Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1323

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 67 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  niezawodność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 67 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono propozycję sposobu wyznaczania niezawodności całkowitej i częściowej dla mobilnego modułu medycznego jako złożonego systemu technicznego. Dedykowanymi funkcjami takiego modułu są podjęcie rannego z pola walki (w wersji podstawowej) oraz zabezpieczenie utrzymania jego funkcji życiowych i wykonywania niezbędnych zabiegów medycznych (w wersji rozszerzonej). Prace nad opracowaniem koncepcji lub zaawansowaną budową takich modułów wykorzystujących bezzałogowe statki powietrzne jako drony transportowe są od kilku lat prowadzone przez wiele państw i firm lotniczych, m.in. agencję DARPA (USA) oraz ITWL (Polska). Pomimo że w Polsce nie ma jeszcze floty takich maszyn, to z doświadczeń w zarządzaniu statkami powietrznymi w Siłach Zbrojnych RP wynika potrzeba jednoczesnego zabezpieczenia eksploatacji takich modułów w informatyczny system wsparcia, wykorzystujący algorytmy i zależności matematyczne w zakresie wyznaczania niezawodności całkowitej i częściowej. Z uwagi na złożoność strukturalną mobilnego modułu medycznego (platforma nosiciela, napęd, wyposażenie awioniczne podstawowe i dodatkowe oraz wyposażenie medyczne podstawowe i rozszerzone) niezawodność całkowita i częściowa może być wyznaczana dla obiektu prostego (w wersji uproszczonej jako pełna niezawodność) lub systemu złożonego (jako całkowita i częściowa).
EN
The article presents a proposal for a method to determine a total and partial reliability for a mobile medical module as a complex technical system. The dedicated functions of such a module are to evacuate the wounded from the battlefield (in the basic version) and to ensure the maintenance of his vital functions and the performance of necessary medical procedures (in the extended version). Work on developing the concept or advanced construction of such modules using unmanned aerial vehicles as transport drones has been carried out for several years by many countries and aviation companies, including: DARPA agency (USA) and AFIT (Poland). Even though there is no fleet of such machines in Poland yet, this comes from experience in managing aircraft in the Armed Forces RP results from the need to simultaneously secure the operation of such modules in an IT support system using algorithms and mathematical relationships in determining a total and partial reliability . Due to the structural complexity of the mobile medical module (carrier platform, drive, basic and additional avionics equipment and basic and extended medical equipment), a total and partial reliability can be determined for a simple object (in a simplified reliability version as full) or a complex system (as a total and partial reliability).
EN
A companion robot is capable of performing a variety of activities and thus supporting the elderly and people with disabilities. It should be able to overcome obstacles on its own, respond to what is happening around it in real time, and communicate with its surroundings. It is particularly important to pay attention to these issues, as a companion robot is likely to become a participant in traffic. The research aims to develop a mathematical model that considers the use of two navigation solutions in the companion robot. Thanks to this, it will be possible to use the obtained mathematical relationships to compare various types of navigation and make a rational choice, enabling the implementation of the assumed activities in a specific external environment. What is new in this paper is the analysis of several navigation methods and the presentation of research conducted in real time using an actual robot.
EN
Data-driven predictive aircraft maintenance approach typically results in lower maintenance costs, avoiding unnecessary preventive maintenance actions and reducing unexpected failures. Information provided by a reliability analysis of aircraft components and systems can improve an existing maintenance strategy and ensure an optimal maintenance task interval. For reliability work, the exponential distribution is typically used; however, this approach requires substantial amounts of data, which often may not be generated by aviation operations. Therefore, this study proposes a method for reliability analysis given a small dataset. Real-life historical data of an aircraft operating in Nigeria validate the proposed approach and prove its applicability.
PL
W artykule uzasadniono, na czym polega ekologiczność wyłącznika napowietrznego typu LTA 145D1 na napięcia 123 lub 145 kV, z mieszaniną gazową CO2+O2 i z tym związane bezpieczeństwo eksploatacji tego aparatu. Przedstawiono wybrane cechy konstrukcyjne wyłącznika LTA 145D1, wpływające na niezawodność oraz żywotność tego urządzenia.
EN
The article justifies what the environmental performance of the outdoor Circuit Breaker type LTA 145D1 voltages 123 or 145 kV, with a gas mixture of CO2+O2, and the related safety of operation of this apparatus. Presented selected design features of the LTA 145D1 circuit breaker, affecting the reliability and service life of this device.
EN
This article presents an approach to the verification of the safety integrity level (SIL) of rail vehicle subassemblies in accordance with the applicable railway standards PN-EN ISO 50126-1, PN-EN ISO 50126:2, and PN-EN ISO 50129. Particular attention has been given to the calculation procedure related to the determination of the tolerable hazard rate and tolerable functional failure rate indicators in a situation where various reliability indicators have been declared for components of rail vehicles, such as MTTFD or B10D. In this case, the verification of the safety integrity level using the above mentioned railway standards may be difficult, and it becomes necessary to use additional standards for safety systems based on electronic components. An example is the PN-EN ISO 13849-1:2006-01 standard, which contains a calculation method based on the transformation of the exponential model, which is useful for hazard and risk analyses of electronic systems containing components with different reliability indices. Another supplementary standard is the PN-EN 61025:2007 standard, which concerns fault tree analysis. Based on the above-mentioned standards, an algorithm was developed to verify the safety integrity level of the frequency converter control system. The obtained results allowed us to confirm the fulfillment of the functional safety requirements of the considered system.
EN
The article presents the concept and structure of a prototype of a vending machine that can dispense disposable personal protection equipment (PPE) or other products with similar physical properties (size, weight) to be used in outpatient clinics, hospitals or beauty parlours, where special and effective protection against pathogens is required, particularly during the pandemic. Due to the difficult-to-predict and unspecified technical and on-site conditions for the installation and use of the device, the authors wanted to achieve autonomy by using a replaceable battery as a power source and large storage capacity of a product rack, at a limited size of the device. The machine operates on a contactless payment system (credit/debit card or NFC mobile payments) – to buy a gown, a customer just has to tap or wave their card on or over the card reader installed in the front wall of the cabinet. Purchased products are dispensed automatically, once the transaction has been approved. The vending machine is also equipped with a removable dispenser to better manage any waste generated. The prototype was comprehensively tested in accordance with the developed verification methodology, in cooperation with an entity interested in implementing the device.
PL
Publikacja przedstawia koncepcję oraz budowę prototypowego urządzenia (automatu vendingowego) do samoobsługowej sprzedaży jednorazowej odzieży ochronnej lub innych produktów o podobnych cechach fizycznych (wymiary, masa) dedykowanego do zastosowań w przychodniach, szpitalach, gabinetach kosmetycznych, gdzie wymagana jest szczególna i skuteczna ochrona przed patogenami, zwłaszcza w okresach nasilonego narażenia epidemicznego. Ze względu na trudne do przewidzenia i nieokreślone warunki techniczne i lokalowe instalacji i użytkowania urządzenia, celem autorów było uzyskanie autonomiczności dzięki zasilaniu elektrycznemu z wymiennego akumulatora i dużej pojemność magazynka urządzenia przy ograniczonych gabarytach. Zastosowano terminal realizujący płatności bezgotówkowe oraz automatyczne wydawanie odzieży po ich zaakceptowaniu. Wbudowano wymienny zasobnik ułatwiający zagospodarowanie powstających odpadów. Wykonany prototyp poddano kompleksowym badaniom zgodnie z opracowaną metodyką weryfikacji, we współpracy z przedsiębiorcą zainteresowanym wdrożeniem rozwiązania.
8
Content available remote Determinants of warehouse safety - theory and practice
EN
In every warehouse, processes are carried out that have a static and dynamic character. They take place in a variable environment, which is planned and random, caused by various threats. A helpful tool that allows you to effectively manage warehouse management in a safe way is the analysis of everything that is related to the processes carried out in crisis situations. Previous analyzes conducted in Poland suggested that this area requires further research, which was presented in four sub-chapters: three theoretical and one practical. The aim of the work was to identify and evaluate tools and practices that positively influence safety in warehouses in Poland, in the years 2019-2022. The publication posed: a research problem in the form of a question: to what extent do the functioning technical and non-technical systems affect warehouse management in emergency situations (1)? two research gaps, the first manifests itself in the lack of studies on identifying threats affecting warehouse security, and the second practical, related to the lack of such research (2); hypothesis - identification of threats and technical factors affects warehouse security (3). The research was conducted using a questionnaire, in which threats and factors affecting safety in warehouses were analyzed. The presented results allowed to specify the threats that may appear in warehouse management, assess them and propose technical solutions that affect warehouse security Keywords: warehouse, warehouse processes, threats, security, reliability.
PL
W każdym magazynie są realizowane procesy, które mają charakter statyczny i dynamiczny. Przebiegają one w zmiennym środowisku, mającym charakter planowy i przypadkowy, spowodowany różnymi zagrożeniami. Pomocnym narzędziem pozwalającym skutecznie realizować gospodarkę magazynową w sposób bezpieczny jest analiza tego wszystkiego co związane jest z realizowanymi procesami w sytuacjach kryzysowych. Prowadzone wcześniejsze analizy w warunkach Polski zasugerowały, że obszar ten wymaga dalszych badań, które zostały przedstawione w czterech podrozdziałach: trzy teoretyczne i jeden praktyczny. Celem pracy była identyfikacja i ocena narzędzi oraz praktyk pozytywnie wpływających na bezpieczeństwo w magazynach w Polsce, w latach 2019 -2022. W publikacji postawiono: problem badawczy w postaci pytania: w jakim stopniu funkcjonujące systemy techniczne i pozatechniczne wpływają na gospodarkę magazynową w sytuacjach zagrożeń (1)? dwie luki badawcze, pierwsza przejawia się brakiem opracowań dotyczących identyfikacji zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo magazynu, a druga praktyczna, związana z niedoborem takich badań (2); hipotezę – identyfikacja zagrożeń i czynników technicznych wpływa na bezpieczeństwo magazynu (3). Badania zostały przeprowadzone za pomocą ankiety, w której analizowano zagrożenia oraz czynniki wpływające na bezpieczeństwo w magazynach. Zaprezentowane wyniki pozwoliły skonkretyzować zagrożenia, które mogą się pojawić w gospodarce magazynowej, dokonać oceny oraz zaproponować rozwiązania techniczne wpływające na bezpieczeństwo magazynów.
PL
Praca ma na celu porównanie wybranych otwarto-źródłowych implementacji sterowników SDN. Parametry związane z wydajnością zmierzono za pomocą programu CBench. Wykonano symulację pozwalającą zmierzyć czasy reakcji na awarię łącza i awarię sterownika. Do przeprowadzenia testów bezpieczeństwa wykorzystano dedykowane narzędzie sdnpwn. Zebrane informacje pozwoliły wskazać mocne i słabe strony poszczególnych sterowników, umożliwiając określenie odpowiednich zastosowań dla każdego z nich.
EN
The aim of the presented work is to compare selected open-source implementations of SDN controllers. Throughput and latency measurements were taken using the CBench program. The simulation of link failure and controller failure were made using the API provided by Mininet network simulator. For detecting security vulnerabilities, a dedicated program sdnpwn was used. The work provides an overview of the selected controllers, indicating their strengths and weaknesses.
EN
Maintaining the continuous operation of Critical Infrastructure (CI) facilities and restoring them after a disaster is an important task for the functioning of individual communities and even the country as a whole. For this reason, tools are being developed to assist staff responsible for the operation of CI facilities. One interesting example of this type of tool is interactive training simulations implemented in virtual reality. This type of simulation allows procedures to be practised in situations where the continuity of the CI facility is threatened, and the procedures to be followed after a CI facility failure. This paper presents the possibilities of interacting with the virtual environment during a training simulation. Preliminary results are also discussed. Concerning research into the usability of such a training tool, the acceptance of the technology used etc.
PL
Zachowanie ciągłości funkcjonowania obiektów Infrastruktury Krytycznej (IK) oraz przywracania ich sprawności po awarii jest istotnym zadaniem z punktu widzenia funkcjonowania poszczególnych społeczności, a nawet całego kraju. Z tego względu rozwijane są narzędzia wspomagające kadry odpowiedzialną za funkcjonowanie obiektów IK. Jest z interesujących przykładów tego typu narzędzi są interaktywne symulacje szkoleniowe realizowane w wirtualnej rzeczywistości. Tego typu symulacja pozwala na przećwiczenie procedur postepowania w sytuacjach, gdy zagrożona jest ciągłość funkcjonowania obiektu IK, oraz procedur postępowania po awarii obiektu IK. W artykule przedstawione są możliwości interakcji z środowiskiem wirtualnym w czasie symulacji szkoleniowej. Omówione są również wstępne wyniki badań dotyczących m.in. użyteczności takiego narzędzia szkoleniowego oraz akceptacji zastosowanej technologii.
EN
Asignificant rise in Artificial Intelligence (AI) has impacted many applications around us, so much so that AI has now been increasingly used in safety-critical applications. AI at the edge is the reality, which means performing the data computation closer to the source of the data, as opposed to performing it on the cloud. Safety-critical applications have strict reliability requirements; therefore, it is essential that AI models running on the edge (i.e., hardware) must fulfill the required safety standards. In the vast field of AI, Deep Neural Networks (DNNs) are the focal point of this survey as it has continued to produce extraordinary outcomes in various applications i.e. medical, automotive, aerospace, defense, etc. Traditional reliability techniques for DNNs implementation are not always practical, as they fail to exploit the unique characteristics of the DNNs. Furthermore, it is also essential to understand the targeted edge hardware because the impact of the faults can be different in ASICs and FPGAs. Therefore, in this survey, first, we have examined the impact of the fault in ASICs and FPGAs, and then we seek to provide a glimpse of the recent progress made towards the fault-tolerant DNNs. We have discussed several factors that can impact the reliability of the DNNs. Further, we have extended this discussion to shed light on many state-of-the-art fault mitigation techniques for DNNs.
PL
Znaczący rozwój sztucznej inteligencji (SI) wpływa na wiele otaczających nas aplikacji, do tego stopnia, że SI jest obecnie coraz częściej wykorzystywana w aplikacjach o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Sztuczna inteligencja na brzegu sieci (Edge) jest rzeczywistością, co oznacza wykonywanie obliczeń na danych bliżej źródła danych, w przeciwieństwie do wykonywania ich w chmurze. Aplikacje o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa mają wysokie wymagania dotyczące niezawodności; dlatego ważne jest, aby modele SI działające na brzegu sieci (tj. sprzęt) spełniały wymagane standardy bezpieczeństwa. Z rozległej dziedziny sztucznej inteligencji, głębokie sieci neuronowe (DNN) są centralnym punktem tego badania, ponieważ nadal przynoszą znakomite wyniki w różnych zastosowaniach, tj. medycznych, motoryzacyjnych, lotniczych, obronnych itp. Tradycyjne techniki niezawodności implementacji w przypadku DNN nie zawsze są praktyczne, ponieważ nie wykorzystują unikalnych cech DNN. Co więcej, istotne jest również zrozumienie docelowego sprzętu brzegowego, ponieważ wpływ usterek może być różny w układach ASIC i FPGA. Dlatego też w niniejszym przeglądzie najpierw zbadaliśmy wpływ usterek w układach ASIC i FPGA, a następnie staramy się zapewnić wgląd w ostatnie postępy poczynione w kierunku DNN odpornych na błędy. Omówiliśmy kilka czynników, które mogą wpływać na niezawodność sieci DNN. Ponadto rozszerzyliśmy tę dyskusję, aby rzucić światło na wiele najnowocześniejszych technik ograniczania błędów w sieciach DNN.
12
Content available remote Elementy niezawodności konstrukcji szklanych w dokumentach CEN
PL
Badania prowadzone w krajach Unii Europejskiej doprowadziły do sformułowania nowych zasad obliczeń konstrukcji szklanych zredagowanych w dokumentach roboczych CEN. Procedury obliczeniowe CEN wymagają weryfikacji krajowej. Artykuł ograniczono do analizy elementów niezawodności konstrukcji szklanych. Przeprowadzona weryfikacja wskazuje, że oceniane procedury w zakresie wymagań niezawodności są kompletne i w pełni zharmonizowane z Eurokodami.
EN
The research conducted in the European Union countries led to the formulation of a new form of calculations for glass structures, formulated in CEN working documents. The CEN calculation procedures require national verification and this is the nature of the article, the scope of which is limited to the analysis of the reliability elements of glass structures. The performed verification shows that the assessed procedures in the scope of reliability requirements are complete and fully harmonized with the Eurocodes.
PL
Artykuł prezentuje wybrane z dorobku naukowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych metody oceny niezawodności i bezpieczeństwa techniki lotniczej. Badanie niezawodności i bezpieczeństwa zostało poprzedzone wdrożeniem własnego systemu informatycznego do wspomagania procesu eksploatacji, zawierającego moduły: ewidencji, banku danych i przetwarzania informacji eksploatacyjnych. System przetwarzania był wzbogacany opracowanymi modelami oraz algorytmami oceny. Ocena niezawodności i bezpieczeństwa wojskowych statków powietrznych odbywa się poprzez ewidencję uszkodzeń odpowiednio poklasyfikowanych ze względu na przyczyny i skutki, które umożliwiają wyznaczanie pewnych wskaźników i ich korelacje z incydentami oraz wypadkami lotniczymi. Istotnymi wskaźnikami oceny są parametr strumienia uszkodzeń, uszkadzalność, prawdopodobieństwo poprawnego wykonania operacji lotniczej z uszkodzeniem i bez uszkodzenia statku powietrznego. Uwzględnia się sprzyjające warunki lotu i występujące zakłócenia. Ocena korelacji między częstością uszkodzeń a prawdopodobieństwem pomyślnej operacji lotniczej pozwala ocenić związki między uszkadzalnością i bezpieczeństwem lotów.
EN
This paper presents methods of dependability assessment and safety of aeronautical engineering selected from scientific achievements of the Air Force Institute of Technology. Studying dependability and safety was preceded by the implementation of the computer system used for the support of the operational process and consisting of the following modules: recording, database and module for processing of operational information. The processing system was provided with the developed models and assessment algorithms. The dependability and safety of military aircraft are assessed by registering defects appropriately classified into causes and effects that determine certain factors and their correlation with aircraft incidents and accidents. A significant assessment factor is a failure flux parameter, damageability, and probability of performing an aircraft operation with or without failure to the aircraft. Favourable flight conditions and the occurring disruptions are taken into consideration. Correlation assessment between failure frequency and the probability of favourable operations enables us to evaluate the relationship between dependability and flight safety.
EN
The research paper presents the conducted tests for determination of fuel content in a synthetic lubricating oil used in aviation engines. The authors applied infrared spectroscopy for quantitative determination of Jet A-1 aviation fuel content in ester-based synthetic oil used in the engines of Polish Armed Forces aircraft. The obtained results were compared with the results of tests conducted using the technique that employs acoustic surface wave measurement.
PL
W artykule przedstawiono przeprowadzone badania zawartości paliwa w syntetycznym oleju smarowym eksploatowanym w silnikach lotniczych. Zastosowano technikę spektroskopii w podczerwieni do ilościowego oznaczenia zawartości paliwa lotniczego typu Jet A-1 w syntetycznym oleju na bazie estrów, eksploatowanym w silnikach statków powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Porównano otrzymane wyniki z wynikami badań otrzymanymi z zastosowaniem techniki wykorzystującej pomiar akustycznych fal powierzchniowych.
15
Content available remote Implications of pilot reliability on the probability of unmanned aircraft crashes
EN
This paper presents the issue of human reliability in the perspective of the safety of missions carried out by unmanned aerial vehicles, known as drones. The ever-increasing range of applications and widespread access to drones generates the risk of collisions, which greatly affects the safety of people, the environment and infrastructure elements. The aim of this study was to determine reliability for two variants of operations scenarios for different levels of pilot experience and to compare them. The analysis of pilot reliability, carried out using the HEART method, indicated that there are a number of factors that determine the level of pilot reliability affecting the probability of a collision occurring.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie niezawodności człowieka w kontekście bezpieczeństwa misji realizowanych przez bezzałogowe statki powietrzne, nazywane dronami. Nieustannie rosnący zakres zastosowania oraz powszechny dostęp do dronów generuje ryzyko wystąpienia kolizji, co w dużym stopniu wpływa na bezpie-czeństwo ludzi, środowiska naturalnego oraz elementów infrastruktury. Celem pracy było określenie niezawodności dla dwóch wariantów scenariuszy operacji dla różnego poziomu doświadczenia pilota oraz ich porównanie. Analiza niezawodności pilota, przeprowadzona z użyciem metody HEART, wskazała że istnieje szereg czynników warunkujących poziom niezawodności pilota, wpływający na prawdopodobieństwo wystąpienia zderzenia.
PL
W artykule przedstawiono uwagi na temat zasad, podstaw naukowych i konsekwencji stosowania przyjętego w aktualnej wersji eurokodów akceptowalnego poziomu niezawodności w ramach metody częściowych współczynników. Na podstawie polskich statystyk katastrof budowalnych i statystyk dotyczących przyczyn śmiertelnych wypadków w Polsce oszacowano niezawodność konstrukcji obserwowaną w okresie ostatnich 26 lat. Przedstawiono również ocenę wpływu przyjętych w normach EN wartości współczynników oraz ich wartości skorygowanych w załącznikach krajowych 20 państw UE i EFTA na prawdopodobieństwo zniszczenia (przekroczenia SGN) wybranych elementów konstrukcji. Wyniki analiz i obliczeń potwierdzają opinię, że projektowanie konstrukcji metodą częściowych współczynników jest obarczone wieloma poważnymi wadami i wymaga rozważenia możliwości podjęcia daleko idących zmian, w tym wprowadzenia możliwości stosowania choćby uproszczonych metod probabilistycznych.
EN
The article presents comments on the principles, scientific basis and consequences of using the acceptable level of reliability in the framework of the partial coefficient method adopted in the current version of the Eurocodes. On the basis of Polish statistics of construction disasters and statistics on the causes of fatal accidents in Poland, the reliability of structures observed over the last 26 years was estimated. An assessment of the impact of the coefficient values adopted in the EN and their values corrected in the National Annexes of 20 EU and EFTA countries on the probability of failure (exceeding the ULS) of selected structural elements was also presented. The results of analyses and calculations confirm the opinion that designing of structures using the partial coefficient method is burdened with many serious disadvantages and requires considering the possibility of making far-reaching changes, including the possibility of using even simplified probabilistic methods.
EN
Increasing popularity of web applications has led to the development of many technologies that enable their production, both on the clientand server side. This article attempts to compare three most popular server-side frameworks –Django, Spring Boot and Express. Each of the selected technologies is based on a different programming language. These frameworks were compared in terms of request processing time and reliability. Within the conducted research three backend applications handling HTTP requests were created, all of them using the same database consisting of employees’ data. Afterwards, a series of load tests was performed to determine levels of efficiency and reliability of created applications for various numbers of virtual users sending requests to the server at the same time. Five test cases with the following number of requests: 1000, 2000, 4000, 8000, and 16000 were plannedand performed for each type of HTTP requests handled by the server simultaneously. Based on the obtained results, it was concluded thatthe Spring Boot framework was the best in terms of request processing time and high reliability. However, it was noted that for many test cases under extreme load, it had a significantly higher percentage of incorrectly processed requests compared to the Express application,even though the application was noticeably slower. The worst results were observed for Django because the test application created for this framework revealed the longest requests processing time and the highest error rate during processing requests out of the three tested applications. The performed studies helped to determinethe efficiency and reliability of the tested technologies at various levels of load. Furthermore, the studies were crucial in obtaining knowledge aboutthe evaluated frameworks as well as their properties and formulating conclusions that will be able to help the developers choose technologies beforethe implementation of their programming projects.
PL
Wzrastająca popularność aplikacji internetowych doprowadziła do powstania wielu technologii umożliwiających ich wytwarzanie, zarówno po stronie klienta jak i serwera. W niniejszym artykule podjęto się dokonania porównania trzech najbardziej popularnych szkieletów programistycznych strony serwera –Django, Spring Boot, Express. Każda z wybranych technologii opiera się na innym języku programowania. Szkielety zostały porównane pod względem czasu obsługi żądań i niezawodności. W ramach przeprowadzonych badań utworzono trzy serwerowe aplikacje testowe realizujące obsługę żądań HTTP i wykorzystujące tę samą bazę danych, zawierającą dane pracowników. Następnie wykonano serię testów obciążeniowych pozwalających określić wydajność i niezawodność napisanych aplikacji dla różnych liczb wirtualnych użytkowników wysyłających żądania do aplikacji w tym samym momencie. Zaplanowano scenariusze testowe zakładające następujące liczby żądań: 1000, 2000, 4000, 8000 oraz 16000, wykonanych dla każdegoz obsługiwanych przez aplikacje testowe typów żądań HTTP. Na podstawie otrzymanych wyników wywnioskowano, że szkielet programistyczny Spring Boot cechuje się najwyższą prędkością wykonywania żądań oraz wysoką niezawodnością. Jednak zauważono także, że dla wielu przypadków testowych przy ekstremalnym obciążeniu miał on wyraźnie wyższy odsetek błędnie obsłużonych żądań w porównaniu z aplikacją utworzonąna bazie szkieletu Express, pomimo że ta była znacznie wolniejsza. Najsłabsze wyniki zaobserwowano dla Django, ponieważ aplikacja testowa opracowana na podstawie tego szkieletu uzyskała zarówno najdłuższe czasy, jak i najwyższy odsetek błędów podczas obsługi żądań spośród wszystkich trzech testowanych aplikacji. Wykonane badania pozwoliły określić wydajność oraz niezawodność przebadanych technologii przy różnych poziomach obciążenia, pozwoliły poznać działanie i właściwości testowanych szkieletów oraz sformułować wnioski, które mogą pomóc deweloperom w doborze technologii przed realizacjąich projektów programistycznych.
EN
The article is devoted to the development of an information system for automating business processes of a modern enterprise with ensuring stability and reliability, which are implemented by the applications developed by the authors. Goal is to develop improvements to the core digitalization processes of enterprises for sustainable functioning. The authors carried out a deep analysis and described the main stages of the enterprise digitalization process: the process of document approval, business processes of personnel management, etc. The architecture of the information system, a description of business processes and the principles of reliability and fault tolerance of the system being developed have been developed. The developed desktop-client application provides connection to the information system with the help of working computers of the enterprise through a local network with access to the application server. This allows you to reduce damage from accidental or deliberate incorrect actions of users and administrators; separation of protection; a variety of means of protection; simplicity and manageability of the information system and its security system.
PL
Artykuł poświęcony jest opracowaniu systemu informatycznego do automatyzacji procesów biznesowych nowoczesnego przedsiębiorstwa z zapewnieniem stabilności i niezawodności, które są realizowane przez opracowane przez autorów aplikacje. Celem jest rozwijanie usprawnień podstawowych procesów cyfryzacji przedsiębiorstw dla zrównoważonego funkcjonowania. Autorzy przeprowadzili dogłębną analizę i opisali główne etapy procesu cyfryzacji przedsiębiorstwa: proces akceptacji dokumentów, procesy biznesowe zarządzania personelem itp. Zostały opracowane architektura systemu informatycznego, opis procesów biznesowych oraz zasady niezawodności i odporności na błędy tworzonego systemu. Opracowana aplikacja typu desktop-client zapewnia połączenie z systemem informacyjnym za pomocą pracujących komputerów przedsiębiorstwa poprzez sieć lokalną z dostępem do serwera aplikacji. Pozwala to na ograniczenie szkód wynikających z przypadkowych lub celowych nieprawidłowych działań użytkowników i administratorów; rozdzielenie ochrony; różnorodność środków ochrony; prostotę i łatwość zarządzania systemem informatycznym i jego systemu zabezpieczeń.
19
Content available Stand testing of springs for drum brake systems
EN
The paper concerns the study of changes in responses of spring for drum brake systems, due to fatigue cycles conducted at operational regimes of vehicles with respect to the number of kilometers. Three types of springs from two manufacturers were examined i.e. double cylindrical, single cylindrical, and conical helical. The springs were subjected to a durability test up to 1×106 loading cycles, covering 300-500 thousand kilometers traveled. Tensile test was used for collecting differences between results for the tested object in the as-receive state and after fatigue. Values of the Pearson correlation coefficient were used to indicate differences between tested objects before and after loading cycles. They show that the obtained results expressed a very strong correlation, which means that the elastic response of the springs during operation over a distance of 300-500 thousand kilometers did not change significantly. Taking into account the recommendations of brake system manufacturers regarding the replacement of brake drums after 150,000 and 50,000 kilometers, respectively, it can be concluded that brake springs are the most durable and reliable element of such a brake system.
EN
Readiness and reliability is a special attribute of rescue systems (army, police, fire service), where performance at the highest level is more important than economic efficiency. For this reason, special attention is given to the process of renewal of technical objects. In such systems, a preventive strategy is most often used. Though this is a safe model, it does not always take into account the specifics of the use of a technical object. Moreover, in some situations, it forces the end of life of a device that could still continue to operate as intended. The article analyzes precisely such technical objects, removed from operation after just 10 years of use. It was shown that such approach is not justified and that modern management strategies must be implemented also in relation to machinery and equipment operating in rescue systems. The most important achievements of the article are the use of reliability analysis methods in the systems where it is not common, and the indication of the benefits of such analysis. It has been shown that knowing the characteristics of reliability, you can consciously control each process and make decisions in this regard based on the technical condition of the facility and not on instructions. In the case under study, this would make it possible to undermine the decision to withdraw the analyzed objects from operation.
first rewind previous Strona / 67 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.