wskaźnika czasu kiełkowania. Porównano ze sobą powyższe cechy i wskaźniki wykorzystując test t dla prób niezależnych i analizę korelacji. Stwierdzono, że skiełkowane i niekiełkujące nasiona różnią się statystycznie istotnie jedynie pod względem swojej grubości. Pewną poprawę zdolności kiełkowania materiału nasiennego można uzyskać przez oddzielanie od niego nasion najlżejszych. W badanym surowcu nasiennym uzyskanie 65% zdolności kiełkowania wiązało się ze stratami nasion prawidłowo wytwarzających kiełki na poziomie ok. 27%.
EN
Critical velocity of transportation, basic dimensions (length, width and thickness) as well as the mass of parsnip seeds was determined. Based on the measurements which were carried out, a geometrical hydraulic diameter, proportion index, spherical index and unit mass were calculated. A test of seeds germination was carried out by checking out the effects every 12 hours and then appropriate value of the germination time index was assumed to each seed. The above features and indexes were compared with the use of t test for independent tests and the correlation analysis. It was stated that germinated and non-germinated seeds differ statistically significantly only on account of their thickness. Some improvement of the germination ability of the seed material may be obtained by separating lighter seeds therefrom. In the tested seed material, obtaining 65% of germination ability was related to losses of seeds, which correctly produce sprouts at the level of approx 27%.
EN
The article presents the quality assessment of the operation of HEID technological line threshing unit in SAATBAU Sp. z o.o. company in Środa Śląska. Evaluation of the CIMBRIA abrasive machine was made based on the macro and micro damages of seeds, which were made after threshing and through determination of seeds germination capacity and energy. Tests were carried out for five corn varieties: Bosman, Sl Normo, Odilo, Okato, Wikana. The calorymetric method was applied for determination of mechanical damages to seeds. The biggest macro-damages were reported at the level of 4.2% and micro-damages at the level of 14.5%. The increased values of damages occurred after threshing. The highest germination capacity was 96%. On this basis it was stated that the quality of the operation of the threshing unit was within the norm.
PL
W artykule przedstawiono ocenę jakości pracy zespołu omłotowego linii technologicznej HEID w firmie SAATBAU Sp. z o. o. w Środzie Śląskiej. Oceny łuszczarki CIMBRIA dokonano na podstawie powstałych po omłocie makro i mikrouszkodzeń ziarna oraz poprzez określenie jego siły i energii kiełkowania ziarna. Badania przeprowadzono dla pięciu odmian kukurydzy: Bosman, Sl Normo, Odilo, Okato, Wikana. Do wyznaczenia uszkodzeń mechanicznych ziarna wykorzystano metodę kolorymetrii. Największe makro- uszkodzenia ziarna stwierdzono na poziomie 4,2%, a mikrouszkodzenia na poziomie 14,5%. Zwiększone wartości uszkodzeń występowały po jego omłocie. Największa siła kiełkowania wynosiła 96%. Na tej podstawie stwierdzono, że jakość procesu eksploatacji zespołu omłotowego odpowiadała normie.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące określenia różnic w podstawowych cechach rozdzielczych partii nasion grochu siewnego, umożliwiających skuteczne wydzielenie frakcji materiału o wysokiej zdolności kiełkowania. Stwierdzono, że na podstawie różnic w takich cechach, jak: wymiary, masa oraz krytyczna prędkość unoszenia nasion nie można skutecznie zrealizować tej operacji technologicznej. W celu rozwiązania praktycznego problemu, podjęto próbę określenia potencjalnych różnic we współczynnikach tarcia zewnętrznego nasion po podłożach ze: stali, gumy oraz płótna (bawełnianego, lnianego, polarowego i bawełniano-lnianego). Ustalono, że istotne statystycznie różnice w tej cesze występują tylko dla stali. Zaproponowano, by w praktyce do wydzielenia nasion grochu o wysokiej zdolności kiełkowania zastosować żmijkę.
EN
The paper presents research results concerning differences in basic separating features of batches of pea, which enable efficient separation of material fractions of high germination ability. It was found out that based on differences in such properties, such as: dimensions, mass and critical velocity of lifting seeds, this technological operation may not be sufficiently carried out. In order to solve a practical problem, an attempt was made to determine possible differences in external friction coefficients of seeds on bases made of; steel, gum and linen, polar and cotton-linen). It was determined that statistically significant differences for this feature occur only for steel. It was suggested that in practice for selection of pea seeds of high germination ability, a sailor's whipping should be used.
EN
In a one-factor field experiment, carried out in 2011-2012 in Demo Farma in Drzęczewo near Gostyń in Wielkpolskie Voivodeship, the size and structure of energy inputs incurred for cultivation of hybrid rye and index of energy efficiency were compared. The size of energy accumulated was not varied by the compared systems of field cultivation, because it depended mainly on inputs of energy accumulated brought in the form of materials (approx. 85%). The use of no-tillage cultivation reduced energy inputs brought in the form of fuel by 2.4% and in the form of aggregates (by 34.5% in comparison to tillage cultivation). The compared systems of field cultivation diversified the size of hybrid rye seed crop by 4.7%, value of the energy efficiency index by 3.9% and the size of the accumulated energy inputs by 0.9%.
PL
W jednoczynnikowym doświadczeniu łanowym, prowadzonym w latach 2011-2012 w Demo Farmie w Drzęczewie koło Gostynia w województwie wielkopolskim porównywano wielkość i strukturę nakładów energetycznych poniesionych na uprawę żyta hybrydowego oraz wartość wskaźnika efektywności energetycznej. Wielkość nakładu energii skumulowanej nie była zróżnicowana przez porównywane systemy uprawy roli, zależała ona bowiem w głównej mierze od nakładów energii skumulowanej wniesionej w formie materiałów (około 85%). Zastosowanie uprawy bezorkowej zmniejszyło nakład energii wniesionej w formie paliwa o 2,4%, a w formie agregatów o 34,5% (w porównaniu do uprawy orkowej). Porównywane systemy uprawy roli różnicowały wielkość plonu ziarna żyta hybrydowego o 4,7%, wartość wskaźnika efektywności energetycznej o 3,9%, a wielkość skumulowanych nakładów energetycznych o 0,9%.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.